Nota Centrum Geslaagde stroopwafelactie Enschede Deze visie door raad Week vastgesteld 1 casba PHILIPS EK-TV KORTINGEN TOT 70% FM r 2e Pinksterdag open BLAD? I4W was groot succes ALLES V0ÖF' UW OPEL... Caravancontrole Zelfstandigheid gemeente Zeven- huizen-Moerkapelle in groot gevaar Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Nadat al eerder tijdelijk Com missaris van de Koningin Lu- teyn had aangegeven, dat 95 burgemeesters veel te veel is om mee te communiceren, meent ook de nieuwe verte genwoordiger van de Koningin in Zuid-Holland, de heer Frans- sen, dat het begeleiden van 95 burgemeesters ondoenlijk is. De provincie heeft dan ook al le gemeenten een startnotie gestuurd met de naam ‘waar ligt de grens’. Hier in roept de provincie de plaatselijke be stuurders op eens na te denken over de toekomst van de eigen gemeente en aan te geven wat voor samenwerking en met welke gemeenten er in de plaatselijke visie mogelijk zou kunnen zijn. Vervolgens kwam een complete stoelendans op gang over de vraag wie met wie zou kunnen gaan samen wer ken. In de B-driehoek willen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs wat met elkaar. Bleiswijk wil daar ook Zevenhuizen-Moerkapelle wel bij, maar dat willen anderen weer niet. In Nieuwerkerk a/d Winkelconcert leuren 1 Maak 17 dagen lang elke dag kans op een Philips fc OP=OP op Passage Fietsenverkoop 1 2S*-"*on<109 ïdePS'700°U' Al-00 w Van Elswijk b.v. PLUSMARKT De Hypotheker DE GRAAF PARTNER 2 2’A Zitsbank Mabelia in leder vanaf 3.695,- van 11.00 - 17.00 uur Politieke vrouwen 1 s 49,95 Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda PLUSMARKT SCOORT MET KLEUR actie loopt t.m. 24 juni 2000 WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen is flink geschrokken na de ramp in Enschede en is met de brandweer een gevarenanalyse gestart. Gekeken wordt hoe een onderverdeling kan wor den gemaakt van bedrij ven die werken met ge vaarlijke stoffen. VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR DE VERKOOP START OP DONDERDAG 8 JUNI met de slotfinale op 2e Pinksterdag 12 juni, van 12.00-17.00 uur. officieel Opel service dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 7 b 1 V' w linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor (Foto: Mega Color.) Tienerkamer 'Caspar7 IWil bij Van Berkesteijn Wooncultuur in Waddinxveen. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Hoe u i wilt wonen. Zie ook elders in deze krant. Het exacte getal is nog niet be kend maar 1200,- is het zeker wel.” Het was dus een geslaagde actie. Met het verzamelde geld gaan de kinderen van de getrof fen basisscholen een dagje uit om alle ellende van de afgelopen tijd even te vergeten. CDA-fractievoorzitter Gerts heeft al eens ge zegd dat het een stok paardje van haar is: vrou wen in de politiek. Tijdens de commissie ABZ gaf ze een toelich ting. Ze deed voorstellen om meer vrouwen in de politiek te betrekken. den gezegd dat de opbrengst tot volle tevredenheid stemt „Er zijn nog pakjes in omloop maar ie der kind verkocht zijn vijf pakjes en velen zelfs meer”, aldus loca- tiedirecteurVan Dun. „In totaal liepen 92 kinderen stroopwafels te verkopen dus tel uit de winst Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 51 42 58 was al snel bedacht en al even snel op touw gezet leder kind kreeg 5 pakjes stroopwafels a 4,-, welke ze aan familie, vrien den, buren konden verkopen. Ook het ierarenteam onder steunde de actie van harte zo liet het weten. Nu al kan wor- ^Geldig t/m 15 juni Dekbedovertrek 'Shells' 5 00-c katoen (140x200 cm) Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl Hypotheek adviseur www.casba.nl wonen Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Hugo van Berkesteijn zet de deuren wijd open voor een GRANDIOOS VERKOOPFEEST WADDINXVEEN - De ramp in Enschede was weken, terecht het belangrijkste nieuws in Ne derland en liet niemand onbe roerd. Ook een aantal ouders van de Koningin Julianaschool niet Hen leek het een goede zaak als de school een actie zou organiseren voor de slacht offers van de ramp in Ensche de. Bij navraag op het gemeen tehuis bleek dat er een speciaal bankrekeningnummer was open gesteld, speciaal voor de twee basisscholen die getroffen zijn in het rampge bied. De kinderen van de K.J.