WADDINXVE Historische munt geslagen Nieuwe Kreatercursus Muziek op Schoot OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° GHZ zoekt leden voor cliëntenraad Bruna- - Culturele Getuigen avond leerlingen ontmoeten blinden- geleidehond Go-Jazz ook voor amateurmusici oproep voor senioren x *11 PAGINA 3 WOENSDAG 20 OKTOBER 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN R U B R E K Geen ontvangen? WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel 0182 - 63 03 32 COMMUNICATIEAVONDEN GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN STANDPLAATSVERGUNNINGEN VERGADERINGEN BEZWAAR MILIEUZAKEN GROEN BOUWZAKEN M Z I - L. het vergro- het vergroten slaap-/doucheruimte funderings- houtopstanden het vergroten Door Dave Heemskerk 624680 Gemeentehuis postadres telefax 624622 624767 624500 612570 eenkomsten vangen aan om 20.00 uur en worden ca. 22.00 uur beëindigd. 08.30 -14.00 uur 08.30-12.30 uur 19.00 - 20.30 uur naar huis. De eerste munt werd overhandigd aan de voorzitter maar die deed hem snel over aan medebestuurslid mevrouw De Jong. „Het eerste Vijfje hoort niet bij mij aan de muur maar in het archief van het Genoot schap”, aldus Van der Linden. De munten zijn vanaf I november verkrijgbaar bij de Rabo bank te Waddinxveen. De stukken liggen ter inzage bij de afdeling VROM, vanaf 21 oktober tot 18 november 1999 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren (tel. 62 48 38). De aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur ter inzage ligt bij de afdeling VROM. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit sta dium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men bouwplan. De laatste cursusdag is op vrijdag 17 december. Inlichtin gen en aanmeldingen gedu rende kantooruren bij het secretariaat van Kreater, Kerkstraat 13 in Waddinx veen, telefoon 0182-614422. Ouders en kinderen maken samen kennis met muziek en allerlei liedjes. De lessen zijn (eerzaam en leuk en bevorde ren een speels contact. Muziek is heel belangrijk, ook voor de allerkleinsten.Volwas senen krijgen een opfrissings- cursus in oude en leren nieu we kinderliedjes. De kinder tjes zelf genieten, hoe klein ze ook nog zijn. Het programma wordt daarna om elf uur voortgezet met een bijdrage van Hans Geel met als thema Gedachtenissen in het najaar over de Liturgie van de herfsttijd. Het thema wordt omlijst met passende muziek. Immanuelkerk met als voorgan ger de eigen predikant ds. Cees de Jong. WADDINXVEEN - In het gebouw van Kreater aan de Kerkstraat begint op vrijdag 29 oktober een nieuwe cur sus van acht lessen Muziek op Schoot voor babies, peuters en hun ouder(s) of verzorger, gegeven door Marie Alice van Zutphen. Elke les duurt drie kwartier. Babies en peuters worden ingedeeld in drie groepen. De babies komen van kwart over negen tot tien uur; de wat oudere kindertjes van tien uur tot kwart voor elf en de peuters van kwart voor elf tot half twaalf. De cursussen Muziek op Schoot zijn heel bijzonder. OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. ZEVENHUIZEN - Op woensdag 6 oktober, omstreeks 09.08 uur, vond een aanrijding plaars in de Dorps straat, nabij de hoek van de Tweemanspolder- /Opril.Twee auto’s die elkaar tegemoet reden, raakten elkaar aan de zijkant. De politie ver zoekt getuige(n) die iets van het ongeval hebben gezien, zich in verbin ding te stellen met de politie IJssel Gouwe, telefoon 0I82-642666. