Centrum gaat Deze boven alles Week IW De wijkagent wil laagdrempelige informatie bieden Doe Effe Normaal Sport- en Spelbokaal was superfestijn laatste week ED REUSKEN RvS: bezwaren Oranje straat gegrond ALLES VOOR UW OPEL... CAS3A wonen Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer Sluiting Weekblad voor Waddinxveen Waddinxveen Wandelt Man rijdt lichtmast uit de grond Triangel desnoods in de ijskast 5?5 3?8 mot Op Moer WEEI Uw specialist op het gebied van: De Hypotheker Gordijnen Vitrage Tapijt Houten vloeren Marmoleum vloeren Een meesterwerk aan een toegankelijke instapprijs. WOONCULTUUR VAN BERKESTE1JN 8 Kaiserbroodjes 200 gram Filet Americain Inschrijving zat. 27 mei van 10.00-14.00 uur bij Be Fair HET HOUT NOOIT OP BIJ ED REUSKEN!!! KEUZE UIT MEER DAN 100 HOUTEN VLOEREN Houten vloeren hebben een eigen uitstraling. Over de diverse mogelijkheden en typen houten vloeren kunt u informatie inwinnen bij Ed Reusken Woning Projektstoffering. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp j Gedurende de maand MEI maken wij het extra aantrekkelijk voor u, want van 1 mei t/m 31 mei 2000 krijgt u bij aankoop van een houten vloer 10% KORTING. I^DE GRAAF PARTNER r 1 addin linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor Informeer naar uw voordeel. Wijkagent Peter Rubeling achter de microfoon van RTW-FM tijdens zijn programma. (Foto: Sjaak Noteboom.) Hoge Rijndijk 315 (Foto: Artistic Art! Liesbeth van der Vis.) Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Zaterdag 27 mei van 7.00 - 8.30 uur voor iedere bezoeker een gratis ontbijt aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas I Het dorpshuis Op Moer in Moerkapelle heeft een te kort van 50.000 gulden. Dat bleek tijdens de behandeling van de jaarrekening door de gemeenteraad. Oorzaak is een tegenvallende zaalop- brengst. Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Zaterdag 27 mei trouwen Pieter Dirven en Astrid Rompelberg. Deze dag zijn wij om 7.00 uur geopend maar sluiten dan om 15.00 uur. b32. 33. Normaal. Zo’n I60 leerlingen streden in I4 teams om de fel begeerde Doe Effe Normaal- bokaal. Burgemeester Jonkman Plus voor de senioren. Dat is volgens de wijkagent puur toeval. „RTW had voor mij ruimte na dat programma dus dan doen we het zo. Wel hebben senioren natuurlijk erg veel aan de tips en het programma want het gevoel voor onveiligheid is bij hen het grootst.” JR-4650 introductieprijs vanaf 1 mei, 4.840 FL Vanaf 1 juli 5.690 FL JR-3200 introductieprijs vanaf 1 mei, 4.840 FL Vanaf 1 juli 5.690 FL Jon introduceert haar nieuwste creatie aan een erg aantrekkelijke instapprijs. De JR-4650 is een model ontdaan van alle ballast Het zuiverste genieten in het zuiverste design. Ook de JR-3200 bieden wij aan een uitzonderlijk scherpe instapprijs. Het loont dus de moeite even langs te komen. Van 1 mei tot 30 juni. Mirakels Rijneke Boulevard www.casba.nl Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) sofa laag, 200 cm in celia leder. Sofa laag, 195 cm in celia leder. voornemen hadden aangespan nen. Lees verder op pagina I9 de suggestie om een pro gramma op te starten. Na veel wikken en wegen en te hebben gekeken naar de me diawet die zegt dat er zoveel procent gesproken woord en zoveel procent muziek moet zijn, besloten de RTW en ik het te doen”, aldus Rubeling. De Wijkagent was geboren. Iedere week zendt Rubeling tussen I4.00 en 15.00 uur zijn programma live uit. Op zater dagochtend is er een herha ling tussen 10.00 en 11.00 uur. In het uur heeft hij iedere week een gast die werkt bij de politie en vertelt over haar of zijn werk. „Vorige week had ik iemand van de zeden politie, maar het kan ook een surveillant zijn, een balieme dewerkster of iemand van het bureau communicatie. In de toekomst zouden we dat kun nen uitbreiden naar bijvoor beeld organisaties als de Het afgelopen jaar hebben poli tieagenten voor de deelnemen de leerlingen lessen verzorgd over veiligheid, criminaliteit en het gedrag van de jongeren zelf. Tijdens het evenement werd aan de onderwerpen die tijdens deze lessen besproken zijn, op nieuw aandacht besteed. brandweer, ambulance-perso- neel, slachtofferhulp etc.”, al dus de wijkagent die zomaar in het diepe sprong met zijn presentatie. „Iedere week leer ik weer en gaat het