WADDINXVE ‘Sporten mag, bewegen moet‘ vrouwen Jaarlijkse vergadering Plattelands- Strooiveldje aangelegd op begraafplaats JOP-plaatsen blijven open OFFICIËLE BiKiNDMAKINGEI EN MEDEDELINGEN WEEK N Stand winter- competitie jeu de boules Waddinxveen Schrijfster Joke Verweerd bij Passage Nieuwjaars- uitzending bij RTW FM. Cursus goed bewegen voor kinderen Hypotheekrente 10 jaar vast 5.0% u E N T E R G M E B R E E V I K BEZWAAR GROEN VERGADERINGEN MILLENNIUMTOELAGE VOOR F MINIMA BOUWZAKEN X COLLECTEROOSTER WOENSDAG 5 JANUARI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 03 asbesthoudende vloerbedekking de vol- (Foto: Even Hardendood.) Mensen die geïnteresseerd zijn 624680 COLOFON •V I in plantsoenstrook 1 de achterkant in de sloot- Gemeentehuis postadres telefax Het strooiveldje is voorzien herinnering aan de overledenen. 624622 624767 624500 612570 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. relatief korte tijd werd gecon fronteerd met twee aanvra gen om de as op de begraaf plaats te kunnen verstrooien. „We hebben nooit een veldje gehad omdat de as overal mag worden verstrooit", aldus de gemeentevoorlichtster. Maar nu er kennelijk een behoefte is ondernam de gemeente snel actie. Zo snel, dat niet iedereen op de hoog te is van de aanleg van het veldje. is om kinderen te werven voor de lokale turnvereniging. „Ik ga ook naar andere verenigingen toe. Een voetbalvereniging kan bijvoorbeeld een kind hebben dat heel leuk kan voetballen maar niet snel is doordat het zo houterig beweegt. Dan kunnen zij het kind met mij in contact brengen.” 3D- sport wil in principe kinderen voor maximaal twee jaar bege leiden. „Dan moeten ze klaar zijn om ongehinderd door hun motoriek een sport te kunnen beoefenen.” I I WADDINXVEEN - Traditie getrouw komt RTW FM begin januari met een spe ciale Nieuwjaarsuitzending, waarin terug wordt gekeken op het afgelopen jaar en vooruit wordt geblikt op het nieuwe jaar. Deze tradi tie is een aantal jaar gele den bij het sportprogramma ’Sportcafé’ begonnen.Vorig jaar is besloten de nieuw jaarsuitzending uit te brei den met actualiteiten en de belangrijkste evenementen gebeurtenissen uit de regio Waddinxveen. Op zaterdag 8 januari 2000 is het zover.Van 09.00 tot 18.00 uur is de programme ring van RTW FM gewijzigd. Het programma "Muziek door de jaren heen" komt met een special en is te beluisteren van 09.00 tot 12.00 uur. Deze zaterdag zal er geen "Toeristencafé" en "Sport café" zijn, maar de makers van deze programma’s maken gezamenlijk voor u de Nieuwjaarsuitzending. Van 12.00 tot 18.00 uur wordt terug gekeken naar 1999 en vooruit gekeken op 2000. In de eerste drie uur wordt aandacht besteed aan de actualiteiten en de belangrijkste gebeurtenissen uit de regio Waddinxveen en tijdens de laatste drie uur is gereserveerd voor de Sport. De medewerkers en het bestuur van RTW FM wenst Waddinxveen een gezond en luisterrijk 2000 toe. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Nadere informatie is te verkrijgen bij Marjan Neu tel, Zuidkadering I I.Tel.: 0182-610 879. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 WADDINXVEEN - De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging "Passa ge" houdt woensdag 12 januari haar eerste verga dering in het nieuwe jaar. Die avond zal de bekende schrijfster Joke Verweerd te gast zijn. Onder het thema "kijken in de keuken van een schrijfster" zal zij vertellen over haar werk. Deze avond zijn belangstel lenden welkom; de kosten voor hen bedragen 5,00. De avond begint om 19.45 uur in "De Hoeksteen" aan de Esdoornlaan. ion ■.nr o in 3D-sport kunnen bellen met Suzan Bik, 0182 - 61 I 702. De lessen worden gegeven in de sportzaal van Jazzdans- en Turnvereniging TOOS aan de Staringlaan 18 te Waddinxveen. gemotiveerd bezwaarschrift d. UAkldna., F Andere kinderen die wat minder gemakkelijk een sportieve hindernis kunnen overwin nen, kunnen baat hebben bij het 3D-sportprogramma. WADDINXVEEN - Sinds enkele weken hebben de inwoners van Waddinxveen de beschikking over een vers- trooiveld op de begraafplaats aan de AlberdingkThijmlaan. Bij het veldje zijn twee granie ten zuilen geplaatst waarop mensen de naam, geboorte- en overlijdensdatum van hun dierbare kunnen bevestigen. De