50 BASTI N korting! Droom o/ /o Per Waddinxvener jaarlij’ks 50 gulden beschikbaar voor kunst en cultuur Geen datum ’Gouwezoom’ tekenen acties MILLENNIUMPROOF en toch op grote collectie monturen eerste paal ’Passage’ Theo den Boon: "Schilderijen zijn resultaat van een gevecht met verf' Kamer PlEfCj Aanrijding bij hefbrug Hovenier Sj'aak Willemstein vindt dat tuinaanleg kunst is Areca palm Goede wensen met kunst onderstreept G?oen7ij< Koos de Vogel stopt als voorzitter Directeuren Rabobank I I WOENSDAG 5 JANUARI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 Geen WEEKBLAD 11471 K O T E P N X V E E N W A D D I HET RIJKE TUINLEVEN VOOR WADDINXVEEN Aktie loopt tot 31 januari 2000 (0182) 63 02 40 ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 GroenRijk De Bosrand Prinsen Schouw 1, 2394 CX ALPHEN A/D RIJN Telefoon (0172) 47 52 99, Fax (0172) 49 52 51 W «Hl'«■II Van 45.00 Z M voor 161 - I v '-/ft 1 r L O de Dorpstraat in Waddinxveen is permanent zijn eigen werk te zien en steeds wisselende col- Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De aanrijding ontstond nadat een 47-jarige autobestuur- ster uit Gouda te laat in de gaten had dat de Bodegraaf- se haar auto tot stilstand bracht. Eerder dit jaar, op 8 november, stemden de leden tijdens de i i i tekst:WADDINXVEEN - Op de ochtend van Oudejaarsdag (vrijdag 31 december) werd, onder toeziend oog van notaris mr. RL. van der Meulen in het notariskantoor aan de Limaweg in Waddinxveen, de zogenaam de acte van statutenwijziging en de garantie-acte door de Rabo- bank-directeuren A.J. Ammer- laan (Waddinxveen) en J.G.J. Mulder (Gouda) ondertekend. Beide directeuren bezegelden U vindt ons achter het BP station Kerk en Zanen. WADDINXVEEN - Maan- dagvond werd in hetWad- dinxveense gemeentehuis de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur gehouden. Tijdens de receptie konden de bezoekers onder het motto ’kunstenaars van de vorige eeuw’ schilderijen, aquarellen, gemengde tech nieken en beeldhouwwerken van de leden van deWad- dinxveense Kunst Kring (WKK) bekijken. Het was de eerste millenniumactiviteit die voor dit bijzondere jaar door diverse verenigingen in het Gouwedorp op touw zijn gezet. De nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel is dinsdag in Gouda gehouden. Het uitwisselen van goede wensen door de onderne- merskring Industrieel Con tact Waddinxveen (ICW) gebeurt aan het einde van vrijdagmiddag 7 januari in restaurant ’Bibelot’ aan de Limaweg. de volle week van december terecht op de kerstshow die Sjaak Willemstein samen met zijn buurman Hugo van Berkes- teijn in diens meubeltoonzaal aan de Noordringdijk organi seerde. In de presentatietuin van het Waddinxveense hoveniersbe drijf waren beelden te zien van Ton van Duppen, schalen van keramiek van Marjan Klaassen en bronzen beelden in combi natie met glas van Romé Kanis. hiermee een periode van inten sief overleg en samenwerken aan de eenwording van de Rabobank Waddinxveen en de Rabobank Gouda. WADDINXVEEN - WD-frac- tievoorzitter Koos de Vogel in de Waddinxveense gemeente raad draagt in de gemeente raadsvergadering van februari de voorzittershamer over aan WD-raadslid en vice-fractie- voorzitter mr. Titus van der Torren. Koos de Vogel, die vol gende maand 65 jaar wordt, blijft vooralsnog lid van de gemeenteraad, die in 2002 weer zal worden ververst. Bij het begin van deze raadsperio de in 1998 had hij overigens al aangegeven in ieder geval niet de volle vier jaar het voorzit terschap van de liberale fractie te willen blijven vervullen. Hij bekleedt deze functie nu tien jaar. stenaar Theo den boon. Het aankopen van kunst staat op dit moment op een laag pitje. "Dat houdt verband met het groeiproces van Waddinx veen", legt