c Deze Week Geldbedrag voor Partijen krabbelen terug bij afsluiten tunnel I I CAS3A kinderboerderij Dierendal c. ALLES VOOR A UW OPEL... Feestelijke opening nieuwbouw Rehobothschool töan’berqe^ ten stuck Van Elswijk b.v. belasting Kinderdisco Keten ’ome Cor’ nu keten van ’ome Fedde’ Hulp bij invullen Zondag 5 maart open van 11.00 tot 17.00 uur Sellers ORGELS-PIANO’S Volop keus - Volop voordeel! EffllBOOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 Verkeersongeval moetkomende auto over het hoofd. Er volgde een botsing waarbij de man uitwateringen een hoofdwond opliep. Hij is met de ambulance voor con- 111 Cursus pech onderweg 14 maart I 15 maart 11-22 uur Bingo in de Boog afgelast Best ÓÓK ZATERDAG GEOPEND van 8.00 tot 12.00 uur van maart t/m oktober SCHERP GEPRIJSD: o.a. hout, platen, isolatie, keukens, parket, compleet tuinhoutprogramma 6?8 1389 1O88 f Mi i 4-Zitsbank Naxos vanaf 2.695,- Visverse scholfilet Amstel bier krat 24 flesjes Kipfilet kilo Extra belegen kaas *1*19 Gebraden rosbief 2*9 ioy- Runderschnitzel 998 cih<_ oplage 14.500 exemplaren 54elaarSan«"r.7687. Woensdag I maart 2000 Door Dave Heemskerk De Rehobothschool nam vorige week officieel de achtste uitbreiding in gebruik. (Foto: Sjaak Noteboom.) Zie elders in deze krant. F BV gaO; J 11-18 uur 100 gram 500 gram 98 U kunt ons vinden via Rijksweg A12 afrit 10. 'r- l <r M De Hypotheker 'W r. i i Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Vorige week vrijdag is een samenwerkingsovereen komst gesloten tussen di verse bedrijventerreinen in de buurgemeenten en de Stichting Coenraad die de beveiliging van Coenecoop regelt.Vorig jaar zei secreta ris Waterreus van het ICW dat een dergelijke overeen komst nog ver weg was. trole naar het ziekenhuis in Zoetermeer overgebracht. De bestuurder van de andere auto, een 38-jarige vrouw uit Moer- kapelle raakte niet gewond. Beide auto’s moesten worden weggesleept. Wij leveren alle merken inbouwappara- tuur. Voor in de keuken en de badkamer de mooiste accessoires. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben wij voor u ook een prachtige collectie kunst, vervaardigd door kunstenares Eily du Clou. Openingstijden: di. t/m vrij, van 10.00 tot 18.00 uur, za. van 10.00 tot 16.00 uur en event, op afspraak. Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) 19.30 uur, wordt mensen zon der enige technische achter grond geleerd hoe kleine man kementen verholpen kunnen worden. Het gaat dan om zaken als ver lichting en een wiel verwisselen. De cursusavonden zijn bij gara ge Van Marrewijkaan deVoorka- de. Gratis voor leden van WN. Niet-leden betalen 12,50 gul den. WADDINXVEEN - Ir.Wil lem Toering reist namens de Kerngroep Ontwikkelingsa menwerking Waddinxveen (KOS) met de NOVIB door Ethiopië. Hij bekijkt diverse projecten en heeft ontmoe tingen met bestuurders van organisaties die KOS onder steunt. De Waddinxvener probeert gedurende zijn reis e-mailcontact met het Weekblad te onderhouden. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - Glunderend stond bur gemeester Jonkman 250 gram kilo 11» WADDINXVEEN - Vrijdag 3 maart is er weer een disco voor kinderen van 3 t/m 12 jaar bij wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel aan de Lijster besstraat in Waddinxveen. En tree 1,25. Aanvang 19.00 tot 20.30 uur. Neem ook je vriend je of vriendinnetje mee. Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 51 42 58 GRATIS TOEGANG Tel. Info/Bezoek: oio 293 32 50 Deze week nergens goedkoper! officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J dam w Tijdens de commissievergade ring hadden de partijen beden kingen over het openstellen van de oostelijke tunnelbuis voor fietsers en de westelijke voor auto’s rijdende van noord naar zuid. Beter vonden zij het geheel afsluiten van de tunnel. Volgens WD en PCW die het idee opperden viel daar vroe ger of later toch niet aan te ontkomen. Fietsers zouden bo vendien toch niet bereid zijn twee maal over te steken om de voor hen bestemde buis te gebruiken. Tijdens de raadver gadering werden eerder inge nomen stellingen verlaten en vielen er voorzichtiger geluiden te beluisteren. Het CDA, dat het sluiten van de tunnel tij dens de commissie onder voorbehoud steunde, trok fel van leer. Mocht er al sprake zijn van algehele sluiting dan moest dat in een apart voorstel het bestuurlijk traject doorlopen. De fractie had ook zo zijn be denkingen hoe een en ander binnen hetVCP paste en of het de bereikbaarheid ten goede komt. Verder wist het CDA te zeggen dat er tijdens de con- tactavonden totaal niet over is gesproken. WD’s DeVogel sloot zich daar bij aan. „Tijdens de contact- avonden is er gesproken met elkaar en iedereen ging tevre den naar huis. Tijdens de com missie komt het geheel afslui ten ineens ter sprake. Zo krijgen we pissige burgers. Dit is miscommunicatie tijdens het traject. Laten we daarvan leren en wijzer worden van hoe we het beter kunnen doen voordat Een 55-jarige man uitwaterin gen reed uit de richting van Ze venhuizen met de auto over het Noordeinde. Toen hij op een erf moest zijn en afremde, zag hij bij het krui sen van de linkerbaan een tege- BOSKOOP - Voor de cursus ’Pech onderweg’, die Veilig Ver keer Nederland organiseert op 14 en 21 maart, is nog ruimte voor enkele deelnemers. De cursus gaat door op de geplan de data maar er kunnen nog een paar mensen bij. Zij kunnen zich opgeven bij C. Bakker (215057) of H. Vergeer (215164). Tijdens deze twee cursusavonden, die beginnen om WADDINXVEEN - Hoe overtuigd de partijen tijdens de commissievergadering waren van het nut om de tunnel onder de hefbrug in zijn geheel af te sluiten, zo krabbel den ze terug tijdens de behandeling van het voorstel in de raad om de Nesse en Zuidkade verkeersveiliger te ma ken. Wat de politiek in Waddinxveen betreft, is het afslui ten van de tunnel luttele weken na de commissieverga dering een lange termijn gedachte geworden. met de keten van zijn voorganger ’ome’ Cor van der Hooft om de nek voor de raad. „Een heel bijzonder, groot voor recht", aldus de burgervader tijdens de overhandiging aan het begin van de raadsvergadering. De keten werd vorige week al geschon ken door familieleden van de in 1994 overleden oud-burgetneester maar wil de Waddinxveen het smeedstuk defini tief hebben, dan moest de gemeente- MOERKAPELLE - Hoewel al er al enkele maanden lessen wor den gegeven, werd toch veel aandacht geschonken aan de offi ciële in gebruikneming van de nieuwste vleugel van de Reho bothschool in Moerkapelle.Vorige week woensdag om half drie reden twee leerlingen van de bovenbouw met een boekenkist over het schoolplein van de ene vleugel naar de andere. Daar aangekomen stapten twee groep 2 leerlingen uit en liepen door het papier de nieuwe aanbouw binnen. Met de rit symboliseerde de directie en het personeel de ver huizing van de kleutergroepen enige tijd geleden die dezelfde route volgde maar dan met het hele hebben en houden. Na de officiële opening van de vleugel waren de festiviteiten nog niet voorbij. „We houden gelijk Open Huis", zegt directeur C. van Noort. In de hal was een grote boekenmarkt waar kinderen en ouders voor een schappelijke prijs lectuur kon aanschaffen. Het geld is bestemd voor de nieuwe mediatheek. Ook was er een koffiehoek om uit te rusten. De kinderen zelf waren al weken bezig met de opening. De groe pen lieten zich inspireren door het thema boeken. „Iedere groep natuurlijk naar zijn mogelijkheden, zo zijn de kleuters drie weken bezig geweest en de anderen twee weken. Een onderwerp was bijvoorbeeld pesten. Een groep las een boek over dat onder werp en gaf er een vervolg aan: Wat zijn de consequenties van pesten, wat kun je er tegen doen, een ’pesttest’. Een boek over berichten zette leerlingen er toe om faxen te versturen naar ou- Dinsdag - L- -er..