4 Deze Week RIJNEKE BOULEVARD: VERRASSENDVEELZIJDIG, VERBAZEND VOORDELIG Plusmarkt Diwa O?5 O?9 I?9 O?9 l?9 oh GEEN REDEN OM IN DE WAR TE RAKEN CASBA www. ca s ba.nl wonen ÉU Gebruikers Kohnstamm mavo willen duidelijkheid VOQr addinxjitei oplage 1450.0 exemplaren A69 «T O#5 17’ l3’ U’ 17’ KARNEMELK AA Ab 0?’ J Feestelijke opening KLPD-bureau Randstad Sluiting Goudse vestiging Coenecoop College ALLES VOOR'l UW OPEL... WSE zoekt nieuwe smurfen Een greep uit onze honderden vaste lage prijzen: ORGELS-PIANO’S Volop keus - Volop voordeel! Q9B00T KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 Plusmarkt. Opgeteld de beste! [MaWiq Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer I Fusie de GROOTSTE kcUS in L 3' 4-Zitsbank Naxos vanaf 2.695,- STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 s Vlakbij in Zoeterwoude Rijndijk (Afslag A4, volg borden Rijneke Boulevard) ConneXXion tegen luchtvervuiling WADDINXVEEN/REGIO- Personenvervoerder Con neXXion start half mei met een grootschalige proef met milieu vriendelijke roetfilters op 125 bussen. Dit roetfilter zorgt ervoor dat de uitstoot van roet, koolmonoxide en koolwa terstof door de bussen met ongeveer 90% wordt geredu ceerd. De diesel waarmee de bussen gaan rijden is zwavelvrij. Het gaat om een proef voor drie jaar in de Haagse en Leid- se regio. Om te weten welk effect het rijden met roetfilters heeft op de luchtkwaliteit wordt van I februari tot I maart een nul-meting gehou den. Deze nul-meting wordt gehouden in de Breestraat en op het terrein van TNO-PG aan de Wassenaarseweg in Lei den. In februari 2001 volgt een tweede meting. In het project wordt samengewerkt door de provincie Zuid-Holland, stads gewest Haaglanden, de gemeente Leiden, NOVEM en ConneXXion. Tijdens de proef rijden alle bussen van Con neXXion uit de stallingen Lei den en Leischendam met het roetfilter. De bewoners van de Haagse en Leidse regio hebben vanaf dat moment geen last meer van dieseldampen van deze ConneXXion-bussen, het leefmilieu wordt daarmee sterk verbeterd. 'addinxveen, Zevenhuizen V X8 VLA ,JBl ACTUtE'^S zT F' RIJNE Weekblad voor De Hypotheker wij zullen respecteren. Dat betekent dat al het personeel een werkgelegenheidsgarantie heeft voor twee jaar.” veens college van B&W, de Korpschef KLPDJ.de Wijs en het hoofd Divisie Mobiliteit, A.Hellemons. Na een fikse partij touwtrekken tussen de gemeente Gouda en Waddinxveen, kwam het nieuwe gebouw te liggen naast het bedrijventerrein Distripark, vlakbij de A-12. Het nieuwe politieonderkomen valt direct op door de imposante zwarte gestalte. Op de begane grond is veel gebruik gemaakt van glas dat ’openheid’ moet symboliseren. Er komen I 17 mensen te werken in het milieuvriendelijke onderkomen. Er zijn allerlei technische snufjes aangelegd om stroom te besparen. Zo gaan de lampen vanzelf uit als sensoren bemerken dat het buiten licht genoeg is. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht die het pand van ’groene energie’ voorzien. Ook tijdens de bouw dacht men al aan het milieu. De gevel bevat gerecycled glas, terwijl het beton voor een groot deel bestaat uit hergebruikt puin. Met het gebouw zit bureau Randstad midden in het werkgebied. Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Zuidplaslaan 184-186 2743 CP Waddinxveen Tel: 0182 - 61 02 51 Fax: 0182 - 61 02 84 De politie liet zich van zijn beste kant zien tijdens de feestelijke opening van het nieuwe bureau Randstad. (Foto: Sjaak Noteboom.) WADDINXVEEN - Krijgt het Korps Lan delijke Politiediensten een mooi, groot bureau, blijken de agenten de stoere BMW-motoren te hebben ingeruild voor een mini-motor en het mini-autotje Smart. Bezuinigingen? Nee, de demon stratie in de stromende regen diende ter opvrolijking van de officiële ingebruikne ming van het KLPD-bureau Randstad aan de Bredeweg te Waddinxveen door mr. J.Spee, de Landelijke Verkeersofficier van het Bureau Verkeershandhaving. Ook aan wezig waren ondermeer hetWaddinx- Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182- 51 42 58 SMITH THEEZAKJES Engelse melange. Pak a 20 stuks KATTEN VOER Vis. Blik a 400 gram KOELEMAN APPELMOES Pot 720 ml. Bij ons te koop t/m maandag 21 februari 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 22 februari. PATAT FRITES Zak a 1 OOO gram PERKAMENT ROOMBOTER Pak a 250 gram REMIA FRITUURVET Pak a 500 gram Het Deltacollege is pas afgelo pen jaar met het Coenecoop College gefuseerd. Voor het Deltacollege betekende deze fusie de redding van de school. In een begeleidende brief geeft het bestuur echter drie rede nen voor de opheffing van de Goudse locatie: de gemeente wil de kosten die verbonden zijn aan de verhuizing en de herinrichting niet financieren. Gouda wil de exploitatietekor ten voor de komende vier jaar niet dekken en de verwachting is dat de instroom van nieuwe leerlingen niet veel hoger zal zijn dan het afgelopen jaar. Toen meldden zich slechts 24 nieuwe leerlingen aan. Het toenmalige Deltacollege had in 1994 nog 600 leerlingen. FRANKLIN ZACHTE DROP Zoet of zout. Zak a 500 gram PLESSY ZAKDOEKJES Pak a 10x10 stuks WADDINXVEEN - De poli tiek in het Gouwedorp wil verder gaan dan het oor spronkelijke verkeersplan voor de Zuidkade en Nesse om de veiligheid te vergro ten. Wat de partijen betreft kan de tunnel helemaal wor den afgesloten voor verkeer terwijl het plan uitgaat van het sluiten van één tunnel buis. Zie verder pagina 9 TOILET PAPIER CREPE Pak a 4 rollen CÖTES DU RHONE Fles a 75 cl. GOUDA/WADDINXVEEN/B OSKOOP - De Goudse locatie van het Coenecoop College gaat definitief dicht. Vanaf I augustus zullen in het gebouw aan de Groen van Prinsterer- singel geen lessen meer wor de beheersproblemen in de den gegeven aan eerste-, twee de- en derdejaars leerlingen. Het is nog niet duidelijk of de leerlingen, die volgend school jaar examen moeten doen hun Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De gebruikers van de voormalige Kohnstamm mavo aan de Mauritslaan willen duidelijk heid van de gemeente over de consequenties die het bouwuitstel van de multifunctionele accommodatie in het centrum voor hen heeft. Ook willen de maatschappe lijke organisaties weten wie van hen de nieuwbouw mag betrekken en op welke termijn dat kan gebeuren. U heeft het misschien gelezen in de krant, een aantal supermarktketens is stevig in de prij zenslag. Plusmarkt blijft actueel, zoals altijd, laag in prijs. Zodat u precies weet waar u aan toe bent en er dus geen enkele reden is om in de war te raken. Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 een stijging in het aantal nieu we leerlingen zal voordoen. Bovendien heeft de directie te kampen met een tekort van 2,5 miljoen gulden. Gehoopt werd op een bijdrage van de gemeente, maar deze bleef uit, waardoor de school per I augustus haar deuren definitief moet sluiten. In een eerste reactie reageerde de gemeente uiterst teleurgesteld over het bericht van de sluiting maar meent dat de gemeente in deze kwestie niets te verwijten valt. Volgens wethouder G.Graves- teijn (onderwijs) heeft de gemeente altijd haar best gedaan om te helpen waar het kon, maar heeft ook met wet telijke bepalingen rekening te houden. „Als we één school geld geven, moeten wij dat ook bij andere scholen doen. Des ondanks betreuren wij de beslissing van het bestuur.” Gereedschap, Gibraltar, Jeugd- en jongerenwerk Midden-Hol- land, Vluchtelingenwerk Wad dinxveen, SWW, het Historisch