drs. Aad van Holste- ijn uit. "We zijn een beetje ’uit gebouwd’, de openbare ruimte is ingericht. en cultuur. Dat geld wordt besteed op een breed terrein. "Het meest in het oog loopt natuurlijk de kunst de gemeen te aankoopt voor de openbare ruimte. Daarbij gaat het om allerlei soorten kunst, van ’De verge ten plek’ (twee raderen uit een oud gemaal in de nieuwbouw- Waddinxveense beeldend kun- wijk Zuidplas) tot Kët beeld van koningin Wilhelmina op het gelijknamige plein. Veel daarvan valt niet eens op, omdat mensen eraan wennen. Om de vele kunstwerken in Waddinxveen onder de aan dacht te brengen is een wan deltocht uitgezet langs 23 kunstobjecten". Volgens drs. Aad van Holsteijn verlevendi gen kunstobjecten het straat beeld en vergroten ze de leef baarheid in de wijken. Daarbij tracht de gemeente de inwo ners zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken. "We willen vooral de mensen inspraak geven die er tegenaan moeten kijken". Daarnaast heb je de kunst in de gemeentelijke gebouwen. Zo is het gemeen tehuis rijk bedeeld met uiteen lopende kunstwerken. Eén van de oudste stukken is ongetwijfeld de antieke kast uit 1709, waarin vroeger het geld voor de armen werd bewaard. Het meest recente kunstwerk staat voor het gemeentehuis: Daarom zit er een multicultu reel centrum voor voorstellin gen en tentoonstellingen in de paar pareltjes van", zegt pen", aldus wethouder drs. Aad van Holsteijn. WADDINXVEEN - Zondag middag 2 januari vond op de Henegouwerweg nabij de hefbrug een aanrijding plaats. Daarbij liep de 30-jarige autobestuurster uit Bodegra ven nekletsel op. Zij is overgebracht naar het gen georganiseerd, zoals rond Koninginnedag de mede door de Rabobank ’Gouwezoom’ in Waddinxveen gefinancierde expositie over het koningshuis. "Kunst leeft in Waddinxveen en de voorzieningen moeten mee- miek van verschillende kunste naars. Dat was een sprong in het diepe want slechts drie procent van de beroepskunstenaars kan leven van de kunst. De meesten doen er noodgedwongen iets anders naast. "Een kunstwerk staat bij de meeste mensen op de onderste regel van het ver langlijstje: men koopt het pas als er echt geld over is", zegt Theo den Boon nuchter. En zelfs voor wie er, zoals hij, wel van kan bestaan, blijft de toe komst onzeker. Kunst fluctu eert mee met de economie en de subsidieregelingen voor kunstenaars zijn in de jaren zeventig en tachtig langzaam afgebouwd. "Je moet echt ’self supporting’ zijn. Een vast inko men heb je niet, en je weet nooit of je werk in de toe komst goed blijft verkopen. Er is dus een flinke buffer nodig". Maar om geld maakt Theo den Boon zich niet druk. "Zolang ik kan maken wat ik wil, vind ik het prima zo". Hij heeft inmid dels een flinke kring met vaste klanten opgebouwd, variërend van verzamelaars tot bedrijven. Helaas blijkt voor veel anderen de drempel naar een galerie nog vrij hoog te liggen. Theo den Boon snapt niet waarom. "Een galerie is eigenlijk de enige winkel waar je vrijblijvend kunt rondkijken. Juist bij kunst ver wacht niemand dat je meteen iets wilt kopen". Ook wie alleen van kunst wil genieten of zich wil oriënteren, is welkom. Bovendien zit je niet meteen aan een aankoop vast, want de mogelijkheid bestaat om schil derijen ’op zicht’ mee naar huis te nemen. "Het is moeilijk in te schatten of een kunstwerk dat je in de galerie mooi vindt, ook in je eigen kamer past qua kleur en formaat", weet de Waddinx veense kunstenaar. Wie denkt dat elke kunstenaar een groot deel van zijn tijd doorbrengt in ledigheid, heeft het mis. Theo den boon werkt op vaste tijden. "Wachten op inspiratie is grote onzin. Schil deren is een kwestie van vech ten met verf. Je moet energie overbrengen op het doek. Het belangrijkste is