Bezoek uit Pelhrimov Deze Week voor KOS realiteit Lagere subsidie VOOr t. Muzikale vertelling ’De Golem’ Waddinxveen tuk op gratis compost ALLES VOOR T UW OPEL... Van Elswijk b.v. Bes* Eenzaamheid Nieuwe De Kast naar 1? voor KNSB Burgemeester Coenecoop College ORGELS-PIANO’S Volop keus - Volop voordeel! SKIBOOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172} 612541 expositie in bieb 685 13*8 Sellers Woensdag 12 april 2000 eg. I r O De Hypotheker DE GRAAF PARTNER Luxe stol met banketspijs per stuk ROLF BENZ Boterham- worst Slagers- achterham Varkensfilet* rollade kilo Ribkarbonade kilo kroes interieur RIJNSTREEKHAL - ALPHEN A/D RUN 22 APRIL ZATERDAG 10-16 UUR LEUK CADEAU bij aankopen v.a. 500,- DISCOUNT officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp SCHERP GEPRIJSD: 8®8 54e jaargang nr. 2693 KINDERVERJAARDAC JE Weekblad voor Zie elders in deze krant. W o O, 7, o) Rijneke Boulevard Zoeterwoude - Rijndijk 2b - 2394 AH Hazerswoude-Rijndïjk - Tel. (071) 341 38 61 - Fox (071) 341 39 95 V 1 www. nterexpo.nl op als trainer van de in het nieuwe seizoen De SWW gaat de eenzaam heid bij senioren in Waddinx veen aanpakken. Door men sen voor te lichten over allerhande zaken wordt het nuttige met het aangename verenigd. aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmark t. n I ZEVENHUIZEN - Op dinsdag 18 april is er een muzikale ver- dinxveen. In samenwerking met de Stich ting Vriendschapsband Waddinxveen- Pelhrimov werd een stageprogramma op gesteld, waarbij de heer W. Waterreus als secretaris van de ICW ook zijn steentje heeft bijgedragen. Zo werden gesprekken gearrangeerd op het gemeentehuis waar met enkele amb tenaren over het werkgelegenheidsbeleid met name in Waddinxveen werd gespro ken. Verder brachten de Tsjechen bezoe ken aan de ICW in Waddinxveen, aan de Kamer van Koophandel, het Arbeidsbu reau en het Uitzendbureau Start in Gouda, het Bureau Regionale Arbeids voorziening in Alphen a/d Rijn en Uit zendbureau Start in Den Haag. Afgelopen vrijdag nam de RTW een in terview af van de beide heren dat vorig omdat daar meer structuur en kennis is. COM RS HARD- SOFTWARE TEGEN BODEMPRIJZEN Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Oud-gedeputeerde Jaap Wolf is benoemd tot waarnemend burgemeester van Zevenhui- zen-Moerkapelle. Hij vervangt burgemeester Schoots totdat er een geschikte opvolger is gevonden. Schoots vertrekt naar het Brabantse Cuijk. ge, 20e eeuwse, componist Martinu kleurt er prachtig bij. Deze voorstelling heeft Loes Ledeboer oorspronkelijk ge maakt op verzoek van Biblion, het overkoepelend orgaan van de Nederlandse Openbare Bi bliotheken ter opluistering van IZEN - De uit Ze- afkomstige schaats- weekend is uitgezonden. Afgaande op de reacties van de heren Brezina en Vichr mag worden geconcludeerd dat men zeer te spraken was over de organisatie en dat de gasten heel wat hadden opge stoken. Het is de bedoeling dat de Tsjechen een verslag van deze twee weken maken en dit aan de gemeente en aan deVNG op stuurt, met daarbij een voorstel van een projekt dat men in Pelhrimov zou willen uitvoeren en waarbij ook de gemeente Waddinxveen betrokken kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van de uit zending van een ambtenaar naar Pelhri mov of omgekeerd. Hopelijk krijgt dit werkgelegenheidsproject zoals dat in de afgelopen veertien dagen is besproken een vervolg. WADDINXVEEN - De HCW- dames worden kampioen in de vierde klasse. Vraag is ei genlijk alleen nog wanneer. Deze conclusie kan worden getrokken na de 3-0 overwin ning afgelopen weekend op concurrent Nieuwkoop. Het jonge, talentvolle team bij el kaar houden is een wat moei- lijker opgave. Coach Swiebel heeft echter een oplossing in gedachten. 150 gram 150 gram Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 WADDINXVEEN - De be kende Friese popgroep De Kast zal het lustrumfeest van het Coenecoop Colle ge opluisteren. Dit vertelde een woord voerder van de school gis terochtend. De komst van de Friese top-40 bestor mers is mogelijk doordat het College de beschikking heeft over een ‘spectacu lair’ budget, zoals de woordvoerder het noem de. Het zou gaan om 85.000,-. Fortis neemt hierin een groot deel voor haar reke ning. Vandaag is de officiële overhandiging van de che que. Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0I82- 51 42 58 adviseurs in modern wonen DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS WADDINXVEEN - Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een stageprogramma van twee weken ge organiseerd voor ambtenaren en be stuurders uit Tsjechische partnergemeen- ten. Verbetering van het werkgelegenheidsbeleid werd als onder werp gekozen. Alles in het kader van de toetreding van Tsjechië tot de Europese Unie. Ook de gemeente Waddinxveen werd hiervoor uitgenodigd. Uit Pelhrimov wa ren de heren M. Brezina, burgemeester en de heer J.Vichr, manager van de Ka mer van Koophandel, de gasten. De eerste week werd doorgebracht in Den Haag waar door de VNG een pro gramma werd vastgesteld. De afgelopen week verbleef het gezelschap in Wad- WADDINXVEEN - In de bibli otheek in de Van Mecklenburg Schwerinlaan is deze maand een expositie ingericht met pentekeningen van de heer Van Gelder en houten speelgoed van de heer Bresser, beiden uit Waddinxveen. zo snel zal gebeuren. Dat zou ik ook laf vinden”, aldus de penningmeester. Volgens hem was de groep wel gedemoti veerd. „Maar laten we het eerst maar even bezinken in plaats van impulsief te hande len.” Kemkers. Ingrid Paul, oud- lid van de sschaatsclub Gouda, werkte als trainster in Canada en de laatste twee jaar in Noorwegen. Zij heeft een overeenkomst met de schaatsbond voor twee jaar. Ook het commerciële Fri sia had interesse voor Paul, maar zij koos voor de KNSB Hypotheek adviseur hun jaarsluiting 1998. Sindsdien treedt ze ermee op in het land. Loes Ledeboer is van huis uit muzikante en pianodocente. Zij behaalde het Staatsexamen voor piano in 1980. Haar be trokkenheid met de schone kunsten in alle veelzijdigheid waarmee die zich vertonen, hebben haar evenwel ook nog een andere richting opge stuurd. Vanaf 1976 organiseerde zij al e projecten waarin ze ds verschillende kunstvor- verdubbeling te halen, dan zou den andere organisaties die aan fondsenwerving doen op de resten aanspraak kunnen maken. „KOS krijgt echter wel voorrang”, aldus Van der Tor ren. „Het gaat ons om het ac tieve omgaan met subsidie, zelfs als KOS stopt.” VVD- raadslid Brugman: „Als je de Waddinxveners bewust maakt, dan zijn zij genegen geld te ge ven.” Bewustwording moet dus leiden tot fondsenwerving en niet komen uit de gemeente kas. De twee andere partijen die het meerderheidsvoorstel steunden, PCW en D66, von den het een sympathieke sug gestie. Het college zei het idee mee te nemen, hoewel het te laat is voor het huidige plan. De Kerngroep was ‘diep te leurgesteld’. In de periode tus sen de commissie- en raads vergadering is stevig gelobbyd en penningmeester Both van de Kerngroep had nog wel wat hoop. „We hadden het idee dat PCW nog wel van standpunt kon veranderen maar dat bleek niet zo te zijn.Van WD en D66 hadden we niets te verwach ten.Tijdens de commissie vond de laatste partij ons maar jan- kerds”, aldus Both die zegt niet te verwachten dat vrijwilligers er mee stoppen. „Ik heb nog geen opzeggingen gehad en ik denk niet dat het telling door Loes Ledeboer naar het boek De Procedure (1998) van Harry Mulisch, aan de piano afgewisseld met mu ziek van Bohuslav Martinu. Dit spannende verhaal speelt zich af in 1592 in het Praag van Keizer Rudolf II. De muziek van de eveneens uit Praag afkomsti- Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Ondanks politiek gelobby en een he vige discussie ging de gemeenteraad woensdag 29 maart akkoord met een verandering in de subsidiewijze. Middels een hoofdelijke stemming bleken dertien raadsleden voor het meerderheidsvoorstel van het college te stem men en zeven tegen. KOS moet nog wennen aan de nieu we situatie maar een bestuurslid zegt niet te verwachten dat die vrijwilligers gaat kosten:‘Dat zou ik ook laf vinden’. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed De voordeligste bromfiets verzekering. Zie advertentie elders in dit blad. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 óók ZATERDAG GEOPEND van 8.00 tot 12.00 uur van maart t/m oktober Bangkirai tuinhout via eigen import Blokhutten direct af fabriek In de toekomst moet de KOS het geld voor een deel zelf ver dienen. Een vast bedrag van 22.000 gulden blijft, de reste rende 38.000 gulden krijgt de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen al leen als het zelf ook zo’n be drag ophaalt. De Kerngroep en de tegenstemmers vrezen ech ter dat de vrijwilligers intensie vere fondsenwerving niet kun nen combineren met de primaire taak: bewustwording. „Wij zijn er trots op dat we 25 jaar betrokken zijn bij ontwik kelingssamenwerking. In het begin hadden we de VNG te gen maar die hebben nu ook een aparte unit. We stonden aan de wieg, nu willen wij niet meewerken aan het ter ziele gaan van de Kerngroep”, sprak PvdA-raadslid Van Hoek. „Dit zit ons echt dwars.” Van Hoek zei niets tegen fondsenwerving te hebben maar het moet geen caritas zijn. „Dat is geen be wustwording.” Het CDA meende dat het wer ven van geld door KOS-vrijwil- ligers ten koste gaat van de pri maire taak bewustwording en steunde daarmee samen met de PvdA het minderheidsvoor- stel die een vast bedrag van 50.000 gulden aan tegemoet koming van kosten en waarding wil geven en de overige 10.000 gulden wil geven ter verdubbe ling van de eigen inkomsten. Wethouder Wientjens die het meerderheidsvoorstel verde digde sprak dat er gehandeld moet worden naar de geest en niet naar de letter van het col legeprogramma. Het punt van de subsidieherziening voor de Kerngroep is in het collegepro gramma Samen aan de slag vaag geformuleerd, hetgeen bij principiële standpunten een probleem oplevert, getuige de uitval van PvdA’erVan Hoek bij wie de uitleg van de wethou der in het verkeerde keelgat schoot. „We moeten de teloorgang van dit onderdeel van beleid stoppen. Dit is een van de za ken die ons dwars zit. Aan de sociale paragraaf worden draaien gegeven die niet in het programma staan. Het voorstel stoelt niet op het collegepro gramma.” De wethouder kon deze woor den niet waarderen. „Wees blij dat wij het minderheidsstand punt kunnen respecteren. Wij hebben ruimte gegund voor een afwijkende mening zonder zware woorden. Aan die me ning wordt nu afbreuk gedaan. Wij zijn ruimhartig geweest en wensen dan ook geen zware woorden van u”, klonk het pin nig. De WD die hield zich bui ten de inhoudelijke discussie. Hen zat het vooral dwars dat naar hun mening een beeld van een onsolidaire WD was ont staan die het voorstel steunde als een verkapte bezuiniging. Om van dat beeld verlost te raken, deed raadslid Van der Torren een suggestie. „Wij wil len de 60.000 gulden vastzet ten. Daar kan niet aan worden geknibbeld.” Mocht KOS er niet in slagen om de maximale drankje, nog na te praten. Na dere informatie aan de balie in de bibliotheek. De toegang is gratis, maar in verband met het beperkt aantal plaatsen wordt verzocht tevo ren te reserveren. Hiervoor kunnen geïnteresseerden te- HOUTHANDEL ALBLASev |iZuidkade 62, Waddinxveen, 0182-614066 Deze week nergens goedkoper! WADDINXVEEN - De weekbladen gingen extra hard deze week. En dat betekent: gra tis compost voor de inwoners van het Gouwedorp. In het Weekblad stond een bon voor een zak gratis compost met een maximum van drie zakken per persoon. Die actie is traditioneel niet tegen dovemans oren gericht. Officieel duurde de actie van de ge meente en compostfabrikant van 09.00 tot I 2.00 uur maar al voor die tijd was er geen zakje meer over op het Evenemententerrein aan de Dreef.Wil iedereen doorgaans dol graag van zijn of haar vuil af, in verwerkte (gratis) vorm sluit Waddinxveen de zware zakken liefdevol in de armen. Wellicht dat het Gouwedorp een fleurige zomer tege moet gaat. (Foto: Sjaak Noteboom.) De Tsjechische gasten mochten niet mopperen over aandacht van de media. Ook de RTW was present voor een interview. (Foto: Artistic Art/Üesbeth van der Vis.) addinxveen men met elkaar in verband bracht, zoals muziek en schil derkunst. Tegenwoordig ont werpt ze culturele series en workshops op professionele basis binnen de Stichting Cultu- recht bij: Openbare Biblioheek rele Salon Nieuwe Uitleg in Zevenhuizen, 0180-638 388. Den Haag. Ook in de vertelling ’De Go lem’ werkt Loes Ledeboer met elkaar steunende kunstuitin gen: de tekst en de muziek. Op haar repertoire staan o.m. nog: De Behouden Tong van Elias Canetti bij muziek van Béla Bartók en Sprookjes van Moe der de Gans bij muziek van Maurice Ravel. In alle gevallen verzorgt Loes Ledeboer zelf de pianomuziek. De avond wrodt georganiseerd door de Openbare Bibliotheek Zevenhuizen en Stichting De Zeven Muzen en wordt gehou den in het ’kleine kerkje’, Dorpsstraat 139 in Zevenhui zen. Het programma begint om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een VOOR EEnTCO Mpl ETE NiEuwsqiERiq? VRAAq onze FoUer of koM eens lANqs. SckAEpMANflOEVE 40, WAddiNXVEEN ieIeJoon (0182) 65 42 21 linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1