Begroting 2000 Deze Zevenhuizen Week a 2.89 i Sellers a i CAS3A wonen g «it ALLES VOOR 1 UW OPEL... Weekblad zoekt corres- BANKEN DE GROOTSTE KEUS IN Nieuw! Korenlander brood Van Elswijk b.v. morgana -- slaapkamers Omo waspoeder pondenten Mogelijk dertig nieuwe gemeentelijke monumenten Fantasia-project kent prima start Leuke show voor basisscholen WSE wint Rommelmarkt Muz.Ver. Historisch Waddinxveen Computer supplies Klaverjassen in Café Sport Concordia Toneelstuk CARWASH heel Plusmarkt. Opgeteld de beste! I Senioren complex Souburgh Coenecoop- loop I Deze week nergens goedkoper! _ZAutó\ snelservice gil Wij hebben cartridges voor alle merken printers b burger: Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 Color of hoofdwas 1,5 kilo navulpak iOnOO WAutoW snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: 2.799 /AutoX snelservice inxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor 1 54e jaargang nr. 2668 Door Dave Heemskerk (Foto: Sjaak Noteboom.) U bespaart Hfi. 350,00. •Pnjsvoorbeeld 90/200. v Wij feliciteren en vieren graag mee: 3ï I Als Wedstrijd van de Week stond afgelopen zondag WSE - RVC’33 op het pro gramma. Dat bleek een goede keuze van het vlag- geschip van de Oranjelust- bewoners hield het publiek lang in spanning. Uiteinde lijk namen de WSE’ers wel de drie punten mee naar huis. Zie pagina 29 zondag 7 november a.s. geopend van 11.00 tot 17.00 uur Daarnaast stellen zij voor het gemeente lijk monumentenbeleid te laten begelei den door een externe deskundige. Ook vragen B W de raad de Subsidieveror dening Gemeentelijke Monumenten vast te stellen en geen korting op de Onroe rende Zaakbelasting toe te kennen. Ten slotte wordt de raad voorgesteld de eigenaren van de dertig objecten een abonnement op de Monumentenwacht beschikbaar te stellen. Met dit abonne- ment worden de objecten jaarlijks des- „Wist je waar ik liep? In de bieb, in de bieb!1, zong de hele zaal vooraf aan het toneelstuk en de officiële opening van het project door wethouder Van Holste- ijn. De opening zelf bestond uit het openslaan van een boek gevolgd door het voorlezen van het verhaal van het toneelstuk door de wethouder van cul tuur, A. van Holsteijn die voor de gele genheid getooid was met een burge- meestersketen. De kinderen kregen een rol in het geheel door bij de diverse personages een yell kundig geïnspecteerd en ontvangt de eigenaar daarover een rapport. De raadscommissie heeft het voorstel positief ervaren.Vragen werden gesteld over de wijze waarop zich het spannings veld verhoudt tussen het algemene belang en het belang van de eigenaars/bewoners van de 30-tal objec ten. De commissie wacht verdere discus sie in de raad af. Dan zal met name ook de hoogte van de subsidie ter sprake komen. den. Voor aanvullende informatie kan contact op worden genomen met redacteur Dave Heemskerk, 0182 - 630 332. Schriftelijke reac ties naar Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen of langs te brengen op het kantoor aan de Kanaalstraat 10 te Wad dinxveen. I DESKUNDIG ADVIES De tweede fase van het seniorencomplex bij Sou- burgh wordt inmiddels bewoont.Tijd dus voor een gesprek met de bewoners. Zij vertellen graag over de nieuwe stulp. Zie pagina I I De Coenecooploop was een groot succes. Er wer den mooie tijden neerge zet. Vooral de Afrikaanse afvaardiging wist wel raad met het parcours. Zie pagina 25 Het Gouwedorp heeft eeu wenlang een sluis gehad. In 1963 werd het afgebroken maar er zijn foto’s van en het Historisch Genoot schap kent de hele geschie denis die zij graag met de lezers wil delen. Zie pagina 7 WADDINXVEEN - Het Historisch Genootschap sloeg vorige week dinsdag een historische munt bij de Rijksmunt in Utrecht.Voor zitter en oud-burgemeester Van der Linden had de eer de eerste slag te slaan. Zie pagina 3 Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 fü O. Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J SF 145. Comfortabel slapen en zitten dankzij traploze pneumatische-verstelling met knieknik, met Goldlabel-matras SF 14 LS-5. Nu voor Hfi. 2'990,00.’ In 2001 zal de OZB een tarief kennen van 15,63 per econo mische waarde van 5000,-. Voor een huishouden dat een huis bewoont met een waarde van 250.000,- betekent dit het volgende. Een meerper- soonshuishouden dat een huis huurt betaalt nu 986,- en in 2000 1006,- 2,3%). In 2001 is dat I039,- 3,28%). Een meerpersoonshuishouden met een koophuis van die waarde betaalt in I999 1336,- en in 2000 1396,- (+4,5%). In 2001 is het bedrag 1447,- 5,8%). Alleenstaanden met een koop woning van 250.000,- gaan procentueel nog de grootste verhoging tegemoet. Nu beta len zij nog I055,- maar in 2000 is dat 1118,- 6%). In 2001 betalen zij 1202,- 7,5%). Alleenstaanden met een huurwoning van 2,5 ton gaan in 2000 3,26% meer betalen en in 2001 4,95% omhoog. Bij alle berekeningen is de zogenaam de ’Zalmsnip’ al verwerkt. De overige heffingen gaan met zes procent omhoog. Maar mocht het nodig zijn dan kun nen de tarieven meer in over eenstemming worden gebracht met de kosten. De hondenbelasting stijgt met enkele guldens. De eerste hond kostte in 1998 I l3,-,in I999 120,- en volgend jaar 128,- De tweede hond kost nu 136,- en dat wordt volgend jaar acht gulden meer. Een kennel WADDINXVEEN - Op maan dag 25 oktober organiseert bil jartvereniging Sportvrienden de tweede in een reeks van acht klaverjasavonden van het seizoen 1999/2000. Op deze avond bestaat ook de mogelijk heid voor niet-klaverjassers hun vaardigheden te tonen in de sjoelbak. De avond begint op 20.00 uur en vindt plaats in Café Sport aan de Kerkstraat 11 te Wad dinxveen. Spaar mee voor de millennium- pakketactie! Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas goeding tot de mogelijkhe- ken lazen leverde een storm van ’jaaaaa’ op. Ook aan vrijwilligers ontbrak het geen moment. De boekenlezer, stoere leraar, de stoere maar minder sterke leraar én een slimme juf'waren met hulp van de enthousiaste leerlingen zo gevon den. Wat zij zouden gaan doen bleef nog even een verassing want eerst moesten de scholen hun visitekaartje afgeven: het puzzelstuk en het boek waaraan iedere leerling een bladzijde voor maakte. Per voorstelling, er zijn er drie, leveren vier scholen het resultaat in van de fantasie van de scholieren. Duidelijk was dat iede re school veel werk maakte van het boek. Het een was nog dikker dan het ander. Natuurlijk was het sport om de andere scholen van een luid ’boe’ te voorzien en de eigen school toe te jui chen. te moeten schreeuwen. Zo was de brandweerman goed voorTaaa-tuuu, taa- tuu, de melkman voor Goedemorrigüh melkman, maar de meest ondankbare taak had wel de boerin. Steeds als zij het podium betrad werd ze onthaald op het Boeeee-geluid van de koeien. Het verhaal was eenvoudig en zo ook de boodschap. Lezen moet de fantasie prikkelen, pak een leuk boek, en laat de letters je her senen verleiden om zich een beeld te vormen bij het verhaal. Het toneel deed dit niet echt hoewel de gedachte van de yell om de kinderen bij het spel te betrekken leuk gevonden was. Het optreden van de jongleur Marc van den Broek sprak meer tot de verbeelding. De drie vrijwilligers moesten soms rennen voor hun leven en dat zorgde voor grap pige taferelen. Na het zingen van nog een lied konden de eerste duizend kinderen ruim baan maken voor de volgende golf van duizend. De bedoeling van het project waaraan in Waddinxveen de unieke mix van de twaalf basisscholen, de gemeente, Kre- ater, de openbare bibliotheek, schoolbe geleidingsdienst Midden-Holland en Rijn streek en ProBiblio samenwerken, is leesbevordering bij de basisschoolleerlin gen. Om de tekst van het Bieb-lied aan te houden zou het in de nabije toekomst zo moeten klinken: „Ik kom er elke week, in de bibliotheek!’. ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - De OZB-tarieven in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle zullen geduren de drie jaar worden verhoogd. Dit jaar was de eerste trede. In totaal gaat het om een verhoging van 1,50 per 5000,- economische waarde.Voor de jaren 2002 en 2003 gaat het college van B&W uit van een stijging van 2% per jaar. De rioolrechten daarentegen zullen niet wijzigen. Dat staat in de begroting voor het jaar 2000 van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle zoals gepresenteerd door het college van B&W van die gemeente. ONDERHOUD ALLE MERKEN Coenewcp 397, Waddiimreen. Tel. 10182)614714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) iimm Kantoor kanaalstraat 10, 2741HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63.03 32, Telefax 0182-63 26 33. O -g o on CM cn 15-E QJ 07 m O CM .gl? ‘g’E s-g II VAN DER LINDE Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 80 90 ’s maandags gesloten donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 29 65 's maandags gesloten vrijdag koopavond Internet: www.morgana.com gaat achttien gulden meer kos ten. tevens gaat het bruggeld met twee kwartjes per brug omhoog. Naast alle stijgingen is er ook een tariefsverlaging en een tarief dat op hetzelfde niveau blijft. Het rioolrecht zal niet worden aangepast. Dat bedrag blijft voor alle huishoudens en bedrijven staan op het tarief van 1998. De afvalstoffenheffing wil het college verlagen. Beta len meerpersoonshuishoudens nu nog 452,-, in 2000 zal dat 440,- zijn. Een verlaging van twaalf gulden. Alleenstaanden betalen nu 294,-. Dat wordt het komende jaar 285,-. Het college verdedigt de maat regelen door te kjezen voor een ’’totale woonlastenbenade ring, waarbij de verdeling van de woonlasten over de diverse groepen belastingplichtigen zo rechtvaardig mogelijk geschiedt”. Daarbij wordt het profijtbeginsel (het principe van ’de vervuiler betaalt’) voor een deel losgelaten. De raadsleden hebben tot vol gende week woensdag de tijd om schriftelijk vragen te stel len. Het college van B&W zal die uiterlijk 5 november beant woorden waarna op dinsdag 9 november om 14.00 uur de politieke beschouwingen zijn en de begroting door de gemeenteraad onder de loep wordt genomen. WADDINXVEEN/ ZEVENHUIZEN- MOERKAPELLE - Het Weekblad voor Waddinx veen stelt zich tot doel de inwoners van Waddinxveen en Zevenhuizen- Moerkapelle op een aange name wijze te informeren wat er in hun gemeente gebeurt. Een redacteur en een aantal correspondenten schrijven nieuwsberichten, human-interestverhalen én achtergronden. Momenteel heeft het Weekblad ruimte voor correspondenten die verslag willen doen van eve nementen en gebeurtenis sen die in het weekend plaatsvinden. Een journalistieke opleiding is niet noodzakelijk. Enthou- siastme, interesse in het schrijfvak en een vlotte pen is uiteraard wel aanwezig. Vooral voor studenten journalistiek of andere communicatieve opleidingen is het correspondentschap een goede mogelijkheid om ervaring op te doen. Het Weekblad biedt een goede