Schaaknacht in aantocht Het voetbal heeft goede leiders nodig goed bezocht VCS pakt 1500 gulden in Indoor Soccer Tournooi Klaverjastoernooi Gouwe Rijders Excelsior sterkste in het WSE-toernooi BBC F Erwin Pleus Waddinxveen heeft Sjoelers Uitslagen Waddinxveense Rutgrink erelid Moerkapelle trainersplaatje rond topscorer WSE Millennium- loterij bij Groeneweg Nesselande later tegen Longa i WOENSDAG 5 JANUARI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 a Door Bert Hertog GOUDA - In de zomer van 1995 bestond de afdeling Gouda van de KNVB negentig jaar. Een jaar later vormden de afdelingen Gouda en Rot terdam in het kader van de herstrukturering in de voet balbond het nieuwe district West IV. De twintig afdelingen hielden op te bestaan. In het Goudse waren in 1996 Be Fair (zaterdag) en ESTO (zon dag) de laatste afdelingskam- pioenen. Zelf is hij niet van plan deel uit te maken van het nieuwe bestuur. In het bestuur van West IV is de Goudse vice- voorzitter aan zijn laatste ter mijn van drie jaar bezig. „In 2001 ben ik veertig jaar bestuurslid van de KNVB en dat lijkt mij een mooi moment om er mee op te houden. Ik ben dan 68, zou nog twee jaar door kunnen gaan, maar heb besloten om dat niet te doen”. Jan Bredie was eens voorzit ter van de gemoedelijke afde ling Gouda waar de verenigin gen altijd trouw de jaarverga deringen bezochten. Daarna vice-voorzitter van het dis trict West IV waarin de .Rot terdamse’ verenigingen de overhand kregen. Met name onder de voetballers zelf bracht dat heel wat teweeg. Polderjongens kregen te maken met heel andere cultu ren. Na één seizoen klonken er al stemmen op onder de voetballers uit de lagere elf tallen om niet meer tegen ,die Rotterdammers’ te spe len. Bredie: „In de (kleine) afdeling Gouda kende ieder een elkaar.Tegen de clubs uit het Rotterdamse, met name georganiseerde schaaksport in contact te komen. Er wordt tijdens het toernooi gespeeld volgens het Keizer- systeem. Dit betekent dat er na iedere gespeelde partij opnieuw op sterkte wordt ingedeeld. De bedenktijd bedraagt 10 minuten per per soon per partij en de snel- schaakregels zullen van toe passing zijn. Er zullen in totaal 20 ronden worden gespeeld, slechts onderbroken door een pauze van 30 minuten om 11.30 uur en 03.30 uur.Tijdens deze pauzes kunnen de schakers zich tegoed doen aan het buffet met diverse lekkernij en. Zoals gebruikelijk wordt het evennement afgesloten De inschrijving sluit op zater dag 22 januari. Schaalvergroting was en is nog het toverwoord. In begin sel zouden in plaats van twin tig afdelingen er twaalf nieu we districten met ongeveer gelijke ledentallen en daar door ook zelfde financiële mogelijkheden worden gevormd. Jan Bredie was de laatste voorzitter van de afde ling Gouda. In het bestuur van het nieuwe district West IV is de Gouwenaar vice-voorzit ter. Bredie: „Er zouden twaalf gelijke districten komen, maar in de vergadering amateur voetbal in Zeist is toen de motie Rijke aangenomen waarin samenwerking tussen de districten mogelijk zou zijn. In sommige gevallen is die samenwerking zover gegaan dat er niet twaalf maar negen districten ontstonden. Van ongelijke grootte waar door het financiële plaatje in geding kwam. Enkele distric ten zoals West I en Zuid I kwamen met de financiën niet uit waardoor andere distric ten moesten bijspringen. Bovendien had je een machts blok van drie districten die met elkaar 31 van de zestig stemmen hadden. Dat is nooit de bedoeling van de herstruk turering geweest”. Nu staat een nieuwe her strukturering voor de deur. In de najaars-vereniging