Gemeente Deze heeft tekort Week van 1,6 miljoen GEVRAAGD Presentation Partner fLET OP BENT U TOE AAN VERVANGING van der linde I G 2E INSTALLATEURS Se/Zers 2E PAASDA GEOPEND ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. BRUSSEL Asbest gevonden bij verbouwing Op Moer Coenecoop College verrast Waddinxveen met De Kast v Computersupplies ■i 3 Burgemeester Schoots DISCOUNT b BURCERrL. met ervaring m(ie audiovisuele branche aan centrum- ontwikkeling Nieuwbakken hindernissen voor bewoners Oranjelaan WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen plaatst dertien betonnen bakken op het trottoir van de Oranjelaan. De geïmproviseerde obstakels van de bewoners zelf zijn ge wogen en te licht bevonden door de gemeente. Omdat de actie op zich werd bejubeld binnen de Waddinxveense poli tiek is besloten andere bakken op kosten van de gemeente te plaatsen. De bewoners moeten wel zelf opdraaien voor het on derhoud. „Dat vinden wij niet erg”, aldus B. Hoenstok, initia tiefnemer van de actie half maart. „Het gaat ons om de veiligheid en leefbaarheid in de Oranjelaan en omgeving. Het is een feit dat het vrachtverkeer afremt in de flauwe bocht waar de bakken staan en geen ge- 3*9 12?8 I89 Voorlichtings avonden centrumgebied MFC: vooral nieuw Kreater XteCoo tot 1 alleen Waddinxveen) INTERIEURVERZORGING CARWASH I NEELEMAN Huis kopen of verkopen? Varkensfilet- rollade kilo Slagers- achterham Gebraden Rosbief 100 gram RIJNSTREEKHAL - ALPHEN A/DRUN 22 APRIL ZATERDAG 10-16 UUR Aviko Pommes Parisiennes 450 gram Party broodjes APPARATEN /AutoS sneLservice Opbrengst ZOA-collecte WADDINXVEEN - De collecte van ZOA-Vluchtelingenzorg was ook dit jaar een succes. Dankzij de enthousiaste inzet van 70 collectanten is 8.812,60 opgehaald. Cartridges voor alle mer ken printers! CD-recordables Muizen Joysticks Software 298 2*9 J^DE GRAAF PARTNER A I addinx Ijnxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle oplage 14.500 exemplaren Informeer naar uw voordeel. Ontdek het zelf! de 9 De Hypotheker www.interexpo.nl APK-KEURINGEN ADVIES Bij ons heerst een "huiselijke" sfeer! Zie verder op pagina 33. Presentation Partner B.V. Signaalrood 63 2718 SC Zoetermeer MOERKAPELLE - Tijdens de verbouwings- en uitbreidings- werkzaamheden aan dorpshuis Op Moer is men op panelen gestuit waarin asbest is ver werkt. De panelen zijn ooit gebruikt als gevelbeplating aan de bui tenzijde van het pand. De pla ten zijn ooit aangebracht als overgang tussen de stenen ge vel en het dak.Voor de verbou wing hoeven maar enkele van de gemeentevoorlichter. Probleem is dat veel van de be- heerplannen doorgang moeten vinden. Te verwachten valt dat de gemeente fors moet snijden in de uitgaven van andere pos ten. Keuzen maken dus. Het te kort wordt meegenomen bij de behandeling van het beleids plan. Fractievoorzitter Gerts van het CDA wil nog geen con crete uitspraken doen. Zij wil eerst eens kijken wat precies de oorzaak is en hoe hoog het bedrag echt uit zal vallen. „Wij hebben hier altijd al voor ge waarschuwd en helaas is het uitgekomen. Misschien zijn het zaken als inflatie, verhoogde prijzen of extra materiaalkos ten. Dat moet helemaal duide lijk zijn bij de beleidsplannen. Als er bezuinigd moet worden, dan niet op sociaal beleid. Dan maar doelstellingen uit het col legeprogramma schrappen”, al dus Gerts. houder 13 april echter nog niet gaan. Voorlopig is in de die Dorpstraat 38pWa Zijde 3, Bos dinxveen komt. „Het is echt uniek dat wij De Kast hebben kunnen krijgen. Vorig jaar is bij ons de band Titt’n geweest en die vonden het reuze leuk. De Kast zit bij hetzelfde boekings- bureau en ze hebben tegen hen gezegd dat het een hele leuke school is. Daardoor kon den wij ze krijgen en dat is uniek voor Waddinxveen!” ONDERHOUD ALLE MERKEN aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) KEBKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 A WADDINXVEEN - Het Ar moede Platform Waddinx veen wil een Tegemoetko- mingsfonds als opvolger van het Sociaal Cultureel Fonds. Dat fonds liep per I januari 2000 af. De doelstelling blijft hetzelfde maar toch adviseert het Platform en kele aanvullingen. De naar Cuijk vertrekkende burgemeester Schoots van Zevenhuizen-Moerkapelle is benoemd tot ereburger van de gemeente. Hij is daar mee de eerste. Zijn tijdelij ke opvolgers is ook al be kend en vorige week konden de inwoners af scheid van Schoots nemen. Europalaan 4 Alphen a/d Rijn Tel.: 0172 42 47 24 Fax: 0172 47 16 66 nx1 •P, DESKUNDIG ADVIES 150 gram Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 51 42 58 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 COMPUTERS HARD- SOFTWARE TEGEN BODEMPRIJZEN the Critics' Choice 3 32. 