Deze Week Zevenhuizen vanuit de lucht bekeken 2.98 CAS3A wonen k” bellers 1 tam, noort van TV-Opname Nederland zingt in Gouda I Rabobank informeert leden over fusie Weekmarkt naar Kerkweg-Oost CDA-vragen over de centrumvisie TAFEL OP z ALLES VOOR UW OPEL... "Of ik m'n hypotheek wil verhogen? Of rente wil verlagen? Waarom ook niet." Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer K rattend ieven in de kraag Voetbal Rabobank Dimona Historisch Waddinxveen per stuk KAAS/UIENSTOK gevuld gevat Fietspad Trekker- vrienden The Night Off Harmonie 4 STUKS APPELFLAPPEN 3.98 warm uit de oven Welpen Klimopgroep in ban van heksen en trollen Pizza*s Voor uw houten plaatmateriaal.., Kom dan mi» praten mH wn advfoeur van de Rabobank. Dat i« het eerste verdiend. If HE tf betalen Plusmarkt. Opgeteld de beste! Rabobank Waddinxveen Huis Hypotheekadvies Kerk weg Oost 161 tel, (0182) 62 53 90 pizza's halen o o 5 LU Deze week nergens goedkoper! Deelnemer en Sponsor van de Bedrijvensportdag Zie advertentie in deze krant z o o z X I I I F American! I I z m c z o z x m m Z Afhalen bezorgen pizza-s (al onze pizza's zijn 25 on) Pizza Boston SniSIBlB voor Woensdag september 1999 **.w»r een www.tref.nl/waddinxveen/bedrijvensportdag Nederland 'VG leldig van 2 september t/m 7 september 'I Pizza's ii ftl- l i. U Alleen afhalen ZEVENHUIZEN - Burgemeester Schoots van Zevenhuizen-Moerkapelle kan zijn gemeente nu ook vanuit een geheel an dere hoek bekijken. Een Goudse auto dealer die in 1998 jubileerde, schonk donderdag 26 augustus de gemeente Ze- venhuizen-Moekapelle een collectie luchtfoto’s die voorlopig in de hal van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat te zien zal zijn. De gemeente nodigt al haar inwoners van harte uit om een blik te komen wer pen op hun dorp. Met een beetje zoeken is het wellicht mogelijk om de eigen wo ning te zien staan. Bij voldoende belang stelling kunnen de foto's worden bijbe steld. Bij de receptie van het gemeente huis zijn formulieren af te halen. Burgemeester Schoots ziet de foto’s niet alleen als een leuke geste, maar wil de platen na de kleine expositie ook actief gaan gebruiken. De burgervader meent Nederland of in de rest van de wereld. Deze meditatie roept steeds weer reactie op de kij kers. CDA-gemeenteraadslid drs. Wout Neutel. tijdens wijk- en buurtbezoeken de bur gers beter te kunnen informeren aan de hand van een foto van het betreffende gebied bij bijvoorbeeld verkeersplannen of bouwprojecten. Maar natuurlijk zal één exemplaar zijn werkkamer gaan sie ren. Ook de gemeenten Waddinxveen, Reeuwwijk, Stolwijk, Moordrecht, Gou- derak en Gouda kregen een serie foto’s. (Foto: Sjaak Noteboom.) In massief eiken eco-olie, leverbaar in elke maat! Voortaan zij wij op zaterdag geopend van 8.00 - 18.00 uur Aanbiedingen geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 september Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 Z ui LU X z z Z Tegen inlevering van deze advertentie WADDINXVEEN/GOUDA - De EO houdt op woensdag 22 september een grote koor- en samenzangavond in de St. Jans- kerk, Achter de Kerk I0 in Gouda onder de titel Neder land Zingt. De televisie-opna- mes die op deze avond worden gemaakt zal de EO later uitzen den. De avond begint om 20.00 uur. Gezien de televisie-opna- me is het belangrijk dat belang stellenden om I9.45 uur aan wezig zijn. De toegang is vrij. WADDINXVEEN - Dank zij getuigen die de signale menten van twee kratten- dieven goed aan de politie hadden doorgegeven, kon de