WADDINXVE SWW-cursussen Landelijke primeur bij beveiliging bedrijventerreinen voor jongeren OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° VAC klaverjast voorVictorkerk Afscheid van meester Groenendijk Kleding inzameling Concordia Expositie Joke Dijkhuizen Naomi bij Heb ik dat? Ondernemen, iets voor u? n E R U B R T E E K N E G E M BEZWAAR De voordelen zjn ook ge- Cabaret viel in de smaak 624622 624767 624500 612570 Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Succes Coenecoop vindt navolging INFORMATIEBIJEENKOMST GROEN BOUWZAKEN SI PAGINA 3 WOENSDAG 1 MAART 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 2 ber- .4 '1 1 4 Postbus 400, 2740 AK COLOFON Gemeentehuis postadres telefax De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk organiseert, in samenwerking met het Oplei dingscentrum Waddinxveen, een cursus tekstverwerking en een cursus internet voor jon geren. Deze cursussen zijn bedoeld WADDINXVEEN - De senio ren beleefden vorige week een Het onderwerp was voor de senioren natuurlijk prachtig, omdat de aanwezigen in de vol le zaal hiervan veel heeft mee gemaakt. Waddinxveen werd niet verge ten omdat ook leuke dingen, die in de vorige eeuw het Gou- wedorp passeerden, werden vertolkt. Vooral het liedje dat speciaal voor Waddinxveen was waardeend. Dat liedje, op de melodie van voor jongeren van 16 tot 25 jaar die deze vaardigheden wil len leren of nodig hebben om bijvoorbeeld de kans op (an der) werk te vergroten. In de cursus tekstverwerking komt het werken met Micro soft Word aan de orde. In de Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. WADDINXVEEN - Muz.Ver. Concordia Waddinxveen doet mee aan een nieuwe ac tie, namelijk het inzamelen van kleding, schoenen, dekens en gordijnen. Deze bruikbare spullen zijn bestemd voor de Oostblok landen. Alles wat niet bruik baar is wordt gerecycled. Wie voor bovengenoemde spullen nog geen bestemming heeft, kan het altijd inleveren bij Concordia. Een speciaal bedrijf zorgt ervoor dat de bruikbare artikelen in de Oostbloklanden terecht ko men. Het bruikbare hoeft niet van het onbruikbare te worden gescheiden. Alles kan in vuilniszakken. Twee gelijke schoenen moeten aan elkaar geknoopt worden. De kleding, schoenen, dekens en gordijnen kunnen, voor de eerste inzameling van dit jaar, ingeleverd worden op de donderdagavonden bij het clubgebouw De Hoge Noot aan deJ.W. Frisoweg nr. I te Waddinxveen. Het inleveren kan t/m 4 maart a.s. WADDINXVEEN - Na 27 1/2 jaar heeft meester Willem Groenendijk afscheid genomen van het basisonderwijs in Waddinxveen. Nadat hij begon op de Groen van Prinstererschool heeft hij op alle scholen van de Vereniging voor Pro testants Christelijk Onderwijs te Wad dinxveen gewerkt. Het laatste jaar werkte hij op de Koningin Beatrixschool in de Zuidplas. Vanaf het begin van de computer was hij actief in het volgen van cursussen. De computerkennis binnen de Vereniging Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 WADDINXVEEN/HILVER- SUM - De 8-jarige Naomi Al- phenaar die vorig jaar een peuter uit het water redde en hiervoor onlangs een ’lof felijk getuigschrift’ uit handen van burgemeester jonkman ontving, komt nu ook op te levisie. De jeugdige Waddinx- veense werkte mee aan een uizending van Mare Klein Es- sinks’ "Heb Ik Dat?". Het programma wordt uitgezon den op zaterdagavond 4 maart om 21.00 uur. WADDINXVEEN/REGIO - Op 20 maart organiseert de Kamer van Koophandel een promotie-avond voor het ei gen ondernemerschap in ge bouw Rehoboth.Wilhelmi- nastraat 2 te Berkel en Rodenrijs van 19.00-22.00 uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan een deskundig forum waarin o.a. de Belastingdienst, banken, accountants en de Kamer van Koophandel zitting heb ben.Verder vertelt een aantal ondernemers over hun erva ringen met het zelfstandig ondernemerschap. In de pau ze en na afloop kan informa tie worden verkregen bij stand van diverse instanties. De toegang is gratis, maar men dient wel in het bezit te zijn van een toegangsbewijs. Kaarten kunnen telefonisch worden besteld bij de Kamer van