Politiedistrict L>eze Hollands Midden eek nog niet klaar voor Euro2000 Mandemakers i CAS3A Perfect KLEDING £N CONFECTIE AEPaAATt a STOMEBl Bel voor info (0182) 63 12 46 Kerkweg Oost 285 Waddinxveen Verbouwinqs korting! sale Let op! «Let op!Let op! wonen ff ALLES VOOR UW OPEL... jgUKENS Weinig mensen op communicatieavond Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer theatermaker Ds.van de Zwaard Zevenhuizense wetenschapper ontvangt opnieuw prijzen Valse WOERDEN Appéldienst met Jan Dolderman geeft kookdemonstratie in Plusmarkt Diwa Exposities Kreater Aanrijding KLEDINGREPARATIE EN STOMERIJ bommelding Criminaliteit Speerpunten Geen Plusmarkt. Opgeteld de beste! Ook gevestigd in Kaatsheuvel, www.mandemakers.nl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 3 E ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 O Cl <U Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J oplage 14.500 Onze showroom in Woerden ondergaat een gigantische verbouwing. Ter compensatie krijgt u een extra korting op uw keuken. Dus kom nu naar Woerden en profiteer! ‘Veiligheid kun je nooit garanderen’ ERVAREN NAAISTER GEVRAAGD STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m maandag 24 januari 18.00 uur voor ae trekking van dinsdag 25 januari. PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 Plusmarktkok Jan Dolderman, welbekend uit de Plusmarkt folders, geeft zaterdag 22 januari van 10.00-17.00 uur een kookdemonstratie in Plusmarkt Diwa. Tijdens het boodschappen doen kan de Plusmarkt klant kennis maken met de heerlijke recepten die Jan Dolderman bereidt in zijn mobiele kookstudio. Wellicht kan hij enige suggesties aan de hand doen, zodat men na het winkelen thuiskomt met nieuwe mogelijkheden. ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - De in Zevenhuizen woonachtige prof.dr. Jan Hoeijmakers heeft onlangs opnieuw twee prijzen ih ontvangst m’ogeh nemen. Hoeymakers ontving op 10 januari de Descartes-Huygens Prijs op de Franse ambassade in Den Haag. Door de Nederlandse organisatie voor Weten schappelijk Onderzoek werd hem de Van Gogh Prijs toegekend. Finse Golf 2 (langs de A12). 0348-480460 Iinxveen. Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor Lees verder op pagina 13 sale zij optreden als een concern,” aldus de politieman. en Amsterdam bewegen, zitten wij er toch mooi tussenin. Eventuele begeleiding van ver keer en vervoer is dan ook een geen oordeel over uitspreken”, aldus Wiltenburg. nu vele toonzaalmodellen met extra korting! Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas In de Gereformeerde Kerk aan de Zevenhuizense Dorpsstraat hield prof.dr. J. Hoeijmakers een lezing over de‘diep vriesmens’. (Foto: Sjoak Noteboom.) droeg wel ideeën aan en communiceerde met de aanwezigen. De Zevenhuizenaar is hoogleraar Mole culaire Genetica en werkt op de MGC- afdeling Celbiologie en Genetica van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ook is hij verbonden aan de toponderzoeks- school Centrum voor Biomedische Genetica. De professor ontving de eerst genoemde prijs omdat hij en zijn groep al jarenlang op een zeer productieve manier samenwerkt met diverse labora toria in Frankrijk. De prijs is met name bedoeld om de Nederlands-Franse wetenschappelijke relaties te bevorde ren. Het geldbedrag dat aan de prijzen is ver bonden, ongeveer vijftig duizend gulden, zullen de onderzoekers gebruiken om middels werkbezoeken de contacten te verstevigen. Daarnaast willen de prijswin naars het geld gebruiken voor gemeen schappelijke projecten en uitwisselingen van medewerkers en materialen van de afdeling in Rotterdam met de verschil lende laboratoria in Frankrijk die op dezelfde terreinen actief zijn. Hoeijma kers werkt met zijn groep al langere tijd