politie woensdagmiddag 25 augustus rond half zes in Waddinxveen twee krattendieven aanhouden. Een 35-jarige vrouw en een 33-jarige man, beiden uit Den Haag, waren met een gestolen auto naar de Bredeweg in Waddinxveen gereden. Daar wisten zij van een bedrijfsterrein I5 lege Coca-Cola kratten weg te nemen en in de au to te laden. Op dat mo ment werden zij betrapt door getuigen. Toen de gealarmeerde politie arri veerde waren de twee er als een haas vandoor ge gaan. De politie begon di rect met een zoekactie. Al snel kon de vrouw worden aangehouden. Met behulp van vele voorbijgangers en een diensthond werd even later de man op het fiets pad langs de Al2 bij Bleis- wijk aangehouden. Beiden zijn ingesloten. WADDINXVEEN - In de besprekingen over de nieuwe cen- trumvisie hebben de Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW), de Passage Combinatie Waddinxveen (projectont wikkelaars) en de gemeente afgesproken dat het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig als mogelijk is de gemeenteraad zal voorstellen de weekmarkt te verplaatsen naar het gedeelte van de Kerkweg-Oost tussen de Oranjelaan en de Kanaalstraat-Juliana van Stolberglaan. Daarmee komt een einde aan de jarenlange ’tijdelijke’ situatie yan de vrijdagse weekmarkt op de Willem de Zwijgerlaan. De komende ver plaatsing van de weekmarkt komt ook aan de orde in de door drie partijen te ondertekenen gezmaenlijke intentieverklaring, welke nu nog een vertrouwelijk karakter draagt. Over het voornemen een fusie aan te gaan tussen de Raboban- ken van Waddinxveen en van Gouda hebben beide bankbe- sturen dit voorjaar een intentie verklaring getekend. Sindsdien wordt er door het bestuur, de Raad van Toezicht en de medewerkers van beide Rabobanken hard gewerkt aan de uitwerking van de samen werkingsplannen. De voorbe reidende werkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd dat het fusievoorstel op maandag avond 18 oktober ter besluit vorming aan de algemene ver gadering van beide Rabobanken in Waddinxveen en in Gouda kan worden voorgelegd. Daarna is door beide banken een tweede algemene vergade ring in verband met de komen de fusie voorzien op maandag avond 8 november, zowel in Waddinxveen als in Gouda. Kom naar onze showroom voor een compleet overzicht Noordeinde 76a Waddinxveen Tel. 0182-6125S6 gel; Gretia Wierenga, pauken en cymbal en Martin Zonnen- berg, orgel. Ds. A. van Veer, voorzitter EO, verzorgt de opening en sluiting van de avond. NIEUW IN WADDINXVEEN NIEUW IN WADDINXVEEN «NIEUW IN WADDINXVEEN| Z LU LU X z o Q 5 z 5 3 ju Z Het vernieuwde fietspad langs de Bredeweg laat al een aantal jaren op zich wachten. De strook die er nu ligt is op, de wortels van de bomen langs de weg drukken het asfalt omhoog en dat zorgt volgens een omwonende voor een on veilige situatie. De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle hoopt voor de winter een nieuwe baan te hebben aan gelegd. Zie pagina MOERKAPELLE - De geur van diesel, dampende uitla ten en zweet hing over het landgoed van Van der Tor ren aan de Bredeweg. De Trekkervrienden Moerka- pelle organiseerde afgelopen weekend de jaarlijkse open dag. Zie pagina 3 Coenecoop 449,2741 PP Waddinxveen Telefoon: (0182) 61 61 66, Telefax (0182) 61 21 94 E-mail: info@vannoort.nl. Internet: www.vannoort.nl transporten verhuizingen op- en overslag De inmiddels wel bekende rubriek staat weer vol met interessante weetjes over het verleden van het Gou- wedorp. Ditmaal zijn de roerige jaren aan het begin van deze eeuw