Waddinxveen ’Wat doe ik tegen zinloos geweld?’ Deze moet flink Week 1 Zaterdag 27 mei 10.00IS. 00 uur Van bezuinigen LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING QQB00T 20 mei, geraniurnmarkt “Gratis taart ALLES VOOR A UW OPEL... Helikoptervluchten rond braderie Dorpstraat 1 i Zaterdag 1 1?9 J Wegafzetting Beatrixlaan Rij-instructeur belandt op motorkap op de Passage bij de Kruiskerk KOM MAAK JftT Uitmarkt Kreater en Braderie dorpstraat. Gratis ijsjes Voor kinderen!! Sellers ORGELS-PIANO’S Volop keus - Volop voordeel! Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer JAAR IN GOUDA cost mee! in beleid moet 2,3 Luxaflex® 1O?° 1O?° 1O?° miljoen opleveren de uitvoering van de nota 1 a CARWASH PIANOHANDEL w NEELEMAN Tuin- en plantdagen Mager runder gehakt 1500 gram Hamlappen Veluws volkoren heel, gesneden kilo DE GRAAF PARTNER Zie verder in Weekblad vandaag en woensdag 24 mei a.s. Lees Weekblad woensdag 24 mei Varkensschnitzels naturel of gepaneerd 750 gram VERKOOP - STEMMEN REPARATIE KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172} 612541 1 piek! 7 AutoX snelservice Grote sortering geraniums perkplanten en kuipplanten STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 0717 l van der linde INTERIEURVERZORGING ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\_ CLOWNS. I een leuke gttentt^*^ Schouderham i. Weekblad voorW; Informeer naar uw voordeel. de nota De vader van de omgekomen Joes Kloppenburg sprak voor een goed gevulde zaal. (Foto.A. Fioole.) Zie elders in deze krant. schoven naar de Sinterklaastijd. De Hypotheker APK-KEURINGEN ZEVENHUIZEN - Vrijdag avond I2 mei rond 19.00 uur zorgde een ongeduldige automobilist ervoor dat een 59-jarige rij-instructeur uit Zevenhuizen, driekwart van de rotonde aan de Zuidplas- weg/Eerste Tochtweg op een motorkap mocht meemaken. Daarna viel hij van de mo torkap. Hij liep daarbij zere knieën op. De onbekend gebleven automobilist reed door. Het incident ontstond toen de leswagen met een leerling voor de rotonde stilstond. Dit duurde in de ogen van de onbekend gebleven auto mobilist kennelijk te lang en hij begon onophoudelijk te claxoneren.Toen de lesauto kon oprijden, sloeg kennelijk door een zenuwachtig ge worden leerlinge de motor af. De bestuurder van de grijze Peugeot bleef onophoudelijk claxoneren. De rij-instruc teur besloot hem daarop aan te spreken.Toen hij op de Peugeot toestapte reed deze ineens snel op en nam de man op de motorkap mee. De politie stelt een onder zoek in. De Nationale tuin- en plantdagen in Boskoop ko men er aan. Dit ambitieuze project wordt voor de eerste keer gehouden op het ITC ter rein in het Plantariumge- bouw. kilo aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas WADDINXVEEN - Op zater dag 27 mei zal de braderie in de Dorpstraat extra opgesierd worden door de mogelijkheid helikoptervluchten te maken. De braderie van de Dorpstraat en de vele activiteiten in en rond Kreater vormen samen het eerste Millenniumfeest in Waddinxveen. Voor de braderie hebben rond de twintig Dorpstraatwinke- liers de handen ineen geslagen te van Salda treedt de duizend kunstenaar Don Charelli enke le malen speciaal voor de kinderen op. Hij brengt onder bracht, maar het idee dat alles moet kunnen heeft ook een belangrijk negatief effect ge had. Kinderen hebben duidelijk grenzen nodig, je moet soms ook nee durven zeggen en ze wijzen op hun verantwoorde lijkheid jegens anderen. Als derde hoofdoorzaak zie ik het wijdverbreide gebruik van ver dovende middelen in het uit gaansleven. Over de relatie tussen bij voorbeeld alcoholgebruik en geweld is natuurlijk genoeg bekend.” Uiteindelijk besloot de heer Kloppenburg om te proberen zelf iets aan het geweld te doen, via de stichting Kappen Nou!„’Kappen nou’, dat waren de laatste woorden van Joes. Pas zo’n anderhalf jaar na die vreselijke gebeurtenis was ik in staat om het initiatief te ne men om deze stichting op te richten. Ik denk dat zinloos geweld een zaak van ons alle maal is, het kan iedereen tref fen. Als slachtofferen mis schien zelfs ook als dader. Ik zou graag willen dat iedereen zich afvraagt ’Wat kan ik te gen zinloos geweld doen?’