Principieel Eerste paal nieuw Hobbelpaard de grond in meningsverschil in college B&W Gouwestaete heren verslaan ookWSV Dames Gouwestaete weer op goede weg 41 Waddinxveen 20 EHBO’ers rijker Schuttersvereniging organiseert bedrijfscompetitie in bibliotheek Kaartavond Zomer- 50+ lente- toernooi in Nesselande krijgt zware weken Nepalese tentoonstelling Wereldwinkel Passage over Gevangenis-pas- toraat Gouwe Rijders kledingbeurs Het Zuidhonk Kinderbingo in Paddestoel Moerkapelle Uitslagen sjoelen Flyers heren I wint topduel pji WOENSDAG 1 MAART 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 (Foto:A. Fioole.) Spelmoment uit de wedstrijd van afgelopen donderdag. (FotoA.FiooleJ A.s. vrijdag 3 maart om 21.00 uur in de Duikelaar Heren I te gen The Hooters. re plannen heeft met het gebouw, be sloot het college van B&W in medio 1998, niet geheel zonder slag of stoot, tot het bouwen van een nieuw onderko men. Zodoende was het onderhoud ver laagd tot het minimale. „Als er iets kapot gaat dat echt belangrijk is, wordt het echter wel snel door de gemeente ge maakt", zei peuterleidster Diana Ham in het Weekblad van I0 november. Toen ook had ze hoop dat de eerste paal zou worden geslagen in december nadat het project al twee maal was vertraagd in september en oktober. Op 11 decem ber van dat jaar hield 't Hobbelpaard een Kerstmarkt om de aanschaf van meubels, kasten en ander materiaal te kunnen be kostigen. „We gaan een nieuwbouw in en kelijk enige moeite om afstand te nemen van De Zijl/LGB I. De eerste periode werd met een 2-1 voorsprong afgesloten door doelpunten van Heike Koglin. In de tweede periode leek Gouwestaete het lek bo ven te hebben en werd het via Marion van Hooft en 2x Erika Vlasman 5-2. Echter in begin derde periode toonde De Zijl/LGB nog over voldoende dan moeten we het goed doen", zei Ham destijds. De nieuwbouw wordt kleiner dan het huidige onderkomen; slechts één lokaal in plaats van de twee die de stichting nu heeft.Toch is de stichting blij met het nieuwe onderkomen: „Het gebouw aan het Moerhageplantsoen voldoet al lang niet meer aan de hedendaagse eisen. Het onderhoud wordt steeds nijpender. Het zal een plezier zijn de peuters straks in een mooi, nieuw pand te kunnen ontvan gen", aldus de stichting. De kleuters kregen op het bouwterrein een heliumballon die allen tegelijkertijd de lucht in gingen. Om het verlies van de mooie ballon te compenseren kregen ze tevens een kleine attentie voor thuis. veerkracht te bezitten en vond met 5-4 toch nog aansluiting. Daarna was het over en uit.Via Marion van Hooft en 2x Han- neke Kappen werd de derde periode afgesloten met 8-4. Uiteindelijk werd het I0-6 door doelpunten van weder om Hanneke Kappen en Malou van Duinen. Aanstaande zaterdag 4 maart speelt dames I uit tegen Assu- WADDINXVEEN - De chris- telijk-maatschappelijke vrou wenbeweging Passage houdt woensdag 15 maart haar maandelijkse vergadering. De ze avond is de heer j.M.Aar- noutse uit Hillegom te gast. Hij zal spreken over het ge vangenispastoraat. De avond begint om 19.45 uur in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. WADDINXVEEN - Donder dagavond 2 maart houdt au toclub De Gouwe Rijders weer haar traditionele kaart avond in hotel, café, restau rant De Unie, Kerkweg-Oost 226 in Waddinxveen. Inschrij ven vanaf 20.00 uur. Aanvang 20.15 uur.Tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. Men hoeft geen lid van onze vereniging te zijn, iedereen is welkom. Na het kaarten zal een prijsuitreiking plaats vin den met leuke prijzen. