Waddinxveen Deze kent rustige Week Nieuwe opzet nieuwjaarsreceptie I IJ MKEN CAS3A J d vo jaarwisseling WADDINXVEEN^ KNALFEEST n 1 inleveren 'ALLES VOOR UW OPEL... Gouds voetbaltoernooi aan de Dreef ALLEEN TIJDENS DE GROTE EINDEJ AARSSHOW Boetevrij boeken wonen Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Prestigieus Gevonden/ vermist wordt Amivedi r Koffieochtend PK vrouwen in Boskoop laatste week! Maandmenu Vuurwerk Controle Vrijwilligers werken aan landschapsbeheer - - ^Plag!e- - 7 C- - Wachtlijst neurologie weggewerkt fEindeiaarsshowr t OTj I t/m 9 januari l lyJH Profiteer nu nog van de prijzen van 1999! V CHINESE HOUSE Babi Pangang, Koe loe Yuk, Foe Yong Hai (ham-vlees) Kip pikante saus 3 E O E Namens ons hele team wensen wij U een VOORSPOEDIG EN SMAKELIJK 2000 Pi 54e jaargang nr. 2679 Het bestuur en de medewerkers van de aemeente Waddinxveen wensen iedereen een gelukkig en gezond 2000 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp voetbal buiten Gouda", legt Kuyterink uit. 'fc - Zie ook elders in dit blad. (Foto: Artistic Art, Liesbeth van der Vis.) I Kuyterink. Chinees Indisch Afhaalcentrum sale •W £9 G. E E M E N T nu vele toonzaalmodellen met extra korting! brengen van zes weken naar één week. Per half december 1999 is dit doel al vrijwel bereikt: de wachtlijst is nu iets meer dan een week. In zes maanden tijd zullen er 300 extra eerste polikliniekbezoe- ken voor patiënten met neu rologische klachten worden gerealiseerd. Dit project is door het GHZ aangevraagd bij het Ministerie van Volksge zondheid, Welzijn en Sport (VWS). Via de zorgverzeke raars is een extra bijdrage van Minister Borst aan het GHZ toegekend. Het GHZ werkt hard aan het verkorten van de wachtlijsten: eerder dit jaar werd bericht dat de radiolo gen de wachtlijst voor de MRI wegwerken door een aantal zaterdagen te werken. i i F toernooi in Waddinxveen wordt gespeeld. „Vanwege onze sponsor kunnen we het toernooi niet in Gouda spe len. Daarom weken we vorig jaar voor de eerste editie uit naar Waddinxveen. Dat beviel ons zo goed dat we geen reden hadden te ver huizen. Een pluspunt is natuurlijk ook het grote enthousiasme van de Wad- dinxveense voetbalverenigin gen", aldus Kuyterink. Liefst alle voetbalverenigingen die het Gouwedorp rijk is, doen mee. Be Fair, Waddinx veen en WSE strijden met de andere deelnemers (GSV, Flo- reant, Moordrecht, HOV.VCS, Gouda, UNIO en CVC Reeuwijk) om de eerste prijs van 1500,- aan cadeaubon nen. Een nadeel vindt hij het niet om buiten zijn eigen gemeente een dergelijk eve nement te moeten organise ren. „Ik denk dat het ook prettig is voor dit soort plaat sen om een dergelijk toer nooi te hebben. Het is goed voor de relatie tussen de voetbalverenigingen in deze regio.Vroeger werd er door de zes Goudse verenigingen toch wat neergekeken op het maakt niets uit." Overigens blijkt Midden-Holland een breed begrip met het Rotter damse HOV en het Haagse VCS als deelnemers. Sterker nog, Kuyterink voorspelt een eerste plaats voor VCS. „Helaas voelt niet iedere club in de regio de behoefte om elkaar eens te ontmoeten tij dens een toernooi als dit. Dus proberen we als organisator er een iets andere invulling aan te geven.” De overeen komst met de bierbrouwer duurt nog drie jaar. „Dat gaan we wel redden.We krijgen dit jaar meer mensen dan de eer ste jaargang. Ik verwacht zo’n 750 toeschouwers. De tribu nes zitten gezellig vol ondanks dat het midden in de werk week valt, leder jaar gaat WADDINXVEEN - Gezellig heid troef in de sportkantine van de Waddinxveense sport hal De Dreef. De eerste wedstrijden moe ten nog worden gespeeld maar het is er