hebben de clubs ingestemd met de vorming van zes districten. Bredie: „De clubs hebben ingestemd met dit plan dat nu verder wordt uitgewerkt en in de voorjaarsvergadering definitief moet worden aange nomen. Een voorwaarde is dat het onderlinge ledenver- voorkomen. De maatschappij is vergeleken met vroeger helemaal veranderd. De voet balsport valt of staat met goede leiding. Het spelletje op zich is hartstikke leuk. Nog steeds voelen veel jongeren zich tot het voetbal aange trokken. Zaalsporten, dus ook zaalvoetbal, gaan in ledental len achteruit, maar de KNVB heeft nog steeds een miljoen leden”. Jan Bredie is zich bewust dat tegenwoordig veel van de clubbestuurders en hun commissieleden wordt gevraagd. De KNVB profes sionaliseert, de tijd dat alle vierduizend voetbalverenigin gen in Nederland via de com puter rechtstreeks met de KNVB in Zeist zijn verbonden is niet ver weg meer. Ook de overheid eist steeds meer professie van de vrijwil ligers. Bredie: „Het project clubondersteuning is aangesla gen. Verenigingen, die in de problemen zitten kunnen daar profijt van hebben. Zij wor den geholpen op elk gebied. Als bond werken wij samen met de Provinciale Sportraad. Regelmatig zijn er voorlich tingsavonden. Goed is dat de spelregelkennis wordt uitge legd bij de clubs. Maar dat gebeurt nog op te kleine schaal. Graag wilden we een uitwis seling onder de B-scheids- rechters die nu alleen bij hun clubs fluiten. Op de eilanden werkt dat positief. Het is ech ter moeilijk om een club- scheidsrechter te bewegen bij een andere club te fluiten”. WADDINXVEEN - De voetbalvereniging Wad dinxveen heeft het trai nersplaatje voor volgend seizoen rond. Dat vertelde voorzitter Wim de Lange op de nieuwjaarsreceptie. Koes de Quillettes, die Ronald Ouwendijk als trainer opvolgt, krijgt assistentie van Patrick Groevenstein en Henk den Outer, die tevens een cursus voor sportmasseur gaat volgen. Jan Tol wordt trainer van de zaterdag-afdeling. Hij krijgt assistentie van keeperstrainer Ton Rede- geld. Eind februari hoopt Waddinxveen het nieuwe jeugdhonk te openen. Zondag oefent Waddinx veen tegen RVC’33, een week later wordt thuis ingehaald tegen Swift Boys. De dames Wilma den Outer (secretaris) en Karin Viergever (jeugd- voorzitter) zijn toegetre den tot het bestuur. Ben van der Sluis heeft nu in het bestuur de funktie onderhoud accommodatie. Henk Zoetekouw heeft het bestuur verlaten, maar blijft wel meewerken. ZEVENHUIZEN - De mil- leniumloterij die de voet balvereniging Groeneweg is begonnen loopt goed. Er is al een flink deel van de 500 loten van 20 gul den verkocht. Dat vertelde voorzitter Adriaan Roos op de nieuwjaarsreceptie in het clubhuis. Er zijn dit jaar vijf trekkingen. De opbrengst is bestemd voor de renovatie van de kleedkamers. De wedstrijd Groeneweg-Oud Groene weg eindigde in 0-0. WADDINXVEEN - In Het Wijkgebouw Het Zuid- honk" aan de Zuidplaslaan 552 te Waddinxveen zal op vrijdag 28 januari voor de 7e maal in successie de Wad dinxveense Schaaknacht van start gaan. Dit inmiddels bekende toer nooi gaat van start om 20.00 uur, waarna er de gehele nacht zal worden doorge speeld tot zaterdagochtend 08.00 uur. De sfeer en gezelligheid die altijd voorop staan tijdens dit evenement, zorgen voor de aanwezigheid van een groot aantal topschakers uit de regio. Ook voor de ‘thuis- schakers’ kan dit een mooie gelegenheid zijn om met de op zaterdagochtend met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens dit ontbijt vindt ook de prijsuitreiking plaats, waar bij er voor iedere deelnemer een prijs beschikbaar is. De kosten voor deelname bedragen 25,00. Hier is bij inbegrepen het gebruik van het buffet, het ontbijt en een prijs. De bar zal de gehele nacht geopend zijn. Opgeven kan telefonisch bij: Hans van Woudenberg. 