-.; in samenwerking met Arkeiijs^Bureau W -MS - -- WADDINXVEEN - De geplan de bingo op vrijdag 3 maart a.s. in buurtcentrum ’de Boog’ gaat door omstandigheden niet door. De volgende bingo is ge pland op vrijdag 17 maart a.s. Dan zijn er weer mooie prijzen te winnen en is iedereen vanaf 19.00 uur welkom in het cen trum aan de C. Huygenslaan 2 in Waddinxveen. raad er mee akkoord gaan. Hetgeen unaniem gebeurde. Hardop werden nu ook meningen uitgesproken over de ou de keten: „De vorige was eigenlijk maar een armoedig ding", aldus D66-voorman Bos. PCW was ook zeer verheugd van wege de afbeeldingen op de zilveren ketting van Van der Hooft die de oud- burgemeester privé liet maken in Schoonhoven. De geschonken keten zal voortaan door Jonkman worden gedra gen.Wat er met de oude zal worden ge daan, kwam die avond niet te sprake. (Foto: Marianka Peters.) www.casba.nl wonen Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 rottendam exJvbrtxin congres centre stelling staan. Rond het thema ’bijen’ zullen dan allerlei expo sities, demonstratie en doe- middagen voor de kinderen worden georganiseerd. Dankzij de sponsoring door de Stichting Bedrijvensportdag Waddinxveen zal het nog beter mogelijk worden, om de Wad- dinxveense kinderen bekend te maken met de bijenhouderei. De maand maart zal speciaal in veel mensen afhaken. Mijn voorstel is om de spelregels van interactief besturen op pa pier te zetten en die te behan delen in de commissie ABZ. Zo weet iedereen wat de speel ruimte is." Wethouder Neele haastte zich te zeggen dat het afsluiten ’slechts een suggestie was’ en dat ’het afsluiten van de tunnel ook niet in dit voorstel staat’. „Wij kunnen het niet maken om het even snel hele maal anders te doen. Het afslui ten moet worden gezien in de totale herinrichting en de cen- trumvisie. Op enig moment kan het ter sprake komen en dan bewandelen we de weg van in spraak, commissie en raad." Wat veranderde van het oor spronkelijke voorstel is het blij ven toestaan van parkeren van het begin van de Nesse tot aan de horecagelegenheden. De parkeermogelijkheden worden anders te drastisch beknot ter wijl de veiligheid er minder in het gedrang komt dan bij de terrassen. het teken staan van bomen. Er is een foto-overzicht van ver schillende bomen geplaatst in het leslokaal van de kinder boerderij. En natuurlijk zal op woensdag 22 maart het War- naarplantsoen een rol spelen tijdens de Nationale Boom feestdag voor de Waddinx- veense schoolkinderen. Na tuurlijk zijn in deze tijd ook weer veel jonge dieren te ver wachten in kinderboerderij Dierendal. We wachten in spanning op de geboorte van jonge geitjes en lammetjes, ter wijl er nu al jonge konijntjes te bewonderen zijn. De opening stijden van de kinderboerderij zijn maandag tot zaterdag van 07.30 tot 16.30 uur en zondag van 12.30 tot 16.30 uur. Ieder een is van harte welkom. Weekblad voor Waddinxveen Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle ders die weer een bericht terug stuurden zodat de leerlingen weer reageerden etc.", legt de directeur uit. De resultaten van de weken werk