begeleiding waarbij veel te leren valt, een pret tige werksfeer en een ver goeding voor geleverd werk. Ook is het Weekblad op zoek naar een enthousiaste verslaggever die de politiek wil verslaan in één of beide gemeenten. Ook hiervoor is geen jour- nalistieke opleiding vereist j maar volstaat een vlotte j pen en enthousiastme. Noodzaak is echter wel l kennis van de lokale poli- tiek en het politieke sys- teem en de bereidheid ’s avonds vergaderingen bij te wonen.Voor de politiek correspondent behoort in i overleg een presentiever- WADDINXVEEN - Als de Waddinxveen- se kinderen het lezen zo leuk gaan vin den als dat de opening was van het lees- beyorderingsproject Fantasia, dan. kan de bibliotheek een flinke stijging verwachten van het aantal uitgeleende boeken. De première van de show verliep nog niet helemaal vlekkeloos tijdens het toneel stukje, maar dat was het enige vlekje op 'een verder groots feest waar een uitbun dige sfeer hing. Om kwart voor negen betraden de eer ste kinderen de sportzaal aan de Dreef. Iedere school had een eigen plekje in de zaal. Op banken lekker dicht bij het toneel of op de tribune meer naar ach ter. Om de sfeer alvast te verhogen speelde het vierkoppige orkest wat lied jes terwijl de duizend kinderen hun plaats opzochten. De muzikanten vonden direkt bijval want de Grote banaan uit Afrika en Mispoes zijn bij een groot publiek bekend, zo bleek. Met alle kinderen in de zaal kon het pro gramma beginnen. Natuurlijk met het Fantasia-lied. Het is een lied uitgekozen uit inzendingen van de diverse leerkrach ten van de twaalf deelnemende basischo- len. De leerlingen zongen het vrolijk mee uit volle borst. Toen het gegil een beetje weg ebde dat ontstond nadat het licht werd gedimd, begon het eigenlijke programma. Presen tator Gabriëlla Lucassen had weinig moeite de zaal mee te krijgen. De vraag of de kinderen de laatste tijd veel boe- ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - Het college van B W in Zevenhuizen-Moer kapelle stelt de gemeenteraad voor een procedure te volgen voor dertig objec ten, die als gemeentelijk monument op de monumentenlijst kunnen worden voorgedragen.Voor de restauratie van deze dertig objecten vraagt het college van burgemeester en wethouders de raad het restant van het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds als krediet beschikbaar te stellen. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) riante hoekbank j in stof vanaf '1 WADDINXVEEN - Het is weer najaar en dat is voor muziekvereniging Concordia uit Waddinxveen het teken om weer een rommelmarkt te organiseren, een najaarsrom- melmarkt. Op zaterdag 23 oktober a.s., zullen er diverse bruikbare arti kelen uitgestald liggen op tafels in de beide lokalen van het clubgebouw De Hoge Noot. Alle spullen worden van te voren goed uitgesorteerd, waardoor er per tafel de vol gende artikelen ten verkoop zullen liggen; electrische appa raten (zoals computers, ste reo’s, lampen, t.v. toestellen, pick-up’s, radio’s e.d.), huishou delijke spullen (kop en schotels, borden, bestek, glazen), bloem potten, vazen, boeken, spelle tjes, puzzels, schilderijen, etc. Is men moe van al dat kijken en kopen dan kan men onder het genot van een kop koffie even uitrusten. Deze rommelmarkt wordt gehouden in het Clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W Fri- soweg nr. I te Waddinxveen. Aanvang rommelmarkt 08.00 uur tot 13.00 uur. Wie nog bruikbare artikelen in huis heeft staan, kan deze afge ven in de Hoge Noot op de donderdagavond v.a. 19.00 uur. 7 g -1 addinx

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1