0182- 612551 of bij Ton van Nieu- kerke.OI 82-630594. Ook mogelijk via e-mail: tvnieuker- ke@wxs.nl nemen”. Toch gaan standaardelftallen niet graag naar Rotterdam? Bredie: „Dat betreft met name de vijfdeklassers. Het gaat om kleine clubs met een tekort aan kader, die vaak ingekwartierd zitten bij ande re clubs. Het zijn vaak verenigingen met een paar elftallen die draaien op de inzet van enke le oudere mensen. In Rotter dam moet er nog meer wor den gefuseerd. Xerxes moet weg van Laag Zestienhoven en doet grote moeite om een fusiepartner te vinden. In Rot terdam heb je ook te maken met veel nationaliteiten. Het beste is dat daaruit nieuwe kader komt, maar zover is het nog niet. De intergratie is het best ver lopen met de clubs rond Rot terdam zoals op de eilanden. Daar tref je verenigingen die vergelijkbaar zijn met die uit de Goudse regio. Daar tref je nog saamhorig heid en clubliefde. Als bestuurslid bezoeken we ook regelmatig clubs. Laatst was ik bij Ommoord. Dat is een vereniging die zijn zaken goed voor elkaar heeft”. In een landelijk bericht stond laatst dat de molesta ties in het afgelopen seizoen met 12.8 procent waren afge nomen. Maar in het district West IV is het dit seizoen wel heel erg raak. Bredie: „Vorig seizoen hadden wij in West IV vier molesta ties tegen de scheidsrechter. Nu zitten we halverwege het seizoen al op 25. Er zijn weken geweest dat we met het bestuur twee avonden met vijf verenigingen om tafel zaten. De meeste molestaties deden zich voor in het lagere en jeugdvoetbal.Vooral dat laatste is angstaanjagend. Lei ding wordt niet meer geac cepteerd. Vooral clubscheidsrechters hebben dan moeite om het in de hand te houden. Ook het kadergebrek is er de oorzaak van. Elftalleiders zijn er lang niet meer bij alle elftallen. Met goede leiders zouden excessen een stuk minder WADDINXVEEN - Klasse A: I Cees Kuipers I434, 2 André van Gemeren 1417, 3 Jan Kers bergen l395,4Wim Slingerland jr I39I en 5 Dirkjan van Dru- nen I373 punten. Klasse B: I Teus Visser I349 punten. Klasse C: I C. van Wijk I240 punten. Klasse D: I M.C. Taktor 1102 punten. ^ZEVENHUIZEN - De vol- leybaldames van Data General/Nesselande spe len niet op zaterdag 8 januari maar op dinsdag I8 januari in sporthal Swanla voor de nationale beker tegen eredivisieclub Longa. Aanvang is 19.00 uur. Er zitten nog zestien teams, waarvan 8 eredivi sie, in de bekerstrijd. DG/Nesselande draait bovenaan mee in de eer ste divisie, maar verloor laatst met 3-0 van koplo per Set Up’65 in het pitto reske plaatsje Ootmarsum. Door Bert Hertog WADDINXVEEN/GOUDA - VCS is winnaar geworden van het tweede Amstel Indoor Soccer Tournooi, dat op oudjaar in de sporthal De Dreef in Waddinxveen werd afgewerkt. De Hagenaars behaalden op de finaledag van dit zaalvoetbatoernooi, dat werd georganiseerd door de stichting Prestatievoetbal van de SV Gouda, negentien punten.Vier meer dan de vorige winnaar UNIO uit Oude- water. 