al vol met mensen. De muziek staat uit maar het geluid van lachende mensen, verhalen aan de bar en aan de tafels maken cd’s ook overbodig. De sfeer zit er goed in op de tweede dag. En echt druk moet het nog wor den, als de tussenronden ach ter de rug zijn en de finales worden gespeeld. Voor de tweede achtereenvolgende keer werd van woensdag tot en met vrijdag het Amstel Indoor Soccer Toernooi geor ganiseerd. De stichting Presta tie Voetbal Gouda wil van het evenement een traditionele happening maken. De stichting is verbonden aan SV Gouda en ondersteunt die voetbal vereniging. Verder stelt de stichting zich tot doel om het voetbal te promoten. De voorzitter van de voetbalver eniging Gouda en bestuurslid van de stichting,].Kuyterink, vindt het niet vreemd dat het WADDINXVEEN - Onder het motto "Begin 2000 met een schone lei" kun nen morgen, donderdag 6 januari, alle bibliotheekma terialen éénmalig boetevrij worden ingeleverd bij de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerin- laan. Het gaat dus behalve om boeken ook over cd’s, video’s, cd-roms en tijd schriften. De bieb is morgen geo pend van 14.00 tot 20.30 uur. „Er is duidelijk een behoefte aan een actie als deze”, zegt een mede werkster van de biblio theek. „Laatst vroeg iemand om een kookboek. Dat bleek al weg te zijn sinds maart. Mensen zijn bang voor de hoog oplopende boetes of schamen zich”, geeft de medewerkster op als redenen om een boek niet terug te brengen. Helaas is ook diefstal een oorzaak van het ontbre ken van boeken in de col lectie. „Ook voor die boe ken geldt dat ze zonder straf of boete kunnen worden teruggebracht.” Vanaf dezelfde dag wor den afgeschreven cd’s ver kocht voor vijf gulden per stuk. Het betreft cd’s waar geen of nauwelijks belang stelling (meer) voor bestaat. De genres zijn heel divers. Zowel popu lair als klassiek staan in de rekken om te worden ver kocht. De cd’s zijn goed, we doen ze weg omdat de bibliotheek dan ruimte heeft voor nieuwe cd’s die meer worden geleend.” Voorlopig is de actie, die wel wat weg heeft van het wapeninleverinitiatief, een malig, maar de bibliotheek sluit niet uit dat er ooit een vervolg komt. OU 6 BOSKOOP - Dinsdag I I januari houdt de Katholie ke Vrouwenvereniging een koffieochtend in de Parochiezaal aan deA.P. van Neslaan. Onder het genot van een kopje koffie en een drankje is er gele genheid elkaar al het goede voor het nieuwe jaar toe te wensen. Aanvang 10.00 uur. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle ra Lr Nederland, aan Waddinxveen voorbij. De gemeente had tij dens nieuwjaarsnacht geen last van de zogenaamde millennium bug zodat het aanwezige team, waaronder burgemeester Jonk man, niet hoefde in te grijpen. Wel waren er op het gemeente huis op maandag problemen met de server maar die waren vrij snel opgelost. De politie had geen last van millennium gerela teerde problemen. De brand weer eveneens niet maar was wel al om 21.00 uur in de kazer ne om als alarmcentrale te die nen mochten de telefoonverbin dingen plat komen te liggen.Vol- gens het plan moesten de mobi lofoons in de auto’s dan worden gebruikt om calamiteiten door te geven of ambulances te bestellen. Dat was allemaal niet nodig. „Rond de jaarwisseling is het telefoneren altijd wat moei lijken dan normaal maar vreem de dingen deden zich niet voor", aldus Mulder. Dorpsstraat 26 - 2751 BA Moerkapelle Tel: (079) 593 13 89 Telefonisch bestellen is mogelijk Let ook op onze maandelijkse special Wij verzorgen ook catering mln. vanaf 15 personen Vraag naar onze stempelkaartactie WADDINXVEEN - De politie heeft donderdag 30 december tussen 11.30 en 18.00 