SS TOOS in mei voor jou Jubileum wordt bekroond met nieuw gebouw Autoschade... Vergadering Platform Armoedebestrijding Waddinxveen 15e Avondvierdaagse in Zevenhuizen KZS -’-sfe'a rx Duurzaam CDA naar Waddinxveen Provinciehuis start ’Actie 10e Woubrecht- ‘Kinderen en ,i Aanrijding fietser Aanhoudingen brandstichting Vroege vogelwandeling toernooi Jeu de boules vereniging Regenton’ boeken’ 4 SCHADECENTER Schadecenter van Leeuwen Zaterdag 27 mei Jeugdregiowedstrij- den en Musicaldag F y Zaterdag 20 mei workshop en spon sordag PROFILE REPAIR WOENSDAG 17 MEI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 ‘TOOS in mei voor jou’ wil de Knap vervelend en het komt altijd ongelegen. Geen auto tot uw beschikking en u had zich uw avond anders voorgesteld dan u te buigen over de administratieve afhandeling met de verzekeringsmaatschappij. dienen als basis voor de ko mende jaren. Na een aantal korte inleidingen zal de video film ’Als de armoede je treft’ worden vertoond. Na een kor te discussie over de inhoud van de film zullen de vertegen woordigers van de deelnemen de instellingen en organisaties in werkgroepen uiteen gaan om het conceptplan ’Armoedebe leid 2000’ te bespreken. Tenslotte zullen de resultaten van de discussie worden geïn ventariseerd, waarna de verder te volgen procedure uiteen zal worden gezet. Indien u de (openbare) verga dering van het armoedeplat- form wilt bijwonen dan bent u van harte welkom. De vergade ring vindt plaats in het Anne Frank-centrum, Jan van Bijnen- pad I en begint om 19.30 uur. Voor nadere informatie over de werkzaamheden van het Platform Armoedebestrijding Waddinxveen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het platform, de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, telefoon 0182-631932. bel 0180 - 633 365 of 0180 - 63I 9I3. Door Marianka Peters WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag vond alweer voor de tiende keer het Woubrecht- toernooi bij jeu de boulesver- eniging Waddinxveen plaats. Aan het Woubrecht-toernooi, waarvan de naam is afgeleid van het Woubrechterf, een ge zinsvervangend tehuis voor meervoudig gehandicapten, deden in totaal elf leden van het tehuis mee. Zij werden gekoppeld aan een aantal leden van de plaatselijke jeu de boulesvereniging. Ook de begeleiders speelden on derling een balletje.Vol over gave speelden de Woubrecht- bewoners hun partij, waarbij het al snel duidelijk werd dat het koppel Sjaak van Rijn en Hans van Woudenberg als sterksten uit de strijd zouden komen, gevolgd door het team Annie Schouten en Teus Wub- ben. Het team Jan van Buuren en Barend Monster eindigde uiteindelijk op de derde plaats. „Het gaat ze nu een maal om die glimmende beker. Daar hebben ze alles voor over. Sommigen zijn zo fana- Naast het reguliere 65 uur tel lende lesrooster met gymnas tiek, turnen, jazzdans, aerobic, ouder en kindgym, baltiek, jazz- tiek en trimmen voor jong en oud en voor meisjes/dames en jongens/heren (waarbij nog ruimte is voor nieuwe leden) worden er op verschillende da gen diverse evenementen geor ganiseerd voor leden en niet le den. De jaarlijkse jeugdregiowedstrij- den staan dit jaar ook in het thema ‘TOOS in mei voor jou’. Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen tel: 0182-621831, fax 0182-621841 email: info@vlcoenecoop.nl internet: www.vlcoenecoop.nl welstandscommissie had laten weten dat de voorkeur uitging naar houtbouw. Het gebouw krijgt een landelijke uitstraling, vergelijkbaar met de nieuwe kinderboerderij aan het War- naarplantsoen. Bovendien zal bij de bouw dezelfde aanne mer worden ingeschakeld”, al dus Rubeling. „De totale op pervlakte zal vergelijkbaar zijn met het huidige, maar we krij gen er wel een keuken bij, en dat is ideaal wanneer je toer nooien organiseerd en gasten kunt ontvangen.” De totale kosten van de casco bouw worden begroot op zo’n 130.000 gulden. De afbouw, zoals water, electra en inrich ting zal door zelfwerkzaam heid van eigen leden worden gerealiseerd. „Wij hopen dat bedrijven ons willen helpen met het beschikbaar stellen van materialen of op welke wijze dan ook een bijdrage kunnen leveren. Dan zijn we ervan verzekerd ook de ko mende jaren veel