20.00 uur)”. Dick Ernst stopt aan het einde van het seizoen als voetbaltrainer. Hij heeft er dan drie jaar bij GSV opzitten. Ernst: „Ik ben vanwege mijn werk vaak te laat thuis. Het is niet meer te combineren met trainen”. Ernst wil GSV graag als vierde klasser achterlaten. Nu speelt de Goudse club in de vijfde klasse. Ernst: „Het is belangrijk dat we kampioen worden. Ook hebben we nog kans op een periodetitel. De eerste perio- detitel is nog steeds niet verge ven omdat kandidaat Swift Boys nog bij Waddinxveen moet spelen. Wij moeten nog inhalen tegen PKC en dat mag geen probleem zijn”. Ook Be Fair-trainer Jack Harmsen vindt het toernooi een goed alterna tief in de winterstop. Harmsen, die wellicht ook in het nieuwe seizoen trainer in Waddinxveen zal zijn, liet dan ook voorname lijk selectiespelers aantreden. Trainer Milko Kruysse van WSE, die aan het einde van het seizoen vertrekt, had het op de eerste dag van het toernooi niet naar zijn zin gehad. „Ik vond het door de slechte orga nisatie echt een verloren dag. De volgende dagen was het beter geregeld”. Hoewel WSE aanzienlijk hoger eindigde dan Be Fair werd de onderlinge confrontatie door Be Fair met 2-0 gewonnen. Komend week einde houdt WSE een trainings kamp op Texel. De eindstand: I.VCS I9 p„ 2. UNIO I5 p„ 3. WSE 11 p„ 4. Moordrecht 8 p. (beter doelsal do), 5. Gouda 8 p„ 6. Floreant 7 p., 7. Be Fair 5 p., 8. GSV 4 p. WADDINXVEEN - Het jaar lijkse zaalvoetbaltoernooi van WSE in de sporthal De Dreef is gewonnen door de A-junioren van Excelsior. De Rotterdam mers wonnen in de finale met 6-2 van de jeugd van FC Den Bosch.Voor Excelsior scoorden Wesley Franken (3), Freddy Gomes, Wesley Berkhout en Semih Emekli. FC Volendam legde door een 4- 3 zege op UVS beslag op de derde plaats. In de slotfase zet ten de Volendammers een 2-3 achterstand om in een 4-3 voorsprong door doelpunten van Ton Koning en Lennart Smit. Olympia, dat met 5-3 verl oor van DHC, werd zesde. WSE, dat de laatste wedstrijd tegen het nog puntloze DWO uit Zoetermeer met 4-0 verl oor, eindigde als achtste en laatste hoewel de Waddinxve- ners de beschikking hadden over eerste elftalspelers Justin klaverjastoernooi in I999 is georganiseerd door de Gouwe Rijders. Op Oudejaarsdag kwa men 40 koppels de strijd aan binden bij hotel-café restaurant De Unie op de Kerkweg-Oost te Waddinxveen. Er zijn die dag zes rondes gespeeld. Organisator A.Boer had bij aanvang diverse wijzigingen te verwerken i.v.m. afmeldingen en niet aangemelde koppels. Om I 110 kon hij toch het startsein geven. Het is een gezellige en sportieve dag geworden. Na de prijsuitreiking en de verloting die om I7.I5 uur klaar waren, is een ieder zeer tevreden naar huis gegaan. Hieronder de beste tien kop pels en de poedelprijs: I. Kalk- hoven/van Egmond (Leiden) 10.881 pnt; 2. Dhr.mevr. Deurlo (Waddinxveen) 10.787 pnt; 3. schil niet meer bedraagt dan 5000 en er goede competities komen met zo weinig uitleen tussen de districten. Overi gens is het getal van 5000 al weer los gelaten en bestaat er een verschil in ledental van 30.000. Het zit er in dat West III (Den Haag en Leiden) en West IV (Rotterdam en Gouda) bij elkaar komen. De verenigingen uit deze distric ten maakten met toen nog Dordrecht deel uit van het vroegere district West II. Dordrecht is echter naar Zuid I gegaan. Mogelijk komen er een paar kleine grenscor recties. Een voorbeeld: Kamerik speelt in het district Midden maar behoort tot Woerden dat in West IV speelt. Het is best mogelijk dat Kamerik naar het toekomstige district West II gaat. De standaard-elftallen zullen zeker met de nieuwe indeling te maken krijgen hoewel er nu al clubs zijn uit West III en West IV, die bij elkaar zijn ingedeeld. Voor de lagere elf tallen, die al regionaal zijn ingedeeld, verandert er niets. Het is de opzet dat de nieu we organisatie op I juli 2001 gaat draaien. Dat betekent dat die uit de stad Rotterdam, na goedkeuring volgend voor jaar in het seizoen 2000-2001 de promotie/degradatie-rege- ling al op de