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De Gouwestaeteheren van trai- ner/coach Maarten Schouten moesten aantreden tegen titel- WADDINXVEEN - Het is weer zover. Na een jaar geen beurs meer gehad te hebben door de verbouwing wordt er weer gestart met een kin- derkledingbeurs en wel op maandag I3 en dinsdag I4 maart. De inname van de kle ding is maandagavond van 19.00-21.00 uur en dinsdag ochtend van 09.00-10.30 uur. De kleding moet schoon, heel en enigszins van deze tijd zijn. Er kan worden inge leverd in de maten 92 t/m I82. De verkoop is dinsdag van 13.30-17.00 uur. Er mo gen geen tassen mee naar binnen, deze kunnen worden afgegeven bij de deur.Tijdens de verkoop is er kinderop vang. Het afhalen van de kle ding is veranderd. Kleding en/of geld kan worden opge haald op dinsdagavond. De mensen waarvan de achter naam begint met A t/m K van 19.30-20.30 uur en van L t/m Z van 20.30-21.30 uur.Wie nog vragen heeft: Hilda van der Sloot, tel. 0182-610 819 of Hanny de Vries, tel. 0182- 617 889. WADDINXVEEN - Woens dagmiddag 8 Maart is er in Wijk-en Speeltuinvereniging "De paddestoel" een kinder bingo. Zaal open: 13.15 uur, aanvang 13.30 uur. Kinderen onder de 7 jaar onder bege leiding. Entree leden: 2,25. Niet-leden: 2,75 incl. drin ken en snoep. MOERKAPELLE - Op zondag 12 maart a.s. zal er in Tennis en Squashcentrum Moerka pelle een gezellig lentetoer- nooi gespeeld worden. Het toernooi is bestemd voor alle 50+ tennissers uit de regio. Bij dit toernooi staan gezellig heid en plezier in het spel voorop. Om 9.30 uur staat de koffie met iets lekkers voor de deelnemers klaar en om 10.00 uur starten de eer ste wedstrijden. Wie tijdens het toernooi even een ronde pauze heeft, kan eens kenni smaken met squash. Tussen de middag zal er gepauzeerd worden om te genieten van een lunchbuffet. Nadat de middag partijen ge speeld zijn, zullen onder het genot van een hapje en een drankje de prijswinnaars be kend gemaakt worden. Om mee te doen aan dit toernooi, dat bestemd is voor 50 plus spelers van elk niveau, kunnen geïnteresseer den zich zowel schriftelijk (in schrijfformulier verkrijgbaar in het tenniscentrum) als te lefonisch aanmelden (tel. 079 - 593 30 42).Voor meer in formatie: mevrouw H.Joling tel. 079 - 593 30 42 of 0182 - 61 21 91. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Afgelopen donderdag speelde dames I van Gouwestaete te gen Damixa/Ravijn uit Nijver- dal en verloor nipt met 6-7. Ty pisch een wedstrijd die ook met een omgekeerde uitslag had beëindigd kunnen worden. De Waddinxveensen speelden bij vlagen weer ouderwets goed; vooral in de eerste en eind tweede periode. Onnauw keurig schieten in het vervolg van de wedstrijd deed de da mes uiteindelijk de das om. Maar duidelijk is dat dames I op de weg terug is. Indien zij deze stijgende vorm vast kun nen houden, kan men nog wat beleven in Waddinxveen. De eerste periode begon zeer goed voor Gouwestaete. Bin nen een mum van tijd was het al 1-0 door Ellen van derWe- ijden die met een fraaie ach terwaartse worp keepster Hellen Boering volkomen ver raste. Sandra Berckenkamp scoorde 2-1 en Natascha Baat- je scoorde uit een overtalsitu- atie 3-1. Damixa/Ravijn kwam echter goed terug tot 3-3 en liep in de tweede periode zelfs uit naar een 3-5 voorsprong. Een fraaie