Boskoop houdt miljoen over maar niet echt CANON IXUS 240 MILLENNIUMPROBLEEM REAS Burg. Wijnstraat 18, \Boskoop, t (0172) 21 20 24 Erbi H 1 1 GAZIJN OPRUIMING INGANG VIA PROFIJT MEUBEL ZOETERWOUDE OPDRACHTFOTO mrw» Zijde 2 Boskoop i R Réclame i ks Hamlappen voor 9,95 r i ALLES VOOR UW OPEL... Bruchköbel brengt Boskoop bezoek in 2000 Bijdrage voor inrichten nieuwe Speel-o-theek Rijn en Gouwe Vleeswarenduo Roomboter Amandel- staaf ƒ5,95 BLAD? Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Copy Center I Kwakveen VAN 598,J HEERLIJKE Hobbymarkt bibliotheek Bingoavond ’t Zuiden Mooi Boskoop niet mooi huldigt nieuwe prins in ROLF BENZ |M« Concert Die Gouwe Sanghers BOSKOOP - Het streekman- nenkoor Die Gouwe Sanghers geeft vrijdag 12 november een concert in de Ontmoetings- kerk in Waddinxveen. Mede werking wordt verleend door de sopraan Lisette Emmink en organist/pianist Marijn Slappen del. De algehele leiding is in handen van dirigent Jeroen Bosman die een aantrekkelijk programma heeft samenge steld. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk gaat om 19.15 uur open. Entree 17,50 gulden. Kaarten zijn verkrijg baar bij de leden en ’s avonds aan de zaal. Najaarsmarkt op school L Aanvragen Erbij horen DE ECHTE!! MET EXTRA 200 GOUDEN-KANS BONNEN! Eén van de 25 beste speciaalzaken van Nederland 24-48 mm ZOOM APS CAMERA AUTOMATISCHE FLITSER KEUZE UIT 3 FOTOFORMATEN 4 KiPcordon bleu voor 10,- KJi kroes interieur 3,98 7,75 100 gr. runderrookvlees 1250 bsfefestpl UrV slechts druppel op ,|euke dinsen’ mee te doen gloeiende plaat” want in die ver- Hoge Rijndijk ilS VOOR 498," 225,98 ■I BW koop en omgeving KM r7öd' „Overschat overschot..” (Foto:A. Fioole) (Red.) Advertentie sector CHOCOLADELETTERS! V ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BEZOEK OOK EENS ONZE INTERNETPAGINA: www.fotoplus.nl KEURSLAGER Koninginneweg 11e, Boskoop, telefoon 21 54 33 Samen 200 gr. Waar het in al die situaties om gaat, is dat mensen een vol waardig lid van de samenleving kunnen zijn, dat ze erbij horen. In I998 verstrekte het Fonds ruim 1.950 bijdragen voor bijna 32 miljoen gulden. Bijdragen voor bijvoorbeeld tijdelijke personeelskosten, investerin gen in inventaris en gebouwen, voorlichtingsprojecten, deskun- tact toch wel enigszins druk ke dagen worden. Want de mensen uit Bruchkobel heb ben inmiddels al wel een dui delijke wens naar voren gebracht. Zoveel mogelijk van Boskoop zien en daarbij het allerliefst de rondvaart door de Boskoopse wateren. Gezamenlijk werd zaterdag middag een rondgang door de gemeente gemaakt en daarbij kwam men tot de conclusie dat een combinatie van beide, Boskoop bekijken zowel vanaf het water als vanaf de weg tot de mogelijk heden behoort. Ondanks de wat krappe tijd die daarvoor beschikbaar is. Bijzonderhe den over het programma vol gen nog. BOSKOOP - Buurtvereniging ’t Zuiden organiseert op maan dag I5 november een bingo avond in Ons Jeugdhuis, Julia- nastraat 50. De zaal gaat om 19.00 uur open, aanvang 20.00 uur. ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur Elke 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur 1OO gram Kipfilet 1OO gram Gegrilde Achterham Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molen Wetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172 -46 01 30 500 gram Gouwenaar Light 7- vet 7- zout 5 middelmaat 10,- 3 groot 12,- adviseurs in modern wonen In week 50 (13-17 december) verspreidt Rijn en Gouwe een vooral aan het Millennium gewijde bijlage. Deze 120 pagina’s tellende special wordt huis-aan-huis in het hele verspreidingsgebied van onze krant bezorgd. De totale oplage is dus 180.000 exemplaren. De belangstel ling van adverteerders was zo groot, dat aanmelding van nog meer advertenties niet meer mogelijk is. Wel zijn er in die week andere extra mogelijkheden in de dagelijkse krant. Onze vertegenwoordigers vertel len belangstellenden graag meer bijzonderheden. Bellen kan uiteraard ook: 0172-487474. De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Kom zaterdag 13 november a.s. kijken in showroom de Connection en vraag hier deskundig BladAdvies. 100 2r. boterhamworst samen 4,75 KEURSLAGERIJ De raadscommissie Middelen Milieu praat begin december over de jaarrekening 1998, die eind van dit jaar door de raad zal worden vastgesteld. I r Voor al uw kopieerwerkzaamheden Digitaal in kleur en zwart/wit Losse verkoop van o.a. papier GROOT FORMAAT Inbinden, lamineren Print- en fax service DTP werk Decadry-papier enz. enz. digheidsbevordering, werkver- nieuwing en de start van een organisatie. Het Juliana Welzijn Fonds is een bijvoor- op de baan woensdag 17 november, 17.00 tot 20.00 uur. De school is voor deze gele genheid geheel in najaarssfeer versierd. Er zijn kraampjes met herfst- en winterdecoraties voor huis en tuin, een terras met hapjes en drankjes, kerst kaarten, tweedehands artikelen en live muziek. Daarnaast zijn er workshops en andere activiteiten voor Koor en soliste zullen afwisse lend voor het voetlicht treden, ook Marijn Slappendel is als solist te beluisteren. Enkele werken die op het programma staan zijn: La vergine degli enge- li, uit La Forza del Destino van Giuseppe Verdi, Rigoletto van Giuseppe Verdi en Oh, what a beautiful morning van R. Rod gers. De sporaan Lisette Emmink is te horen in een aan tal solistisch gezongen werken: Caro mio ben van T. Giordiani, Cavatine uit Don Pasquale van Donizetti en Over the rainbow van H. Arlen. Rijneke Boulevard Zoetereoude Rijndijk 2b 2394 AH Hazerswoude4?ijndi|k Tel (071) 341 38 61 Fax (071) 341 39 95 Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk Ter voorbereiding op het bezoek dat veel inwoners uit de partnergemeente Bruchkobel volgend jaar in het weekend van 19 tot en met 21 mei aan Boskoop hopen te brengen, was afge lopen weekeinde al een klei ne delegatie te gast van het Boskoopse gemeentebestuur en de Stichting Boskoop- Bruchköbel. Daaronder ook burgemeester K. Ermold die zaterdagmorgen in alle vroeg- 1 kilo Belegen Beemsterkaas De burgemeesters Ermold (links) en voor de renovatie van het schoolplein. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J Tussen begroten en de werke lijke uitkomsten van een begro tingsjaar kunnen verschillen zit ten. Grote soms. Dit komt tot uiting in een jaarrekening. Over begrotingen bestaat al jaren een clichématige wijsheid: ’’Rekenen vooruit komt zelden goed uit”, wat in de praktijk meermalen is bewezen. Begro tingen dienen immers sluitend te zijn en soms worden allerlei kunstgrepen toegepast om een gemeentebegroting op papier kloppend te krijgen. Nood zakelijke inves teringen wor den beeld lange geschoven, wat in Boskoop lange tijd is gebeurd. Ook kun nen externe factoren het finan ciële beeld danig verstoren. Het doet echter vreemd aan als achteraf een overschot van een miljoen zichtbaar wordt. Veel burgers vinden dat niet te rij men met bijvoorbeeld de aan- gekondigde lastenverhoging. Het overschot wordt voor een flink deel veroorzaakt door de opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Bij een bestandscontrole bleek aan naheffingen nog een bedrag van bijna drie ton navorderbaar te zijn. Een tweede factor was het kwijtscheldingsbeleid (gemeen telijke lasten voor minima). De gemeente heeft op dit punt de afgelopen tijd de doelgroep actief benaderd, maar niet iedereen kunnen bereiken. BOSKOOP - De jaarrekening over het begrotingsjaar 1998 vertoont een overschot van ongeveer een miljoen gulden. Een aantal oorzaken heeft geleid tot dit opmer kelijke verschil. Niettemin is het een opvallend gegeven in een periode waarin volop wordt gesproken over de finan ciële situatie van Boskoop en een eventuele artikel 12 status. Rijsdijk hebben het afgelopen weekeinde benut om onder meer het ambte lijk overleg voor de ontmoeting in mei volgend jaar goed voor te bereiden. BOSKOOP - Een fraaie herfst foto had vorige week de voor pagina van deze krant moeten seren bij een artikeltje over de commissie Mooi Boskoop. Helaas was de foto zó beroerd afgedrukt dat het ook een plaatje van een baggerdepot had kunnen zijn. Ook de ande re foto’s, vooral in kleur, waren bedroevend slecht. Het lag niet aan de foto’s van A. Fioole, die waren mooi. Het lag aan een verkeerd gebruik van nieuwe apparatuur voor het verwerken van digitale fotobestanden. Al die nieuwe technieken zijn mooi maar het moet wel goed gebruikt worden. De techneu ten hebben ons verzekerd dat de fout niet meer gemaakt zal worden, dat geloven we dan maar. uwe Ko Zijde 30, 2771 EN Boskoop Telefoon 0172-El 66 54. Telefax 0172-2121 68. Weekblad voor Boskoo BOSKOOP - Basisschool De onafhankelijk Brug houdt op de locatie Kie- fonds dat zijn geld ontvangt uit vitstraat een najaarsmarkt op onder andere de BankGiroLo- woensdag 17 november, van terij, De Lotto en giften van particulieren en bedrijven. BOSKOOP - De Boskoopse bibliotheek organiseert dit jaar opnieuw een hobbymarkt, waar een aantal mensen de gelegen- jong en oud. De opbrengst is nheid krijgt hun hobby en de resultaten daarvan te demon streren en tentoon te stellen. De hobbyisten zijn: Yvonne Halma (servetten), mevr. Van Klaveren (bloemen en planten), mevr. Lobel (encaustic-art), Joke Steenkamer en Nelie de Jong (kaarten maken), Lenie Stolk (kaarsen beschilderen), Paula van derTol (fimoklei). De hobbymarkt is vrijdag 12 november van 19.00 tot en met 20.30 uur en zaterdag 13 november van 10.00 tot en met 12.00 uur in de Openbare Bibli otheek, Babsloot 7, 2771 EN Boskoop. De toegang is gratis. U kunt zich ook opgeven voor een workshop tegen betaling van 7,50 gulden. Burg. Colijnstraat 12 tinnaeusweg 108 Boskoop (0172) 21 71 59y mee want situatie keert Boskoop niet. Er zijn niettemin tal van zaken waarop de gemeente heeft moeten beknibbelen. De uitgaven zullen echter nauwkeurig tegen het licht worden gehouden door de rijksinspecteur in het kader van de artikel 12 aanvraag. Het college wil een oude belans- waarde van de voormalige Mar- anatha Mavo (jaren geleden afgestoten) afboeken, een bedrag van vier ton storten in het beheersplan voor bruggen en het restant bij de algemene reserve doen. Voor wat betreft de bruggen geldt dat er wel een beheersplan is maar niet vol doende middelen om dit beheer volgens plan uit te voe ren. Het college is zich ervan bewust dat een overschot van een miljoen wel erg schril afsteekt tegen de artikel 12 aanvraag en de voorgestelde lastenverhoging. De factoren die een rol hebben gespeeld bij het overschot waren voor de gemneente echter niet