gemeente stelde ruimte beschikbaar voor het veldje en het monument toen zij in MOERKAPELLE - De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afde ling Moerkapelle, houdt woensdag 12 januari 2000 weer haar jaarvergadering in dorpshuis Op Moer, aan- vang 20.00 uur. Na de pauze komt het 2e gedeelte van de avond: een cosmetica doe-avond. Raadhuisplein 1 (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN - Het college van B&W van Waddinxveen zal de gemeenteraad voorstellen om de Jongerënontmoetings- plaatsen (JOP’s) bij hetTexaco- station en de tennishal open te houden. De JOP bij het tanksta tion wordt weliswaar weinig gebruikt maar volgens het advies kan dat veranderen omdat de samenstelling van de groep jongeren regelmatig wis selt en er ook nieuwe gebrui kers kunnen komen. De JOP bij de tennishal wordt zeer goed gebruikt.Volgens de jongeren is de geplaatste container zelfs te klein, zo valt te lezen in het B&W advies. Uit reacties van de betrokken organisaties valt op te maken dat de JOP’s werken. De over last van jongeren is afgenomen bij flat Buizerdhoek, de Reho- bothschool en de Dick Bruna- school. Ook de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk en de stichting Jeugd- en Jongeren werk Midden-Holland menen dat de JOP’s goed worden bezocht en er minder klachten zijn, zo blijkt uit de evaluatie. Toch worden er wel dingen vernield. De groenvoorziening rond de JOP tennishal is ver nield en de eigenaar van de tennishal klaagde over een ver nielde buitenverlichting en bierflesjes en urine tegen de muur te hebben gevonden. Omwonenden kunnen leven Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in de verlening van een kunt u binnen een ding/uitreiking van indienen bij het college van andere procedure is vermeld). Informatie kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Natuurlijk is het nog steeds moge lijk om 5.0% rente te betalen voor een 10 jaar rentevaste periode! U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de RiantRente of een soortegeliikpro- duct. Wij kennen deze producten en leggen ze u graag uit! Binnen; een uur rekenen we u voor hoe veel u kunt besparen. Vaak gaat het om duizenden guldens per jaar! Als u een woning heeft ge kocht of van plan bent een woning te gaan kopen, kom bij ons langs. Wij geven u een gratis en vrijblij vend advies. En ja, wij gaan wel verder dan het standaard verhaal over een 10 jaar vaste rente! doe u voordeel hiermee en bel ons van daag nog voor een afspraak. Van der Loo Hypotheken (0172)21 37 15. dakkapel op het achter een transformatorstation. transformatorstation bedrijfsruimte. i en het ver- WADDINXVEEN -Veel kinderen bewegen tegenwoordig minder en anders dan vroeger. Oorzaak zijn de vele maatschappelijke- en milieufactoren: scholen veelal lek ker dichtbij, computers, auto’s etc. „Maar er zijn nog meer en kleinere oorzaken”, vult Suzan Bik, docente dans, gymnastiek en remedial teacher psychomotoriek aan. „Bijna niemand speelt meer het vlooienspel met zijn kind, de kinderen tollen en steltlopen niet meer. Dat zijn allemaal spelletjes die goed zijn voor de motoriek”, legt Bik uit. „Jongens zijn doorgaans ook houteriger dan meisjes. Dat komt omdat meisjes meer bewegingsoefe ningen doen zoals touwtje springen.” i parkeerruimte. ideren van een woning. en het vergroten van het vergroten van het vergroten van van een gedenkteken als Het gebrek aan lichaamsbewe ging kan grote gevolgen heb ben zoals het oplopen van een motorische achterstand. Zo’n achterstand is niet alleen las tig met spor ten; ook met schrijven kun nen kinderen problemen krijgen. Maar er is meer. Beweging speelt tevens op het emotionele vlak een grote rol. „Spelenderwijs maken kinderen vriendjes maar als het kind niet leuk kan samenspelen omdat hij of zij motorische problemen heeft (overal tegenaan botsen, veel struikelen, moeilijk een bal kunnen vangen) dan wordt hetsamenspelen minder leuk. Dat kan uiteindelijk leiden tot een isolement of pesten. Kin deren met dergelijk gedrag kunnen dat uiten in allerlei ongewenst gedrag. „Kinderen kunnen agressief worden, hyperactief of juist zichzelf heel erg terugtrekken. Je ziet ook steeds meer dat instanties dat ook signaleren en sociaal-emo- tionele