33. Bel gratis voor meer informatie 0800 - 400 4000 Per zak Deze week nergens goedkoper! VAN UW KEUKEN- INBOUW WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS 4 V Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 Het college van B&W dacht vo rig jaar dat het een ’haalbare kaart’ zou zijn minder ten be hoeve van de diverse beheer- plannen in de begroting 2000. „We gingen er van uit dat de gemeente rond de l,6 miljoen gulden minder kon besteden aan de beheerplannen. Dat bleek niet het geval. En dan heb ik het over meer dan een ton”, aldus de burgemeester. Beheer plannen behelsen het onder houd van openbare voorzienin gen zoals gebouwen, wegen, straatmeubilair, beschoeiingen, groen etc. De oorzaak van het tekort is een aantal financiële tegenvallers waarmee de ge meente geen rekening heeft ge houden. Tot dit jaar werd het bedrag van 1,6 miljoen structu reel in reservepotjes gestopt. Dat is veranderd. Het bedrag wordt nu structureel uitgege ven. „Omdat de reserves groot genoeg werden geacht”, aldus WADDINXVEEN - Het te bou wen Multi Functioneel Cen trum (MCF) lijkt vooral een nieuw Kreater te worden. Tij dens de commissie WOZS van donderdagavond gaf wethouder A. van Holsteijn een toelichting op de plannen. Opvallend is dat het lot van het gebouw nu is verweven met dat van de nieu we centrumplannen. In 2010 moet het 1900 m2 grote MFC er staan. De kosten zijn, indien de ambities geheel worden waargemaakt, zeven miljoen Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft een tekort op de begroting van ongeveer 1,6 miljoen gulden. Dit zei een ’zeer geschrokken’ burgemeester Jonkman vorige week donderdag tijdens de commissie ABZ. De precieze grootte van het tekort is nog niet bekend. lustrum steunen.Verder hopen we met de kaartverkoop vol doende geld op te halen en zo redelijk quitte te spelen. De leerlingen gaan voor een kaartje 15 gulden betalen, ter wijl het de ouders slechts 20 gulden gaat kosten.” Nog even haalt Jorien aan hoe bijzonder het wel niet is dat de Friese popgroep naar Wad- Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Illillll De overhandiging van de cheque van de hoofdsponsor van het lustrumfeest. (Foto: Sjaak Noteboom.) avond gepresenteerde vervolg notitie op de tussenrapportage MCF van december 1999 alleen gesteld dat de bereidheid be staat vier miljoen gulden be schikbaar te stel len, aangevuld met de mogelijke netto-opbrengst van twee af te stoten gebouwen van Kreater aan de Kerkstraat en Peter Zuid- laan. Een eventuele provinciale subsidie in het kader van stads vernieuwing zou ook een extra geldbron kunnen zijn. De wet houder beaamde dat alles nog officieel Opel service dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp jeugd- en jongerencentrum, een sociaal cultureel en creatief centrum/muziekschool, een oe fenruimte voor amateuristische kunstbeoefening en een perma nente expositieruimte een plaats te geven in het gebouw, lijkt de MFC vooral een nieuw onderkomen voor Kreater. Het college erkent dat ook in de vervolgnotitie door te schrijven ’dat het met name gaat om de activiteiten die nu in het Kre- atergebouw aan de Kerkstraat zijn ondergebracht, aangevuld met ruimte voor jeugd- en jon geren werk’. Vervolg op pagina 19. ad voo Hypotheek adviseur X Woensdag 19 april 2000 Door Raffi Trapman WADDINXVEEN - Het ge beurt eigenlijk nooit dat een grote naam als De Kast naar Waddinxveen komt. Het Coe necoop College wist deze Friese popgroep echter te strikken voor een speciaal op treden. De Kast geeft op don derdag 22 juni een uniek open luchtconcert op het schoolplein om het eerste lus trum van de school te vieren. Afgelopen vrijdag