beter.” De motivatie om de politie positiever in het nieuws te brengen is een heel belangrij ke. „Vaak is alleen maar in het nieuws wat er is gebeurd aan vandalisme, misdrijven of mis daden. Ik wil laten horen wat de politie wel doet in plaats van niet: dat we ook daders pakken voor brandstichting, vernieling etc. Geen open ein de.” Daarnaast heeft Rubeling in zijn programma’s allerhande tips voor mensen zoals cara- vancontrole’s, hoe inbraken te voorkomen en geeft hij infor matie over naderende acties van de lokale politie. „Een vei- ligheidsgordelcontrole bij voorbeeld kondig ik aan. Te vens geef ik de regelgeving op dat gebied door en de sanc ties die staan op het niet dra gen van de gordel. Laatst had den we een helmcontrole. Ook dat is in mijn programma te horen geweest.” Zijn uitzending is na Radio WADDINXVEEN - Nog drie nachtjes slapen en de braderie van de Dorpstraat barst weer los. Dit traditio nele feest wordt in 2000 wel heel speciaal. Kreater bestaat tien jaar en had grote inbreng in de festivi teiten. Gezien het program ma belooft het groter, mooier en cultureler te worden dan ooit. WADDINXVEEN - Deze week is voor de zevende keer het programma De Wijkagent uitgezonden door RTW-FM. De Waddinxveense wijkagent Peter Rubeling presenteert het laagdrempelige, informa tieve programma dat het poli tieapparaat een positiever imago moet geven. Normaal een taak voor het bureau communicatie van de politie maar op lokaal niveau wil Ru beling een steentje bijdragen. „Het idee speelde bij mij al heel lang. Ik vind dat de poli tie ieder medium moet ge bruiken om hun ’product’ naar buiten te brengen. Dat is er echter door de reorganisa ties nooit van gekomen tot begin van dit jaar.Toen was ik als publiciteitsmedewerker van de jeu de boulesvereni- ging aanwezig op de RTW- nieuwjaarsreceptie en deed tussen neus en lippen door Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 I 82) 622 388 Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 5I 42 58 Boterbriefje op zaterdag Maïtre Paul huwelijkstaart 900 gram 31 DAGEN SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN Hemelvaartsdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur JR-3200: Design Product Development: Christophe Giraud. JR-4650. Design'& Product Development: Jean-Pierre Audebert. OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG 9.00-17.00 UUR DONDERDAG 18 30-21.00 UUR. ZATERDAG 9 30-17.00 UUR WONING PROJEKTSTOFFERING KANAALDIJK 44 WADDINXVEEN TELEFOON: 0182 - 61 46 33 KLIK OOK EENS OP: www.vonberkesteijn.nl Zoeterwoude 071 - 589 93 46 Boterbriefje op donderdag Varkenshaas 500 gram Boterbriefje op vrijdag samen Hypotheek adviseur WADDINXVEEN - Een 33-jari- ge automobilist uit Boskoop reed dit weekend door nog on bekende oorzaak een lichtmast uit de grond aan de Beethoven laan. De man ging er daarna in derhaast met zijn auto vandoor. Even later meldde hij zich tele fonisch bij de politie. De politie hield de man in zijn woning aan omdat gedacht werd aan alco holgebruik. Van de man werd een ademanalyse genomen. De ze kwam tot een promillage van 1.30. WADDINXVEEN - In verband met Hemelvaartsdag op I juni verschijnt het Weekblad een dag eerder, namelijk op dinsdag 30 mei. Om die reden wordt de dead line voor kopij vervroegd naar maandagochtend 09.00 uur. Ad vertenties kunnen tot maan dagochtend 10.00 uur worden aangeleverd. een Sport- en Spelspektakel voor groepen 7 en 8 van de scholen die deelne men aan het project Doe Effe woningen. Een ander probleem is dat het ambtelijk apparaat van een vrij kleine gemeente als Waddinxveen niet twee grote projecten aankan. Volgens de wethouder is daar tot op een bepaalde hoogte een mouw aan te passen. „Een mogelijk heid is om werkzaamheden uit te besteden. Of wij nu de open bare werken doen of een aannemer. Dat is in de Zuid plas ook gebeurd.” Voor de gemeente is het een moeilij ke kwestie. De Triangel-plannen mogen niet te ver in het diep vriesvak worden gelegd want enige tijd geleden dreigde wet houder Wientjens de provincie nog met juridische maatregelen om de bouwlocatie af te dwin gen. Dan mag niet de schijn worden gewekt dat Waddinx veen van het plan af ziet. Wet houder Wientjens zegt dat sig naal ook af te zullen geven: „Wij willen absoluut Triangel bouwen maar graag in