projecten opzetten. Ik denk dat je beter bij de basis kunt beginnen”, zegt Bik. WADDINXVEEN - Op de laatste speeldag van de vorige eeuw vond er in de top tien van de stand een behoorlijke verandering plaats. Sommigen duikelden er uit en andere deden hun intrede. De nummers I en 2 wissel den van plaats, zodat de stand er per 28-12-99 als volgt uitziet. I .Hans Cammeraat gepeeld 18 winst 13 saldo 75 2. Wout Versluis 18-13-52; 3. ToosWubben 19-12-49; 4. Pietv.d. Made 15-10-71; 5. Rob v. Dijke 12-10-59; 6-Arnold Janssen 15-10-54* 7. Corrie ’t Hart 15-9-6; 8. Peter Rubeling 18-9 min 14; 9.Hanna de Wilde 15-8» min 7; lO.Herman Wielinga 18-8 min 7. i BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Sportpad 2, 1 berk in de zijtuin - Mozartlaan 97, 1 berk in de voortuin Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Voorbereiding wer ken en Verkeer. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN WAAR MEE INGESTEMD - Onderweg 77: het verwijderen van uit de woning VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Brugweg 119, 1 iep in de zijtuin. - Weremeus Buninglaan 48-126, 4 populieren naast de zuidelijke kepgevel. - Vijverlaan 33, 2 wilgen en 1 populier aan kant. Uiterste inleverdatum van het aanvraagformulier is 1 februari 2000. met het voortbestaan van de ontmoetingsplaatsen.Wel gaven zij aan dat er nog wat extra maatregelen moeten worden getroffen. Zo blijkt het oprui men van zwerfvuil nog niét genoeg te gebeuren. De jonge ren en ondernemers willej-» graag meer verlichting zien op het parkeerterrein bij de ten nishal. De geplaatste verlichtir^g in de container zou te fel zij*, liever hebben de jongeren ver lichting buiten de behuizing. VERZOEKEN OM MEDEWERKING B&W hebben het voornemen medewerking te verlenen aan gende bouwplannen: - Middelburgseweg 9a: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis; - Souburghlaan 26: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een praktijkruimte; De verzoeken om medewerking te verlenen liggen met ingang van 6 januari 2000 twee weken ter inzage bij de afdeling VROM, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u bij B W schriftelijk bedenkingen indienen. OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grofvuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD - Thorbeckehoeve 32: het plaatsen van een geveldakvlak. - Bredeweg naast nr. 1het oprichten van - Bredeweg bij nr. 22: het oprichten van een - G. van Dort Kroonweg 4: het oprichten van een t - Willem de Zwijgerlaan 74: het gedeeltelijk veranderen groten van een woning. - Sportpad 2: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning. - Sterrenlaan 128: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning. Commissie Financiën, Personeel en Organisatie op donderdag 13 januari 2000, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: - Arbeidsvoorwaardenakkoord 1999-2000. - Aangaan van een kasgeldlening ad 3 miljoen gulden. - Structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 1998 naar 1999 en sluitend maken begroting 1999. COMMISSIE WELZUN, ONDERWIJS, ZORG en SPORT op donder dag 13 januari 2000, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: - Softdruagebruik in Midden-Holland. - Notitie basisvoorzieningen op het terrein van het brede welzijn. - Inschakeling extern bureau n.a.v. maatregelen in het kader van de WVG en de personele onderbezetting WER/VG in 2000. - Evaluatie Jongerenontmoetingsplekken (JOP) Texaco en tennishal. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van de publiekshal ter inzage. Tijdens bovenstaande ver- u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door - hiervoor genoemde - verleende beschikking, termijn van zes weken na de dag van verzen- de beschikking een g B&W (tenzij in de publicatie een i.r i i i - j over Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Om kinderen tot meer bewe ging aan te zetten heeft zij in samenwerking met de Wad- dinxveense multisportvereni- ging TOOS een nieuw bewegings programma opgezet, mede gesub sidieerd door de gemeente Waddinxveen: 3D sport, wat staat voor Denken, Durven, Doen. „Er zijn ook wel andere namen voor zoals ‘special gym’ maar dat is minder veelzeg gend. Het is in Nederland echt iets in