toernooien en zeker ook het Woubrecht- toernooi te kunnen organise ren.” WADDINXVEEN - Zater dagmorgen 13 mei rond 03.00 uur zagen agenten dat een papiercontainer aan de Van Speykstraat in de brand staan. Tevens zagen zij drie personen daarbij.Twee zetten het op een hollen. Een derde, een 33-jarige man uit Waddinxveen, kon aangehouden worden. De man verkeerde onder in vloed van alcolhol en bele digde de agenten. Zaterdag morgen rond I0.00 uur meldde zich een 2e ver dachte. Deze man, een 46- jarige man uit Waddinxveen, is eveneens verhoord door de politie. Na het opmaken van een proces-verbaal zijn beide mannen heengezon den. De brandweer moest er aan te pas komen om de brand in de container te doven. V 'arken "ie Fatitnschade- herslellerj WADDINXVEEN - Op maandag 29 mei brengt de CDA-afdeling Waddinxveen een bezoek aan het Provin ciehuis Zuid-Holland in Den Haag waar men te gast is bij de CDA-Statenfractie. Ondermeer de Nota Con touren op Scherp, het Bent woud en de Westelijke Rondweg komen aan bod. Mensen die deel willen ne men moeten dit voor 21 mei kenbaar maken aan het secretariaat van de afdeling: 0I82-6I2 7I8. WADDINXVEEN - Op vrijdag 9 juni wordt door de Waddinx- veense werkgroep Natuur- en Milieu Educatie voor belang stellenden een vogelwandeling gehouden in het Gouwebos en de Voorofschepolder. Aanvang is I9.30 uur aan de Albertingk Thijmlaan. WADDINXVEEN - Op donderdag 25 mei a.s. wordt er in buurtcentrum ‘De Boog' (C. Huygenslaan 2) weer een themaochtend georganiseerd. Deze och tend zal gaan over kinderen en boeken. Ouders, opa’s, oma’s en andere mensen die geïnteresseerd zijn in kinderen, zijn van harte wel kom. Op deze ochtend zal er uitleg worden gegeven over de verschillende soor ten boeken die er zijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 8 jaar. Er wordt verteld op welke manieren er gebruik van deze boeken kan worden gemaakt en hoe je kinderen kunt stimu leren om te lezen. Een me dewerkster van de biblio theek vertelt over het lidmaatschap en het lenen van boeken bij de biblio theek. Als afsluiting is er gelegen heid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisse len. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en duurt tot 11.00 uur. De kosten bedragen 2,50, de koffie of thee tij dens de ochtend is gratis. Indien u nog vragen heeft of deze ochtend geen opvang voor uw kinderen kunt vin den, kunt u op de maandag- woensdag- en donderdag ochtend contact opnemen met Astrid de Weerd of Danny Bras. Zij zijn te be reiken in buurtcentrum 'De Boog’, telefoonnummer 616 860. Van 14.00-15.30 uur zal de be kende en veel gevraagde Tae-Bo docent Sonny Burgzorg een speciale workshop Tae Bo geven in het gymnastieklokaal aan de Aan deze wedstrijd kunnen al leen gymnastiekleden aan mee doen die er al maanden voor aan het oefenen zijn. Het laatste evenement wat wordt gehou den in de themamaand mei is de ‘Musicaldag’. In het gymnastiek lokaal aan de Staringlaan zal van af 14.00 uur worden gerepe teerd om in een middag een deel van een musical in elkaar te zetten. Onder begeleiding van een zangdocent en dansdocen- ten wordt er door kinderen in de leeftijd van 6-I2 jaar een echte voorstelling gemaakt waarbij er om 17.00 uur wordt opgetreden voor echt publiek. De deelname aan de musicaldag is 5,00 maar de toegang voor de uitvoering is gratis. Voor informatie over deze eve nementen of opgeven aan workshops of evenementen: TOOS (Willem Jan Kerkhoven 0I82 - 613839). Staringlaan. De kosten bedragen 10,00 per deelnemer.TOOS is zeer vereerd dat deze bijzonde re gastdocent een workshop komt geven. Deze workshop staat ook open voor niet-leden. Ook op deze dag zal TOOS pro beren middels een sponsor skeelertocht en een tarzan klim- en klauterbaan geld bijeen te verzamelen voor de nieuwe ac commodatie die TOOS wil gaan bouwen naast het bestaande gymlokaal aan de Staringlaan. Het is helaas nog steeds zo dat de toename van de ’welvaart’ aan een deel van de mensen voorbijgaat. Zij hebben nog steeds moeite om financieel ge zien ’de eindjes aan elkaar te knopen’. Het platform heeft zich als doel gesteld de mensen te wijzen op de financiële mogelijkheden die er zijn om hun situatie te ver lichten en de regelingen en in formatie daarover toegankelij ker te maken. Daarbij wordt het platform bijgestaan door de cliëntenraad van uitkeringsge rechtigden. Naast de financiële regelingen wil het platform ook werken aan de eenzaamheid van mensen, de ’sociale armoe de’. De vergadering op 23 mei, waarbij de betrokken wethou der, de heer J. Neele, aanwezig zal zijn, zal een bijzonder karak ter hebben. Er staat deze keer slechts één onderwerp op de agenda nl. 