6 Scholieren voorgelicht over vuurwerk wonen WADDINXVEI Sef/ers i re VUURWERK ALLES VOOR 1 UW OPEL... Hervormde Immanuel- De Hypotheker 2e KERSTDAG EN 2 JANUARI Grote Kerststol met roomboteramandelspijs 98 OPEN van 11.00 tot 17.00 uur Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer Concordia begeleidt levende Kerststal kerkdienst bij RTW I schotel Kinderen van De Paddestoel maakten fraaie klokken Gourmet-/Steengrill- 1 E98 Kreater presenteert Nintendo 4-145,- een eigen website ORGELS-PIANO’S Volop keus - Volop voordeel! WB00T KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN Rabobank Kom cfan eerw praten maf Mn advbeur van da Rabobank. Dat Ishataantevardland. Rabobank Waddlnxvoan Hub HypathaakatMai Kerkweg Oost 161 - ftf. (0182)625390 5 1 Heeren generaalkampioen De Sperwer 1 750 gram LEOLUX 4 Plusmarkt. Opgeteld de beste! PRIMERA GROENENDIJK KONINGINNEWEG lid BOSKOOP (0172) 23 07 18 HAAL EEN BESTELLUST IN DE WINKEL BESTEL VOOR 25 DECEMBER Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak Telefoon: (0182) 51 42 58 ib Dinsdag 21 december 1999 TELEFOON 0172} 612541 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp j 8 5-S Deze week nergens goedkoper! I per persoon 250 gram Te gek voor diamanten oplage 14.500 exemplaren 1 Namens het gehele team Prettige Kerstdagen S5- I !'W w w L Weekblad voor W< is Regenboog-scholieren 3 luweliers i G E M E E N Dat is zeker. Stationsplein I-c 2801 AK Gouda w 'een, Zevenhuizen en Moerkapelle 2-zits uitgevoerd in alcantara Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 WADDINXVEEN - Het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater in de Kerkstraat 13 presenteert zich met een uitgebreide eigen website, die op te zoeken is via http/www.kre- ater.nl. Op de homepage kan de bezoeker meteen een beeld krijgen van alle mogelijkhe den die Kreater biedt: kunstonderwijs, samen-spel, concerten, films, exposities, facilitair, projecten en nieuws. De totale informa tie beslaat 65 pagina’s. Pr. Hendrikstraat 23-25 Bodegraven tel./fax: 0172-613612 Passage 234 Waddinxveen tel. 0182-617868 Hesseplaats5 Rotterdam-Ommoord tel 010-4215503 E van 1345,- voor 1055, n - Z WADDINXVEEN - Eind oktober is in de regio een groot scheepse voorlichtingscampagne over vuurwerk van start gegaan. De campagne richt zich speciaal op de groepen 7 en 8 van de basisschool. De afgelopen twee weken was de beurt aan scholieren uit Waddinxveen. In de aula van de voormalige Kohnstamm-Mavo bespraken voorlichters en leerlingen samen de risico’s die aan het gebruik van vuur werk kleven. werk en welke risico’s loop je als je vuurwerk afsteekt wan neer dat nog niet mag. De campagne heeft een infor matief en vrij ontspannen karakter. Zo zijn er in de video film geen harde beelden opge nomen en is zelfs de humor niet afwezig. Wat bijvoorbeeld te denken van een man die in België is wezen winkelen en thuiskomt met een kist (verbo den) vuurwerk waarmee hij in zijn eentje wel een nieuwe Marssonde kan lanceren? Maar als buiten iemand een paar weken te vroeg al een rotje afsteekt kent zijn verontwaar diging nauwelijks grenzen. -Q ■o C CD rt5 TJ 7° CD:C c m o> CN -Q "O WADDINXVEEN - Zondag morgen 26 december van 09.00 tot 12.00 uur wordt de wekelijkse kerkuitzending bij de lokale RTW-radio verzorgd door de Hervormde Immanu- De jongste lezers wierpen zich met veel geestdrift op het kleu-ren en op alle mogelij ke manieren versieren van grote, voorge tekende horloges. De iets ouderen kweten zich zeer goed van de opdracht een eigen klok te ontwerpen. Ook de jongens en meis jes in de groep van De Paddestoel hadden hun fantasie de vrije loop gelaten en jeugdbi bliothecaris Janneke Hilhorst viel bij het zien van al dit moois van de ene verbazing in de andere.Volwassenen kregen de gelegenheid een eigen ervaring of hoogte-punt uit de bijna afgelopen eeuw op papier te zetten en ook hier kwamen aardig wat reacties binnen. Begin januari houdt de bieb een tentoonstelling van de resultaten van alle creatieve resultaten. De verhalen worden gebun deld en burgemeester Jonkman zal op woensdag 26 januari om half vijf het eerste exemplaar in ont vangst nemen en de prij zen in de diverse catego- riën van ’Met de bieb naar 2000’, uitreiken. WADDINXVEEN - Het muzi kale jaar van Concordia loopt weer bijna ten einde. Toch wil Concordia nog wat van zich laten horen en zien. Zo gaf de harmonie van Muz. Concordia