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN - Wingerd 1 t/m 235 (oneven) en Groensvoorde 166 t/m 184 (even): het verwijderen van asbestplaten onder de cv-installatie en tegen het dakbeschot - Piet Heinstraat 6, 8, 10, 12, 16, 30, 32, 34,15,17, 23, 25, 27, alsmede De Ruijterstraat 1,3, 5, 7: het verwijderen van asbest- golfplaten dakbedekking SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw -uitsluitend op afspraak- maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Binnenkort worden in het gemeentehuis enkele communicatie- avonden over verschillende onderwerpen gehouden. Alle bij- voorbereidingsbesluit voor de WADDINXVEEN - De culturele com missie van de Stich ting Waddinxveens Welzijnswerk organi seert dinsdag, 26 oktober 1999 in de toneelzaal van het Anne Frank Cen trum een culturele avond voor alle Waddinxveense seni oren. De avond zal in het teken staan van accordeonmu- ziek, goochelen en kunstfluiten. Een avond met een heel ander genre dan wat men gewend is. Joke Klok bespeelt de accordeon en brengt gezellige liedjes ten gehore. Ook zijn er mee- zingliedjes bij. Bert Visscher zal tal van goocheltrucs doen waar een ieder ver steld van staat en het is wel zaak op zijn handen te letten. Peter Adrichem is een kunstfluiter. Hij is, evenals de ande ren, een man met grote ervaring. Hij kan zo fluiten dat het net echt is dat men de vogels hoort fluiten in het bos. Hij is ook de presenta tor van het pro gramma, dat getiteld is; ‘N FEESTMENU. Gezien de rijke ervaring van dit gezelschap behoeft er niet aan te wor den getwijfeld dat er een feestmenu zal worden aangeboden. De avond begint om 20.00 uur en de zaal gaat open om 19,30 uur. De entree bedraagt f.5,- per pesroon, inclusief een kop koffie of thee. Het bestuur van het HGW wilde graag iets bijzonders doen ter gelegenheid van het mil lennium. Mede dankzij penningmeester en muntenverzamelaar Teus Verweij kwam het bestuur uit bij een munt. Is de grote munt (een diameter van 38 mm in cupro-nikkel geslagen) al een uniek stuk, de zilveren versie van de munt is helemaal spe ciaal in een uitvoering van 200 stuks. Net als de eerste slag.Wie bij de Rijksmunt een munt of penning laat slaan krijgt de eerste slag mooi omlijst, gelegen op een certificaat, mee Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Dat is in de Wet Mede zeggenschap Cliënten Zorgin stellingen (WMCZ) geregeld. Daarom heeft het GHZ in samenwerking met de Patiën ten-, Gehandicaptenplatform Midden-Holland (PGMH) een werkgroep opgericht die de voorbereidingen treft voor het instellen van de cliëntenraad. en donderdagavond WADDINXVEEN - Zondag morgen 24 oktober van 09.00 tot 12.00 uur wordt de weke lijkse kerkuitzending bij de lokale RTW-radio verzorgd door de Hervormde Immanu- elkerkgemeente. Om negen uur begint de uit zending met het kinderpro gramma, om tien uur gevolgd door de kerkdienst uit de WADDINXVEEN - Amateurmusici uit Gouda en omgeving krijgen weer de kans om een jazz-workshop te volgen. Onder de vlag van de Stichting Go-Jazz wordt dinsdag 26 oktober begonnen met een workshop van I0 repetitie- avonden. Saxofonist Ferdi Schukking leidt de deelnemers naar het afsluitend optre den op zondag 9 januari 2000 in de Agnietenkapel. Er wordt in beginsel met twee groe pen gewerkt: een groep met enigszins gevorderde muzikanten en een groep met muzikanten voor wie het jazz repertoire nog geen 'gesneden koek’ is. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor inlichitngen of opgeven voor deelname kan zowel schriftelijk als telefonisch contact opgenomen wor den met Viola Brookman ofWim Fre- riks, Raaigras 44,2804 ND Gouda. Het telefoonnummer is 0182-537186. van een dakkapel op het voorge- van funderings- Melding op grond van een Algemene Maatregel van bestuur Burgemeester en wethouders delen mee dat onderstaande mel ding op grond van Algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer is ontvangen: - Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen van: A. Ahmed voor Gouwe Sphinx op het perceel Nesse 14. Raadhuisplein 1 (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK Dat betekent dat (oud)patiën- ten van het GHZ of anderen die zich betrokken voelen bij