Genootschap Waddinxveen en het Turks Cultureel Centrum Waddinxveen in een brief gericht aan de gemeente Wad dinxveen. Zij hebben na de laat ste inventarisatie in juli I998 niets meer op dat gebied verno men. De organisaties stellen dat er namens hen een vertegen woordiger zitting nam in een werkgroep die de planuitvoering voorbereidt maar sommige instellingen hier niets vanaf wist. In het schrijven stellen ze na overleg ’uitgesproken directer’ te willen worden betrokken ’bij de voorbereiding van de tot standkoming van het multifunc tionele onderkomen’. „De ver enigingen hebben tot drie keer toe een schrijven van de gemeente gekregen om de wen sen op papier te zetten. Maar we hebben na die vragenformulieren nooit meer iets gehoord. Dat is al zo sinds juli ‘98”, legt SWW- directeur Jan Korving uit. Secre taris Glasbeek van de stichting Gered Gereedschap neemt een berustende houding aan. „Wij gaan waar de gemeente ons wil hebben en zijn blij dat we ergens zitten. We hebben niet veel te vertellen en krijgen zoveel papie ren.” De gemeentevoorlichter bestrijdt dat de organisaties niet zijn ingelicht. „De gemeente stuurde op 9 december een brief naar de potentiële gebruikers van de multifunctionele accom modatie. Daarin staat dat er een vertegenwoordiger, Kreater- directeur A. Koremans, in een werkgroep zitting zou nemen. Vorig jaar september is het nog maals mondeling ter sprake gekomen en kregen de betrok kenen een kopie van de brief van 9 december. Er is daarna geen reactie geweest richting gemeente.” De gemeentevoor lichter zegt verder dat er nog weinig vaststaat wat betreft de multifunctionele accommodatie en de toekomst van het gebouw aan de Mauritslaan. „De gemeen te is bezig met de ontwikkeling van de accommodatie. Eerst zijn er de informatieavonden in maart over het centrumgebied. Een jaar later wilde de school aan de Goudse Groen van Prinsterersingel fuseren met de Goudse Scholen Gemeen schap en het Coornhert Gym nasium. De fusie-onderhande- lingen werden door de vbo- school zelf afgebroken, aange zien er volgens hen geen ’meerwaarde’ uit de fusie te halen was. Het leerlingenaanbod bleef echter dalen. In I996 waren er nog maar 430 leerlingen. Naar stig werd gezocht naar een nieuwe fusiepartner die uitein delijk in het Coenecoop Colle ge werd gevonden. Met slechts 250 leerlingen (tien boven de opheffing snorm) werd de fusie met het Coenecoop College aange gaan. Het afgelopen schooljaar begon de school met 209 scholieren. Voor het nieuwe jaar hadden zich slechts 24 nieuwe leerlingen aangemeld. Het schoolbestuur verwacht niet dat zich de komende jaren Deze vragen stellen de besturen van de stichtingen Gered WADDINXVEEN - Het smurf envoetbal van WSE dat in het begin van dit seizoen van start is gegaan, werpt zijn vruchten af. Het blijkt voor vele jongens en meisjes van 3,4 en 5 jaar de ideale manier om eens kennis te maken met de voetbalsport en de voetbalvereniging WSE. De blokken van drie weken zorgen ervoor dat de kinderen drie zaterdagen achtereen op een leuke speelse manier ken nis kunnen maken met het voetbalspel zonder ook maar een enkele verplichting. En daar gaat WSE mee door want na de winterperiode is er vanaf 26 februari een smurfenvoetbal- blok van drie weken. De ver eniging zoekt nog nieuwe enthousiaste ’smurfen’ om de huidige groep weer aan te vul len. Door de doorstroom naar de F-pupillen is de smurfen- groep aanzienlijk kleiner geworden. Dus wie enthousiast is, komt op zaterdag 26 februari om 10.45 uur naar WSE. Aan vang om I I.00 uur. Om 12.00 uur komen de smurfen moege streden van het veld. - Daarna is het wachten op de nota van uitgangspunten die op 19 april in de raad wordt behan deld. Dan wordt