- c Gemeente Deze inventariseert Week woningen met betonrot 2.99 0.75 Sellers ’’Alles kan tegenwoordig. Maar appels met peren vergelijken?” Of denken ze 4 ALLES VOOR UW OPEL... Zaterdagmiddag opening nieuwe kinderboerderij Henk Troost ’gouden’ beroepschauffeur MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? ZIENS! MIEKE Van Elswijk b.v. Jubileumconcert honderdjarig Excelsior KW-plein Nieuw bestuur Noord kade PERSSINAASAPPELEN SPRUITEN Rabobank Markt Uitleenmagazijn De Vierstroom verdwijnt uit Zevenhuizen afgesloten voor alle verkeer Geslaagd 10% KORTING op alle cosmetica en geuren Dierendag Hockey Club Waddinxveen Deze week nergens goedkoper! l-g weer vrij voor verkeer I Verhalen •3 0182-613500 Plusmarkt. Opgeteld de beste! 24 uur service 3 maanden garantie ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Rabobank Waddinxveen Huis Hypotheekadvies Kerkweg Oost 161 tel. (0182) 62 53 90 3 Dolle Cosmetica Dagen Nee, kom dan voor een deskundig advies eens praten met een hypotheekadviseur van de Rabobank. Eerlijk waar. _g f S’ “O “O WK I addinx oplage 14.500 exemplaren 54e jaargang nr. 2665 Woensdag 29 september 1999 De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de realisatie van de kinderboerderij (Foto: Sjaak Noteboom) UW TELEVISIEDOKTER net a 2 kilo In onze showrooms koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas WINKELCENTRUM PASSAGE JULIANA VAN STOLBERGLAAN 4+6 TELEFOON 0182 617689 WADDINXVEEN - Komende zaterdag middag 2 oktober om twee uur wordt de nieuwe kinderboerderij annex educa tief centrum in het Warnaarplantsdoen officieel in gebruik genomen. Na een korte toespraak zal wethouder Joop Neele (PCW) de sleutel van het ver nieuwde en uitgebreide complex over handigen aan voorzitter Charles Wijnen van de Stichting Warnaarplantsoen. Dat betekent dat het beheer van de kin- De beroeps- een positieve bijdrage te leve ren ter bevordering van de ver keersveiligheid in het algemeen. Chauffeurs van bedrijven die deelnemen aan het Veiligheidsplan komen in aan merking voor een onderschei ding als Ridder van de Weg, wanneer ze onder meer heb ben voldaan aan de voorwaar den van respectievelijk 20, I0,5 en 3 jaar aaneengesloten scha devrij rijden. In die periode VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 WADDINXVEEN van a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag PARFUMERIE* DROGISTERIJ HOMEOPATHIE BYOUX SALON DE BEAUTE ZONNEBANK* NAGELSALON* HOOGENBOEZEMTS Da*s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 derboerderij voortaan niet meer in han den is van het gemeentebestuur maar van het stichtingsbestuur. Op dat moment, waarop ook een glaasje en een drankje wordt gepresenteerd, komt er dus ook een einde aan een lange en intensieve voorbereiding, gevolg door uitvoerende activiteiten, van zo’n vier jaar. Het openingsprogramma in het Warnaarplantsoen omvat naast de sleu- teloverhandiging een welkomstwoord van projectleider M. Zwijnenburg, de onthulling van het sponsorproject voor speeltoestellen door mevrouw Betty Jonkman en de onthulling van een spon- sorplaquette door hovenier Henk van Vliet. Zaterdag 9 oktober is er in de kin derboerderij annex educatief centrum een open dag met veel leuke en interes sante attracties voor het Waddinxveense publiek. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 v Hazerswoude-Dorp Bij het fabricageproces is door Kwaaitaal veel calciumchloride gebruikt in het beton, ondanks een verbod daarop in 1974. Door toevoeging van deze stof droogt beton sneller, waardoor de vloerdelen eerder konden worden gelegd. Het gevaar is echter dat de stalen draagcon structie door de calciumchlori de wordt aangetast waardoor betonrot ontstaat. De kans dat alle 464 woningen aangetaste vloeren hebben, is klein. Met name in de ochtend- productie voegde Kwaaitaal calciumchloride toe aan het betonmengsel. Bewoners kun nen door middel van de vra genlijst zelf snel en eenvoudig constateren of zij tot de gedu peerden behoren. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om een onafhankelijk adviesbu reau in te schakelen. WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Maandag 4 oktober is het Werelddierendag. Tijd om onze viervoetige, fladderen de en zwemmende huisge noten een extra te verwen nen. Op onze speciale die- rendagpagina leest u over de geschiedenis van dierendag, ontdekt u wat uw huisdier een leuk cadeau vindt en treft u bijdragen aan over merkwaardige en ontroe rende dierenbelevenissen. Op pagina 21 Als de vloerelementen wel zijn aangetast, kan de schade oplo pen tot 40.000 gulden per woning. In het ergste geval moeten de fundamenten van de aangetaste vloeren geheel wor den vervangen. Een andere oplossing is het aanleggen van een stalen draagconstructie onder de vloer. moderne-, design- en WADDINXVEEN - Op 16 sep tember jl. werd de algemeen leden vergadering van de Hockey Club Waddinxveen gehouden. Op de agenda stond onder andere de verkiezing van een nieuw bestuur. Aftredend waren Harold Hiemstra voor zitter, Wim Hofmijster secreta ris en Hans van Rosendael pen ningmeester. Herkiesbaar waren Wietske Mulder hockeyzaken en Olaf de Groot jeugdzaken. Helaas was de functie van bestuurslid commerciële zaken al enige tijd vacant. De laatste handeling van het oude bestuur was het benoemen van Marleen de Wit als lid van verdienste. Het enthousiasme en de inzet van Marleen de Wit werd geroemd door de scheidende voorzitter. Het nieuwe bestuur is met volle instemming van de vergadering geïnstalleerd. Voor het eerst in het bestaan van HCW heeft de club een vrou welijk voorzitter Nicole Dubois. De rest van het bestuur is als volgt samengesteld: Bram Abels secretaris, Dick van Zoelen pen ningmeester, Carl Müller com merciële zaken,Wietske Mulder hockeyzaken en Olaf de Groot jeugdzaken. De eerste taak van de nieuwe voorzitter was het oude bestuur te bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. In haar speech haalde zij onder ander aan, de verbeterde finan ciële situatie, de nieuwe hoofd sponsor Mulder B.V. Boskoop en de groei van het ledenaantal 290 leden, waarvan 70 de laat ste I jaar). WADDINXVEEN - Bewoners van de 464 Waddinxveense woningen die mogelijk door betonrot zijn aangetast, krij gen nog deze week een brief van de gemeente. Het gaat om huizen die zijn gebouwd in de periode van 1965 tot 1981 en zijn voorzien van een betonvloer van de firma Kwaaitaal. Bij de brief is een inventarisatieformulier gevoegd, dat door de bewoners moet worden ingevuld en geretourneerd. Door middel van deze inventarisatie wil de gemeente Waddinxveen zicht krijgen op de omvang van het probleem. De firma Kwaaitaal is jaren geleden failliet gegaan, waar door de schade niet op de pro ducent kan worden verhaald. De kans is dus groot dat hui zenbezitters zelf moeten opdraaien voor de kosten. Gemeente en provincie voor zien met name problemen voor particuliere eigenaren. Ruim tweehonderd van de 464 woningen zijn koophuizen. Na de inventarisatie komen de overheden misschien met een tegemoetkoming voor de gedu peerden. In elk geval heeft de gemeente Waddinxveen de intentie uitgesproken de gedu peerden met raad eri daad bij te staan. Waddinxveen is overigens niet de enige gemeente waar het probleem speelt. In totaal zou den zo'n 150.000 huizen in vierhonderd gemeenten met betonrot te maken hebben. Mede daarom heeft het minis terie van VROM het betonrot- schandaal hoog op de agenda staan. Op aandringen van de vorig jaar opgerichte Stichting Betonschadevloeren Nederland, heeft het ministerie een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van het probleem. Wanneer de uit komsten bekend zijn, wordt gezocht naar een oplossing. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182-63 26 33. ZEVENHUIZEN - Het uitleen magazijn van De Vierstroom aan de Dorpstraat 75 in Zevenhuizen zal per I novem ber van dit jaar haar deuren sluiten.Voor cliënten die artike len als krukken en rolstoelen willen lenen heeft De Vierstroom een tweetal alter natieven. Op de eerste plaats kunnen zij terecht bij de Thuiszorgwinkels/Meditheeke te Gouda (Boelekade I). het tweede alternatief is de gratis bezorgdienst. Cliënten die de artikelen om wat voor reden dan ook niet zelf kunnen of willen halen, kunnen deze, in principe binnen 24 uur, gratis thuisbezorgd krijgen. De gratis bezorgdienst is een proefpro ject met als doel ervaring op te doen met de verschillende alternatieven en hoe cliënten deze ervaren. Cliënten kunnen voor meer informatie over de openingstijden van de magazij nen en de gratis bezorgdienst terecht bij De Vierstroom- Zorglijn, tel.nr. 0182-594500. Oosten, neemt de rest van de avond voor haar rekening. Ook heeft Harmonie Excelsior muziektalenten van buiten de vereniging gevraagd aan het concert mee te werken. Regiomannenkoor ’Die Gouwe Sanghers’, onder leiding van Jeroen Bosman, zingt, naast