nieuwe competi tie moet worden afgestemd”. De vraag waar dan het nieu we bondsbureau moet komen is nog niet beantwoord. Bre die is er een voorstander van dat het huidige bondsbureau van het district West IV in Rotterdam behouden blijft. „Na samenvoeging bestaat West II uit 170.000 leden. In Rotterdam hebben we nog ruimte over, het bondsbureau van West III in Leiderdorp zou moeten worden uitge breid. Bovendien is het bondsbureau in Rotterdam gemakkelijk bereikbaar. Ook moeten er een nieuw bestuur en commissies komen.Voor de herkenbaarheid zou het goed zijn als in het bestuur de vier vroegere afdelingen herkenbaar zouden zijn”, zegt Bredie. Rob Overkleeft, grensrechter in het betaalde voetbal die nu op een van de drie dagen floot, en Jan Leunissen de werving van scheidsrechters voor het Inter Soccer Tournooi op zich. Volgende keer zal ook worden omgekeken naar een steviger boarding omdat de bal teveel werd gedempt zodra deze tegen de boarding kwam. Van het kaatseffect kwam daardoor niet veel terecht. SV Gouda heeft een overeenkomst aange gaan met sponsor Amstel om het toernooi minimaal vijf jaar te organiseren. De opzet is de stille periode tijdens de winter stop op te fleuren met een regionaal zaalvoetbaltoernooi. In feite is het toernooi in De Dreef in de plaats gekomen van het zaalvoetbaltoernooi dat de Waddinxveense horecaman Dick Roos samen met Cor van Hoven (later Jan Leunissen) gedurende zes jaar organiseer de. Dat toernooi werd drie jaar geleden voor het laatst gehou den wegens gebrek aan belang stelling. Ook nu is de belangstelling wis selend. GSV-trainer Dick Ernst vertelde wel degelijk het nut van een dergelijk toernooi in te zien. „Het is leuk om in de win terstop hier twee dagen bezig te zijn.Wij willen met een sterk team zo goed mogelijk voor de dag komen. In de komende weken spelen wij nog oefen wedstrijden tegen DZB/Zeven- kamp (zondag 9 januari) en ESDO (dinsdag I I januari. Sterk, Ferdi Schenk en Fouad Belkadi. Tot beste speler en topscorer werd uitgeroepen Florencio Cornelio van UVS. Beste doel man was Rinke Oevermans van Excelsior. Het zaalvoetbaltoernooi van WSE voor C-junioren werd een dag eerder gewonnen door FC Volendam. In de finale werd het Leidse UVS met 4-3 geklopt door doelpunten van Bart Jonkerman, Arin Laarho ven, Sijmen Molenaar en Robert Molenaar. Overige uitslagen in de finale ronde: FC Den Bosch-Excelsior 4-I, DHC-Alphense Boys 4-2, WSE-Sparta 5-7. In het C-toernooi was Niels van der Linden (WSE) de beste doelman. Tot beste speler werd uitge roepen Martin Tol van Volen dam. Topscorer bij de Ctjes was Bart Zoet van UVS. wordt weleens wat anders tegenaan gekeken. Toch zijn de geluiden die wij horen wisselend. Er zijn een paar clubs die niet goed lig gen. Als districtsbestuur vol gen wij de zaken nauwgezet. Er zijn besturen van vereni gingen, waar problemen mee waren, op het matje geroe pen.We hebben ook Rotter damse verenigingen gespro ken, die het juist aangenaam vinden om tegen clubs uit de Goudse regio te voetballen. Laatst speelde Xerxes tegen Cabauw. Ik hoorde dat het na afloop zo gezellig was in de kantine van Cabauw dat Xerxes voorop ging in de polenaise. Cabauw won de Fair Play Cup van Radio West in november. Omdat Radio West niet in Cabauw uitzend was Cabauw naar de studio gekomen om de prijs (tien wedstrijdballen van honderd gulden) in ontvangst te VCS won alle wedstrijden, alleen tegen WSE werd met I - I gelijkgespeeld. De Haagse club incasseerde de hoofdprijs van 1500 gulden en gaf meteen aan volgend jaar weer van de partij te willen zijn. Een derge- lijke