Frans-Nederlandse bouwen combinatie mag de HSL-tunnel 1L 1,009 Rijksweg Al 2 wordt ook doelwit van handshavingsmachine rijksoverheid Primula acaulis SU ED REUSKEN wij staan NIET onder financiële spanning! Eigenaren Betonschadevloeren verenigen zich HYPOTHEKEN GroenRijk De Bosrand 0172 21 37 15 Vechtpartij met aanhoudingen G7OENT1J<| Jeugddienst Eén tunnelbuis Geen Samenwerking De omgeving Uw specialist op het gebied van woninginrichting rente vanaf 4,0% WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Onze adviseurs nemen uw situatie zorgvuldig door. Wilt u écht een grondig en per soonlijk advies, bel dan snel! ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Galerij 2 2771 XJ Boskoop Tel. (0172)21 22 71 ~'J BS VAN DER LOO Per stuk 1.95 10 voor Het R i j k e. T u i n l e v e n ff K WOENSDAG 1 MAART 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 der de grond. ADVIES El BEMIDDELING Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur Vrijdagavond Zaterdag 19.00-21.00 uur 10.00-17.00 uur in maar liefst circa 85% van de gevallen het gevolg zijn van ra darcontroles en in circa 15% van staandehoudingen. Dat is natuurlijk geen evenwichtige verhouding, die ook niet ge wenst is omdat staandehou dingen op de verkeersovertre- ders nu eenmaal een veel grotere impact hebben als het gaat om een duurzame verbe tering van het weggedrag. In deze situatie schuilt trou wens ook het gevaar dat er, omdat radarauto’s en -came ra’s nu eenmaal veel lucratie ver kunnen zijn dan bijvoor beeld controles met staandehoudingen op het ge bruik van rijgevaarlijke midde len (alcohol, medicijnen en drugs) en het dragen van de trole niet veranderd. Bij grote verkeersdrukte is het effect van de trajectcontrole gering, omdat dan toch niet (te) hard gereden kan worden. In de regio’s waar de politie eerder met speciale gebieds- projecten actief is geweest, zou echter het aantal ver keersdoden met 10% zijn ge daald, terwijl het aantal snel heidsovertredingen vaak met meer dan 10% zou zijn terug gelopen.Vandaar ook een ver snelde uitvoering van een nieuwe reeks regioplannen van de politie om de verkeerson veiligheid ook op locale en re gionale wegen strak en plan matig te gaan bestrijden. Op die wegen is op basis van on- gevalanalyses sprake van meer worden controle op te hard rijden, het negeren van rood licht, het rijden met alcohol en het niet dragen van de auto gordel en de valhelm. Die aan pak is ook van groot belang, want locale en regionale we gen zijn nu eenmaal veel on veiliger dan het hoofdwegen net. Opvallend is dan nog wel dat van de 3,4 miljoen boeten voor snelheidsovertredingen er in 1998 48% werden opge legd binnen de bebouwde kom, doch ’slechts’ 25% buiten de bebouwde kom en maar liefst 28% op de autosnelwe gen. En dat terwijl het onge valrisico op 80 km-wegen 8- tot 10-maal hoger is dan op het relatief veilige hoofdwe gennet. Een ander punt is dat autogordel en de valhelm, dat overal in het land ongewenste verschillen in verkeerstoezicht gaan ontstaan. Het kabinet zal dan ook om die reden aan zijn eerder ge dane toezegging moet worden gehouden dat wordt gestreefd naar een evenwichtiger ver houding tussen radarcontroles en de effectievere staandehou dingen, gelet op de meer blij vende effecten op het wegge drag. Alles overziende moet aan de hand van de praktijker varing worden vastgesteld dat vooral een duidelijke verho ging van de pakkans in het al gemeen een grotere bijdrage levert aan een beter wegge drag. Zolang echter de wegge bruikers die pakkans - in weerwil van een forse groei van het aantal verkeersboeten en het op termijn duurder worden daarvan - als te laag blijven ervaren, blijft een goe de naleving van de verkeersre gels te wensen overlaten. Zo rustig als het pakweg twintig jaar geleden was, is het zelf op zondag niet meer. Het steeds maar toenemende verkeer vraagt om meer verantwoor delijkheid van de verkeersdeel nemers. Eventueel