'Armoedebeleid 2000’. Dit thema heeft betrek king op de invulling van het ge meentelijk armoedebeleid in het nu lopende jaar. Het ar moedebeleid 2000 zal tevens ZEVENHUIZEN - Het plaatse lijk comité avondvierdaagse or ganiseert het derde lustrum van de avondvierdaagse voor Zevenhuizen en omgeving die gelopen gaat worden van 5 t/m 9 juni. Ook dit jaar wordt de avondvierdaagse gehouden op vijf avonden zodat naar keuze één avond kan worden overge slagen. Op de woensdagavond is er weer de mogelijkheid om de wat langere route op skeelers af te leggen. Het is dus drie avonden wandelen en één avond op skeelers of vier avon den wandelen. Er kan weer gekozen worden voor een 5 of 7,5 km route. De routes zijn mooi, veilig en af wisselend. Op de laatste avond worden de wandelaars binnen gehaald onder begeleiding van vrolijke muziek. En omdat het de 15e keer is, is het feest op het dorpsplein met limonade en muziek. Er zijn leuke opdrachten voor onderweg bedacht, zoals raad- WADDINXVEEN - Een 38- jarige vrouw uit Waddinx veen is dinsdag 9 mei naar het Groene Hart ziekenhuis gebracht nadat zij op de Kerkweg-Oost in botsing kwam met een openslaand autoportier. Rond 11:15 uur had een 70-jarige inwoner van Waddinxveen zijn auto geparkeerd in een parkeer- strook langs de Kerkweg- Oost. Hoewel hij in zijn spiegel keek, heeft hij de fietser niet opgemerkt. Bij het openen van het auto portier botste de vrouw er tegenaan en kwam ten val. Met licht letsel is zij door de ambulance naar het Groene Hart ziekenhuis ge bracht. Schadecenter van Leeuwen regelt het voor u. En u krijgt ook nog een perfect herstelde auto terug. We zitten in Waddinxveen op bedrijventerrein Coenecoop. Maar u kunt ook bellen: 0182-621831. Vierentwintig uur per dag. Voor het geval u ergens staat met schade... WADDINXVEEN - Op dinsdag 23 mei a.s, vindt er weer een vergadering plaats van het Platform Armoede- be strijding Waddinxveen. Dit platform wordt gevormd door een grote groep organisaties en instellingen die geza menlijk de strijd zijn aangegaan tegen de ’stille’ armoede in de gemeente Waddinxveen. seis en een fotowedstrijd. Met deze opdrachten is een ballon vaart te winnen. Ook zijn er nog tal van andere prijzen. De voorinschrijving vind plaats op zaterdag 3 juni op het Dorpsplein van 10.30 tot I3.3O uur. Bij de inschrijving ontvang je een programmaboekje, waar in onder meer de routes zijn opgenomen. De kosten bij voorinschrijving bedragen 5,- per persoon. Bij latere inschrij ving is het bedrag 6,- per per soon. De inschrijving voor ’puppies’ bedraagt 2,50. De start is iedere avond tussen I8.15 uur en I8.30 uur vanaf het Dorpsplein. Op de slot- avond starten de deelnemers om 18.30 uur, zodat er een ge zamenlijke intocht kan worden gehouden. Het beloofd een bij zondere avondvierdaagse te worden met bijzondere prijzen en extra leuke dingen voor on derweg. Voor meer informatie veelzijdige bijna 80-jarige vereni ging laten zien wat TOOS aan haar leden maar ook aan de krijgen zij allemaal goede aan wijzingen en dat zie je dan te rug in de resultaten.” Het initiatief om een toernooi voor meervoudig gehandicap ten te organiseren kwam een aantal jaren uit een aantal le den van de vereniging. Na een paar jaar werden de kosten echter te hoog om wederom een dergelijk toernooi te or ganiseren. „Gelukkig vonden we voor dit toernooi een goe de sponsor, Boers Holland, waardoor we dit toernooi jaarlijks kunnen laten terugke- tiek dat zij al dagen voor het toernooi driftig aan het oefe nen zijn”, vertelt Peter Rube ling van de jeu de bouwvereni ging. „Het niveau waarin zij spelen is erg verschillend. Met sommigen kun je een heel goed gesprek voeren, anderen daarentegen moet