kregen de scholieren het nieuws officieel te horen. Woordvoerder Jorien van de Horst vindt het jammer dat de komst van De Kast eerder is uitgelekt via het Weekblad voor Waddinxveen. „Hier heb ben veertig vrijwilligers een half jaar lang aan gewerkt. Het was de bedoeling dat de scho lieren afgelopen vrijdag het grote nieuws pas zouden ho ren. Dat vonden we dus niet echt leuk.” Gelukkig is zij wel bereid meer tekst en uitleg te geven over de komst van de 'Friese top-40 bestormers’. „We zijn klein begonnen, maar het is tot iets groots uitge bruik meer maakt van stoepranden om elkaar te pas seren.” De reden dat de bakken weg moeten is dat de gemeen te de verantwoordelijkheid heeft voor de obstakels in de openbare ruimte. Mocht één van de lichte bakken bijvoor beeld onverhoopt op straat be landen en oorzaak zijn van een ongeval, dan is de gemeente verantwoordelijk en niet de be woners. „Twee weken geleden hadden we een ontmoeting met de ge meente waarin alles werd uit gelegd. De nieuwe oplossing, de gemeente plaatst de bakken, wij doen de rest, wordt in een con tract vastgelegd.”, zegt Hoen stok. Maar wat te doen met de oude bakken? „Die gaan in de verkoop”, lacht Hoenstok. M A D I J Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 Weekblad voorW: ^AutO wi I snelservlce het snelle en persoonlijke adres voor: ,o^ehan% K E L A A R ‘erg vaag’ is op het gebied van de financiële mogelijkheden en wat betreft de realisering. D66’er Zoodsma vroeg wan neer er een beslissing wordt ge nomen over het Lot verbonden MFc.voigens de wethouder ligt dat aan de finan ciering en aan het beschikbaar komen van de grond. Ook is men afhankelijk wanneer het onderkomen ste- debouwkundig gepland wordt. Alles staat of valt met de ont wikkeling van het nieuwe cen trum. Met de gedachte een deze platen verwijderd te wor den. Nu echter een speciali seerde aannemer ter plaatse moet komen om de platen weg te halen, wordt de zaak gelijk grondig aangepakt en verdwij nen alle platen. Ze worden ver vangen door minder risicovol materiaal. Of de vondst van het asbest vertraging van de bouw met zich mee brengt, is nog niet be kend. Ook is niet bekend of de vondst de kosten van de ver- bouwing/uitbreiding van Op Moer zal verhogen. WADDINXVEEN - Op dinsdag 9 mei, woensdag 10 mei en donderdag I I mei a.s. vinden er voorlichtingsavonden plaats in het gemeentehuis over het nieuwe centrum van Waddinx veen. Tijdens deze avonden wordt de Nota van Uitgangs punten aan de aanwezigen voorgelegd. In het Weekblad van 3 mei a.s. is uitgebreide informatie over deze uitgangspunten en de voorlichtingsavonden te vin den. Wie meer wil weten over ons nieuwe centrum: houdt het gulden. Zo ver wilde de wet- Weekblad in de eerste week van mei dan goed in de gaten. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /AutoX snelservlce Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Het Coenecoop College is in de ban van De Kast. Op cola-automaten, flyers en dmv een officiële bekendmaking wordt de komst van de band aangekondigd. Foto: Sjaak Noteboom.) groeid.Van zes tot acht uur ’s avonds worden alle leerlingen die de afgelopen vier jaar af studeerden uitgenodigd voor een reünie. Ook de oud-lera- ren zijn hierbij welkom. Er worden zeker duizend mensen verwacht! Vervolgens hebben we een voorprogramma van Hollywood Music Holland Tour, waarna om half elf De Kast een volledige show zal geven. Het concert van De Kast vindt op het schoolplein plaats. Alle ouders worden met een brief uitgenodigd en ook leerlingen uit groep 8 die na de zomer bij ons op school komen, worden voor deze avond uitgenodigd”, aldus een vlot babbelende Jorien. Voor het concert van De Kast moet de school uiteraard het een en ander betalen. Het eer der genoemde bedrag van 85.000,- klopt volgens Jorien echter niet. „Het is niet zo dat het Coenecoop College 85.000,- betaald voor De Kast. Het bedrag klopt totaal niet. We hebben enkele spon sors gevonden, waaronder Fortis die voor 5.000,- het 'een, (0182) 61 23 73 01172) 21 25 44 Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed 54e jaargang nr. 2694 ^l UdLMV

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1