uur een vuurwerkcontrole gehouden in Waddinxveen en Boskoop. Negen jongens, tussen de I2 en 16 jaar, zijn doorgestuurd naar Halt vanwege voortijdig afste ken van vuurwerk. Drie perso nen kregen een bekeuring van 110 gulden. www.casba.nl Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen kende een rustig verlopen oud en nieuw. De brandweer kende een rustige nacht en hoefde alleen om half drie een keer uit te rukken toen een schuur aan de Onderweg geraakt werd door een vuurpijl en in brand vloog. „Het was rusti ger dan verwacht", meent de heer Mulder van de vrijwil lige brandweer Waddinxveen. Ook de politie Hollands Midden spreekt van een rustige oud en nieuw. WADDINXVEEN - ’Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw, voor sommigen een nieuw millenni um’, deze zin sprak burgemees ter Jonkman maandagavond uit tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. De start van dit toch wel aparte jaar moet het college op een vernieu- wend idee hebben gebracht. Niet meer in de rij staan om handjes te schudden maar zich tussen de mensen begeven. „Zo hoeven de mensen niet zo i lang te wachten om ons het beste voor het komende jaar toe te wensen. Dat wekt alleen maar ergernis op", aldus Jonk man die het zichtbaar naar zijn zin had met zoveel vrijheid. De nieuwe opzet kan ook symbool staan voor de wens van de gemeente zich meer tussen de burgers te begeven, meer te luisteren naar de mensen, interactief te zijn. Daar kwam de eerste burger van Waddinx- veen in zijn toespraak nog op terug. Over de Passage zei de burgemeester dat het eens afgelopen moet zijn met het B heersende cynisme in het dorp r maar dat de gemeente en de burgers de problematiek eens- B r REGIO - Na in de vorige eeuw ruim 20 jaar actief te zijn geweest in het gebied op en om de Reeuwijkse Plassen is het ook nodig om in de 21ste eeuw het werk in de natuur voort te zetten. Om het nieu we jaar (en de nieuwe eeuw) goed te beginnen start de Werkgroep Landschapsbeheer daarom op zaterdag 8 januari addinxveen ii. - gezind moet aanpakken. „Lever nu eens geen kritiek maar een concrete bijdrage, we moeten er samen voor staan." Uit de zaal klonk dat dat ’ver domde moeilijk zal worden’. „Ja, dat klopt maar het moet wel", reageerde Jonkman vol vuur. De burgemeester stond ook nog stil bij andere problemen. Het inwoneraantal van Wad dinxveen daalde met 186 men sen. Volgens de burgemeester een gevolg van de omschakeling van groeigemeente naar een gemeente die moet stabilise ren. Hij deed een beroep op de overheid om de cijfertjes eens te laten voor wat het is bij het toewijzen van nieuwbouwquo- ta en ook de jongeren in Wad dinxveen een eigen woonruim te te gunnen binnen hun gemeente. „Niet iedere wei met koeien is het Groene Hart.” Lof was er voor de mensen van de hulpdiensten voor hun inzet tijdens de nieuwjaarwisseling. De raadszaal was gezellig vol, ongeveer honderd mensen namen de moeite naar het gemeentehuis te komen. GOUDA - Vanaf I oktober j.l. werkt de Afdeling Neurologie van het Groene Hart Zieken huis (GHZ) aan het wegwer ken van de wachtlijst voor de polikliniek. Doelstelling was om de wachtlijst voor een eerste polikliniekbezoek bin nen zes maanden terug te met het onderhoud van één van de oudste geriefbosjes in de polder Reeuwijk, nog stam mend uit de middeleeuwen. Dit geriefhoutbosje bevindt zich in goede staat van onder houd dankzij jarenlange inzet van IVN-vrijwilligers en eeu wen lang onderhoud door boe ren. De werkdag begint om 9.00 uur, eindigt om ongeveer 15.00 uur en wordt tussen de middag onderbroken voor een pauze met soep. Wie eens een werkdag (of alleen de ochtend) mee