opkomst”, vertelt de docente. De drie letters D van 3D- sport moeten in de juiste volg orde samenwerken, dan kan het kind een uitdaging aangaan en veel leren. Iedere ‘d’ heeft een eigen doel. Het evaluerend handelen (denken), het zelfver trouwen stimuleren (durven) en de motoriek verbeteren (doen) wordt ontwikkeld door de speciaal opgeleide docent Suzan Bik. „Ik begin heel gemakkelijk, ieder kind kan het. De drempel is laag zodat het zelfvertrouwen toeneemt.” In het programma worden spe- COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING en ECONOMISCHE ZAKEN op dinsdag 11 januari 2000, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: - Voorbereidingsbesluit voor het gebied Brugweg tussen 123-127. - Principeverzoek oprichten van een paardenfokcentrum aan Noordeinde 150b. - Principeverzoek slopen/oprichten magazijnruimte, kantoor en kas Inventarisatie dienstverlening bouw- en woningtoezicht (periode april 1998 t/m april 1999). - Informatie voortgang Bentwoud. - Voortgang m.b.t. Distripark/actualisering ontwerp bestemmingsplan. Centrumontwikkeiing (vast agendapunt). - Gedeeltelijk veranderen gebruik showroom in een woning/ Rijnlandstraat 4 ciale bewegingslessen aan maximaal 6-8 kinderen per groep gegeven, leder kind krijgt de aandacht de het nodig heeft om de volgende stap in de motorische ontwikkeling te kunnen zetten. De spelletjes bestaan uit balspelen, het over banken springen en matspelen. De leeftijd is tussen de 6 en 9 jaar. „Maar dit is slechts het begin. In de toekomst kan de leeftijd zowel naar boven (de middelbare school) als naar beneden (de eerste groepen van de basisschool) worden bijgesteld.” Suzan Bik bena drukt dat het niet de bedoeling BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen: - Coenecoop 210: het oprichten van een bedrijfsgebouw met kan toorruimten. - Limaweg 55: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een kantoorgebouw. - Alberdingk Thijmlaan: het oprichten van een clubhuis. Koningin Wilhelminaplein 49: het gedeeltelijk veranderen van een winkelruimte. - Noordkade 229: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning. - Zuidelijke Rondweg 225: het oprichten van 2 woongebouwen; het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een recreatiegebouw; het gedeeltelijk veranderen van 12 woongebouwen. (Alles tijdelijk tot 1 augustus 2002) - Prins Bernhardlaan hoek Prinses Beatrixlaan: het oprichten van een woongebouw met 43 appartementen en - Bloemendaalseweg 8: het gedeeltelijk veram - Schuberthof 19: het gedeeltelijk veranderen een woning. - Woubrechterf 49: het gedeeltelijk veranderen en een woning. - Weidezoom 53: het gedeeltelijk veranderen en een woning. - Middelburgseweg 17: het oprichten van een agrarische bedrijfswo ning. - Roosje Voshoeve 6: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning. - Roosje Voshoeve 8: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning. - Bloemendaalseweg 21het oprichten van een woning met bijbeho ren. - Schuberthof 21: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning. De aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur ter inzage ligt bij de afdeling VROM. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen bouw plan. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorp- schoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. COMMISSIE OPENBARE RUIMTE en SOCIALE ZAKEN op dinsdag 11 januari 2000, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: - Voorstel tot vaststelling van de 4e wijziging van de subsidieveror dening project opheffing funderingsgebreken en woningverbetering. - Deelname aan de autoloze zondag op 24 september 2000. - Herbestratingsplan en uitbreiding parkeervoorzieningen Schaep- manhoeve. Heeft u een inkomen van maximaal 110% van de netto bijstand- norm, dan kunt u bij de gemeente een éénmalige millenniumtoe- fage aanvragen. Een folder met aanvraagformulier is af te halen in het gemeentehuis. U kunt ook even belten - tussen 9 en 10 uur 's morgens - naar de afdeling Sociale Zaken en Arbeid. gaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure ver krijgbaar. Collecterooster maand januari 2000 17 t/m 21 januari, EHBO Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 3