. Hoe reageer je zelf als je iets dergelijks ziet gebeuren? Wat kun je in een bepaalde situatie het beste doen? Ik denk dat het heel zinvol is om daar eens serieus bij stil te staan. Uit onderzoeken blijkt dat het veel kan uitmaken wat de om geving in dergelijke omstandig heden doet. Het helpt bijvoor beeld vaak als je de aandacht van omstanders trekt en je er samen mee gaat bemoeien. Zelfs in een absolute over machtsituatie kun je nog wel iets doen. Zo kun je door goed op te letten en te ob serveren een waardevolle ge tuige zijn.” Eén van de doel stellingen van Kappen Nou!, naast het propageren van me thoden om het geweld aan te ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES pakken en het nemen van ini tiatieven richting horeca-sec- tor, is het bundelen van men sen en ideeën van diverse betrokken stichtingen. „Ik kan vertellen dat hier op korte termijn iets uitkomt. Over en kele weken zullen 19 organisa ties samen een nieuwe, natio nale stichting presenteren die zich gaat richten op de bestrij ding van geweld. Over de naam en de activiteiten van deze stichting wil ik op dit moment verder weinig zeggen. Alleen nog dat we in septem ber een landelijke dag zullen organiseren.” Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Zijde 3 Boskoop (0172) 21 25 44 ^AutÓW [snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - De in formatieavonden over het nieuwe Centrum zijn afge rond. Het woord is nu aan de commissieleden en de gemeenteraad. De avonden werden wisse lend bezocht. Kwamen in de directe omgeving van het centrum ruim 170 man, de volgende avond deden nauwelijks twintig mensen de moeite om zich te laten informeren. Oprolbare bordeuren Schuivende bordeuren Scbam borden Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182) 61 23 73 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (01 82) 622 388 WADDINXVEEN - Op woensdagavond 24 mei a.s. van 18.00 uur tot 20.30 uur wordt de Beatrixlaan afge sloten voor alle verkeer. Dit i.v.m. de sponsorloop van de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking voor de leerlingen van het basison derwijs zal de Beatrixlaan voor alle verkeer afgesloten zijn tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Immanu- elkerk (hoek Prins Bern- hardlaan). Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 5I 42 58 Deze week nergens goedkoper! Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Door efficiënter te werken en uitga ven die nog wel even kunnen wachten nog niet te doen, wil het Waddinxveens college van B&W structureel 2,3 miljoen gulden gaan bezuinigen. Dat staat in het op 15 mei gepresenteerde beleidsplan voor de periode 2001- 2004. VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: St. Victorplein 2 2741 JN Waddinxveen (0182)61 16 97 Óók voor: KEYBOARDS en BLADMUZIEK (Geopend: wo. t/m zat. 9.00-17.00 uur) Door Frank Kremer WADDINXVEEN - Op uitno diging van de GJV-Waddinx veen (Gelovige Jongeren Ver eniging) sprak de vader van de vermoorde Joes Kloppenburg zondagavond in de Ontmoe- tingskerk over het thema ’zin loos geweld’ en over de doel stelling van de door hem opgerichte stichting Kappen Nou!. De heer Kloppenburg vertel de eerst uitvoerig over zijn in dringende persoonlijke erva ringen. Over het gemis dat nooit meer ongedaan kan Worden gemaakt. Over de blij vende woede jegens de dader, die nog steeds nauwelijks schijnt te beseffen wat hij heeft aangericht, en jegens diens nalatige opvoeders en uitgaansvrienden. Over de dr eigende kloof met de omge ving en zelfs met de eigen partner. „Door het verdriet sta je beiden voortdurend op scherp, je bekijkt alles met een loep. Alleen al het feit dat je niet op hetzelfde mo ment verdrietig bent, leidt tot een verwijdering.Van de mensen die iets dergelijks meemaken gaat 60% schei den.” En ook over zijn visie op de oorzaken van dit soort geweld. „In feite is dat een hele complexe materie, die zeker niet zo even is op te lossen. Als ik me beperk tot wat ik als de grondoor zaken zie, kom ik uit op een drietal factoren. De eerste daarvan is het gebrek aan liefde en tijd in de tegen woordige opvoeding. In on ze haastige, geïndividuali seerde samenleving schiet de aandacht voor de kinde ren er bij veel ouders helaas bij in.Ten tweede zijn we met elkaar denk ik doorge schoten in onze tolerantie. De jaren ’60 hebben welis waar veel bevrijding ge- 2 de artikel voor slechts Lees hier rneer over in deze krant. t Woensdag 17 mei 2000 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Hypotheek adviseur Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Bij ons te koop t/m maandag 22 mei 