Deze Week KIPFILET l99 Centraal meldpunt burger komt er aan i piantS morgana h9Hkb 4 (Bespaar f40- r ALLES VOOR UW OPEL.,, DAF met schuifdak van 4| noort MEUBELEN GRAAG TOT Politieauto botst met auto MarkT Klassemeubelen voor lage prijzen KIJKEN? 1.1 Auto over de kop r T Alleen kerstgeschenken beneden honderd gulden SPAAR VOOR EEN TOEGANGSKAART VOOR CIRCUS HERMAN RENZ kilogram 11,98 Plusmarkt Diwa Carantmarkt Pak Carantmarkt Bavelaar Koppelklaverjassen in de Boog WVG- wachtlijst weggewerkt WADDINXVEEN - De achterstand in aanvragen voor een beroep op de WVG is weggewerkt. Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Markt I Zwemvierdaagse UW TELEVISIEDOKTER Millennium s* 0182-613500 Amnesty George Baker Geen CARWASH dikke WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 24 uur service 3 maanden garantie snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Deelnemer en Sponsor van de Bedrijvensportdag Bij elke 10,- aan boodschappen krijgt u een gratis circuszegel. Als u er 15 op de spaarkaart heeft geplakt is deze vol. Een voile spaarkaart met bijbetaling van 5,- kunt u bij ons aan de kassa inruilen voor een toegangskaart. Deze spaaractie loopt van maandag 2 augustus t/m zaterdag 28 augustus DEZE AANBIEDING IS GELDIG VAN DONDERDAG 26/8 T/M ZATERDAG 28/8 Winkelcentrum Zuidplas - 2743 CP Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 02 51 Dorpsstraat 19 - 2751 BB Moerkapelle - telefoon (079) 593 13 55 Brederolaan 5 - 2741 BG Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 41 91 Elders in deze krant vindt u de bijlage van De nieuwe van Dale verschijnt binnenkort Profiteer tot 25 september van de speciale intekenprijs Tot verschijnen ƒ299,- daarna ƒ339,- b BURGER-" snelservice Auto snelservice j WADDINXVEEN - Soms spreekt een foto boekdelen. Zo valt te zien dat beton geen compromissen kent. Als de borden aan de Staringlaan aangeven dat voertuigen niet hoger mogen zijn dan 2.20 meter om onder het viaduct door te kunnen, dan is daar geen woord van gelogen. Tij dens zijn bezorgrit op dins dagochtend I7 augustus 07.00 minder goed aan toe. Volgens uur raakte de bestuurder ver zeild in één van de vele om- leijkheid. T addinx iigveen. Zevenhuizen en Moerkapette Weekblad voor W; oplage 14.500 exemplaren www.tref.nl/waddinxveen/bedrijvensportdag (Foto: Sjaak Noteboom.) In onze showrooms moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! APK KEURINGEN I Het waterschap Wilck en Wiericke neemt volop maat regelen om veilig aan het nieuwe millennium te begin nen. Immers, niemand zit er op te wachten om met natte voeten het begin van 2000 te vieren. Zie verder pagina 11 De Waddinxvener Comeel Heij maakte met zangeres Gerda Hensens een cd voor Amnesty International. Deze week gaat de plaat in pre mière. Op pagina I I vertelt Heij meer over het initiatief. Gespecialiseerd in eiken (blank, donker en honing), modern, grenen en kersen. 5000 m2 toonzalen! Farouk van zevenslaper Design: Jan des Bouvrle VAN BERKESTEUN MMB WOONCULTWR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 -614 633 kende zag de bestuurder de borden over het hoofd. Om dat de radio hard in de cabine aanstond bleven ook de ket tingen onopgemerkt toen die tegen de auto sloegen. Het ongetwijfeld luide gekraak hoorde de man wèl maar toen was het al te laat. De bestuurder kwam met de schrik vrij, de auto is er iets de directeur van het ver voersbedrijf is de twee jaar ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES Al dertig jaar in het vak en nog steeds veel gevraagd. De in Waddinxveen woonachti ge George Baker is helemaal terug in de hitlijst met La Pa- loma Blanca en Little Green Bag. De zanger is momen teel bezig met een nieuwe cd die volgend jaar zal ver schijnen. Een interview staat op pagina 31 en woensdag 8 september, op het Evenemententerrein (naast Texaco) te Waddinxveen. WADDINXVEEN - De Na tionale Zwemvierdaagse zit er weer op. Volgens de or ganisatoren namen weer ve le mensen met succes deel aan het evenement. Er wa ren ook vele activiteiten naast het zwemmen. Het Weekblad doet verslag op pagina 3. WADDINXVEEN - Nog dit jaar denkt het college van Burgemeester en Wethouders in Waddinxveen te kun nen beginnen met de eerste fase van invoering van een centraal meldpunt voor de burger, zodat niemand in het Gouwedorp meer van het kastje naar de muur behoeft te worden gestuurd. HOOGENBOEZEAÏT® De*s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 oen.sdag Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182) 61 80 90 's maandags gesloten donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop tel.(0172) 21 29 65 's maandags gesloten vrijdag koopavond Internet: www.morgana.com WADDINXVEEN - Op vrijdag 27 augustus is er weer koppel- klaveqassen in buurtcentrum ’de Boog’. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het inschrijfgeld be- Coenecoop 449,2741 PP Waddinxveen Telefoon: (0182) 61 61 66, Telefax (0182) 61 21 94 E-mail: info@vannoort.nl. Internet: www.vannoort.nl transporten verhuizingen op- en overslag Zie advertentie in deze krant WADDINXVEEN - Op de Beijerincklaan in Waddinx veen, ontstond zondagavond 22 augustus een aanrijding tussen een politieauto en een auto van een inwoner uit Waddinxveen. In totaal raak ten bij deze aanrijding vier personen gewond, voorna melijk knie, schouder- en nekklachten. De twee politie agenten en twee inzittenden van de Waddinxvener wer den voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Na een mel ding keerden de agenten hun Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182-63 26 33. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders in Waddinxveen is van plan op papier vast te leggen dat er nimmer attenties van derden worden aanvaard, be halve kerstgeschenken. Dat blijkt uit het ontwerp voorstel ’Handleiding bestuur lijke en ambtelijke integriteit’ dat na een lange periode van voorbereiding in het gemeente huis is gemaakt en waarover de ondernemingsraad nog moet worden gehoord. Mede uit overwegingen van hoffelijkheid jegens de schen kers en ter voorkoming van een al te rigide regeling acht het Waddinxveense college het accepteren van kerstgeschen ken en de wijze daarmee om te gaan ieders eigen verantwoord- ^4 WOONSEIEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Cottage dealer. V00RBR00D slaapkamers VAN DER LINDE wijze het wijk- en buurtbeheer in het Gouwedorp moet wor den ingericht en uitgevoerd. Het dorpswachtenproject is echter stopgezet wegens wer vingsproblemen. Wat wel voor een groot deel is gelukt is de verruiming van het minimabeleid. In overleg met het Platform Armoedebestrij ding Waddinxveen zijn folders over schuldhulpverlening, bij zondere bijstand en sociaal cul tureel fonds gemaakt en ver spreid. Maar er zal meer moe ten worden gedaan om voorzieningen voor de minima een groter bereik te geven. De voorbereiding en uitvoering van projecten in het kader van het verkeerscirculatieplan (doortrekken Rjjnlandstraat en reconstructie Prins Bernhard- laan) vonden in 1998 niet of on voldoende voortgang door een aantal oorzaken, zoals een voortdurend gebrek aan mens kracht. draagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Ie dereen is van harte welkom in het buurtcentrum in de C. Huygenslaan 2 in Waddinx veen. De gemeente Waddinx veen leverde met een ex tra inspanning het gewens te resultaat wist wethou der Van Holsteijn te melden aan het college van B en W. WADDINXVEEN - Een 22-ja- rige inwoner van Boskoop, reed op zondag 22 augustus met zijn auto de rotonde op de Henegouwerweg op met al te veel snelheid. De voorzijde van de auto raak te de binnenrand en sloeg over de kop. Tegen een lichtmast kwam de auto totaal vernield tot stilstand. Twee inzittenden, een 19-jarig en een 16-jarig meisje, beiden uit Boskoop raakten daarbij gewond. Zij zijn vervoerd naar het Bleu- land-ziekenhuis in Gouda. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J 54e jaargang nr. 26601 „a, r -. ,“.t V auto op de Beijerincklaan. Juist op dat moment wilde de Waddinxvener de politieau to, die net zijn zwaailicht en linkerrichtingaanwijzer in schakelde, inhalen. Hij reed daarop de politieauto in de flank aan. Op vrijdagavond werd de berm van de Willem de Zwijgerlaan een 67-jarige Waddinxvener te veel. De politie ontving een melding dat in de berm een auto vast zou zitten en dat de bestuur der vermoedelijk te veel ge dronken had. Dat klopte zo dat tegen de man proces-ver- baal werd opgemaakt. Dorpsstraat 119, Zevenhuizen Telefoon 0180-631111 Fax: 0180-633024. Tot 18.00 uur geopend. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\ Coenecoop M7. Waddinxveen. 3 Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Coenecoop 397, Wsddinneen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag. 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (we rijplaats tot 12.00 uur) leidingen die het Gouwedorp oude DAF volgens zijn in- inmiddels teisteren en ook zo schatting ’redelijk total-loss’ nu en dan de lokale bevolking hoewel de schade-expert nog tot wanhoop drijven. Al zoe- een oordeel moet geven. Het aanvaarden van kerstge schenken zal overogens door de burgemeester, de wethou ders en de gemeentesecretaris altijd in het college worden ge meld en door leden van het managementteam en andere medewerkers aan hun leiding gevende. Dan weet iedereen gelijk wat er van wie is ontvan gen. Wel is voorlopig besloten een maximumgrens van honderd gulden voor de kerstgeschen ken te hanteren, conform de door minister dr. A. Peper van Binnenlandse Zaken en Ko ninkrijksrelaties gehanteerde lijn. Het aannemen van geschenken of diensten door bestuurders en ambtenaren is ook landelijk een veelbesproken zaak. Een al gemeen verbod tot het aan vaarden van geschenken wordt echter door zowel het kabinet als de Tweede Kamer niet zin vol geacht. Daarom is afgesproken dat de geschenken die in eigendom aanvaard mogen worden niet meer dan een waarde van I00 gulden hebben. Voorkomen moet namelijk worden dat door het weigeren van een ge schenk de grenzen van hoffe lijkheid worden overschreden. vindt u klassieke Dat staat in de toelichting op de jaarrekening I 998 van de ge meente Waddinxveen. In dit lij vige boekwerk wordt verant woording afgelegd over het vo rig jaar in Waddinxveen gevoerde beleid en beheer. De invoering van een centraal meldpunt voor de burger is in het afgelopen jaar vertraagd door allerlei andere noodzake lijke werkzaamheden, maar ’naar verwachting zal in het tweede halfjaar van I999 ge start worden met de eerste fa se van invoering’. Overigens geldt ook voor de invoering van de tweede fase van het rapport ’De burger centraal’ dat er bij de gemeente vertraging is opgetreden. Het is evenmin mogelijk geble ken een start te maken met een vernieuwd wijk- en buurtbe heer. Verwacht wordt nu dat ko mend najaar een eerste aanzet kan worden gegeven op welke Voorstelling

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1