Taxatiebedrijf fotografeert onroerend goed 10 10 CAS3A wonen Sellers Sint meert stoomboot af in Waddinxveen 00 ALLES VOOR 1 UW OPEL... si/: MEUBELEN KEUS IN Schouderkarbonade GRAAG TOT De Hypotheker KIJKEN? DE GROOTSTE LEOLUX Kippenbouten Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Handhavingbeleid in Zevenhuizen-Moerkapelle verscherpt ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Tijdens de begrotings behandeling in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle gaven diverse partijen blijk van hun zorg als het gaat om hand having van de wetten in deze gemeente. De RPF vond bij monde van de heer Freeke dat er consequent moet worden gehandhaafd en dat het niet zo kan zijn dat illegale zaken alleen door rondfietsende raadsleden worden geconstateerd en doorgegeven. Hij stelde dat het gemeenthuis in principe 65 handhavingambtenaren telt en vroeg zich af of in hun functie omschrijving wellicht deze plicht niet opgenomen is dit i.v.m. het gering aantal door deze groep aangebrachte zaken. Ook de heer Bac van de SGP had dit item in zijn alge mene beschouwingen opgeno- t Meisje lastig gevallen getuigen gezocht Vechtpartij in AZC Aanhoudingen na vechtpartij Vaststelling Lokale Agenda 21 voor jaar 2000 f tl 0182-613500 e. T/z kilo 3 kilo 3.680,- Plusmarkt. Opgeteld de beste! ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Kefsttnenu "1999 bij zf Keldert) Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak Telefoon: (Ol82) 5 I 42 58 HOOGENBOEZEM1I Deze week nergens goedkoper! WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 5-g 1 addin oplage 14.500 exemplaren UW TELEVISIEDOKTER I Citroenspoon De Hypotheker Stationsplein I-c/ 2801 AK Gouda In onze showrooms vindt u klassieke moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! 2 zitsbank, laag in stof vanaf het positieve advies van de commissie OR.SZ zal het actieprogramma op 24 november in de vergadering van de gemeenteraad vastge steld worden. Soepen helderen visbouillon gevuld met zalm, mosselen en garnalen Runderbouillon Hoofdgerechten haasbiefstuk met lamskroontjes en een rozemarijnsaus Konijnfilet op een bedje van hazenpeper Rogvleugel met saffraansaus Dessert Zwanenmeer Tussengerecht Eendenborst met sinaasappelsaus Zalm in bladerdeeg met mosterd-dillesaus Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas Het Platform heeft ook een belangrijke functie op het gebied van voorlichting. Enerzijds is deze bedoeld om de inwoners van Wad dinxveen aan te zetten tot een duurzaam leefgedrag; anderzijds beoogt men hier mee het draagvlak van de Lokale Agenda 21 onder de burgers te vergroten. Tijdens de commissieverga dering bleek dat de Wad- dinxveense politiek zich in het voorstel kan vinden. Na Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 Hij zei er voorstander van te zijn om in geval van illegale zaken eerst te kijken of deze binnen de bestaande regels niet alsnog gelegaliseerd kunnen worden. Mocht dat niet het geval zijn dan wil hij zien of er een moge lijkheid tot gedogen is. Mocht dat ook niet gaan dan moet de illegaliteit verdwijnen waarbij het hem voorstaat dat na waar schuwing er drie maanden de tijd wordt gegeven om de ille- WADDINXVEEN - Op woensdag I7 november omstreeks I2.30 uur is een I O-jarig meisje uit Wad dinxveen door een onbe kende man lastig gevallen toen zij op de Kerkweg liep op weg van school naar huis. De man heeft het meisje bij haar jas beetgepakt en probeerde haar mee te trekken. Het meisje wist weg te komen door te gillen en de man met een arm weg te duwen. De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval. De