ons ei gen tempo. De provincie zal daar in mee moeten gaan want we hebben al zeven miljoen geïnvesteerd en moeten dat geld toch terug verdienen. Ik heb een positief gevoel want de fracties zien dat ook in”. De wethouder sluit overigens niet uit dat de Provincie zelf komt met een verzoek tot uitstel in verband met de Westergouwe- plannen. Het uitstellen van Triangel heeft geen gevolgen voor het nieuwe Centrum. Dat moet zichzelf bedruipen. Zo le veren contingenten afhankelijk van het soort woning 40.000 tot 100.000 gulden per stuk op. Grondexploitatie is een belang rijke bron van inkomsten voor de gemeente maar er gaat geen geld van de te bouwen wijk naar het centrum. Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De gemeente is bereid Triangel voor de kortere termijn te laten schieten voor het nieuwe Centrum. Indien er keuzes gemaakt moeten worden gaat de nieuwe Passage vóór de realisatie van Triangel. Dat voornemen spraken de politieke partijen in Waddinxveen vorige week dinsdagavond op D66 na, unaniem uit tijdens de commissie ROEZ. Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De veelbesproken bouwlocatie aan de Oranjestraat in Moerka pelle gaat een nieuwe fase in. Deze week werd de uitspraak bekend die de Raad van State deed in de beroepzaak die de aanwonenden van de Oranje straat en de voetbalvereniging Moerkapelle tegen dit bouw- Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 en de commandant van de po litie Huijsse trokken de spor tieve kleren aan en verrichtten middels het nemen van een hindernisbaan de opening. In het programma waren ver schillende onderdelen opgeno men. leder team moest vijf pro- gramma-onderdelen afwerken. Het spektakel vond in de och tend plaats op het terrein van W Waddinxveen. „We hebben het liefst beide, maar als dat niet gaat wegens de beperkte mogelijkheden op het gebied van financiën, amb telijke capaciteiten en contin genten dan is het Centrum pri oriteit I en de wijk Triangel prioriteit 2”, aldus wethouder Wientjens. Later zei ze in een reactie dat ze in het geval van uitstel uit gaat van een termijn van één a twee jaar. Een probleem voor Waddinxveen is dat beide plan nen een groot be roep doen op het beschikbaar aantal contingen ten. Het centrum eist 150 con tingenten op. Tot 2005 heeft het Gouwedorp recht op 60 contingenten per jaar. De te bouwen wijk Triangel kent een eerste bouwmassa van onge veer 300 woningen. Omdat er in het centrum oorspronkelijk slechts 40 contingenten ge pland waren moet de rest van deze bouwhoeveelheid worden afgehaald. „Dat aantal van veer tig was alleen in het westelijk deel van het plan. We wisten dat er nog meer zou volgen”, aldus de wethouder. De wet houder zegt te worden gehol pen door de tijd. Op 31 mei is er een Gedeputeerde Staten vergadering waarin een voor stel ligt om het streekplan te wijzigen. In voorstel staat dat gemeenten meer vrijheid moe ten krijgen. Volgens het plan zou bij een goede kwalitatieve invulling op inbrei-locaties niet meer gekeken worden naar contingenten. In het geval van Waddinxveen zouden de 150 contingenten weer beschikbaar komen. Zover is het echter nog niet dus moet de gemeente vooralsnog rekening houden met een korting op de eerste bouwmassa in Triangel van I 10 Daar waren de onderdelen een behendigheidscircuit, een spec taculaire estafetterace met de Super Telekids survivalbaan en de Doe Effe Normaal-quiz. Het middagprogramma was in het recreatibad van Gouwebad De Sniep, dat voor dit evene ment door de directie ter be schikking is gesteld voor het Waterspektakel en het Doe Ef fe Normaal taal- en rekenspel. wilt wonen. Woensdag 24 mei 2000 De openingshandeling was een sportieve voor burgemeester Jonkman en politiecom- mandant Huijsse: een hindernisbaan waar ook het onderdeel ‘brievenbus kruipen’ bij hoorde. 54e jaargang nr. 2699 ^98 Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 2 (tegenover hefbrug) Openingstijden: z/t l XJ boskoop dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur Tpi rni79T9i 97 71 Vrijdagavond 19.00-21.00uur lel. (0172)21 22 71 Zaterdag 10.00-17.00 uur WADDINXVEEN - Donderdag menwerking 18 mei organiseerde de ge meente Waddinxveen en de Politie IJssel en Gouwe in sa- pne Seating

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1