wil de KLPD helpen die op te bren gen met snelheidscontroles. Nieuwste methode:Trajectme- ting. sen Gouda/Waddinxveen in beide richtingen in acht secties verdeeld. De snelheid van de voertuigen wordt automatisch berekend met camera’s boven de weg. Die registreert auto’s aan het begin en het eind van de sectie. Op basis van de ver streken tijd en de afstand tus sen de twee punten wordt de gemiddelde snelheid vastge steld. Door deze controle wil het Openbaar Ministerie de ver keersveiligheid op de Al 2 ver beteren. Het stuk tussen Gouda en Den Haag behoort tot de twintig wegen met de meeste verkeersongevallen. In 1998 gebeurden er per kilo meter meer dan twintig. Ook moet de trajectcontrole leiden tot vermindering van schadelijke uitlaatgassen. "Bij een proef op de A2 tussen Maarssen en Breukelen bleek deze vorm van controle vruchten af te werpen. Het percentage snelheidsovertre- ders daalde van 6 naar Ial dus de politie. "Niet alleen nam het aantal verkeersslachtoffers af, ook werd er 15 miljoen liter brandstof bespaard en werd er 30 miljoen kilo minder kooldioxide uitgestoten". De politie zal zich overigens op de rijkswegen ook extra gaan richten op de aanpak van agressief rijdende automobilis ten. Er komen meer onopval lende auto’s met videocame ra’s om automobilisten die te hard rijden, rechts inhalen of te kort achter hun voorganger zitten te confronteren met hun rijgedrag. Om de handhavingsmachine van de rijksoverheid in het da gelijkse verkeer voldoende draaiend te houden zijn er ex tra opbrengsten uit boeten en transacties in het verkeer no dig. Dit jaar naar verwachting ongeveer 7,3 miljoen ver keersboeten, vorig jaar 6,4 miljoen en in 1998 5,3 miljoen. In de telkens oplaaiende pu blieke discussies hierover komt ook de verkeersveilig heid regelmatig om de hoek Goed bericht 'voor alle voetbal voorzitters' die NIET opstappen: Ik MMk VAN UW EIGEN HUIS UW EIGEN GOUPEN k HANPPRUk! WONING PROJEKTSTOFFERING kijken. Meer politiecontrole leidt tot minder ongevallen, is daarbij vaak de constatering. Met jaarlijks 1.066 doden, 20.200 ziekenhuisgewonden, 104.000 gewonden die door een spoedeisende hulppost moeten worden behandeld en 205.000 mensen met lichte letsels is de verkeersonveilig heid in ons land nog onaccep tabel hoog. De maatschappelij ke kosten hiervan bedragen maar liefst 33 miljoen gulden per dag (12 miljard gulden per jaar). Voor de aanpak van de ver keersonveiligheid kan - naast educatie, voorlichting, veilige voertuigen en duurzaam veili ge wegen - repressief optre den door de politie beslist niet worden gemist. Niemand be twist dat geloofwaardig ver keerstoezicht onmisbaar is voor een beter weggedrag. Veel investeringen in educatie en voorlichting gaan zelfs ver loren als er geen effectieve handhaving beschikbaar is. Bo vendien is de vraag naar ver keerstoezicht omvangrijk en groeiende, mede gelet op het hoge verkeershandhavingsge- halte van veel overheidsmaat regelen. Maar leidt meer ver keerstoezicht automatisch tot evenredig meer verkeersveilig heid? Moeten we voor het kunnen beantwoorden van die vraag niet meer te weten ko men over de relatie tussen verkeersboeten (vaak ’uitge deeld’ door radarauto’s- en camera’s) en het individuele verkeersgedrag? Worden bij voorbeeld snelheidsregels ook uit het zicht van cameracon- troles stukken beter nage leefd? Het is in ieder geval nodig dat er meer inzicht komt in de re latie tussen de omvang van verkeersboeten en het indivi duele weggedrag. Het kabinet heeft dat gelukkig ook erkend en vindt eveneens dat er feite lijk - zowel op nationaal als op internationaal niveau - nog te weinig onderzoekgegevens be schikbaar zijn, die voldoende inzicht bieden in de precieze effecten van verkeerstoezicht op het verkeersgedrag en vooral het ’omslagpunt’ daarbij (hoogte en frequentie van op gelegde verkeersboeten). Dat heeft trouwens ook minis ter mr. A.H. Korthals van Justi tie kortgeleden tegen de Tweede Kamer gezegd. Naar zijn mening is het nog niet goed mogelijk een directe re latie te leggen tussen de inzet van menskracht en materieel en het aantal uitgestuurde boetes enerzijds en de feitge lijke verkeersveiligheid op be paalde wegcategorieën ander zijds. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV verricht dan ook in 2000 en 2001 onderzoek naar de relatie tussen objectieve pakkans, subjectieve pakkans, Op korte termijn zal Bouy- gues/Koop ook daadwerkelijk van start gaan met de werk zaamheden. De bouw start aan de noordzijde met de bouw van de startschacht bij Hoogm- ade. Vanaf dat punt zal er over een lengte van 7160 meter in zuidelijke richting worden ge boord. Volgens de planning zal de tunnel over drie jaar bij Ha- zerswoude-dorp weer boven het maaiveld uitkomen. Aan de kant van Hazerswoude-dorp zal dan ook de tunneltoerit met een lengte van ongeveer 750 meter gereed zijn. Dit alles met het uiteindelijke doel om in het jaar 2005 de eerste trein door de nieuwe tunnel te kun nen laten rijden. De aannemerscombinatie zal bij de uitvoering van het pro ject veel te maken krijgen met de omwonenden, bijvoorbeeld in de omgeving van de Bent en het Westeinde te Hazerswou- de-Dorp. De bewoners hebben zich verenigd in een klankbord groep, die inmiddels eisen, wen sen en adviezen hebben opge steld voor de bouwfase van de HSL-tunnel. De aannemers combinatie Bouygues/Koop zal erop toezien dat gemaakte af spraken worden nagekomen, maar het is duidelijk dat het project de nodige hinder en overlast zal geven aan de om wonenden. van de vereniging in oprichting is de krachten te bundelen en zo met alle aanwezige kennis te komen tot een technisch zo goed mogelijke oplossing. De vereniging maakt zich allereerst sterk voor het maken van prijs afspraken voor schouwing of inspectie van elke woning. voorlichtingsavond klaar. De kosten van het lidmaatschap bedragen 100,- per jaar met een minimum deelname van 2 jaar. Deze termijn is vastgelegd om te voorkomen dat de solidari teit ophoudt wanneer na schouwing of inspectie blijkt dat de woning niet of nauwe lijks betonschade heeft. Solida riteit en bundeling van krachten staan hoog in het vaandel van de vereniging in oprichting. Tij dens de voorlichtingsavond op 15 maart a.s. zal er meer infor matie worden gegeven. afschrikking en gedrag, naar het effect van politietoezicht op andere gedragsbepalende factoren, naar de rol van risi coperceptie van bestuurders in het effect van politietoe zicht en naar de mate van ac ceptatie van politietoezicht. Meer inzicht in de psychologi sche en sociale processen die ten grondslag liggen aan een gedragsverandering kunnen leiden tot aanbevelingen ten aanzien van de wijze waarop verkeershandhaving zo effi ciënt mogelijk kan worden in gezet. Onderzoek dat overi gens wel beschikbaar is (van het Centrum voor Omge- vings- en Verkeerspsychologie (COV) van de Rijksuniversiteit in Groningen) geeft aan dat een substantiële ophoging van de aantallen processen-verbaal in 1994 en 1995 in ieder geval geen aantoonbaar effect heeft gehad op het weggedrag in al gemene zin. Wie kijkt naar de evaluatiege gevens van de automatische trajectcontrole op het 120 km-gedeelte van de A2 tussen Maarssen en Breukelen, zoals minister T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat die tij dens de laatst gehouden be handeling van haar begroting aan de Tweede Kamer vers trekte, zal het opvallen dat het positieve effect voor de ver keersveiligheid van deze tra jectcontrole niet in termen van minder verkeersslacht offers valt te kwantificeren, dat de gemiddelde snelheid buiten de verkeersboeten in ons land de spits maar met ongeveer I km per uur is gedaald en dat de verkeersdoorstroming nau welijks is verbeterd. Wat gelukkig wel blijkt is dat de van oktober 1997 tot mei 1998 gehouden proef op de A2 heeft geleid tot een rusti ger verkeersbeeld, waarmee de verkeersveiligheid zeker is