Waddinxveen op donderdag 16 december jl. een kerstconcert in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan te Waddinxveen. Op deze avond liet het orkest, o.l.v. Jeroen Wentel, diverse variaties horen op de bekende Kerstliederen. Zo bracht het orkest o.a. de volgende muziek werken ten gehore, A Christ mas Overture, A Christmas Suite, Christmas Carillon en Pastorale. Tussendoor was er gelegenheid voor samenzang, het orkest speelde diverse Kerstliederen. Naast de Kerst- muziek bracht de harmonie ook "algemene" muziekwer-ken ten gehore w.o. Rhapsody from Scotland en Second Suite. Als slot van het jaar 1999 zal de harmonie op zondag 26 december a.s., tweede Kerst dag, o.l.v. Jeroen Wentel het levend Kerststal in de St. Vic- torkerk muzikaal begeleiden met diverse kerstmuziek. Dit Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. elkerkgemeente. Om 09.00 uur begint de uitzending met het programma voor de kinderen, gevolgd door de kerkdienst uit de Immanuelkerk aan de Pr. Beatrixlaan met als voorganger de eigen predikant ds.Cees de Jong. Het programma wordt daarna om kwart over elf voortgezet met een reisverhaal over de reis naar Israel die dit voorjaar door een aantal leden van de Immanuelkerk is gemaakt. Uiteraard wordt dit program ma afgewisseld door kerstmu ziek. re week een draai om de oren gaf. Maar gaandeweg het sei zoen waren er meerdere lief hebbers - onder andere de latere winnaar D. Heeren, R.A. Dat vuurwerk geen speelgoed is en dat behoedzaamheid voortdurend geboden is staat natuurlijk wel voorop. In dia loog met de kinderen worden de belangrijkste risico’s uitge diept tijdens de gastlessen. „Op deze leeftijd blijft het bezit van vuurwerk meestal nog aardig binnen de perken”, zegt voor lichtster Hansje de Jong van Buro Halt. „Maar de kinderen weten er vaak al wel aardig wat van. Het is dan ook een goed moment om er nu met ze over te praten. Wat extra aandacht kan ertoe leiden dat ze op het beslissende moment hun hoofd er bij houden en geen roekelo ze dingen doen. Zeker bij de komende jaarwis seling, als er waarschijnlijk veel vuurwerk in omloop is, is een goed besef van de mogelijke gevaren van vuurwerk heel nut tig” De beschikken al over een hoop kennis, zo blijkt inderdaad. Op veel vragen weten ze min of meer de ant woorden wel, zoals hoe je vuurwerk veilig kunt afsteken (lees ook altijd goed de gebruiksaanwij zing), wanneer dat precies mag (niet eerder dan op oudejaarsdag, vanaf 10.00 uur) en waar aan je ziet of je met goedgekeurd of ille gaal vuurwerk te maken hebt (Neder lands keurmerk en handleiding). Zelfs de risico’s van het dragen van kunst- stof-kleding (licht ontvlambaar) zijn bij sommigen bekend. Nu nog alle bestaan de en nieuwe kennis goed toepassen als het zover is! WADDINXVEEN - Ongeveer dertig kinderen van speeltuinvereniging De Paddestoel in de leplaan kwamen vorige week woensdag naar de bibliotheek in de Van Mecklenburg Sch- werinlaan om hun versierde horloges en zelf gemaakte klokken in te leveren. „Het is een heel leuk project, waar veel kin deren met plezier aan hebben meegedaan", vond mevrouw Noorlander, die met andere moeders de jongens en meisjes begeleidde. Dat het project ’Met de bieb naar 2000’, goed is aangeslagen staat buiten kijf. Alleen de tie ners, die per e-mail hun plannen voor een dag in 2010 konden melden, lieten het afweten. WADDINXVEEN - Sinds tien jaar organiseert stichting wijk- werk "de Zuidplas" de open Waddinxveense Nintendo kampioenschappen, en is daar mee de langst lopende organi satie op dit gebied. Ook in janu ari 2000 gaat er weer een kam pioenschap van start en wel de 10e in zijn soort. Het kam pioenschap is deze keer groots opgezet, en kan natuurlijk niet zonder de diverse sponsors, met name Nintendo, Van de Wal Speelgoed, Bastiaanse optiek, Verkley bloemen, HET reisorganisatie, Scala, Heems kerk, Beukers bedrijf diensten, Videocorner en Videoland. Het kampioenschap zal gespeeld worden op vrijdag 7 en zater dag 8 januari in het vernieuwde "Zuidhonk" aan de Zuidplaslaan in Waddinxveen. Dit 10e ofte wel millennium kampioenschap wordt gespeeld in twee leef tijdsgroepen namelijk: tot 12 jaar en 13 jaar en ouder. Wie mee wil doen of meer informa tie over dit kampioenschap wil hebben, bel dan voor 23 december met Cees en Yolanda Meiderwijk tel. 0182-612237. levend Kerststal begint om 14.00 uur tot 15.00 uur en is doorlopend te bezoeken. Dit zal begeleidt worden met diverse kerstmuziek zoals Christmas Carillon, Pastorale, Christmas Suite, Christmas Ouverture en diverse kerstlie deren.Tussen deze muziekwer ken door kan men ook luiste ren naar orgelspel. van 815.