aan de beurt. Zie pagina... ZEVENHUIZEN - Voorafgaand aan het Oogstfeest op zaterdag rustig 4 september, is er vrijdagavond 3 september het Night Off Harmonie-concert. Dit open lucht concert staat ook dit jaar onder leiding van Wenceslaus Scheepmaker die de meeste ar rangementen van het populaire WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen houdt maandagavond 6 september om acht uur in restaurant ’Bibelot’ (Limaweg) een informatieve ledenbijeenkomst over de voorgenomen fusie met de Rabobank Gouda. De Goudse Rabobank houdt voor haar leden op hetzelfde moment eveneens een ledenvergadering. Z m C m m Z veen (OVW) en de Passage Combinatie Waddinxveen (projectontwikkelaars). Voorts willen de christen-de- mocraten weten in hoeverre B. en W. de ontwikkeling van de centrumvisie zien als een opdracht die voortvloeit uit het college- en beleidspro gramma. Zo ja, waar staat dit vermeld? Zo nee, waar is dan de beleidsmatige, personele lad Er worden bekende en geliefde liederen gezongen. Het televi- der sieprogramma Nederland Zingt heeft met name op de zondag morgen veel vaste kijkers. Naast koor- en samenzang be vat deze uitzending een medita- Het programma Nederland tie van ds. A. van der Veer van- Zingt wordt steeds opgenomen af een bijzondere plek ergens in in een bekende historische kerk in Nederland. Aan het programma werken allerlei ko ren mee en er staat ook veel samenzang op het programma. klassieke concert heeft ge schreven. De deelnemers zijn onder andere het harmonie-or- kest en de drumband van mu ziekvereniging De Kleine Trompetter uit Zevenhuizen en de zanggroep Van de Straat. De aanvang is 20.00 uur op het plein voor het gemeentehuis. Tijdens de ledenvergadering van komende maandagavond in Waddinxveen zal van gedachte worden gewisseld over de juri dische consequentie van de fu sie, de gevolgen voor het lid maatschap van de leden, de ge formuleerde ambities van de beide banken en de samenstel ling van de beheerscolleges. Bo vendien zal een toelichting wor den gegeven op het organisatie schema en de taakverdeling tussen de beide kantoren. Bij de Rabobanken in Waddinx veen en Gouda werken in totaal 126 mensen. Samen hebben ze aan leningen en kredieten f 728.000.000,- aan toevertrouw de middelen f 722.500.000,-, een balanstotaal van f 920.389.000,- en een bedrijfsre- suotaat van f 7.992.000,-. Een fusiebank dus die op weg is naar een balanstotaal van I miljard gulden. - Tomaat, Kaas, Ui, Paprika, Mais Champignons, Olijven 18,- pê’ weet - 22.06 TOrnaat met drie soorten kaas/ 18,- Uw tHstel'rc eovar, de 25,- wordt GRATIS te bezorgt. Een nieuw seizoen, nieuwe pagina. De sportpa gina van het Weekblad zal de komende competitie in grijpend zijn veranderd. Een voorproefje hiervan is te le zen op pagina De volgende koren en muzi kanten werken aan de avond mee: een samengesteld ge mengd koor van 300 stemmen; een samengesteld mannenkoor van I50 stemmen; een samen gesteld jongerenkoor van I50 stemmen; een samengesteld Nederlands Politiekoor van 125 stemmen; Anja van der Ma ten, hobo; Jan Oosting, trom bone; Martin van den Berg, trombone; Arjan en Edith Post, trompet; André van Vliet, vleu- Tomaat, Kaas, Ui, Paprika, Salami, J Rundergehakt, Spaanse Peper/ 19,- Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 >2. Telefax0182-632o 55 Weekblad voor Waddwxvcen. Zevenhuizen en Moerkapelle WADDINXVEEN - De I CDA-fractie in de Waddinx- veense gemeenteraad wil van het college van Burgemeester t en Wethouders meer infor- j matie krijgen