dat je fit bent, want schilderen is zwaar werk. Fysiek, want vooral bij grote doeken loop je constant heen en weer. Maar ook psychisch, want je zit altijd met de drang om iets te maken, terwijl je niet precies helder hebt waarnaar je op zoek bent. Ik heb altijd een vaag idee in m’n hoofd; pas tij dens het schilderen krijgt dat vorm. Ik weet niet hoe vaak het over moet en waar ik zal eindi gen". Hoewel hij aan elk schil derij blijft schaven tot hij tevre den is, blijft er altijd het streven naar beter. "Anders zou ik niet steeds aan een volgend werk beginnen", zegt Theo den Boon. Zijn mooiste werk? "Dat moet ik nog schilderen". algemene vergaderingen van beide banken al in met het voorstel om te fuseren tot één Coöperatieve Rabobank "Gouda-Waddinxveen" U.A. De naam "Gouwezoom" werd, naar aanleiding van een succes volle prijsvraag, bedacht en WADDINXVEEN - De Waddinxveense beeldend kunste naar Theo den Boon vindt wachten op inspiratie grote onzin en noemt een galerie eigenlijk de enige winkel waar je vrijblijvend kunt rondkijken. Hij zegt dat in een vraaggesprek met het kwartaalblad "Samenspraak" van de Rabobank "Gouwezoom" in Waddinxveen. door het gebruik van natuurlijk ogende, duurzame materialen", zegt Sjaak Willemstein. "Dat kan bijvoorbeeld tufsteen zijn, maar ook materiaal waarvan je het niet zo snel verwacht, zoals beton, kan heel natuurlijk ogen. Zo creëer je een tuin waarin je je thuisvoelt". De tuin van kunstenares Marti na Pruijmboom straat inder daad rust uit. De kunst op de prachtige patio, die bestaat uit water en vlonders, is goed gedoseerd en harmonieert per fect met de kunst in huis, die door de glazen puien is te zien. Binnen en buiten lopen op een natuurlijke manier in elkaar over. De tuin bevat verrassende accenten, zoals randjes met loodslabben, verroeste orna menten, spiegels en schalen met water. Wat opvalt is dat niets ’eruit springt’, ook de kunst niet. En dat is precies de bedoeling. "Een tuin moet eigenlijk een geheel zijn". Wie ideeën wilde opdoen of gewoon wilde genieten van ingezonden door F. Groeneveld uit Bergambacht. Vanaf Nieuw jaarsdag 2000 wordt "Gouwe zoom" als handelsnaam van de gefuseerde bank gebruikt. Rabobank "Gouwezoom" heeft, verdeeld over Gouda en Waddinxveen, in totaal drie vestigingen. Er zijn ongeveer 145 mensen werkzaam. Het balanstotaal van de gefu seerde Rabobank bedraagt I miljard. Na het ondertekenen van de actes voor de fusie van de Rabobank Waddinxveen en de Rabobank Gouda dronken notaris mr. P.L. van der Meulen (midden op de foto) en de beide bankdirecteuren A.J. Ammerlaan (links op de foto) en J.G.J. Mulder een glas champagne. (Foto: Rabobank ’Gouwezoom'- Martin Droog). het standbeeld van vogels. Ook hangen overal in het pand ’restanten van de BKR-rege- ling’. Bij het verlenen van opdrachten en het aankopen van kunst komen Waddinx veense kunstenaars bewust in beeld, zoals blijkt uit het tableau bij de raadzaal van de te worden als rijksmonument". kunst in de tuin. Het idee voor deze combinatie ontstond bij het aanleggen van de tuin bij het nieuwe huis van de Wad dinxveense kunstenares Marti na Pruijmboom aan deWagner- laan. "We hebben de krachten gebundeld en samen met ande re kunstenaressen hebben we in onze presentatietuin een voorjaarsshow op poten gezet, waarbij kunst werd geëxpo seerd. Dat was een groot suc ces. Er kwamen bezoekers uit heel Nederland op af en de reacties waren positief. Veel mensen hebben het idee dat kunst is iets voor een select gezelschap, maar hier was de drempel laag. Op deze manier gepresenteerd is kunst heel toegankelijk en het prijspeil ligt niet te hoog. Er is leuk verkocht en we heb ben er interessante relaties aan overgehouden". Niet zo gek, want er komt steeds