Koophandel (tel. 079-320 32 64). man, maakten onderdeel uit van het verloren gegane oor spronkelijke altaar en hangen nu aan weerszijden van het nieuwe hoofdaltaar. Het zijn voorstellingen van ’Abraham en Melchisedek’ en ’Het offer van Isaac’.Vrijdag 3 maart wordt er voor de derde keer gekaart. In de pastorie aan de Zuidkade OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur WADDINXVEEN - Binnen en kele maanden na haar verhui zing van Waddinxveen naar Veg hel, houdt Joke Duikhuizen al haar eerste expositie in haar nieuwe woonplaats. Tot 25 mei zijn haar werkstuk ken te bezichtigen in het perso- neelsrestaurant van ziekenhuis Bernhoven te Veghel (lokatie St. Joseph). Haar nieuwe omgeving ziet Dijkhuizen als een uitda ging, waaruit vast heel veel in spiratie zal voortvloeien, het geen haar werk een grotere dimensie zal geven. In de regio Waddinxveen was haar stijl bij velen al bekend en werd daar zeer op prijs gesteld. Ze won dan ook niet voor niets de pu blieksprijs van het Talens Palet 1999, afdeling Gouda en oms treken. De eerste reacties in Noord- Brabant geven inmiddels al aan dat ook daar met bewondering naar haar werkstukken wordt gekeken. De eerste complimen ten zijn al binnen. In de toekomst zal dan ook Noord-Brabant kunnen reke nen op meerdere exposities van Joke en op de diverse kunstmarkten zal haar aanwe zigheid zeker op prijs worden gesteld. aan de vol es en 2 elzen t.b.v. was als volgt: Waddinxveense ambtenaren fietsen zingend door de stad; zulke leuke amb tenaren heeft ons land nog nooit gehad; Waddinxveen is het vergroten van een beveiliging: „Maar dat is nog ver weg. We gaan nu pas praten over een mogelijke sa menwerking". Nog geen negen maanden later is het al zo ver. Helemaal vreemd is dat niet. In hetzelfde artikel legt Waterreus uit wat de reden was om de beveiliging uit te breiden naar andere bedrijventerreinen in Waddinxveen. „Het moet lei den tot negatieve reclame voor Waddinxveen in ’dievenland’." En dat is gelukt, er is sprake van een volgens de Kamer van Koophandel ’spectaculaire da ling van het aantal inbraken’. Commercieel directeur Fran ken van PreNed Beveiliging noemde op 26 mei in een arti kel in het Weekblad een daling ternet, inclusief lesmateriaal. De cursussen wordt gehouden in het Opleidingscentrum Waddinxveen, Zuidplaslaan 19 in Waddinxveen. Belangstellen den kunnen zich opgeven bij de S.W.W, Kerkstraat 13 in Wad dinxveen, telefoon (0182) - 631 932. Als je graag wilt deelne men aan één van de twee cur sussen maar is het cursusgeld een probleem omdat je inko men niet toereikend is, meld dit dan even bij de S.W.W. op bo venstaand telefoonnummer. van tachtig procent op bedrij venterrein Coenecoop. „Coe- necoop was één van de eerste bedrijventerreinen waar collec tieve beveiliging werd inge voerd", aldus Franken in het ar tikel. Voordelen van de collectieve beveiliging zijn legio. De kosten zijn per onderne mer veel lager, er is meer dui delijkheid omdat er maar één beveiliger is: er wordt geen dub bel werk gedaan en er rijden niet tien beveiligings- autootjes over het terrein, de beveiligers leren het terrein en de bedrijven snel uit het hoofd: ze weten precies waar welk licht brandt en waar vaak wordt overgewerkt. De stichting Coenraad is ver bonden aan de Waddinxveense ondernemerskring ICW (In dustrieel Contact Waddinx veen). ICW-secretaris Water reus zei vorig jaar in het Weekblad van 9 juni dat hij wel mogelijkheden zag voor onder- nemerskringen uit omringende gemeenten om mee te doen aan het succes van collectieve Raadhuisplein^ (0182) 624624 624680 werd door Willem op alle scholen uitge dragen. Zo wist ook het bedrijfsleven hem te vinden. Vanaf I maart wordt hij commercieel medewerker van een uit geverij van computermateriaal. Als af sluiting van zijn onderwijsbaan heeft hij samen met zijn groep 81 km2 van de Zuidplas geïnventariseerd voor de Inter- net@tlas van Nederland. Een kijkavond voor de ouders vormde de afsluiting. Op vrijdag 25 februari nam hij afscheid van zijn leerlingen, hun ouders en zijn (oud)collega’s. I REGIO - De ondernemerskringen in