over de activi teiten die in de afgelopen pe- t riode in allerlei gespreksron- i den zijn ontplooid met betrekking tot de ontwikke- i ling van de centrumvisie tus- sen de Passage en het Brug- centrum. ‘Naar ons idee ontbreekt een I goed overzicht van deze acti- viteiten en de huidige stand I van zaken*, aldus christen-de- I mocraat drs. Wout Neutel in i een toelichting op de vier schriftelijke vragen aan B. en W. namens zijn fractie. I Het CDA wil in de eerste I plaats weten wanneer en op welke manier het college de j gemeenteraad wil informeren over de motieven die hebben geleid tot de ontwikkeling j van de centrumvisie, over de I activiteiten die de afgelopen maanden in dit kader hebben j plaatsgevonden, over de re sultaten van deze activiteiten en over de plannen voor de toekomst. I Bij de activiteiten die door het dagelijks bestuur van de gemeente zijn ontplooid be- trekt het CDA ook nadruk- kelijk de gesprekken die er zijn geweest met de Onder- I nemers Vereniging Waddinx- t/‘, f** oplage 14.500 exemplaren WADDINXVEEN - De welpen van de Waterscouting Klimop groep Waddinxveen zijn deze zomer een week lang geteis terd door heksen, dwergen, trollen en noem maar op. De welpen werd een rustig kamp in de buurt van Zeist beloofd, maar dat bleek helemaalanders uit te pakken. Ene Sliertemie, een goede heks, vroeg de groep haar magische ketting te rug te vinden. De hele week zijn de kinderen bezig geweest de ketting op te sporen. Alle maal rare wezens kwamen aan zetten met gekke puzzelstukjes met vreemde tekens. Zo kwam er een trol, Gnorg geheten, met wie de welpen spelletjes moesten spelen voor ze het puzzelstukje kregen. Een alche mist had ook een puzzelstukje. Woensdagnacht was helemaal spannend. Toen leidde een spoor van kaarsjes de welpen naar een heksenkring met slechte heksen die vreemde praktijken aan het beoefenen waren in het donker totdat ze opschrokken en gauw weer weg waren. Aan het einde van het kamp was de puzzel com pleet en kon de tekst worden ontcijferd. Gauw zoeken waar de ketting lag en ja hoor gevon den! Missie geslaagd. Tussen door was er bijna geen tijd om te slapen en te eten, maar het werd toch een geweldig span nend kamp. Geen kamp voor jongens zonder stalen zenuwen die toe waren aan een zomerkampje. Zaterdag I september beginnen de op komsten weer op het terrein van de Klimopgroep. Voor in formatie bel Gea de Keijzer tel.0182-618066. I Tomaat, Kaas, Ui, Paprika, Ham Zuidplaslaan 424 I pizza Margherita Salami, Champignons, Olijven/ 20,- I I Tomaat Kaas ƒ13,- Pizza Miami V naaamxveen p.^ poll° Tomaat, Kaas met 3 soorten vlees: ^7 I Tomaat, Kaas, Ui, Paprika, Kip ƒ17,- Rundergehakt, Ham, Salami ƒ20,- Pizza Sea Food Tomaat, Kaas met diverse Vissoor ten: 21,- Pizza Dimona Tomaat, Kaas, Ui, Paprika, Cham- pignons,Shoarma en 1 bakje saus ƒ21,- Stokbrood met Kruidenboter f 5,- Onze Pizza's worden gemaakt met mozzerella kaas addinxueen Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J 54e jaargang nr. 2661'') en financiële ruimte om deze j ontwikkeling te realiseren? De vierde en laatste vraagt gaat over eventuele concrete stappen die al zouden zijn on dernomen om de centrumvi- I sie te realiseren. Het CDA denkt hierbij aan gesprekken met ondernemers over be- I drijfsverplaatsing en aan grondaankopen. f Pizza Hawaii Tomaat, Kaas, Ham, Ananas fVJ,- Pizza Torro Tomaat, Kaas, Ui, Tonijn Pizza Vegetarisch Champignons, Olijven Pizza Cheese Lover O* tot 17.00 UUR Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1