man heeft een diep donkere huidskleur, is ongeveer 1.85 metr lang en heeft kort zwart haar. De man droeg die dag een driekwart lange bruine jas, mogelijk leer, en had een donkere broek aan. Wanneer mensen menen informatie te hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn, wordt hen verzocht te bellen met de politie in Waddinxveen, tel. Ol 82-642666. Burg. Colijnstraat 1 - Boskoop. Tel.: (0172) 21 24 67 —l Tr? Das lekker meubelen. Wilhelminakode 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: Ol 82 - 615 066 4-j tö _Z3 CL I uitvoering van de actiepun ten. Iedere werkgroep zal een specifiek deel van het actieprogramma uitvoeren. Daarnaast wordt een coördi natiegroep ingesteld, waarbin nen de afstemming tussen het Platform en de gemeente zal plaatsvinden. Het actieprogramma voor 2000 laat een groot aantal belangrijke aandachtspunten zien waarmee het Platform de ingestelde werkgroepen het komend jaar aan de slag zullen gaan. Het is de bedoeling dat er een duur- zaamheidstoets voor colle- gebesluiten ontwikkeld wordt, zoals is opgenomen in het collegeprogramma. De Lokale Duurzaamheids- spiegel zal opnieuw ingevuld worden. Het oprichten van een kringloopwinkel is één van de speerpunten van het Platform en er zijn originele ideëen op het gebied van verkeer, zoals een carpool- rubriek en het stimuleren van ’auto-delen’. WADDINXVEEN - Afgelopen zater dag beleefden zo’n achthonderd kin deren uit Waddinxveen een span nende dag.Vanaf de veilige rug van hun vader keken de telgen toe naar een aan wal stappende Sinterklaas, die om tien uur ’s morgens zijn Spaanse stoomboot afmeerde aan de Nessekade. De goedheiligman en zijn delegatie van negentien Zwarte Pieten werden uitbundig toegezon gen en bejubeld door de Waddinx- veense jeugd. Ook de Pieten zelf zorgden voor enige muzikale onder steuning. Dertien knechtjes van de Sint, die zichzelf ’De Pepernoten Krakers’ noemden - maar eigenlijk gewoon leden van Condordia zijn, begeleidden hun baas op zijn intocht in het dorp. Aan boord van de pakjesboot werd Sint Nicolaas nog toegesproken door de eerste burger van Waddinx veen. Burgemeester Jonkman sprak de goedheiligman toe namens jong ste inwoners van zijn gemeente. In een open koets en een paardentram trok het complete gezelschap ver volgens langs de verschillende plaat selijke winkelcentra. Uiteraard op de voet gevolgd door zijn jeugdige fans. Nadat de gulle Spanjaard de Zuidplas en de Sniep had aange daan, begaven hij en zijn gevolg zich in de richting van de Dorpsstraat. In het oudste winkelcentrum van Wad dinxveen werden de kinderen gezel lig beziggehouden. Een fotograaf legde de ontmoeting met Sint vast op de gevoelige plaat voor de lief hebbers. Na deze public-relations- stunt vertrok de goedheiligman naar Groensvoorde en het KW- plein. Daar werd hij opgewacht door twirlvereniging ’Illusion’.Via de Lui- felbaan werd tenslotte de Passage bezocht, waar de ’Sunny Girls’ onder leiding van Francis Lieftink optraden. De Zwarte Pieten bewe zen aardig mee te kunnen dansen en leefden zich helemaal uit tot ver maak van de kleintjes. De gezamenlijke winkeliers van Waddinxveen beschouwen de intocht van Sint Nicolaas als een ’groot succes, waarmee we in de volgende eeuw gewoon maar moe ten doorgaan’. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp De komende maanden bezoe ken medewerkers van bureau Damastes BV uit Hoevelaken adressen in Waddinxveen om onroerende zaken te inventari seren. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het in een aantal geval len nodig het pand van binnen te bekijken. De gemeente vraagt hiervoor ieders mede werking. De medewerkers van het taxa tiebedrijf zijn in het bezit van een legitimatiebewijs van de gemeente. Het legitimatiebe wijs zal altijd (ongevraagd) worden getoond als iemand vraagt een huis of een bedrijf van binnen te mogen zien. De gemeente is wettelijk ver plicht gegevens te verzamelen volgens de Wet waardering Afslag 44 Zoeterwoude Rijndijk Voorgerechten Gevulde avocado met graved lacks en garnalensalade Kwartel gevuld met paddestoelengehakt Kalkoenfilet met beenham en meloensalade WADDINXVEEN - Alle bedrijven, grondkavels en andere onroerende zaken in Waddinxveen worden opnieuw getaxeerd. In opdracht van het gemeentebestuur neemt een medewerker van het taxatiebedrijf foto’s van het onroerend goed. Hij kan bewoners en gebruikers van een pand verzoeken binnen te mogen kijken. - 54e jaargang nr. 2673 men. Voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwprojecten en illegale bedrijfsvoering stond hem een stringent handhavings beleid voor wat afgestemd moet zijn op de praktijk. Hij stelde dat dreigen met bestuur lijk optreden en er niet op con troleren niet kan. Doel moet zijn het beëindigen van de overtreding. De heer Bac vond dat het huidige "piepsysteem" waarbij men alleen af gaat op meldingen en klachten, te kort schiet en rechtsongelijkheid in de hand werkt. Ook de WD las met genoegen de voorstellen van B&W, dat handhaving van de bestemmingsplannen in 2000 volledig ter hand zal wor den genomen. De heer van der Stee wilde voor dat het college op jacht gaat naar de overtre der wel van B&W horen met wat "voor bril op" men gaat galiteit weg te halen. Verder gaf de heer Schoots aan dat in 1999 er al zes zaken in de gemeente spelen en gespeeld hebben waarbij als dreiging een dwangsom in het vooruitzicht werd gesteld. In één van deze zaken zou de dwangsom 300.000,- per drie maanden zijn. Hij gaf hiermee duidelijk aan dat de verscherping van het handhavingsbeleid feitelijk al begonnen is en hierin konden alle fracties zich vinden. WADDINXVEEN - Dinsdag avond 16 november, omstreeks 20.45 uur vond een vechtpartij plaats in het AZC in Waddinx veen. Hierbij is een 28-jarige asielzoeker lichtgewond geraakt. De vechtpartij vond plaats in het restaurantgedeelte van het AZC. Een 29-jarige asielzoeker kwam het restau rant binnen en bedreigde met een mes een aantal bezoekers. Hij liep vervolgens op het 28- jarige slachtoffer af en tijdens de worsteling stak de verdachte het slachtoffer met een klein mes in zijn hand. Het slachtoffer raakte hierdoor licht gewond. De verdachte is aangehouden en inverzekering gesteld. De aanleiding voor dit feit is nog onbekend. De politie stelt een onderzoek in. ZEVENHUIZEN - Zondagmor gen vond omstreeks 04.00 uur een vechtpartij tussen vijftien personen plaats op de Noorde lijke Dwarsweg en de Dorps straat. Getuigen belden de poli tie, die vijf gewonden op straat aantrof. Drie van hen zijn afge voerd naar het Bleuland Zieken huis in Gouda, twee naar het Lange Land Ziekenhuis in Zoe- termeer. De politie ging uiter-j aard op zoek naar de inmiddels vertrokken daders. Volgens getuigen waren zij weggelopen richting Nieuwerkerk en hadden van een taxi gebruik gemaakt. Eveneens na informatie van getuigen kon de politie omst reeks 04.30 uur, ter hoogte van de EersteTochtweg, twee ver dachten aanhouden. Het ging om een 17 jarige jongen uit Krimpen a.d. IJssel en een 17 jarige jongen uit Nieuwerkerk aangehouden. Dit tweetal is iri de loop van de zondag weer in vrijheid gesteld. Zondag heeft de politie nog een aantal getuige- verklaringen opgenomen. Naar aanleiding hiervan werden zon dagavond een 19 jarige en een 20 jarige man uit Nieuwerkerk aangehouden. Deze twee man nen worden vandaag verhoord. Uit onderzoek is gebleken dat er in totaal zes mensen gewond zijn geraakt uit Zevenhuizen en een uit Nieuwerkerk, variërend in leeftijd van 19 tot 22 jaar. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis een met een gebro ken been de ander net een scheurtje in de schedel. De ove rigen zijn na behandeling van aangezichtsletsel inmiddels weer thuis. De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet geheel duidelijk maar alcoholgebruik heeft waarschijnlijk invloed gehad. meen. Zevenhuizen en Moerkapelle jagen. Daarnaast had de WD ook de nodige kritiek op de controle op naleving van de verkeersregels. Eigen onder zoek had uitgewezen dat per sonenauto’s binnen de bebouwde kom ondanks ver keersdrempels soms snelheden halen van 90 km/uur. De heer van der Stee hield B&W dan ook voor dat handhaving van regels geen voorziening is maar een activiteit en stelde dat regelgeving die niet gehand haafd wordt slechts een sym bolische waarde heeft. Burge meester Schoots gaf in zijn ant woord te kennen dat hij er voorstander van was dat amb tenaren alleen aan handhaving dienen te doen op die terrei nen waar op zij deskundig zijn. Hij stelde dat restrictief beleid van de overheid mensen nu eenmaal creatief maakt. WADDINXVEEN - Tijdens de raadsvergadering van van daag beslist de gemeenteraad van Waddinxveen of zij accoord gaat met het opge stelde actieplan dat tot stand is gekomen door intensieve samenwerking tussen de Werkgroep Duurzaam Wad dinxveen en de gemeente. De commissie OR.SZ van de gemeente Waddinxveen heeft op 9 november positief gead viseerd ten aanzien van het voorliggende programma. De Lokale Agenda 21 is door de gemeente in het leven geroepen om samen met de lokale bevolking te werken aan een duurzame ontwikke ling van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in het vor men van de huidige Werk groep Duurzaam Waddinx veen waarin zowel vrijwilli gers als de gemeente deel van uit maken.Vanwege de brede samenstelling en het grote scala van actiepunten is er inmiddels behoefte aan een andere structuur. De Werkgroep Duurzaam Wad dinxveen zal verder gaan onder de naam Platform Duurzaam Waddinxveen. De huidige vrijwilligers die parti ciperen namens een aantal maatschappelijke organisaties, I zullen zitting hebben in het Platform. De taak van het Platform is het opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse actieprogramma Lokale Agen da 21. Het Platform stelt een aantal werkgroepen in die zich bezig gaan houden met de onroerende zaken (Wet WOZ). Deze waardering leidt tot vaststelling van een nieuwe WC Z-waarde. Die waarde is van belang voor de vaststelling in 2001 van diverse belastingen. Dit zijn onder meer de gemeentelijke onroerende zaakbelasting, de omslagheffing gebouwd voor het waterschap en de bereke ning van het huurwaardeforfait en vermogensbelasting door het rijk. De waardering geldt voor het tweede WOZ-tijdvak dat loop van 2001 tot en met 2004. Wie informatie daarover wil hebben kan bellen met de afdeling Controlling van de gemeente Waddinxveen, tel. 0182- 624813, tel. 0182-624814 of 0182-624816. Waddinxveense winkeletalages kondigden het bezoek van.de Sint niet onopgemerkt aan. Foto: Sjaak Noteboom. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182-63 2 33 Weekblad voor Wadd f,, .Woensdag^novembe^Ig^ o o c CD nj g-E (V <D E j CD^ c m <v rsi .eS1 00 I ir I I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1