bekend wat de raad wil met de Kohnstamm mavo en wordt er meer duide lijk. Nu kan ik niet zeggen wie er in de accommodatie komen en wie niet.” Een ander punt in de brief is de melding van beheerproblemen op het gebied van hygiëne. Vol gens de zeven besturen zijn er problemen bij het schoonmaken van het gebouw, het afvoeren van afval, het onderhoud en toe zicht op het gebruik van de ruimten en het gebruik van de alarminstallatie. De besturen waarschuwen de gemeente dat er ’voor veel vrijwilligers van onze organisaties onwerkbare situaties zijn ontstaan’ en dat het gevolg kan zijn dat deze situatie ’mogelijk verlies van vrijwillige medewerkers’ kan gaan opleve ren. De besturen vinden dat een ’onaanvaardbare situatie’ gezien het maatschappelijk belang van het werk dat de vrijwilligers ver richten ten behoeve van de (Waddinxveense) gemeenschap. „Iedere vrijwilliger zit er met zijn eigen verenigingspet. Als iemand midden in de nacht zijn bed uit moet om het raam te sluiten dat een medewerker van een andere club open heeft laten staan, dan zorgt dat voor irritatie. Hetzelf de gebeurt met afsluiten, het vuil wegbrengen etc.”, aldus Korving. De secretaris van Gered Gereedschap wil niet diep op de beheersproblemen ingaan: „Ach, er is altijd wel iets.” Tot slot menen de zeven bestu ren dat het aantrekken van een tijdelijke kracht niet het gewens te effect heeft opgeleverd. ’De ervaring leert dat het noodzake lijk is iemand voor full-time aan te stellen. Bovendien dient de functionaris te beschikken over de juiste capaciteiten om een dergelijke functie te kunnen ver vullen’, zo valt in de brief te lezen. De probleemoplossing is volgens de briefschrijvers het vrijgeven van de beschikbare middelen bestemd voor het beheer van de multifunctionele accommodatie. Dat geld mag pas worden gebruikt zodra de accommoda tie in gebruik is genomen maar zou voormalige school kunnen ver lichten. De gemeente meldt bij monde van de voorlichter dat ‘de brief is ontvangen en er momenteel nog geen standpunt opleiding in Gouda kunnen is geformuleerd’. afmaken. Het is niet uitgeslo ten dat de huidige derdejaars jongeren het laatste jaar les krijgen in de vestigingen in Waddinxveen of Boskoop. Tel, (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 SUMMIT COLA, DRINK of ORANGE Fles ol,5 liter VIPAC SHAMPOO Elke dag. Flacon a 500 ml. Volgens het schoolbestuur kunnen leerlingen uit alle klas sen dit schooljaar ongestoord afmaken. Ongeveer 70 leerlin gen doen dit jaar eindexamen. De overige 49 tweedejaars en de 24 eerstejaars leerlingen zullen worden verdeeld over de andere schoollocaties. Afgelopen vrijdag kregen de leerlingen van hun mentoren het bericht dat hun school per I augustus de deuren sluit door. Na deze mededeling mochten zij huiswaarts keren. „De leerlingen waren erg geschokt toen zij het nieuws hoorden. Het leek ons dan ook beter om een en ander even te laten bekoelen en hen de ver dere dag vrijaf te geven”, aldus het schoolhoofd van Gouda, M.Klaassen. Eerder die week waren de leerkrachten van de sluiting al op de hoogte gebracht. De 30 docenten zelf hoeven volgens de schooldirectie niet te vre zen voor gedwongen ontsla gen. „Alle banen blijven behouden. Het personeel kan op de ande re locaties in Boskoop en Wad dinxveen worden ingezet. Wij hebben een sociaal statuut dat Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 Teléfoon 0182- K 03 32, Telefax 0182-3 V; 26 33. PA HOLLANDSE KQ halfvolle MELK, 2 liter (Dit is nog geen 0 90 per liter). ^A (Dit is nog geen O.93 per liter). AA milram JI fl Q VERSE M SLAGROOM A Beker a 250 gram K AA AB VANILLE Literpak magere 8Q YOGHURT t v 'F BOLlEV

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1