Deze Week QQBOOT 219,- CASBA |V iie Struisvogelkwekerij in het Warnaarplantsoen ALLES VOOR N UW OPEL... Van Elswijk b.v. Boomfeestdag 2000 vergezeld door zonnetje 1 Gerrit van Ringelenstein (67) benoemd tot vijftiende ereburger van Waddinxveen (Btoemen Se'.'ers 1 1* Nu i ORGELS-PIANO’S Zondag 2 april open van 11.00 tot 17.00 uur Fietstocht voor 55-plussers 20 rozen 4,50 598 4-8 9*5 I 0182-613500 Gouwestaete De Hypotheker Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Tevens diverse kapstokken sterk afgeprijsd! DE GRAAF PARTNER Prei kilo Gemarineerde kippenbouten kilo Casino paaseitjes Extra belegen kaas w» Volop keus - Volop voordeel! officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Altijd veiling vers Lage prijzen Aanbieding: 3-Zitsbank Santos vanaf 2.590,- NUOVA eetkamerstoel in de stof Swing, losse hoes, kleur ecru met kersenpoten. P3ss^218 wadfflfilveen Magere varkenslappen kilo •s'A'. addinxveen oplage 14.500 exemplaren linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor 54e jaargang nr. 2691 Woensdag 29 maart 2000 UW TELEVISIEDOKTER Door Bert J. Woudenberg 69 Verzekeringen Hypotheken Informeer naar uw voordeel G.van Ringelenstein. (Foto: Sjaak Noteboom.) Lees verder op pagina 3 •Ti ri o D w o o N M Binnenkort een struisvogelbiefstuk op de menukaart? Rcns-oenen igocd 8 Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) lijk voldoende gevonden als de gemaakte kosten kunnen wor den terugverdiend, zo heeft de Nederlandse Organisatie voor Struisvogels (NOS) verzekerd. Het gemeentebestuur, de res taurants en andere betrokke nen maken zich overigens nau welijks zorgen over de reacties van de Waddinxveners. Tijdens een maandagavond gehouden besloten bijeenkomst in het ge meentehuis maakten de aanwe zigen duidelijk dat struisvogels vriendelijke, nieuwsgierige en gemakkelijk handelbare dieren zijn die door kinderen en vol wassenen prachtig worden ge vonden. Met de inrichting van de struis vogelkwekerij in het Warnaar plantsoen zal zoals gezegd zeer spoedig moeten worden be- In winkelcentrum Zuidplas Zuidplasiaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Telefoon; (0182) 622 388 24 uur service 3 maanden garantie Elke vrijdag winkel centrum Zuidplas. Elke zaterdag winkelcentrum Groensvoorde. De waterpolodames flirten nadrukkelijk met het kam pioenschap. Grote rivaal As- suron/DONK verloor de derde en beslissende wed strijd in hun thuishaven. Voor de Goudsen resten slechts de complimenten. De finale gaat nu tussen Gouwestaete, het Zaanse Nereus en Het Ravijn uit Nijverdal. Interim coach Evert Baatje is opti mistisch: „Er groeit iets moois”. Zie elders in deze krant. VERZIJL sport WADDINXVEEN - Op dinsdag 4 april a.s. begint bij het Senio- renwerk van de Stichting Wad- houder: „In Waddinxveen doen we het om iets te laten zien van de natuur". Hoewel hij desgevraagd zegt niet in het bezit te zijn van groene vingers, pootte hij een heuse sassefras. „Een schep aarde kan ik er nog wel op gooien." Daarbij werd hij geassisteerd door een aantal kinderen. Die liepen immers genoeg in aantal door het hele plantsoen om de puzzel op te lossen. Een klein half uur na de aftrap kwamen de eerste twee deelnemers terug op de dierenboerderij met hun ingevulde for mulieren. Als het goed is staat op de for mulieren het woord ’eeuwboom’, een verwijzing naar het thema van dit jaar: een eeuw bomen. Moeilijk vonden de snelle puzzellaars het niet. „Mwah, het was niet ver lopen en de aanwijzingen waren gemakkelijk", zegt een van de twee meisjes.Rond die tijd lopen er al circa veertig kinderen door het park. De organisatie heeft zeker het weer mee. Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 51 42 58 kilo WADDINXVEEN - Ruim 27,5 jaar verzorgde Bert Woudenberg de redactie van het Weekblad voor Wad dinxveen. Aan die periode is een einde gekomen. Deze week schrijft hij voor het laatst in dit medium. Omdat gerust gesteld kan worden dat een tijdperk wordt afge sloten, blikt het Weekblad terug in de tijd. 11 1 11 'ff Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Deze week nergens goedkoper! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 C T3 >lad vo De zon schijnt, er is weinig wind dus de temperatuur is goed. „Maar dat zegt niet alles hoor, we hebben ook veel deelne mers als het weer minder is", zegt een van de medewerkers. Hij zegt niet te weten hoeveel kinderen die dag onge veer mee zullen doen. Het evenement staat los van scholen want die zijn geslo ten op woensdagmiddag. „We benaderen ze wel met het verzoek aandacht te be steden aan de puzzeltocht, maar de kin deren bepalen zelf of ze komen", zegt de vrijwilliger. Met dit weer zal de opkomst echter niet tegen zijn gevallen. Overigens kan iedereen de Bomenroute lopen. In een oplage van duizend stuks hebben vrijwilligers een boekje samenge steld met daarin de route door het plantsoen en een korte, informatieve be schrijving van de bomen die de wande laars tegen zullen komen. Het boekje is verkrijgbaar in Dierendal en mogelijk over een tijdje in de bibliotheek. WADDINXVEEN - „Ah, nog een Boom- feestdag-klantje", klinkt het spontaan vanachter de tafel in de ontvangstruimte van kinderboerderij Dierendal. Een jon getje meldt zich schuchter aan. Hij wil meedoen aan de Bomen-puzzeltocht die door de werkgroep Natuur- en Milieu Educatie is opgezet. De deelnemers lo pen een route door het Warnaarplant soen en moeten negen bomen die zijn voorzien van groene ballonnen herken nen. „De kinderen schrijven de naam van de boom op in de puzzel die ze bij ons moeten inleveren", zegt de vrijwilligster in de ontvangstruimte. De Boomfeestdag in Waddinxveen is een jaarlijks terugkerend evenement. „Maar hoewel deze dag landelijk verbonden is aan de kankerpatiënten in Nederland is dat hier niet het geval", aldus wethouder Neele die woensdagmiddag aanwezig was om een boom te planten in het Bur gemeester Warnaarplantsoen. De wet- aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Hypotheek adviseur kers hun duidelijke mening worden gevraagd hoe het bij voorbeeld wordt gevonden dat het vlees van deze dieren naar behoefte in de keukens van omliggende restaurants wordt gebruikt en hoe de talloze kin deren hierop zullen reageren als ’hun’ struisvogel er opeens niet meer is. Een ander bezwaar is misschien dat het in het Warnaarplant soen gaat om een struisvogel kwekerij. Dat is iets anders dan een paar struisvogels de ruimte geven in het vernieuwde die renparkje. Maar de zeer gemo tiveerde initiatiefnemers zeg gen dat het de bedoeling is dat er slechts sprake zal zijn van enkele tientallen dieren, omdat er geen winst behoeft te wor den gemaakt. Het wordt name- gonnen omdat het broedsei- zoen van struisvogels loopt van april tot september. De struis vogels moeten dan in de nieu we omgeving worden aange leerd de eieren niet overal te leggen, maar in hun verblijven omdat de eieren dan ook ge makkelijk zijn te verzamelen door de beheerder van het die renparkje. Een volledig ontwik kelde hen begint op een leeftijd van 2 jaar te broeden en kan ongeveer 40 jaar voor een na geslacht zorgen. Ze legt 40 tot 70 eieren per jaar. Indien be vrucht, zal 70% uitkomen. Voor de kinderen van 29 maart - 24 april Kabouter Plop kleurwedstrijd WADDINXVEEN - Gerrit van Ringelenstein (67) is tot zijn grote verrassing benoemd tot ereburger van Wad dinxveen. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens de jaarver gadering van de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) in restaurant ’Bibelot’ (Limaweg), waar de Wad- dinxvener officieel afscheid nam van het middenstands- bestuur waarvan hij 40 jaar lid is geweest. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 dinxveens Welzijnswerk weer het fietsseizoen. Op deze dag is bij goed weer een tocht van ongeveer 40 kilometer gepland richting Berkenwoude. Om I0.00 uur kunnen de fietsers vertrekken vanaf het Anne Frank-centrum. Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in het Anne Frank-centrum. Onderweg wordt er een pauze ingelast bij het Cultureel Cen trum in Berkenwoude. De kos ten voor deelname zijn ƒ4,50 per persoon (inclusief drie con sumpties). Alle enthousiaste fietsers vanaf 55 jaar en ouder zijn van harte welkom. Het is niet nodig om zich van te voren op te geven. Men kan op de dag zelf inschrijven. De volgende fietstochten zijn voorlopig ge pland op dinsdag I6 mei, 20 ju ni, I8 juli, I5 augustus, I9 sep tember en 17 oktober. Noteert deze data alvast in de agenda! www.casba.nl sn Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 Door Bert J. Woudenberg WADDINXVEEN - In hetWar naarplantsoen zal nog vroeg in dit voorjaar een bijzondere struisvogelkwekerij worden ge vestigd. Dat gebeurt op initia tief van een aantal Waddinx- veense restaurants die graag struisvogelvlees op de menu kaart willen zetten, zoals Struisvogel a la Waddinxveen, Struisvogel Cordon Bleu en Struisvogel Notensteak. Het Waddinxveense gemeentebe stuur ziet de struisvogelkweke rij als een welkome en belang rijke aanvulling van de activiteiten en de huidige die renstapel in het Warnaarplant soen, maar er zijn ook al diver se bezwaren door omwonenden en andere inwo ners ingebracht. Dit blijkt uit vertrouwelijke stukken die het Weekblad in handen kreeg ge speeld door tegenstanders. Komende zaterdagmorgen om 10.00 uur zal in het Warnaar plantsoen door alle betrokke nen een indruk worden gege ven van de vlak in de buurt van de tennisbanen en voetbalvel den in te richten struisvogel kwekerij. De tegenstanders vragen ook aan mensen die geen tijd hebben om langs te komen zijn of haar mening te schrijven naar de initiatiefne mers, p/a Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Voor- en tegenstanders kunnen zich aanstaande zaterdag op de in het Warnaarplantsoen aan wezige formulieren over dit particuliere initiatief uitspre ken. Ook zullen aan de naar wordt gehoopt talloze bezoe- De bij deze benoeming beho rende oorkonde en zilveren erepenning werden aan een door de benoeming geraakte oud-supermarkteigenaar Van Ringelenstein in aanwezigheid van de andere leden van het college van Burgemeester en Wethouders uitgereikt door Waddinxveens burgemeester Fedde Jonkman. De actieve Beethovenlaan-be- woner, wiens naam is toege voegd aan het ereboek in de raadzaal van het gemeentehuis, is het predikaat ’ereburger van Waddinxveen’ toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn grote en verdienstelijke inzet op maatschappelijk-, kerkelijk-, za kelijk- en verenigings niveau in het Gouwedorp. Gerrit van Ringelenstein, die al enkele jaren in het bezit is van het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau, is Wad dinxveens 15e ereburger, van wie er zes nog leven: prins Bernhard (benoemd in 1961), oud-burgemeester mr. A.G. Smallenbroek (1981), oud- VVD-wethouder mevrouw L.M.Oosterbroek-Waagmees- ter (1986), oud-notaris J. in ’t Hol (1991), oud-burgemeester C.M. van der Linden (1996) en ondernemer J. Baas 1997). De andere ereburgers, die niet meer leven, zijn ondernemer H. Verheul (I960), huisarts R van der Linde (I960),architect P.D. Stuurman (1961), notaris D.B. van der Most (1967), burge meester A. Warnaar Jzn. 1968), PvdA-wethouder S. Pille (1970), burgemeester C.A. van der Hooft (1975) en gemeente secretaris H.Jenné (1981). Aan de verbintenis van Gerrit van Ringelenstein met de On dernemersvereniging Waddinx veen (OVW) - de georgani seerde plaatselijke middenstand - kwam tijdens de OVW-jaarvergadering van dins dagavond 28 maart een officieel einde. De oud OVW-voorzitter zette definitief een punt achter een 40-jarige bestuursperiode die in 1960 begon. Het afscheid van Gerrit van Ringelenstein, die vorig jaar al een gewone be stuursfunctie aanvaardde toen hij de voorzittershamer over droeg aan oud-PCW-gemeen- teraadslid Henk de Bas, is ge vierd met een hapje en een drankje. Gerrit van Ringelenstein, die oud-president van de kerk voogdij van de Centraal Her vormde Gemeente is, oud- PCW-fractievoorzitter, voorzitter van de Stichting Na tionale Feestdagen Waddinx veen en tot de komende zomer nog het bestuur van de gefu seerde Rabobank Gouwezoom leidt, is in het OVW-bestuur opgevolgd door Bastiaan Mole naar, eigenaar van Bastiaan Op tiek in het winkelcentrum Groensvoorde. Éi tot 8 april Wethouder Neele krijgt hulp van enkele kinderen bij het poten van een sassefras. (Foto: Sjaak Noteboom.) Ttendhopper Gouda (naast de Praxis) Goudkade 4 Tel.: (0182) 59 93 06 e Gratis parkeren voor de deur! 4 - FT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1