meer vraag naar kunst in de tuin. Terecht, vindt Sjaak Willem stein: kunst geeft een toege- kunst in de tuin kon in de twee- voegde waarde aan de tuin. "Kunst kan een waardevolle aanvulling zijn. Voorwaarde is wel dat de kunst goed ingepast wordt in de tuin. Een kunstvoorwerp moet niet te prominent aanwezig zijn, maar moet als het ware bijna wegvallen. Met de juiste planten en het juiste materiaal kun je alles goed tot zijn recht laten komen". Rust en eenvoud zijn daarbij cruciaal. "Dat bereik je onder andere WADDINXVEEN - Huis aan huis heeft de gemeente Wad dinxveen de ’Millennium Agen da’ laten verspreiden. Het door Studio Dekker ont worpen en door drukkerij Twigt gedrukte boekje is samenge steld door de gemeente-ambte- naren Marianne van Ulden en Dinette Wijnen. De Rabobank in Waddinxveen fungeert als sponsor. In de bij zondere agenda voor een gedenkwaardig eerste jaar van een nieuwe eeuw en een nieuw millennium bevat een voor woord van Waddinxveens bur gemeester Fedde Jonkman. Hij meldt dat het boekje een overzicht geeft van de activitei ten die door de verenigingen zijn aangemeld voor 2000. De millenniumagenda is overigens ook op internet te vinden onder www.waddinxveen.net. Volgens Fedde Jonkman hebben veel verenigingen in het Gou wedorp hun best gedaan in het nieuwe jaar iets extra’s te orga niseren, met enthousiasme en soms in combinatie met andere verenigingen. Gehoopt wordt op. de belang stelling, betrokkenheid en gemeenschapszin van de Wad- dinxveners daarvoor. De ’Mil lennium Agenda’ biedt uiteraard ook volop ruimte voor het ver melden van eigen afspraken. Eén afspraak is in dit unieke boekwerkje nog niet te vinden en dat is dat de dag waarop de eerste paal geslagen kan wor den voor het nieuwe winkel centrum ’de Passage’. WADDINXVEEN - In Wad- dinxveeen heeft het gemeente bestuur ongeveer 50 gulden per inwoner per jaar beschik baar voor kunst en cultuur. Omdat het Gouwedorp zo’n beetje uit ’uitgebouwd’ is het neerzetten van kunst in de openbare ruimte verschoven naar het stimuleren van de actieve kunstbeoefening door een breed publiek. Wie ’Wad dinxveen’ zegt denkt aan de ’Wokkels’, de getordeerde zui len van de Amsterdamse kun stenaar Herman Makkink bij de Dreef. Dit markante kunst werk toont aan hoe beeldbe palend kunst kan zijn voor een gemeente. Maar kunst houdt meer in dan opvallende beelden langs de openbare weg. "De nadruk ligt nu op culturele vorming", ver telt PvdA-wethouder van cul tuur drs. Aad van Holsteijn tegen "Samenspraak", het kwartaalblad van de Rabobank ’Gouwezoom’ in Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen gelooft in het belang van kunst. "Kunst heeft een belangrijke toegevoegde waarde", vindt de Waddinxveense sociaal-demo- craat. "Het levert een bijdrage aan de leefbaarheid, je kunt ervan genieten en het is een middel om je te uiten". Per jaar is er per inwoner ongeveer 50 gulden beschikbaar voor kunst houder. "De Brugkerk, de Remonstrantse Kerk langs de Gouwe en de hefbrug zijn alle maal beeldbepalende elemen ten voor Waddinxveen. Voor de rooms-katholieke St.Victor- kerk aan de Zuidkade loopt zelfs een aanvraag om erkend WADDINXVEEN - De hove nier Sjaak Willemstein vindt dat kunst een tuin af maakt. Dat zegt de Waddinxvener die tuin aanleg kunst noemt in een onderhoudend vraaggesprek met "Samenspraak", het kwar taalblad van de Rabobank ’Gouwezoom’ in Waddinx veen.Een peer van keramiek tussen het groen, een bronzen beeld of een spiegel bij de vij ver. Kunst en tuinaanleg gaan prima samen, bewees hoeven- ier Sjaak Willemstein uit Wad dinxveen het afgelopen jaar opnieuw in zijn voorjaarsshow. Kortgelden deed hij nog het ééns dunnetjes over. "Kunst maakt een tuin af'.Tuinaanleg is een kunst, tenminste