het GHZ, deel uit kunnen maken van de cliëntenraad. Belangrijk is dat kandidaten belangstelling hebben voor het ziekenhuisbeleid en hierover willen meedenken. Daarnaast moeten kandidaten hun achter ban goed kunnen vertegen woordigen. Verder moeten belangstellenden per maand ongeveer I0 uur beschikbare tijd hebben. De cliëntenraad zal uit zeven leden bestaan die in ieder geval de belangen van ouderen, gehandicapten, chro nisch zieken en zieke kinderen (de grootste groepen in het ziekenhuis) kunnen behartigen. Het GHZ biedt de cliëntenraad ondersteuning bij het opzetten van de raad en zorgt voor ver- gaderfaciliteiten en scholing. Kandidaten kunnen voor meer informatie op maandagen en dinsdagen terecht bij mevrouw mr.T.Coert, telefoonnummer 0182-566316. Schriftelijke reac ties kunnen tot I5 november worden gestuurd naar het Groene Hart Ziekenhuis, t.a.v. mevrouw C. van Leeuwen, postnummer BO.07, Postbus 1098, 2800 BB Gouda, o.v.v. cliëntenraad. WADDINXVEEN - Niet op Dierendag, maar een week later kwam de hond Nena de Dick Brunaschool aan de Zuid- plashof binnenwandelen. Een hond in school? Ja, en wat voor een hond, een blindengeleide hond. Op dinsdag I2 oktober kwam mevrouw Stempher, ambassadrice van het K.N.G.F. met haar hond naar school om de kinderen te vertellen hoe het is om als blinde door het leven te gaan. Zij had allerlei materialen bij zich, onder andere een typema chine waarmee zij brailleschrift kon typen. Uiteraard waren de kinderen een en al bewonde ring voor het feit dan iemand ‘met zijn vingers* kon lezen. Ook de slimheid van de hond was natuurlijk voor de kinde ren heel interessant. Nadat mevrouw Stempher uitgebreid had verteld kregen de kinderen de gelegenheid iets te vragen. Nou, dat lieten ze niet twee maal zeggen. Allerlei vragen werden gesteld en steeds weer was iedereen verbaasd op welke manier een blinde met allerlei problemen heeft leren omgaan. Toen de hond Nena geeuwde, merkte mevrouw Stempher dat. Hoe kon dat nou, ze kon dat toch niet zien’ ‘Nee, maar ik kan veel beter horen dan jullie en zo hoor ik haar ook geeu wen1, was het antwoord. Nadat mevrouw Stempher een geu rende bos bloemen als dank had ontvangen ging iedereen een ervaring rijker weer naar huis. PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE 1999 De gemeenteraad heeft op 29 september 1999 vastgesteld de "Procedureverordening Planschadevergoeding 1999". Deze verordening regelt de procedure van indiening en behandeling van verzoeken op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruim telijke Ordening, de zogeheten planschade. VERLEENDE VERGUNNING de heer P.A. van Es, voor de verkoop van kerstbomen in de periode 6 t/m 24 december 1999, locatie winkelcentrum Konin gin Wilhelminaplein. Bij de informatieavond op 26 oktober is, in verband met plannen voor verfraaiing van de buitenkant van de flats aan de Tessel- schadelaan, ook Woonpartners Midden-Holland aanwezig. Tijdens deze avonden kunt u aan de hand van kaartmateriaal en doelstellingen van de gemeente t.a.v. die onderwerpen uw wensen kenbaar maken. Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids VoorzitterVan der Linden slaat het eer ste Millennium Vijfje. (Foto: Dove Heemskerk.) - Op dinsdag 26 oktober 1999 vindt er informatieuitwisseling plaats over de centrale fietsroute (N-Z) en Tesselschadelaan; - Op donderdag 28 oktober 1999 over de verkeersmaatrege len Groensvoorde en - Op donderdag 4 november 1999 over de verkeersmaatrege len Peuleyen. WADDINXVEEN - De voorzitter van de vereniging Historisch Genootschap Waddinx veen (HGW), oud-burgemeester Kees van der Linden, viel dinsdag I2 oktober de eer te beurt om bij de Rijksmunt in Utrecht het eerste exemplaar te slaan van het Waddinx veens Millennium Vijfje. Het slaan van de munt is een bijzondere gebeurtenis