intensief samen met een groot aantal verschillende laboratoria in Frankrijk en wil in wederzijds belang een stevig ver volg aan deze samenwerking geven. Prof. Hoeijmakers is niet alleen zeer ver eerd maar ook erg blij met de hem toe gekende prijzen. Met deze prijzen ziet de hoogleraar mogelijkheden de onderzoe ken naar het ontstaan van kanker, de oorzaken van veroudering en het recent gestarte onderzoek m.b.t. de biologische klok verder uit te bouwen. WADDINXVEEN - De expositie in Kreater van fotowerk van Kobie Koor- engevel, die afgelopen zater dag afscheid nam van haar professie en als docent bij Kreater, is tot 25 januari tij dens de openingsuren te zien in het gebouw van Kre ater, Kerkstraat l3,Wad- dinxveen (zie ook het inter view verder in deze krant). Daarna, vanaf zaterdag 29 januari, is er voor de eerste keer een tentoonstelling van het werk van de jonge leer lingen van docent tekenen en schilderen Jeroen Dijk huizen. „We hebben dit nooit eerder gedaan, maar het lijkt ons leuk ouders en andere te laten zien hoe opmerkelijk de prestaties van kinderen onder begelei ding van Jeroen Dijkhuizen zijn", zegt directeur Aad Koremans van Kreater.„Hij is een bekend beeldend kun stenaar en docent aan het Coenecoop College. Zijn cursussen waren dit jaar weer meteen volgeboekt. De wachtlijst vraagt eigenlijk een tweede cursus, maar het is de vraag of Jeroen daar tijd voor kan vrijma ken. Lukt dat niet, dan zullen wij moeten omzien naar een tweede docent." QJ brug wel iets ter hoogte van de Staringlaan. Het mag ook een tunnel zijn. Ook een brug bij de waterzuivering kwam op het wensenlijstje. De bomen op de Stolberglaan moeten echter blijven staan. Daarmee zijn de eerste ideeën. Voor de volgen de maand staat er weer een avond gepland voor deze groep aanwezigen. Omdat er nog veel vragen bestaan op het gebied van regionale verkeersplannen zoals het hoe en waarom van de Westelijke Rondweg, wordt dat als extra punt behandeld. De gemeente hoopt dat na alle avonden uiteindelijk een denk tank van ongeveer veertig per sonen overblijft. Volgens K.v.d.Veen van de afde ling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente is het aantal mensen als van maandagvond normaal voor een eerste bij eenkomst. Hij wil niet zeggen dat het ligt aan de verwarring scheppende brief van de actie- 1 KATWIJK - Een 27-jarige Wad- dinxveense is maandagavond gewond geraakt bij een aanrij ding op de Provinciale weg in Katwijk. De vrouw moest rem men en werd vervolgens van achter aangereden door een 52-jarige inwoner van Noord- wijkerhout die het afremmen te laat door had. De inwoner van het Gouwedorp is met nekletsel naar het LUMC over gebracht. Het toernooi vindt plaats in onder meer de Amsterdam ArenA (halve eindstrijd) en De Kuip in Rotterdam (finale). Hol lands Midden ligt daar precies tussenin, en dus moet de politie bedacht zijn op reltrap- pers en herrie schoppers. Lange tijd nam de millenniumwisseling zoveel energie in beslag, dat de gezags dragers amper toekwamen aan Euro2000.Wiltenburg: „We zijn onvoldoende voorbereid op het EK, maar we hebben nog even te gaan. Dichter naar de aftrap toe zullen we harder moeten lopen. Op landelijk Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ. Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182-63 2t 33. Maandag gesloten, donderdag tot 20.00 uur. www.casba.nl Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 WADDINXVEEN/REGIO - Ondanks paniekgeluiden uit Den Haag omtrent het EK-voetbal dat zich over zes maanden ‘voor onze deur’ afspeelt, maken de blauwe uni formen van Hollands Midden zich nog geen zorgen over openbare orde en veiligheid’ tijdens EuroZOOO. De voor bereidingen zijn nog niet klaar, maar dat is geen reden tot paniek. Dit heeft L.A. Wiltenburg, plaatsvervangend hoofd divisie operationele ondersteuning bij de politie Hollands Midden, in een interview met deze krant beves tigd. De arm der wet heeft lange benen, maar loopt niet graag op de zaken vooruit. De politie Hollands Midden beschikt over een totaalcapaci- teit van 1600 man. Toch moet de tien procent beschikbaar heid worden vertaald naar een Schriftelijke reacties naar bovenstaand adres bepaald aantal arbeidsuren, volgens Wilten burg. Hoeveel man er con creet inzetbaar zijn tijdens het toernooi, kan hij niet zeggen. groep van Allaart en de zijnen. „We stuurden direct daarna een tweede brief. Alle begin is moeilijk. We hebben eerdere ervaringen met lage opkomsten gehad in bijvoorbeeld de Groensvoorde. Mensen zijn nu eenmaal moeilijk uit huis te krijgen. De gemeente moet leren communiceren en de relatie met de burger herstel len. Er is vier jaar gesproken en dat had niet altijd resultaat.Wat de gemeente nu hoopt, is dat mensen in een ’huiskamersfeer’ met ons willen praten en sug gesties aandragen", aldus Van Veen. Suggesties waren er genoeg. Zo leek een aantal aanwezigen een SALE juist om wél te praten. Jammer dat de actiegroep niet positief is. Het is niet te hopen Allaart (van Passage Rondom, red.) iedere avond mensen weg wil trekken", zei de ook aanwezige WD-fractievoorzitter J.de Vogel later die avond. Hij bezocht de avond om de sug gesties te horen en de opkomst te bekijken. WADDINXVEEN - Op zondag 23 januari om 18.30 uur in het Coenecoopcollege te Wad dinxveen een bijzondere dienst bij de Confessioneel Hervorm de Gemeenschap "De Rank" te Waddinxveen. Zolang er men sen zijn op aarde worden er verhalen verteld. Talrijke men sen leven in een taalarm bestaan, maar tussen die men sen door zwerven verteller. Zij komen langs met verhalen uit de koffer van de geschiedenis, uit de paleizen van het geheu gen, uit de bron van de verbeel ding. Ze nodigen uit om te lui steren en voor je het weet vlie gen de woorden in het rond op de adem van de wind. Op 23 januari komt zo’n verha lenverteller voorbij in Wad dinxveen, om 18.30 uur in het Coenecoopcollege aan de Dreef te Waddinxveen. Om te beginnen vertelt hij een verhaal over Jezus, die zelf graag en veel vertelde over het Koninkrijk van vrede en recht. Soms vlo gen er vogels rond in de verha len van Jezus. "Kijk eens goed naar de vogels", zei Jezus dan. Kees van der Zwaard -schrijver, theoloog en theatermaker- wil dat proberen in zijn verhaal van de vraagvogel en iedereen wordt uitgenodigd om mee te kijken.Tussen de verhalen door zingt hij over de adem, omval lende torens en vriendschap; en we zingen met elkaar. Voor meer informatie: tel.0182-611 436. WADDINXVEEN - Bij de politie kwam op vrijdagmid- dag 14 januari omstreeks i 14.55 uur een anonieme melding binnen dat bij een supermarkt aan de Bredero-I laan een bom zou afgaan. De politie heeft een uitge- breid onderzoek ingesteld i en o.a. de supermarkt ont- ruimd. Omstreeks 15.30 uurj I werd de supermarkt weer I vrijgegeven. De politie gaat I derhalve uit van een valse melding en stelt een onder-1 zoek in naar de dader. WADDINXVEEN - Afgelo pen week vertrok wegens communicatieproblemen met de selectie onverwacht coach Huib Maass bij Gou- westaete. In Evert Baatje, oud-coach van het Edense Polar Bears en echtgenoot van een der speelsters, meent het bestuur een goede opvolger te hebben gevonden. De oud-DONK speler en Europa Cup-win- naar zat zaterdagavond voor het eerst op de bank tegen zijn oude ploeg en verloor met 5-6. Zie elders in deze krant. Nieuwe ritsen in broeken en jassen enz. Ook leer en suède Innemen en uitleggen van rokken Korter langer maken Stomen en reinigen van kleding en suède Ook voor bedrijven Vorige week dinsdag hield de prof. dr. 