wil maken kan zich op zaterdagmorgen 8 januari om 9.00 uur melden bij het verza melpunt onder het viaduct over de Oud-Reeuwijkseweg. Wel graag de avond tevoren even bellen naar Arthur v.d. Geld, tel. 0182-584997, in ver band met de soep en eventuele afgelasting in geval van erg slecht weer. Laarzen en werk- handschoenen meenemen. De sterke arm hield in het dis trict Hollands Midden in totaal 54 personen aan waarvan drie mensen in het gebied IJssel en Gouwe (Waddinxveen en omgeving). De drie zouden zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling. Na verhoor werden ze heen gezonden. Grote ver nielingen werden er niet gepleegd. Het merendeel bestond uit ’gebruikelijke’ doel witten zoals telefooncellen en bushokjes. De brandweer hield de diverse vreugdevuren in het oog maar deed verder niets. De vuren aan de Nassaulaan en de Tuinbouwweg waren wat aan de grote kant maar met de omwonende werd afgesproken dat zij het vuur binnen de per ken zouden houden. Om 04.00 ruimde het korps de resten van de vreugdevuren op om vervol gens om kwart over vijf richting huis uit te rukken. Ook het zogenaamde millenniumpro bleem ging, net als in heel WADDINXVEEN - Het is een vaste rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen; de gevon- den/vermist. Iedereen die een dier is kwijt geraakt of heeft gevonden kan bellen met de stichting Amivedi die er vervol gens voor zorgt dat de melding in het Weekblad wordt opge nomen. Om de rubriek te ver duidelijken publiceert het Weekblad de meldingen voor taan onder een andere naam: Amivedi, naar de naam van de stichting. Het diertjes-logo blijft gehandhaafd. Dus een dier gevonden of verloren, bel Ami vedi en het komt in de rubriek Amivedi. WADDINXVEEN - Foto graaf Ton Bennemeer, die zijn studio heeft in de Wad dinxveense Dorpstraat, is één van de twaalf fotogra fen van wie werk wordt afgebeeld op de nieuwe Hasselblad-kalender. Hassel- blad, het prestigieuze Zweedse fotocameramerk, geeft ieder jaar een kalen der uit met twaalf wereld wijd geselecteerde foto's. Lees verder op pagina 9 Baarle-Nassau: Chaamseweg 31, Tel: 0416-563939 Elke dag open, ook op zondag. Woerden: Straal van Gibraltar 4, (naast McDonald's, volg onze borden) Tel: 0348-419444 Amstelveen: Maalderij 19, Industrieterrein Bovenkerk. Tel: 020-6434274. Hoorn: De Factorij 22, Tel: 0229-213535 Woerden. Amstelveen en Hoorn zijn open op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur. www.keukenconcurrent.nl Helaas zijn het juist de vereni gingen uit die stad die het wat laten afweten. Dit jaar lieten DONK en ONA verstek gaan. „Op bestuurlijk niveau kwam men er niet uit", aldus Kuyterink. „Het is zo jammer want als het fout gaat, is het ook op dat niveau. De jon gens zelf willen maar al te graag een middagje voetbal len," weet hij. Bij ONA zijn ze een andere mening toege daan. Daar liet men vorig jaar al weten geen interesse te hebben in een zaalvoetbal- toernooi, de tweede editie moest het vanwege hetzelfde standpunt wederom zonder die vereniging doen. De bedoeling van het toernooi is een paar gezellige wedstrijdjes organisatorisch ook een stuk- spelen tussen de clubs uit de je beter. Mogelijk dat we nog regio Midden-Holland. Zonder wel tien jaar doorgaan", aldus bloed op de paal terwijl de prijzen er voor zorgen dat het toch wel érgens om gaat. „De organisatie legt de lat voor de deelnemende teams niet zo hoog. Het enige is dat het om veldvoetbalteams moet gaan. Maar of die nu in het eerste, tweede of vijfde spelen van hun vereniging, dat Otew OMDAT U OP DE CENTEN BENT. S A L ELE sale T Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1