boogbal van Gillian van den Berg en een intikbal van aanvoerster Mirjam Over dam bracht Gouwestaete hal- MOERKAPELLE - Kleuter Aimée had er niet zoveel zin in. Zelfs met witte jas en helm bedankte ze in tranen voor de eer. Was het oude pand voor haar gezellig genoeg, of was de machine te indrukwek kend? Hoe dan ook, vorige week vrijdag ging de eerste paal van het nieuwe on derkomen van peuterspeelzaal ’t Hobbel paard de grond in. De nieuwbouw wordt gerealiseerd als onderdeel van het ver- bouwingsproject van dorpshuis Op Moer. Momenteel is de Stichting peuterspeel- groep 't Hobbelpaard gehuisvest in een pand aan het Moerhageplantsoen. De stichting huurt het van de gemeente Ze- venhuizen-Moerkapelle maar het ver keert al geruime tijd in slechte staat van onderhoud. Doordat de gemeente ande- ron/Donk in zwembad ’De Tobbe’. De wedstrijd begint om 15.00 uur. Dames 2 speelt, in het kader van de ManMeer!- beker II, om 21.30 U'T thuis in Gouwebad 'De Sniep’ tegen LZ 1886 I uit Leiden. Zondag 5 maart speelt dames I even eens thuis. Dan ontvangt het BZC Brandenburg uit Biltho- ven. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur. 74-61Heren 2 speelde een pri ma wedstrijd tegen het hoger geklasseerde Woody Blues. Fly ers startte goed en nam me teen het initiatief. Vooral door goed verdedigend werk werd het de tegenstander erg moei lijk gemaakt. Het verdedigen ging echter niet ten koste van het scorend vermogen en zo stond er bij het rustsignaal een 40-22 stand op het bord. De tweede helft begon Flyers met het gebruikelijke dipje en kwam Woody Blues aardig terug in de wedstrijd. Maar de Waddinxve- ners vonden op tijd de vorm terug en wonnen verdiend. Uit slag 67-43. WADDINXVEEN - De uitslag van de sjoelclub in Waddinx veen ziet er als volgt uit: klasse A: I .Tine Vlaenkamp 1412; 2.T. van Leeuwen 1388; 3. Dick Dros I 388; 4. André v. Geme ten 1385; 5. Wim Slingerland jr. 1379. Klasse B: I. Adrie Faas 1336, klasse B: l.jan van Beek I 198, klasse D: IA.L. Warme- link I 107 punten. periode de stand weer op l-l. De wedstrijd was spannend vanaf het begin en de ploegen gaven elkaar weinig ruimte en kansen. In de tweede periode werd niet gescoord. In de derde periode was het wederom Jaco de Jong die zijn ploeg op voor sprong bracht, maar een scrim mage bij het doel van de goed keepende Erik van Beek bracht de stand weer op gelijke hoog te; 2-2. Een snelle combinatie tussen Jaco de Jong en Remko Overdam bracht Gouwestaete weer aan de positieve kant van de score. Met een 3-2 voor sprong had Gouwestaete de beste papieren voor de over winning, maar na een snelle goal doorWSV in de laatste periode was het koffiedik kijken wie het meeste recht had op de zege. De koploper uit de 2e klasse voelde zich zeker niet op het gemak. De statistieken wezen uit dat WSV dit seizoen alle thuiswedstrijden gewonnen had en Gouwestaete slechts één overwinning behaalde in een uitwedstrijd en dat was nog te- de avonden in actie komen. Zo wel voor de teams als voor de eerste drie individuele schut ters zullen er prijzen beschik baar zijn. Om de deelname zo laagdrem pelig mogelijk te laten zijn zul len de wapens door de Schut tersvereniging ter beschikking worden gesteld. Ook eventuele hulp zal vanuit de Schuttersver eniging worden verzorgd. Dat deze hulp van een kwalitatief goed gehalte is, wordt mede gewaarborgd door het feit dat Niels Pereboom op een aantal avonden ook