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 23 mei. Kom langs a.s. do. vrij, of zat. (18, 19, 20 mei) en ontvang een A loopt Ombuigingen volgende punten wel uit te voe ren maar er minder geld voor uit te trekken dan oorspronke lijk de bedoeling was: de regio nalisering van het bestuur van het openbaar onderwijs, de utbouw van het wijk en buurtbeheer, Oorzaak is het ombuigen van het Gouwedorp van een groei- gemeente naar een beheersge- meente. Doordat Waddinxveen van het Rijk nog maar nauwe lijks mag bou wen I het gemeen tebestuur veel geld mis uit nieuwe bouwprojec ten. Bovendien loopt het aantal inwoners terug omdat Wad dinxveen de mensen niet kan huisvesten. Het college van B&W wil nu in de uitgaven snoeien om de financiële situ atie in de hand te houden.Ver hoging van de onroerende zaak belasting (OZB) voor de burgers is hierbij, op de inflatie correctie na, geen optie. Hoog uit dat bedrijven een hogere aanslag kunnen verwachten maar ook dat is nog niet zeker. Het college zoekt de te bezuini gen gelden bij de uitvoering van het collegeprogramma. Er gaan keuzes gemaakt worden. Zo stelt het college voor om de Uw Luxaflex® raambekledingsspectalist: II ■SI waddin linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle snelservice j Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) Goudkode 4 (naast de Praxis) Gouda Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed horren voor u op maat gemaakt oplossingen voor ramen en deuren, mooi van vormgeving superieur in kwaliteit en bedieningsgemak Met de Luxaflex’ Horren houdt u vliegende en kruipende insecten op een natuurlijke manier buitenshuis. Uw Luxaflex* specialist adviseert u graag over de ongekende mogelijkheden van het horrenprogramma. Tevens vele feest- aonbied'rngen. o.a.: al ons glaswerk en qrand foulards 54e jaargang nr. 2698 ’Jeugdbeleid in de groei’ en de realisatie van de energiebespa ring. De ondersteuning van vrij willigerswerk en de permanen te huisvesting voor het Historisch Genootschap wor den voorlopig, en mogelijk hele maal, niet uitgevoerd. Diverse deels ingediende subsidiever zoeken worden niet verhoogd. Aan de uitgaven voor het nieu we centrum wordt niet ge toornd vanwege de hoge priori teit. Het gereserveerde bedrag voor de nieuwe multifunctione le accommodatie blijft vier mil joen en ook de 3 maal 1,5 mil joen voor de verkeersplannen blijft gehandhaafd. de Dorpstraat staat open voor alle Waddinxveners die solis tisch of met een groepje iets ten gehoren willen brengen. Muziek, zang, gymnastiek, volks dansen, dressuur, het kan alle maal. De lopende echte clown van de oude stempel, ome Ko, zal de hele dag door overal la ten zien. Vanaf 13.00 uur is er bovendien een streetparade doorThe Funny House, een zes man sterke jazzband. Aan het en het resultaat is de opstelling einde van de Dorpstraat, aan van ongeveer honderd kramen de kant van het Noordeinde, en attracties. „In de stalletjes geeft Scouting demonstraties, worden allerlei artikelen ver- De helikoptervluchten worden kocht en ook heel veel lekkere gehouden op de bouwlocatie dingen zoals poffertjes, Brussel se wafels,Vietnamese loempia’s en allerlei vissoorten, zoals pa ling”, vertelt Mia Rip van de winkeliersvereniging Dorp straat. „Ook komt er een circuit met mini-cars en staat er een draai molen. En natuurlijk worden er bij dat kermisachtige gebeuren popcorn en suikerspinnen ver kocht. Bovendien plaatsen wij een schiettent.” achter de Dorpstraat. Het ter rein is bereikbaar via de par keerplaats naast dokter Vos kamp. Informatie over tijden en prijzen en opgave kan vanaf he den bij de deelnemende winke liers in de Dorpstraat. Dit jaar staat ook de attractie ’Vissen bij Visser’ weer op het programma. De firma Schil- dersbedrijfVisser Zn. zet een grote waterbak neer, waaruit kinderen met een hengeltje al- Op het open podium ter hoog- lerlei leuke dingetjes kunnen vissen. Het geplande kinder- rondje over de braderie gaat vanwege organisatorische moeilijkheden niet door. Dit meer een heel spectaculaire act evenement zal worden doorge- met ballonnen. Dit podium in 150 gram Kantoor kanaalstraat I0, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 A], Telefoon 0I82- 63 0? 32. Telefax 0I82- 63 26 33. KERKWEG OOST DIS I1 2741 HD WADDINXVEEN Z V TEL: <0812,64 00 72 J en ontvang een 'b'i bes,e4'ng vanaf ƒ50,- op op) Ki 1 T N

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1