omdat er voor zover bekend nergens in Nederland een munt in omloop wordt gebracht ter gelegen heid van het nieuwe millennium. Gedurende het hele jaar 2000 kunnen inwo ners van het Gouwedorp betalen met de munt die een waarde heeft van vijf gulden. Of dat ook echt gaat gebeuren is nog maar de vraag. De munt zal vermoedelijk een collec tors item worden daar het gaat om een opla ge van slechts 3000 stuks. Het Historisch Genootschap verwacht dan ook dat de munt gretig aftrek zal vinden onder de Waddinx veense bevolking. „Aan het slaan van de munt is een heel verhaal vooraf gegaan”, aldus voorzitter Van der Linden tijdens de borrel na de plechtigheid. „Als ongesubsidieerde vereniging is het toch een risico om een der gelijk grote uitgave te doen. Met deze mooie munt als resultaat.” GEMEENTERAAD op woensdag 27 oktober 1999, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Installatie van de heer G.W. Korevaar als nieuw gemeenteraads lid - Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2000 - Voorstel tot verhoging van belastingen, tarieven en rechten voor 2000 - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de Uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplas - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel, gelegen aan de Bloemendaalseweg 21, Waddinxveen - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een gebied, globaal gelegen tussen Kanaal- straat/Juliana van 'Stolberglaan en de Gouwe in verband met centrumvisie - Voorstel tot het nemen yan een plaatsing van een GSM-mast - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet in het kader van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing ten behoeve van de uitvoering van het project Veenkade/Dorpstraat - Voorstel om in te stemmen met het projectvoorstel uitwerking centrumgebied, eerste fase - Voorstel lidmaatschap Ouderenplatform Waddinxveen - Voorstel tot vaststelling van het "programma en overzicht 2000" s (huisvesting onderwijs) - Voorstel project Wijk- en Buurtbeheer - Voorstel tot het verlenen van gemeentegarantie aan de Voet balvereniging Waddinxveen en de Stichting Voetbalclubhuis Warnaarplantsoen - Begrotingswijzigingen VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD - Dorpstraat 168: het oprichten van een tuinberging - Gerstakker 8: het vergroten van een woning - Gerstakker 10: het vergroten van een woning - Rigel 34: het oprichten van een tuinberging - Thorbeckehoeve 30: het plaatsen van een dakkapel op het ach tergeveldakvlak - Onderweg 59: het gedeeltelijk veranderen en van een woning Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Ontwerpbesluiten B W hebben het voornemen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan: - R.D.W. Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie, oprich ten en in werking hebben van een keuringsstation voor het verrichten van voertuigkeuringen enz. op het perceel Coene- coop 290; - De heer P. van Dam, oprichten en in werking hebben van een dakbedekkingsbedrijf met een buitenopslag van propaan- flessen op het perceel Coenecoop 725; - Van Noort Bedrijfsmiddelen B.V. veranderen van de activitei ten binnen de bestaande inrichting (transport- en verhuisonder- neming) voor het spoelen van tanks welke gevuld waren met inerte gassen, met stikstof in de hallen 4 en 5 op het perceel Coenecoop 449; - M.J. van Dijk, ontheffing van het Lozingenbesluit Bodembe scherming en art. 13a van de Wet Bodembescherming inzake het toepassen van omgekeerde osmose en het lozen van brijn op het perceel Tuinbouwweg 11 Tegen het ontwerpbesluiten kunt u tot 18 november 1999 schriftelijke bedenkingen indienen bij het college van B W. Tot deze datumkunt u voor een gedachtenwisseling over de ontwerpbesluiten of het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen een afspraak maken, tel. 62 48 38. Uw persoonlijke gegevens worden, indien u dit wenst, niet bekend gemaakt. U moet een verzoek daartoe schriftelijk indienen, tegelijk met uw bedenkingen. Alleen als u tijdig bedenkingen uit tegen een ont werpbesluit kunt u later beroep instellen tegen het definitieve besluit. WADDINXVEEN/GOUDA - Het Groene Hart Ziekenhuis is op zoek naar mensen die zit ting willen nemen in een cliën tenraad die op I januari 2000 van start gaat. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeen schappelijke belangen van de .cliënten van het GHZ. De cliëntenraad overlegt daarover met het management van het GHZ, en denkt mee over onderwerpen die cliënten direct aangaan, zoals voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne en het klachtenreglement. Het GHZ verwacht dat de cliënten raad zal bijdragen aan de kwali teit van zorg. Om de gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen moet de cliëntenraad repre sentatief zijn voor de hele patiëntengroep van het GHZ. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van de publiekshal ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. WIJZIGING EERDER VERLEENDE VERGUNNINGEN - St. Victorstraat 47/49: het wijzigen van de gevelindeling van de bedrijfswoning VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Jan Campertlaan 2,1 grove den in de zijtuin dicht bij de woning - Zuringveld t.h.v. 11 t/m 21, 2 lijsterbessen in plantsoen - Papaverveld naast nr. 63, 1 es in plantsoen Het rooien van bovengenoemde bomen en heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. De verordening treedt in werking op 28 oktober 1999 en ligt m.i.v. 21 oktober 1999 ter inzage op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur bij de afdeling VROM. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen: - Woubrechterf 64: het oprichten van een tuinberging - Groensvoorde 74/76: het gedeeltelijk veranderen van de voor gevel - Dorpstraat 99: het gedeeltelijk veranderen en van een woning - Otto-erf 23: het tijdelijk oprichten van een (5 jaar) - G. van Dort Kroonweg 12: het oprichten van een bedrijfs ruimte - Woubrechterf 30: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel op het ach tergeveldakvlak - de Akker 87: het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak en een dakkapel op het achtergeveldakvlak - Heemraadweg naast nr. 33: het tijdelijk oprichten van een praktijkruimte (5 jaar) - Burgemeester Trooststraat 12: het opheffen van funderings- gebreken - Burgemeester Trooststraat 14: het opheffen van gebreken - Omloop 32: het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak - Omloop 26: het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak - Bonenakker 44: het plaatsen van een dakkapel op het voorge- veldakvlak en een dakkapel op het achtergeveldakvlak - Coenecoop 270: het oprichten van een stallingsruimte - Schaepmanhoeve 39: het gedeeltelijk veranderen en het ver groten van een woning - Alpherbrink 5: het plaatsen veldakvlak - Zuidplaslaan 119: hpt gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning - Zuidplashof tegenover 7/9: het tijdelijk - 2 jaar - plaatsen van 4 containers t.b.v. opslag - Jacob Catslaan 35: het gedeeltelijk veranderen en ten van een woning - Coenecoop 135: het oprichten van een hekwerk - Kerkweg-West 60: het opheffen van funderingsgebreken - Kerkweg-West 58: het opheffen van funderingsgebreken - Dorpstraat 1het opheffen van funderingsgebreken - Burgemeester Trooststraat 12: het opheffen van funderings gebreken - Burgemeester Trooststraat 14: het opheffen gebreken De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 -14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 -17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). iwfv: k - B

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 3