beschikbaar is voor deze ondersteuning. Zoals in eerdere edities van het Weekblad voor Waddinxveen werd vermeld, is deze jonge Waddinxveense jeugdschutter recent opgenomen in het Ne derlands team voor de Olympi sche disciplines op het onder deel luchtgeweer. kandidaat WSV in Vlaardingen. WSV is de huidige koploper en de eerder gespeelde thuiswed strijd leverde voor Gouwestae te een zeer fortuinlijk gelijkspel op. De heren waren gewaar schuwd, daarentegen gaf de overwinning op WN~Z. vorige week zaterdag weer een posi tieve stimulans voor het zelfver trouwen. De Gouwestaeteheren spelen een opvallende competitie.Ver liezen van op papier mindere ploegen en stunten tegen de ti telkandidaten. Afgelopen zater dag was weer zo’n wedstrijd. De vraag die iedereen bezig hield was in wat voor vorm de heren in de wedstrijd tegen de koploper zouden steken. Met ’speciaal vervoer’ waren de jeugdige talenten Myk Midden dorp en Paul Verwey nog net op tijd om, na hun eigen wedstrijd te hebben gespeeld, de heren te versterken. In de eerste perio de lieten beide ploegen zien dat ze aan elkaar gewaagd waren. Jaco de Jong opende de score, maar WSV bracht in dezelfde gen rode lantaarndrager Rot terdam. De Gouwestaeteheren bleven rustig, terwijl WSV pro beerde de grenzen van het toe laatbare te verkennen. Uiteinde lijk was het Myk Middendorp die met een fantastische actie zijn ploeg op 4-3 bracht. WSV verprutste in de slotfase nog een aantal mogelijkheden en Gouwestaete gaf de overwin ning niet meer uit handen. Een fantastisch resultaat, waarin Gouwestaete andermaal liet zien waar het toe in staat is, als alle neuzen dezelfde kant op staan. Heren 2 deed hele goede zaken in Alkmaar, alwaar het Pro- face/DAW 2 met 3-1 onder de duim hield. In de eerste periode keek het team nog wel tegen een 0-1 achterstand aan, doch in de 2e periode scoorden Le on Groen en Axel Russcher 2-1 en in de derde periode maakte Michel Jongejan het karwei af. Door dit resultaat staat heren 2 weer drie punten los van de concurrentie in de degradatie zone. stekende manier van lesgeven heeft opnieuw zijn vruchten af geworpen. Het slagingspercen tage is bijna elk jaar 100%. EHBO Waddinxveen leidt per sonen uit Waddinxveen en om geving op tot gediplomeerd EHBO’er volgens de officiële richtlijnen van het Oranje Kruis. De beginnerscursus be handelt een groot aantal be langrijke onderwerpen zoals shock, botbreuken, verslikking, sportletsels, vergiftiging, (brand)wonden. De aanteke ningen Verbandleer en Reani matie maken vast onderdeel uit van de cursus. In september gaat er weer een cursus van start. Geïnteresseerden die na dere informatie willen over de beginnerscursus of zich alvast willen aanmelden kunnen bel len met mevrouw Kok, secreta ris van de vereniging, tel. 0182- 630 786. WADDINXVEEN - Voor het eerst sinds het aantreden van het huidige college is er een minderheidsstandpunt ingenomen door een wethouder. PvdA-wethouder Van Holsteijn is het principieel oneens met de subsidiëring- methode die de rest van het college voorstaat ten be hoeve van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen (KOS). ZEVENHUIZEN - Cadenz.Nes- selande zal de komende weken een zwaar programma moeten afwerken. Zowel in de competi tie als voor het bekertoernooi. In de kwart-finale om de natio nale beker speelt Cadenz.Nes- selande aanstaande woensdag I maart in Capelle aan den Ijssel tegen Alcom/Capelle (aanvang 