gebaat, dat de weggebruiker een duidelijke toename van de pakkans is gaan ervaren, waar door het aantal door de poli tie geconstateerde overtredin gen fors is gedaald, en dat de emissies per voertuig voor zo wel CO2 als NOX met circa 1% zijn gedaald. Als wordt gekeken naar de aanpak van de snelheidsover- treders op de A2 in vijf jaar tijd kan een daling van het aantal hardrijders met 10% constateren op de 100 km- trajecten en tot en met 5% op de 120 km-trajecten. Het aan tal dodelijke slachtoffers daal de op deze rijksweg tussen Utrecht en Amsterdam van 13 naar 8 per jaar en het aantal ongevallen van circa 1.800 naar 1.700. Vooral in de periode met wei nig verkeer (’s avonds, ’s nachts en tijdens daluren overdag) leiden trajectcontroles tot la gere rijsnelheden bij perso nenauto’s en vrachtwagens en minder snelheidsverschillen. De geconstateerde positieve effecten blijken overigens al leen op te treden op het tra ject tussen de portalen waar aan de camera’s hangen. Buiten het gecontroleerde wegvak verandert de verdeling van de rijsnelheden bijna niet. Het filepatroon wordt door de automatische snelheidscon- WADDINXVEEN - Bewoners van de Berkengaarde en omge ving hebben op 19 november 1999 reeds een gezamenlijke informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond is besloten te komen tot oprichting van een vereniging van gedupeer den in geheel Waddinxveen. Aanvankelijk was het de bedoe ling om alleen de belangen te behartigen van de bewoners van de Berkengaarde, maar al snel werd aansluiting gezocht door eigenaren van de Groens- voorde, Essengaarde, Kromme Esse en Wagnerlaan. Het doel Elke gedupeerde in Waddinx veen kan lid worden van de Vereniging Huiseigenaren Be tonschadevloeren Waddinx veen. De aanmeldingsformulie ren en statuten van de vereniging liggen tijdens de BOSKOOP/WADDINXVEEN - Op de Bootstraat in Boskoop is op zaterdag 26 februari, om streeks 01.30 uur een vecht partij onstaan tussen een 26-ja- rige Boskoper en twee 26-jarige Waddinxveners. De twee Waddinxveners zouden in eerste instantie ruzie hebben gezocht met een ander. Daar zei de Boskoper wat van, waar na hij meteen klappen kreeg. Aan de hand van getuigenver klaringen konden de verdach ten in de loop van de nacht worden aangehouden. Zij zijn inmiddels verhoord en in verzekering gesteld. Er zijn tot nu toe teenstrijdige verkla ringen afgelegd. De politie gaat verder met het onderzoek. De tunnel is een prestigieus project voor het bedrijfsleven, want niet eerder werd er in ons land ervaring opgedaan met boortechnieken voor zo’n groot project. De Projectorga nisatie HSL-Zuid heeft een lan ge aanbestedingsprocedure ge volgd waarbij het aantal aannemerscombinaties dat nog in de race was voor uitvoering van het project inmiddels was gedaald tot drie. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de combi natie Bouygues/Koop. De Frans/Nederlandse combinatie heeft de slag van haar concur renten gewonnen door het vernieuwende plan dat zij in dienden. De beide ondernemingen wil len de HSL-tunnel onder het Groene Hart niet aanleggen als twee kleinere tunnelbuizen, maar als één grote buis met een scheidingswind. Dit levert een aanzienlijke financiële be sparing op. In de laatste editie van de nieuwsbrief van het Pro jectbureau HSL-Zuid komt di recteur Henk Koop van de on derneming Koop Holding Europe B.V. aan het woord. HYPOTHEKEN PENSIOENEN l VERZEKERINGEN j De aanleg van de HSL-tunnel is een gecompliceerde klus die al leen is weggelegd voor grotere bedrijven, die bovendien bereid zijn intensieve samenwerking te zoeken met andere bedrijven uit binnen- en buitenland. De samenwerking tussen Bouygues en Koop Tjuchem is zeker niet nieuw. In 1984 werkten de bei de bedrijven al samen aan een groot internationaal project in Nigeria. Het ging in dat geval om een pijpleidingenproject. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat KoopTjuchem ook bij dit project terugviel op de Franse partner om een combi natie te vormen voor de bouw van de boortunnel door het Groene Hart. De Nederlandse onderneming was haar zoek tocht begonnen in Japan. Deze keuze lag zeer voor de hand omdat in dit Aziatische land veel bedrijven ervaring hebben opgedaan met boortechnieken. Deze zoektocht heeft echter niet tot resultaat geleid omdat er toch te grote cultuurver schillen zijn tussen de oosterse en de westerse aanpak. Daarom viel de keuze voor sa menwerking uiteindelijk op de Franse partner Bouygues. Di recteur Koop is ook enthou siast over de samenwerking met de Fransen: ”Na korte tijd wisten we wat we aan elkaar hadden en hadden we samen maar één doel dat was samen de eindstreep halen!” Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een goed plan dat ook bij de Pro jectorganisatie HSL-Zuid veel enthousiaste reacties heeft op geleverd. De combinatie Bouy gues/Koop kon dan ook reke nen op de gunning van het contract voor de aanleg van de Groene Hart tunnel voor de HSL. Over de rolverdeling tus sen beide ondernemingen is ook geen enkel misverstand. De Nederlandse aannemer Koop Tjuchem houdt zich bezig met alles wat bovengronds ge beurt. De Franse collega’s con centreren zich op het deel on- REGIO - Net voor de millenniumwisseling kwam er dui delijkheid over de aannemerscombinatie die zich mag gaan toeleggen op de bouw van de geboorde tunnel on der het Groene Hart ten behoeve van de HogeSnelheids- Lijn (HSL). ZEVENHUIZEN - Zondag avond 5 maart om zeven uur is er een jeugddienst in de Her vormde Kerk van Zevenhuizen. Het thema van de dienst is "Jij blijft niet altijd een baby".Voor ganger is de heer Esmeijer uit Hoenderlo. Muzikale medewerking wordt verleend door "Withness" uit Alphen aan den Rijn en organist Ike Zintel. F rïfr De aannemerscombinatie Bouygues/Koop heeft zich van meet af aan gericht op een ont werp voor een enkele buis met een scheidingswand, de zoge naamde monotube. Hieraan zijn verschillende voordelen verbonden. Een belangrijk voordeel is dat er bij de aanleg slechts één tunnelboormachine hoeft te worden gebouwd. Dit levert een flinke besparing op. Het boren van de tunnel gaat op de traditionele manier, dat wil zeggen dat de boormachine zich met de vijzels afzet tegen de laatste geplaatste tunnelring, terwijl aan de voorzijde de grond met een snijtand wordt afgegraven. Het zand dat vrij komt bij het boren wordt in een installatie gescheiden van het bentoniet. Hierdoor is het zand van een uitstekende kwa liteit en kan het zonder proble men op een andere plaats wor den hergebruikt. In het ontwerp van Bouy gues/Koop is wel uniek dat in de ruim dertien meter brede tunnelbuis twee treinen elkaar passeren met een snelheid van ongeveer driehonderd kilome ter. Uiteraard worden beide treinen wel gescheiden door een betonnen scheidingswand. Zowel de Projectorganisatie HSL-Zuid als de aannemers combinatie wil in dit ontwerp veel aandacht besteden aan het veiligheidsaspect. Op dit mo ment wordt samen met alle hulpverlenende instanties (brandweer, politie en ambulan cevervoer) gewerkt aan een in tegraal veiligheidsplan voor de HSL-tunnel. (Foto: Archief WvW.) Door Bert J. Woudenberg WADDINXVEEN - Politie en justitie hebben aangekon- digd voor het eind van dit jaar op rijksweg Al2 tussen Gouda/Waddinxveen en Den Haag trajectcontrole in te stellen.Van iedere auto wordt zo de gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand berekend. Automobilisten die te snel rijden, krijgen automatisch een bon thuisgestuurd. Om de trajectcontroles mogelijk te maken, wordt de Al 2 tus- Deze vroegbloeiende lentebode brengt kleur in uw huiskamer en7of tuin. Potmaat 10,5 cm. Aanbieding deze week geldig of zolang de voorraad strekt. Prinsen Schouw 1, 2394 CX ALPHEN A/D RIJN Telefoon (0172) 47 52 99. Fax (0172) 49 52 51 U vindt ons achter het BP station Kerk en Zanen. ■R] oTs:.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 17