je alles voordoen. Zij kunnen bij wijze van spreken nog geen bal op- tillen.Tijdens het toernooi Tijdens de finale was het nog even erg spannend wie met de glimmende beker huiswaarts mocht keren. (Foto: Marianka Peters.) ren.” Dit jaar bestaat de jeu de boulesvereniging Waddinx veen 15 jaar, maar een feestje zit er helaas niet in. Wel zal dit jaar een start worden ge maakt met de bouw van een nieuw clubgebouw op het ter rein. „We zijn de afgelopen ja ren erg zuinig geweest en hebben veel kunnen spa ren. Het nieuwe ge bouw zal ge heel uit eigen middelen ge financierd kunnen worden. Omdat al het geld in het nieu we gebouw gaat zitten, zullen de jubileumactiviteiten ter ge legenheid van ons 15-jarig be staan een jaartje worden op geschoven”, stelt Rubeling. Vooralsnog wacht de vereni ging op de goedkeuring van de gemeente op de bouwplan nen, maar van de eerste gelui den kan worden afgeleid dat de gemeente positief tegen over de nieuwbouwplannen staat. „Er zijn ai meerdere ontwerpen ingediend, maar de II - WADDINXVEEN - Een regen ton, een opvang- en bewaar plaats van kostbaar water.Water dat goed gebruikt kan worden voor het nat houden van de tuin in droge tijden, het wassen van de auto en de verzorging van de kamerplanten. Door gebruik te maken van regenwater kan er een aanzienlijke besparing op treden van het waterverbruik. Kostbaar drinkwater, terwijl voor vele doeleinden regenwa ter gebruikt kan worden. De werkgroep water van het Plat form Duurzaam Waddinxveen start daarom deze zomer de ac tie regenton. Tegen een voor- deelprijs van 45 gulden kan ie dere geïnteresseerde in het bezit komen van een regenton. De ton met een inhoud van 200 liter en een groene kleur is ge maakt van een combinatie van gebruikt en nieuw polyethyleen. De regenton wordt geleverd met filter en overstort. De op stelling en aansluiting op de re genpijp zijn eenvoudig. Senioren voor wie de aansluiting van de regenton een probleem is, kun nen deze tegen vergoeding van de benodigde materialen en overige kosten laten verzorgen door de hulpdienst senioren van de Stichitng Waddinxveens Wel zijnswerk. De regenton kan be keken worden bij de stand van het Platform Duurzaam Wad dinxveen op de braderie van 27 mei aan de Dorpstraat in Wad dinxveen. Hier kunnen kaarten ingevuld worden voor de be stelling van een regenton. Voor degenen die niet in de gelegen heid zijn om de braderie te be zoeken zal er een bestelbon ge plaatst worden op de gemeentepagina van 24 mei a.s. J WADDINXVEEN - De maand mei staat bij de Waddinxveense Jazzdans- en Turnvereniging TOOS in een speciaal thema. Hoewel de maand al over de te bieden op het gebied van tur- helft is, gaan er nog veel leuke nen, gymnastiek en jazzdans in dingen gebeuren. Met het thema de breedste zin van het woord. De doelstelling van deze thema maand is de naam TOOS meer bekendheid in en rond Wad dinxveen te geven en voorna melijk de kwaliteit van het les aanbod bij TOOS duidelijk te maken aan de huidige leden en vooral ook aan de toekomstige leden. Dit dan als doel om de vereniging nog groter te laten groeien. TOOS heeft nu onge veer 950 sporters die één of meerdere keren per week met veel plezier onder leiding van gediplomeerde docenten bij TOOS komen sporten. Tevens heeft deze themamaand als doel om eens wat extras aan de hui dige leden te kunnen aanbieden. Waddinxveense bevolking heeft I f. .‘-v; M - yv-■- - 5 WADDINXVEEN - De Ontmoetingskerk was bij lange na niet honderd procent ge vuld met publiek. De leerlingen en ouders die echter in de kerk aanwezig waren, kon den luisteren naar werken van Brahms, Buch, Colin Dryver en anderen gespeeld door het Rotterdams Jeugd Symfonisch Orkest. Het was de afsluiting van een muzikaal project voor de groepen vijf en zes van de Waddinxveense basisscholen. Het optreden werd aangeboden door het samenwer kingsverband van Kreater, het basisonderwijs en de Provinciale Stichting Kunstge bouw. De leerlingen mochten ook hun muzikale talent tonen tijdens het laatste mu ziekstuk: StarWars. Met zelfgemaakte instrumenten konden zij meespelen. (Foto: Sjaak Noteboom.) - j «o» TL. fc!» 080 S» MMS»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 19