de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen- Moerkapelle gaan samenwerken bij de collectieve bevei liging van bedrijven. Zij sloten daartoe vorige week vrij dag een overeenkomst in het Goudse kantoor van de Kamer van Koophandel met Stichting Coenraad. Die stichting verzorgt reeds de collectieve beveiliging van be drijven in Waddinxveen. Vertegenwoordigers van de on dernemerskringen uit de betrokken gemeenten gaan nu zitting nemen in het Stichtingsbestuur. Het is voor het eerst in Nederland dat ondernemerskringen in vier ver schillende gemeenten op het gebied van collectieve be veiliging samenwerken. meenten opgevallen. Steeds meer gemeenten verplichten bij verkoop van kavels grond op bedrijventerreinen de deelna- grandioze ontspanningsavond in het Anne Frank Centrum door het optreden van het Ha vencabaret uit Haastrecht. Dit gezelschap was uitgenodigd door de culturele commissie van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk. Het onderwerp voor deze avond was: Op de drempel van het millennium. Op humoristische en leuke wij ze werden tal van voorvallen uit de vorige eeuw belicht. Ook vergat het gezelschap de ernsti ge voorvallen zoals de oorlog met alle ellende niet. Hoewel het gezelschap bestaat uit ama teurs, was hiervan weinig te merken. Het programma werd gebracht met grote inzet. De aanwezigen waardeerden de meezingliedjes van bekende ar- gespeeld waarbij per ronde tiesten uit de vorige eeuw zeer, nieuwe koppels worden geloot. De avond begint om kwart over acht en tegen twaalf uur worden de laatste slagen bin nengehaald. Aan het eind van de serie wor den de punten van een aantal avonden opgeteld en ontvangt de winnaar een fraaie lief voor fietsers, preventief wordt er gestrooid; Noord wordt hier met Zuid verbon den,voor de fiets wordt niet gekloond. Veiligheid kent hier geen gren zen,veiligheid staat bovenaan; ’t Kind moet in de kindergordel, als de bom valt moet je buiten staan; samenwerking hoog in ’t vaandel, zegt onze Rabodirec- teur; Rondweg moet er nu snel komen, samen werken geen ge zeur. De Passage voor of tegen, dat ligt zwaar op ieders maag; hoe lang zullen ze nog praten is voor ons de grote vraag;‘t plan van ’t Weegje, ’t Plan van ’t Centrum, plannetjes zijn er ge noeg; maar de plannen vorm te geven daarvoor is het nog te vroeg. Het milleniumkind kreeg spoe dig de heer Jonkman op be zoek; van ontroering plaste ’t meiske over burgervaders broek; maar ook alle andere kinderen tot en met het elfde jaar; krijgen links en rechts ka- dootjes, hebben ’t heel goed voor elkaar. Waddinxveen in ’t groen ver zonken, kloppend hart van Ne derland; Waddinxveen zal blij ven boeien, dankzij jullie middenstand; Waddinxveen is goed bereikbaar,zegt althans het E.V.O.; U zult ons niet ho ren klagen, dus wij laten het maar zo. De volgende avond is op dins dag 21 maart met een show van de dansgroep Las Bailarinas uit Heerhugowaard. OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. cursus internet komt naast de basisvaardigheden van Win dows, het omgaan met diverse aspecten van internet aan bod. Beide cursussen bestaan uit 7 bijeenkomsten op donderdag avond van 19.00 - 21.30 uur. De cursusdata zijn 16, 23, 30 maart, 6, 13, 20 april en I I mei a.s. Op I I mei wordt een eind toets gehouden. Deelnemers krijgen na afloop een certifi caat. De kosten voor de cursus bedragen 150,- voor tekst verwerking en 175,- voor in- WADDINXVEEN - De Victor Activiteiten Commissie, de vrij- willigersgroep van de Stichting tot behoud van de SintVictor- kerk, organiseert een klaverjascompetitie. Een serie van zes avonden, waarvan de organisatie in handen is van Er na Schwiebe en Jan Lam. De opbrengst is, zoals gebruikelijk, voor het restauratiefonds van de SintVictorkerk, met als spe cifieke bestemming de restau ratie van de schilderijen van Dunselman. De schilderijen, omstreeks de winnaar 1900 gemaakt door Jan Dunsel- (wissel)beker. Er wordt nog gespeeld op 28 april, 19 mei en 16 juni. Mee- gemaakt, werd bijzonder ge- doen kan nog steeds; men kan zich per avond aanmelden (10 gulden p.p.) zonder verplichting Alle Menschen werden Brüder, tot deelname aan meerdere avonden. Voor inlichtingen/aan- melden kan men bellen naar Erna Schwiebe, tel. 0182-615 621. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: Buizerdhoek 27, 1 boom in de voortuin Schuberthof 15, 1 naaldboom voor het huis 176 staan in alle beschikbare ruimten tafeltjes opgesteld om de deelnemers een plaats te geven. Soms een beetje krap, maar ontzettend sfeervol. Er worden drie volledige ronden me aan collectieve beveiligings- projecten en laten het in de koopakte opnemen. „Het wordt steeds meer als een noodzakelijke basisvoorziening van bedrijventerreinen gezien", aldus een medewerker van de Kamer van Koophandel. Molenring 161: het gedeeltelijk veranderen van een woning Jan Dorrekenskade-Oost 96: opheffen van funderingsgebreken P.C. Hooftstraat 24: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Herbarenerf 11: het gedeeltelijk veranderen van een woning (geve lindeling) Abr. Kroesweg 3: het oprichten van een warenhuis Abr. Kroesweg 3: het oprichten van een warenhuis Noordkade 157: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een meubeltoonzaal Kuyperhoeve 31 en 29: het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van twee woningen Woubrechterf 47: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning de Akker 97: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning C. Huygenslaan 8: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Tweede Bloksweg 50: het vernieuwen van een woning Piasweg 11: het gedeeltelijk veranderen en woning De aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur ter inzage ligt bij de afdeling VROM. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen bouw plan. De samenwerking moet de criminaliteit op bedrijventerreinen in de regio terugdringen. In de Coenecoop is er veel succes op het gebied van collectieve beveiliging. (Foto: Walter Planeije.) PROEFBORING N.A.M. AAN HENEGOUWERWEG Op woensdag. 9 maart 2000, aanvang 19.30 uur wordt op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden over het princi peverzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV tot het uitvoeren van een proefboring op het terrein van de rioolzuiverings- installatie "Randenburg" aan de Henegouwerweg. Het nabij gele gen terrein van de provincie zal als parkeerterrein voor de boring kunnen worden gebruikt. De bijeenkomst wordt voorgezeten door wethouder mw. M.C. Wientjens-van der Velden. Namens de NAM zal een toelichting op het verzoek worden gegeven. Daarna is er gelegenheid tot het stel len van vragen. De stukken van het principeverzoek liggen ter inzage bij de afdeling VROM op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur. - Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. VERZOEK OM MEDEWERKING B W hebben het voornemen medewerking te verlenen gende bouwplannen: Stationstraat 59: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een garage 1 Kerkweg-Oost 228: het oprichten van een tuinberging Brugweg 104c: het oprichten van twee bergingen 2 Brugweg 73: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een 3 woning en het oprichten van een carport en een hobbyruimte 4 De verzoeken om medewerking te verlenen liggen m.i.v. 2 maart 2000 twee weken op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij B W. Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Het fooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorp- schoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzen ding/ uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Esdoornlaan 26 (SVS-gebouw), 20 elzen op het talud - Mozartlaan 46 nabij Beethovenlaan, 1 esdoorn, 4 elzen en ken t.b.v. de aanleg van parkeerplaatsen - Alberdingk Thijmlaan (Jeu de Boulesgebouw), 1 nieuwbouw BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen: - Woubrechterf 7: het plaatsen van een dakkapel op het achtergevel- dakvlak - Woubrechterf 35: het oprichten van een tuinberging - Woubrechterf 45: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning X. j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 3