- voor 650,- (excl. collier) Zo sluit Concordia het jaar 1999 af met de kerstconcerten. Uiteraard staan er voor het nieuwe jaar, 2000, al een aantal activiteiten op het programma. C-akkoord, het opleidingsor- kest, zal op dinsdag 4 januari 2000 hun medewerking verle nen aan het Millenniumconcert van Excelsior in Boskoop. Dit wordt gehouden in de Veilinghal in Boskoop en begint om 20.00 uur. De harmonie van Concor dia en C-Akkoord zullen op vrijdag 23 maart 1999 hun jaar lijkse voorjaarsconcert houden in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde in Waddinx veen. Op deze avond zullen er diverse muziekwerken ten gehore worden gebracht. setprijs (excl. collier) voor 2375,- van 885,- voor 725,- w». Q. WADDINXVEEN - D. Heeren is het afgelopen seizoen als beste liefhebber van de Wad dinxveense postduivenvereni ging De Sperwer uit de bus gekomen. Na een spannende strijd wist de Waddinxvener op de allerlaatste vlucht (Orleans jonge duiven) de generale titel Een grote groep kinderen en begeleidsters van speeltuin De Paddestoel in de Bomenwijk bracht vorige week woensdagmiddag prachtige versierde horloges en zelfontworpen en uitgevoerde klokken naar de bibliotheek. (Foto: Sjaak Noteboom.) NIEUWJAARSRECEPTIE De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 3 januari 2000 van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders nodigt de inwoners van Waddinxveen, de vertegenwoordigers van het verenigings- en bedrijfsleven van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt dan samen met ae leden van het gemeentebestuur terugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toewensen voor het nieuwe jaar 2000. „Je kunt het het beste in de koelkast bewaren.” „Er moet een Nederlandse gebruiksaan wijzing bij zitten.” „Mijn vader heeft eens een hele vrachtwa gen vol illegaal vuurwerk gevonden. Ja, dat heeft ’ie gemeld bij de politie.” De oud ste leerlingen van de Regen- boogschool laten zich niet onbetuigd. Op elke vraag van de voorlichtster volgt spontaan een reeks antwoorden, al dan niet aangevuld met eigen erva ringen of overwegingen. De vuurwerkcampagne opgezet door Buro Halt, met medewerking van de Politie Hollands Midden. Begin dit jaar al zijn alle scholen uit de bij Halt aange sloten gemeenten benaderd met de vraag of er interesse was voor een derge lijk project. De grote positieve respons leidde ertoe dat er deze maanden aan maar liefst zo’n 60 groe pen leerlingen voor lichting wordt gege- ven over de omgang met vuurwerk. De zogenaamde gastles sen worden gegeven aan de hand van panelen met foto’s, het vertonen van een videofilm en een discussie. Belangrijke onder werpen die aan bod komen zijn: hoe steek je vuurwerk zo veilig mogelijk af, wat is illegaal vuur- De Millennium aanbieding van Diamonde, 14 krt. goud met speciale champagnekleunge briljant naar zich toe te halen. In het van der Made, C.A. Bode en J. begin van het seizoen was het Jansen Zn. - die met sterk Joh. L. Bol die met verbluffende spel opvielen. Dat het uiteinde- uitslagen de concurrentie iede- lijk D. Heeren is geworden mag toch een verrassing worden genoemd. Naast vakmanschap en vooral het in bezit hebben van goede duiven is de moge lijkheid om op electronische wijze aankomende wedstrijd- duiven te constateren van groot belang. De tijdwinst die hiermee wordt behaald is voor al op de kortere vluchten aan zienlijk. Dat de uiteindelijke winnaar de aankomende duiven nog via de ouderwetse manier, dus handgeklokt, constateerde geeft de titel extra elan. R.A. van der Made werd uiteindelijk tweede, voor Joh.L. Bol (derde) en C.A. Bode (vierde). Kam pioen aangewezen werd Joh.L. Bol. De Sperwer mag terugzien op een goed vliegseizoen, waar in slechts eenmaal een vlucht werd uitgesteld tot de volgen de dag. Op de grote provinciale eendaagse fondvluchten Bour ges, Tours en Chateauroux - gemiddelde deelname plm. 10.000 duiven - werden aan sprekende, top-tien, noteringen behaald door respectievelijk Comb.Van Vliet (7e), C.A. Bode (Ie) en Joh. L. Bol (4e). Derge lijke successen in een seizoen behaald zijn nog niet eerder bij De Sperwer voorgekomen. addinxM^e Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1