20.30 uur). De return-wed- strijd is dan op dinsdag 7 maart in het Topsportcentrum Stad Rotterdam Verzekeringen, aan vang 20.00 uur.Voor de compe titie krijgt Cadenz.Nesselande vrijdag 3 maart Piet Zoom- ers/D uit Apeldoorn op bezoek in het Topsportcentrum. Deze volleybal topper begint om 20.00 uur. Volgens burgemeester Jonkman draait het om het principe of de overheid een ’doorgeefluik’ is.Van Holsteijn meent dat KOS een subsidie van 60.000 gulden per jaar moet ontvangen zon der een gedeelte ’subsidiever- dubbeling’. Hij vindt dat KOS recht heeft op een waarde- ringssubsidie van 12.000 gul den, 10.000 gulden wegens ver dubbeling van eigen inkomsten en een vast bedrag van 38.000 gulden per jaar als projectsub sidie. De rest van het college meent dat die redenering te gemakke lijk is. Zij staan een model voor dat er een gedeelte ’waarde ring’ komt van 12.000 gulden, een gedeelte ’projectsubsidie’ WADDINXVEEN - Vanaf 14 maart a.s. organiseert de Schut tersvereniging Waddinxveen wederom haar jaarlijkse be drijfscompetitie. In vijf rondes, die allemaal op een dinsdag avond verschoten worden, kun-' nen bedrijfsteams het tegen el kaar opnemen. De wedstrijd vindt op alle avonden plaats op de schietbaan gelegen aan de Alberdink Thijmlaan. Inmiddels heeft zich al een aantal bedrij ven aangemeld voor deze wed strijd, doch er is nog plaats voor een aantal teams. Bedrijven die belangstelling hebben om met een team deel te nemen aan deze ieder jaar weer spannender wordende competitie, kunnen zich voor informatie vervoegen bij WJ. van Loenen, telefoon 0182-632 177. leder team bestaat uit drie schutters die gedurende alle vijf WADDINXVEEN - Heren I begon de wedstrijd tegen Blitz met een vliegende start. Bij 14- 0 mochten de tegenstanders voor de eerste keer juichen. Hierna ontstond er een gelijk- opgaande strijd. Flyers bleef de betere ploeg, maar Blitz wist steeds met driepunters de ach terstand binnen de perken te houden. Ruststand 42-34. De tweede helft hetzelfde beeld. Flyers controleerde de wed strijd en Blitz probeerde de achterstand in te lopen. Op een bepaald moment kwamen de Voorschotenaren tot op drie punten, maar daarna stelde Fly ers orde op zaken en zorgde ervoor dat de marge weer tien punten werd. Geroutineerd werd deze voorsprong naar het eindsignaal gebracht. Uitslag verwege de wedstrijd op 5-5. In de derde periode ontbrak net dat beetje geluk om de wedstrijd volledig naar de hand te kunnen zetten. De aan haar arm geblesseerde keepster Francine Lankhuyzen had en kele malen pech bij het uit gooien, waardoor breaks mis lukten. Ook de schaarse overtalsituaties voor Gouwe staete leverden niet het ge wenste resultaat Bij Damixa/Ravijn werd het spel wat gunstiger beoordeeld door het arbitrale duo, waar door de ploeg uit Nijverdal uit kon lopen naar 5-7. Halverwe ge de vierde periode veerde de aanhang van Gouwestaete nog eenmaal op toen Petra Meerdink de stand op 6-7 bracht. Een verder aandringen van Gouwestaete op een beter resultaat werd steeds in de kiem gesmoord, zodat Da mixa/Ravijn uiteindelijk opge lucht het (te) warme bad kon verlaten. Natuurlijk waren de dames van Gouwestaete te leurgesteld over het verlies, doch alom was er ook voldoe ning dat men eindelijk weer eens het gevoel had een goede pot te hebben gespeeld. Gou westaete is weer op de goede weg! Dames 2 had in Leiden aanvan- ZEVENHUIZEN - Tot en met begin april is in de