een drietal eigen werken, ook mee met Excelsior en daarvoor zijn onder meer speciale koorarran- gementen geschreven. Ook showballet ’De Holiday Dancers’, onder leiding van cho reografe en topdanser Ingrid Kootkar, heeft speciaal voor deze avond twee dansnummers gemaakt, die onder begeleiding van Excelsior zullen worden uit gevoerd. Op entertainer/zanger Tony Anderson tenslotte, rust de zware taak om het concert swingend tot een goed einde te brengen. WADDINXVEEN - Wegens werkzaamheden is de Noordkade volgende week enkele dagen afgesloten ter hoogte van het oude NKF- gebouw. De afsluiting duurt van maandag 4 tot en met dinsdag 5 oktober. - Aan de Universiteit van Nijmegen, Faculteit der Beleidsweten schappen richting SMD is inge nieur Fred van Beek geslaagd voor zijn doctoraalexamen en mag zich nu drs.ing. F.C. van Beek noemen. o; +-j O CD ra ST QJ CTfO TD M a> E CD C O> rxi WADDINXVEEN Waddinxveense chauffeur Henk Troost van de Onderweg, die drukkerijmachi- nes vervoert en verhuizingen doet bij transportbedrijf Van Noort Tansporten en Verhuizingen BV op het bedrij venpark Coenecoop, is onder scheiden als Ridder van de Weg der Eerste Klasse vanwege tien jaar schadevrij rijden. Uit han den van hoofdcommissaris J.E. de Wijs, korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), kreeg de Waddinxvener, die tuinieren en fietsen als hobby heeft, afge lopen zaterdag in het Autotron in Rosmalen met 84 anderen de bij deze gouden titel beho rende onderscheiding uitge reikt. Het toekennen van de onder scheidingen Ridder van de Weg is een jaarlijks evenement in het kader van het in januari 1966 door TVM Verzekeringen geïntroduceerde Veiligheidsplan voor het beroepsgoederenver- voer over de weg. Dit plan van de landelijke ver zekeringsmaatschappij is niet alleen ingesteld ter voorkoming van schade, doch evenzeer om dioze showavond. Om te begin nen geven alle eigen gelederen van de vereniging acte de pré- sence. De AMV-ers, onder lei ding van instructrice Helga Boekestijn vertolken een speci aal voor deze avond door hun ’juf’ geschreven liedje. Opleidingsorkest C-Akkoord, onder leiding van Jeroen Wentel, geeft een drietal swin gende nummers ten gehore en voor de slagwerkgroep, onder leiding van Patrick Wognum, heeft het harmonie-orkest een speciaal plekje ingeruimd. De muziekdocenten van Excelsior formeerden speciaal voor dit jubileum een kwintet met de alleszeggende naam ’Bijvoorbeeld’. ’Bijvoorbeeld’ geeft een oerhollands voor beeld dat staat als een huis. Het harmonie-orkest van Excelsior, onder leiding van Anton van WADDINXVEEN - Nadat op 16 augustus de werkzaamhe den rondom het Koningin Wilhelminaplein waren begon nen, was het afgelopen vrijdag middag eindelijk zover dat de wegen weer vrij gegeven kon den worden voor het verkeer. Dit tot grote blijdschap van de winkeliers en hun klanten, die na zes weken vol ongemakken, weer goed bereikbaar zijn. Ondanks de overlast van de werkzaamheden was er achter af ook wel waardering voor de wegwerkers die hun uiterste best bleven doen om het vrachtverkeer dat de winkels moest bevoorraden doorgang te laten vinden. Als dank hier voor overhandigde Q. Groenendijk van Albert Heijn wat bier en frisdranken. mogen ze ook geen verkeers ongevallen hebben veroor zaakt. In totaal waren er 7 chauffeurs die 20 jaar schadevrij hadden gereden (goud met diamant), 85 chauffeurs met 10 jaar scha devrij rijden (goud), 249 chauffeurs met 5 jaar schadevrij rijden (zilver) en 478 chauffeurs (onder wie 27 Belgen) met 3 jaar schadevrij rijden (brons). fü JS 500 gram I Voortaan zijn wij op zaterdag geopend 8.00-18.00 uur WADDINXVEEN - Harmonie Excelsior geeft op vrijdag I oktober in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen het jubileum concert ter ere van haar 100- jarig bestaan. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Belangstellenden wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Het I OO-jarige Excelsior trak teert haar publiek op een gran- vindt u klassieke Hoofdcommissaris J.E. de Wijs, korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), geeft de Waddinxveense beroepschauffeur Henk Troost van Van Noort Transporten en Verhuizingen BV het certificaat ter gelegenheid van I0 jaar schadevrij rijden.Voor zijn echtgenote waren er bloemen. (Foto-.TVM Verzekeringen). Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle f taKs g 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1