interesse was lang niet bij alle clubs aanwezig. DONK en ONA hadden geen zin om een leuke prijs te verdienen en meldden zich af bij de organisa tie. Ook Alphense Boys liet ver stek gaan. Voor voorzitter Jan Kuyterink betekende de late afmeldingen een regelrechte tegenvaller omdat daardoor het programma moest worden aangepast. Het zondagelftal van Gouda liet op de finaledag ver stek gaan, maar die absentie werd opgevangen door de komst van het tweede team. Het zondagteam van Floreant stapte op de eerste dag op omdat de Boskopers van mening waren dat er te hard werd gespeeld. Kuyterink: „In het algemeen is het toernooi goed verlopen. Het is jammer dat enkele Goudse clubs het hebben laten afweten. Misschien moeten we volgend jaar meer clubs uit Rotterdam of Den Haag vra gen”. Ook wilde het niet vlotten met het aantrekken van scheids- rechters.Volgens Kuyterink had Maarten van Grieken, lid van de stichting Prestatievoetbal Gouda, zeker tien scheidsrech ters benaderd, maar de respon se was nihil.Volgend jaar nemen WADDINXVEEN - Erwin Pleus is de topschutter van de voetbalvereniging WSE aller tijden. Op de lijst die sinds I972 wordt bijgehouden staat Pleus met 296 goals royaal bovenaan. Hij wordt gevolgd door Peter Janssens (I I5) en Kees Mourits (I I3). Sinds I972 kwam Rene Moons de meeste keren uit voor het eerste elftal van WSE nl. 544 keer. Hij wordt gevolgd door Theo de Heer (512), Mar tin Moons (480),Ton Kling (453) en Erwin Pleus (446). Het gaat om competitie-, beker- en oefenwedstrij den. Oud-WSE won de nieuwjaarswedstrijd tegen het huidige WSE met niet minder dan 6-0 door doel punten van Dennis Heu velman (2), Johan Boer (2), Willy Beelen en Pim Sluis. Door een blessure kon Michiel Sol (Go Ahead Eagles) niet van de partij zijn. WADDINXVEEN - Het laatste Mevr. Binnemas/mevr. Klerks (Gouda); 4. Dhr.V. Rossen/mevr. Pronk (Den Haag) 10.502 pnt; 5. Dhr/mevr. Schut (Leusden) 10.428 pnt; 6. Dhrn. Hon- koop/Koster (Waddinxveen) 10.287 pnt; 7. Mevr. V.d. Berg/mevr. Kruyf (Waddinx veen) I0.180 pnt; 8. Dhrn. Troost/Kryt (Hoogvliet) I0.I76 pnt; 9. Mevr. Driessen/mevr. V. Rijswijk (Waddinxveen) I0.163 pnt. I0. Dhrn. V. Velzen/v. Nie- kerk (Waddinxveen) 9.994 pnt. Poedel (40) Mevr. V. Leeuwen (Zoetermeer)Zdhr. P. Murk (Polsbroek) 7.-2- pnt. Op donderdag 6 januari is de volgende kaartavond van de Gouwe Rijders. Inschrijven in hotel café restaurant De Unie, Kerkweg Oost 226, vanaf 20.00 uur. Aanvang om 20.15 uur.Tij dens deze avond worden vier rondes gespeeld. WSE in actie tegen UNIO. De Oudewaternaren, vorige keer winnaar, werden nu tweede. (Foto: Artistic Art, Liesbeth van der Vis.) MOERKAPELLE - Scheidende voorzitter Cor Rutgrink is op de nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging Moerkapelle benoemd tot erelid. Rutgrink, die in de volgende jaarvergadering aftreedt, is acht jaar voorzitter geweest. Hij werd toegesproken door bestuurslid Cor Ratelband. Ook de scheidende Cor Ratel band is in het zonnetje gezet. Ratelband, reeds lid van ver dienste, heeft in twintig jaar verschillende functies vervuld. Wedstrijdsecretaris Gerrit de Vrij, die naar Lunteren ver huist, werd tot lid verdienste benoemd. Tot het bestuur zijn toegetre den Kees Verhoef (wedstrijdse cretaris), Patrick Zwarteveld en Rob van Blijswijk. Rutgrink kon speldjes voor langdurig lidmaatschap uitrei ken aan Jaap van Helden en Auke Hof (beiden 25 jaar) en Tom Klos (40 jaar). Trainer Arie van der Laan gaat de Moerkapelse voetbalvereni ging na een jaar weer verlaten. I®»®

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 21