bibliotheek van Zevenhuizen een tentoon stelling te zien van de Wereld winkel.Thema van de op 28 fe bruari gestartte tentoonstelling is Nepal. De voorwerpen die getoond worden zijn met de hand gemaakt, ambachtelijk en uniek. Er zijn onder andere voorwerpen van aardewerk, bijvoorbeeld Boeddha’s en Ta- ra’s, tempelkandelaars en lam pen, wierookhouders en vazen. Voorwerpen van brons, wit me talen sieraden en doosjes en voorwerpen van koper. Het maken van de bronzen beelden is een proeces waarbij de op eenvolgende bewerkingsfases door verschillende families worden uitgevoerd. Een beeld wordt door vele handen ge maakt. Elk beeld dat zo ont staat is een uniek kunstwerk, waarvan er maar één bestaat. Ook zegt men dat het maken van handgeschapt papier in Nepal een handvaardigheid is die al 2000 jaar oud is. papier wordt vervaardigd van het hout van de Lokta, een boomsoort die in de Himalaya groeit op een hoogte van 2200-3200 me ter. Deze boom wordt om de twee tot drie jaar geoogst door de stam op zo'n halve meter boven de grond af te kappen waardoor hij weer kan uit groeien en het ecologisch evenwicht niet wordt ver stoord. Er worden o.a. handge- schapte notitieblokjes, fotoal bums en lampions getoond. Allemaal weer versierd met prachtige motieven. Nepalse thangka’s zijn religieuze schilde ringen die vroeger alleen voor kloosters werden gemaakt. Er worden enkele thangka’s ten toongesteld, o.a. één met het Levenswiel, waarin de oude tra ditionele beelden weer terug komen. De tentoonstelling is tijdens de reguliere openings uren van de bibliotheek, ook tijdens de voorjaarsvakantie, te bekijken. Omdat de Wereldwin kel niet de ruimte heeft om al deze prachtige voorwerpen in de winkel te hebben, is dit een prima gelegenheid om kennis te maken met de rijkdom van de Nepalese cultuur. De winkelwa gen van de wereldwinkel staat elke zaterdag van 10.00-16.00 uur op het Dorpsplein in Ze venhuizen. WADDINXVEEN - Het was spannend afgelopen week. Na maandenlang theoretische ken nis van het menselijk lichaam geleerd te hebben en er hard was geoefend de praktische vaardigheden onder de knie te krijgen, mochten de kandidaten op 14 en 15 februari jongstle den hun kunnen tonen op het EHBO-exameri. Het was dit maal extra spannend omdat er tevens namens het Oranje Kruis het niveau van het exa men beoordeeld werd. Het EH- BO-examen vond plaats in de Ontmoetingskerk te Waddinx veen. Na twee dagen examineren werd de balans opgemaakt. Op één persoon na slaagde ieder een. Een geweldige prestatie van de kandidaten zelf, maar ze ker ook van onze vaste kader instructeur, de heer J. de Jager. Zijn jarenlange ervaring en uit- (voorlichting op scholen, kraampjes op markten en bra derieën) van 10.000 gulden en dat de rest zelf door KOS moet worden ’verdiend’. De andere collegeleden ver staan daaronder dat KOS gel den genereert en dat de ge meente dat bedrag verdubbelt met een maximum van 38.000 gulden zodat de zestig mille niet wordt overschreden. De wijzigingen in de subsidië ring van KOS wordt doorge voerd in het kader van het col legeprogramma en moeten doorgang vinden vanaf volgend jaar. Het voorstel wordt in de commissie WOZS gebracht en keert daarna weer terug in het college. De kleine Aimée vond het wel best. Ze weigerde om de grote, machtige hei-installatie in te gaan en de eerste feest- paal de grond in te klappen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 21