stonden in de lokalen. Geheel in de traditie van een Open Huis kregen de ouders alle gelegen heid om de lokalen, oud en nieuw, eens goed te bekijken. Uiter aard trok vooral de nieuwbouw veel aandacht want het is toch allemaal heel snel neergezet. „De bouw ging heel voorspoedig. Begin mei begonnen de werk zaamheden die eind oktober af waren. Er is in die tijd één oud lokaal afgebroken en er zijn er vijf gebouwd", aldus Van Noort. Het is sinds de opening van de school in 1957 al weer de acht ste uitbreiding. De zevende was in 1993 toen er ook lokalen bij kwamen. „In 1957 begon de Rehoboth met zes lesruimten, nu hebben we er 22 en twee speellokalen en nog diverse andere ruimten." De directeur vindt het nu voorlopig wel genoeg. „Op deze plaats kan er in ieder geval niets meer bij. Dat kan ik de buurt niet aan doen. Maar ik verwacht ook niet dat er snel weer een uitbreiding nodig zal zijn." Van Noort doelt daarmee op het restrictief bouwbeleid dat geldt voor het Groene Hart. Moerka pelle zal nog maar minimaal uitbreiden en slechts de afbraak bin nen de gemeente bebouwen. De oorzaak voor de nieuwe vleugel is dan ook vooral te vinden in de klassenverkleining, een overheidsmaatregel. „We hebben 525 leerlingen en in iedere klas zit nu tussen de 20 en 25 kinde ren", aldus Van Noort. Onze katalogus= GRATIS! HOUTHANDEL ALBLAS ^Zuidkade 62, Waddinxveen, 0182-614066 WADDINXVEEN - Een dezer dagen valt de blauwe envelop weer bij velen in de bus.Voor wie hulp nodig heeft bij het in vullen van het belastingformu- lier voor teruggave van de in komstenbelasting kan de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, afdeling senioren- werk de helpende hand bie den. Op donderdagmiddag 9 maart en 16 maart a.s. is er vanaf I3.3O uur een deskundi ge aanwezig in het Anne Frank-centrum (jan van Bijnen- pad), die graag wil helpen met het invullen van het formulier. Een afspraak is hiervoor wel nodig. Geïnteresseerde kunnen hiervoor bellen op werkdagen tussen 9.30 - I I.30 en I3.30 - I5.30 uur met de S.WW, tele foon 6I5 555. aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Woensdag WADDINXVEEN - Op zater dag 4 maart zal door de Stich ting Bedrijvensportdag Wad dinxveen een fors geldbedrag worden overhandigd aan de Waddinxveense kinderboerde rij Dierendal. Dit bedrag maakt deel uit van de opbrengst van de bedrijvensportdag van I999. De bedrijvensportdag is een initiatief van de service clubs de Lions, Rotary, Tafel ronde en Rotaract en wordt jaarlijks georganiseerd op de derde zaterdag in september. De opbrengst wordt bestemd voor doelen in Waddinxveen, die ten dienste staan van de gemeenschap. De nieuwe kinderboerderij Dierendal krijgt de bijdrage voor het verbeteren en inrich ten van de bijenstal en de bij entuin. Met dit nieuwe onder deel van de kinderboerderij kunnen bezoekers in hetWar- naarplatsoen en schoolgroe- pen op een leuke manier ken nismaken met de bijenvolken en de imkerij. Voor basisscho len bestaat een speciaal lespak ket over bijen inclusief een be zoek aan de bijenstal, gemaakt door de gemeentelijke Werk groep Natuur- en Milieueduca tie. Bezoekers van kinderboerderij Dierendal kunnen van de be heerders en de vrijwilligers tekst en uitleg krijgen over de bijen. Tijdens de lente-exposi- tie.die in de meischoolvakantie door de kinderboerderij zal worden georganiseerd, zullen de bijen van het Warnaarplant- soen bijzonder in de belang- ft Bredeweg 118 hl ftft 2761 KB S Zevenhuizen ftW v (0180) 63 24 18 Wat kunt u bij ons aantreffen? De mooiste keukens handmatig gecreëerd door Keba design. •V tl 'M', Wj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1