bij hove niersbedrijf Sjaak Willemstein. "Wij leveren geen ’rechttoe, rechtaan-ontwerpen’ met stan daardproducten", zegt de Wad dinxveense hovenier. Nee, hij doet er alles aan om een tuin tqe te snijden op de wensen en dé portemonnee van de klant. Daar komt veel creativiteit bij kijken en dat is meer dan genoeg in huis. Juist omdat hij tijd wilde hou den om nieuwe dingen te ont wikkelen, heeft Sjaak Willem stein bewust zijn personeelsbe stand teruggebracht van 7 naar 4 mensen. "We zijn meer ’tuin aannemer’ geworden. Het uit besteden van specialistische onderdelen is goed voor de omloopsnelheid en de flexibili teit van het bedrijf', zegt de Waddinxvener. Op zoek naar nieuwe impulsen voor zijn bedrijf stuitte hij op De belangstelling voor kunst is groot. Dat blijkt niet alleen uit een rnpnamp van hpt aantal deelne- mers aan activiteiten van Kre- ater, maar ook uit de activitei ten van diverse verenigingen in Waddinxveen. Zo zet deVereniging Historisch Genootschap Waddinxveen De nadruk is daarom verscho- met 500 leden zich in om de voor Waddinxveen karakteris tieke zaken uit het verleden veilig te stellen voor de toe komst. Daarnaast zijn er regelmatig exposities van de Waddinx veense Kunst Kring (WKK). speelt bij de culturele vorming Ook worden er tentoonstellin- een belangrijke rol. Kreater ondersteunt cultuurprojecten op scholen. Zo is bijvoorbeeld in de kin derboekenweek het Fantasia project gestart, dat het lezen moet stimuleren en de taalach terstand wegwerken". Ook het groeien, behoud van de cultuurhistori sche monumenten staat hoog op de agenda. "Daar hebben we een de Waddinxveense PvdA-wet- ven naar het stimuleren van de actieve kunstbeoefening door een breed publiek. Een extra accent leggen we daarbij op de scholen. Het cul turele centrum ’Kreater', de voormalige muziekschool, Droomt u van witte stranden met palmbomen? Deze Areca pain) wenst een lichte standplaats zonder direct zonlicht. Potgrond gelijkmatig nat houden. Maat 110 cm. Exclusief sierpot. Aanbieding deze week geldig of zolang de voorraad strel Het werk van Dorpstraat- bewoner Theo den Boon is moeilijk te omschrijven. De stijl is abstract-expressionistisch, lecties brons, steen en kera- maar die koele kwalificatie doet geen recht aan de explo sie van de kleuren en de uitge balanceerde composities. Schil deren is hard werken. Zijn doe ken vormen het resultaat van ’een gevecht met verf’. Theo den Boon wist al vroeg dat hij kunstenaar wilde wor den. Een opleiding aan de Aca demie voor Beeldende Kunsten was dan ook een logische stap. Daarna bleef het jarenlang bij schilderen in zijn vrije tijd, want de harde realiteit was dat nie mand destijds op een kunste naar zat te wachten. Om toch brood op de plank te krijgen, werd hij ambtenaar in Rotterdam en later werknemer bij een importeur van gereed schap in Waddinxveen. Na een aantal jaren kwam hij iets dich ter in de buurt van zijn droom: samen met zijn vrouw Henny Huizer begon hij een winkeltje in materialen voor de kunst schilder en artikelen voor han denarbeid. "Zo kreeg ik meer tijd om geconcentreerd te schilderen", vertelt hij. "Mijn werk werd geëxposeerd in galeries, terwijl wij in onze win kel exposities- van andere kun stenaars hielden". In 1981 waagde hij de stap naar een eigen galerie. In Galerie 58 aan De Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon (rechts op de foto) en zijn echtgenote Henny op archieffoto toen hij in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis enkele jaren geleden een overzichtstentoonstelling hield die werd geopend door Nederlandse bekendste makelaar en bewonderaar van Theo den Boon, Harry Mens. (Foto: Archief). - J:..,/ - 3---

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 13