's avonds een lezing in de Zevenhuizense Gereformeerde Kerk met als thema de ‘Diepvriesmens’. Hoeijmakers ging die avond in op de toekomstmogelijkheden van de medische wetenschap. De medi sche wetenschap kan tegenwoordig heel veel, maar is alles wat kan ook geoor loofd? De professor kon hierop geen kant en klaar antwoord geven maar Erkend Geopend maandag t/m zaterdag, donderdag en vrijdag koopavond. Volg de borden! zijn’. Passage Rondom deed een poging de andere aanwezigen over te halen ook te vertrek ken maar slaagde daar, tot genoegen van de medewerkers van de gemeente, niet in. „De aanwezigen hebben goed op hun actie ingehaakt. Zij zijn er De aanpak van criminaliteit staat hoog op de agenda van het projectbureau. Wiltenburg: „Nederland heeft een niet al te gunstig imago op het gebied niveau heeft echter wel overleg van zwarthandel en drugs.Velen plaatsgevonden.” zien ons land als een grote Daarmee doelt Wiltenburg op pleisterplaats, en dat kan tram- het Landelijk Projectbureau melant veroorzaken. Als grote Politie 2000, dat zich bezig- groepen zich tussen Rotterdam houdt met de organisatie van beleid, administratie en samen werking tussen de 25 betrok ken korpsen uit de vier speel- regio’s. „Het is de bedoeling dat volgend aandachtspunt op ons lijstje.” Verder moet het verblijf van de ‘recreanten’ worden geregeld. Sommige campinghouders heb ben echter al aangegeven geen behoefte te hebben aan voet balsupporters en andere risi cogroepen. Wiltenburg: „Ik kan mij daar iets bij voorstellen. Toch zal de politie niet toe staan dat iedereen komende zomer overal en nergens z’n tentje opzet. Maar het hoeft allemaal niet negatief te verlopen. De mees te mensen komen hier om gewoon een leuke wedstrijd te zien en rustig te overnachten. Daar is niets mis mee.” Informatievoorziening bij de politie is sinds de beruchte IRT- tien. Onder hen drie vertegen affaire een heet hangijzer. Dit woordigers van de Passage houden ook rekening met sup- wapenfeit van de politie is ern- portersgroepen uit andere lan- stig verzwakt”, sprak onlangs den. Een ander punt, de verle- een commissie van politie en - ning van bijstand, hangt hier mee nauw samen. Tien procent van alle blauwe capaciteit in Hollands Midden wordt ingezet bij Euro2000. toetsen. Tot die tijd wil ik daar Dat is veel. Bijstand van de ME is denkbaar en politiemensen krijgen in deze periode geen verlof. Personen die op kan toor werken maar wel een exe cutieve status bezitten, moeten ook kunnen worden ingezet. Al wat blauw is en politie heet, kan overuren verwachten. Maar het blijft puzzelen; we kunnen niet meer personen inzetten dan er zijn.” van Rondom die tijdens de pauze de bijeenkomst verlieten een commissie van politie en omdat ’meedenken geen zin justitie tot de ministers Peper heeft als de plannen niet reëel (Binnenlandse Zaken) en Kort hals (Justitie). „Dergelijke uit spraken zijn pas achteraf te WADDINXVEEN - De opkomst van de bewoners van de Pr. Bern hard laan en de Beat- rixlaan tijdens de communica tieavond van de gemeente over de verkeersplannen in het cen trum was niet groot. Van de honderd uitgenodigde mensen kwamen er maandagavond der- De politie Hollands Midden heeft naast de bestaande korpsstructuur zelf ook een projectbureau opgezet om ‘in eigen achtertuin’ de boel te coördineren. Dit regionaal beleidsorgaan heeft zeven speerpunten. Wiltenburg: „Allereerst richten wij ons op de openbare orde en veiligheid. Wat ons betreft wordt juni de veiligste maand van het komen de jaar. Niet alleen houden we toezicht op mensen die hun straat met alle kleuren van Oranje versieren en de nodige buurtfeestjes organiseren, we Woensdag 19 januari 2000

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1