beheersbaar. Mede omdat bij het opstellen van de begroting voor 1998 niet echt zicht was op de werkelijke problemen. Veel noodzakelijke dingen waren toen nog buiten de begroting gehouden. Deze din gen zijn nu wel in beeld gebracht en werpen een geheel ander licht op de financiële situatie van Boskoop. „In dit licht is het rekeningsoverschot slechts een druppel op de gloeiende plaat”, aldus het col lege. zoiTERwouot tel. 071 - 589.93.46 F BOSKOOP - Carnavalsver eniging De Krooshappers heeft komende zaterdag de jaarlijkse prinsenwisseling op het programma tijdens het Prinsenbal in de Rozenburcht. Prins Tover kol en hofdame Sylvia leg gen dan hun functie neer en worden opgenomen in het convent van oud-prin- sen en hofdames. Om 23.11 uur worden hun opvolgers bekend gemaakt en ingehuldigd.'' De avond heeft als thema ’doe eens raar met je haar’. Geen verkleedpartij en dus maar wel de meest vreemde kapsels zullen er te zien zijn. Muzikale medewerking is er van de band ’What about Bob’ en natuurlijk van het huisor kest De Baggerbeugels. Op het programma staan ook optredens van de dansma riekes en de raad van elf. te vergezeld door zijn echt genote, door zijn Boskoopse collega en echtgenote op het gemeentehuis werden ont vangen. Aansluitend vond er overleg plaats tussen de beide delegaties en vertegen woordigers van Boskoopse verenigingen en andere instanties die hun medewer king aan het treffen in mei 2000 reeds hebben toege zegd. Het zullen, ondanks alle ruimte voor persoonlijk con- aan een soort externe reserve, gekoppeld aan de jaarlijkse uit kering (gemeentefonds) van het Rijk. De rijksoverheid houdt een deel van dit geld in depot om latere terugbetalingen te voorkomen. Boskoop kwam dit geld echter toch toe en ont vangt het alsnog. Deze reserve mag echter niet in de boeken worden opgenomen en kon dus niet in de begroting wor den opgenomen. Al met al dus een overschot van een mil- „Overschot is l.oe.n Geen bedrag om BOSKOOP - Het Juliana Wel zijn Fonds heeft 5.000 gulden toegekend aan Stichting Speel- o-theek De Speelstek te Boskoop. De bijdrage is bestemd voor de aanschaf van inventaris en spelmateriaal. Het Juliana Welzijn Fonds vindt het belangrijk, dat mensen zelf standig zijn en blijven, zich kun nen redden in de samenleving en in staat zijn daaraan deel te nemen: jongeren die hun draai moeten vinden in de samenle ving, mensen die zelfstandig in hun eigen huis en omgeving oud willen worden, buurtbewo ners, die de handen ineenslaan en zich inzetten voor een leef bare buurt, dak- en thuislozen een kans geven op een mens waardig bestaan, werklozen en andere uitkeringsgerechtigden tot hun recht laten komen in de samenleving. Telefoon: (0172)21 54 80 Voorofscheweg 15 2771 MA Boskoop Copy Center Boskoop Ook kon een deel van de daad werkelijke aanvragen niet geho noreerd worden. De komende tijd zal het gemeentebestuur haar voorlichtingsbeleid op dit punt activeren en de verwach ting is dat de uitgaven van het minimabeleid zullen toenemen. De reservering voor I998 is echter niet opgesoupeerd, er is bijna drie ton over. Ook de reservering voor het WVG (Wet Voorzieningen Gehandi capten) beleid is niet opgegaan, al zit er wel een stijgende lijn in. De verwachting is dat komende jaren dit potje wel leeg gaat en de gemeente zelfs moet bijpassen. Tenslotte was er een flinke meevaller door een raar feno meen, de ’behoedzaamheidsre- serve’ genaamd. Gemeenten zijn sinds enige tijd gehouden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1