- school sprak het enorm aan om actie te ondernemen voor deze basisscholen. Een actie Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft unaniem haar goedkeuring gegeven aan de Nota van Uitgangspunten Centrumvisie. PCW voorman Dijk- sterhuis sprak van een ’politieke doorbraak’, Allaart van Passage Rondom van een ’democratie die met voeten wordt getreden’. raai, drie raadsleden van de WD waren niet aanwezig, dat het streven van de PCW niet verstandig zou zijn. „Wij moe ten niet alles volledig willen dichttimmeren. Dan geven we onze onderhandelingspositie weg. We kunnen het college niet naar Boonstoppel sturen en zeggen ’kom er uit, anders geen centrum’.” Boonstoppel is cruciaal in het plan omdat op het terrein de vernieuwde Souburghlaan moet komen die het verkeer dat over de hef- brug komt, moet verwerken. Wethouder Wientjens onder steunde de ideeën van Van der Torren. „We gaan de plaats van begin van de bouwlocatie niet vastleggen. Daarom maken we een raamplan. Zodra wij een mogelijkheid om land te ver werven zien, grijpen we direct in. Pijnpunten zijn er nog niet maar we kijken serieus naar al- tenatieven.” Bos zag ondertussen zijn mo tie sneuvelen en trok die terug met de wetenschap dat zijn partij met lof werd overladen vanwege het ’op basis van ar gumenten veranderen van standpunt’. De raad was het er over eens dat het een ’Konink lijke weg’ betrof. Dezelfde weg die Allaart beschreef tijdens zijn spreekrecht door de raad te adviseren ’gewoon toe te geven dat er geen draagvlak is voor het plan’. Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur De kinderen van de Koningin Julianaschool verkochten de afgelopen week honderden pakjes stroopwafels om leef tijdgenoten in Enschede een fijne afwisseling te bezorgen. (Foto: Mega Color.) Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0I82- 63 Telefax 0I82- 63 2 Kom snel want KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN - TELEFOON: 0182 - 614 633 OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VR. 9.00-17.00 UUR DO. 18.30-21.00 UUR. ZA. 9.30-17.00 UUR voor een nieuwe burgemeester op te komen halen. Gemeente Warmond, waar ook onlangs de burgemeester wegging, zelf kreeg bericht uit het provincie huis dat geen nieuwe burge meester meer zal worden be noemd en dat de gemeente binnen de regio heringedeeld gaat worden. Lees verder op pagina WADDINXVEEN - Op don derdagavond 15 juni a.s. zullen C-Akkoord en het harmonie orkest een gevarieerd muziek programma laten horen tijdens de koopavond op de Passage in Waddinxveen. Van 19.00 uur tot 19.45 zal C-Akkoord hun programma laten horen w.o. YMCA, Stand by me, Queen in concert, Entry Jazzy Disco, Uni versal band collection en Car naval de Paris. Van 20.00 uur tot 21.00 uur zal het harmonie orkest te beluisteren zijn met de muziekwerken Lone Star Celebration, Robin Hood Soundtrack Highlights, Cordil leras de Los Andes, Rhapsody from Scotland, Second Suite, Bee Cee Bee Gee en tot slot Everybody needs somebody. WADDINXVEEN - Tijdens ca- ravancontrole bij Campo World BV aan de Plasweg is wederom gebleken dat een jaarlijkse keuring voor caravans gewoon noodzakelijk is. Van de 20 gecontroleerde cara vans waren* er enkele die zon der gebreken door de keuring kwamen. De overige caravans waren niet vrij van mankemen ten maar konden ter plekke door de medewerkers van Campo World BV worden ge repareerd, maar twee caravans waren in zodanig slechte staat dat ze van de politie niet meer van het terrein mochten. Er werd gecontroleerd op techniek, zoals remmen, lagers en verlichting. Bij aankomst werd de asdruk en de kogel druk gemeten om de eigenaren erop te wijzen op overbelading A WADDINXVEEN - Op zater dag 17 juni kunnen bij de poli tie in Nieuwerkerk a/d IJssel fietsen bekeken worden die van diefstal afkomstig zijn. Het gaat om dertig goede ATB-achtige herenfietsen die in het tweede halfjaar 1999 ontvreemd wer den in de regio en waarvan tot op heden geen eigenaar bekend is. Op de fietsen kan men een schriftelijk bod doen, waarbij de hoogste bieder de fiets uit eindelijk kan kopen. Door een taxateur is aan de fietsen een verkoopwaarde toegekend. Biedingen kunnen worden ge daan vanaf 50% van die ver koopwaarde. Reeds vanaf 15,- kan men in bezit komen van een redelijk goede fiets. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede van de kankerbestrijding. en maximale as- en kogeldruk. Ook werd de gasvoorziening nagezien en afgeperst, ook hier bleek weer dat gasslangen ver ouderd waren en werden dan ter plekke vervangen. Bij enke le waren ook de drukregelaars sterk verouderd. De voertuigdocumenten van de caravan alsmede van de au to werden gecontroleerd, met de gegevens van de auto en ca ravan konden we het maximale beladingsgewicht aangeven, sommige caravnas waren al be laden en kwamen over het ge wicht heen. De WN afdeling Waddinxveen bedankt de medewerkers van Campo World BV en de ver keerspolitie voor hun spontane inzet en de professionele wijze waarop zij deze preventie actie hebben doen slagen. IJssel valt te beluisteren, dat die wel iets zien in een samenwer king met Moordrecht en Ze- venhuizen-Moerkapelle. In Ze- venhuizen-Moerkapelle neigt de politiek steeds meer naar een overgang naar de stadsregio Rotterdam mits ook een aantal andere buurgemeen ten dat voorbeeld zal volgen. Buiten dat de plaatselijke poli tiek allereerst zelfstandigheid nastreeft, houdt men ook hier alternatieven achter de hand. Immers, denkt men binnen de provincie nog aan een vrijwilli ge herindeling, bij het Ministe rie van Binnenlandse Zaken denkt men al in termen van verplichte herindelingen. De grens zou daar bij moeten te liggen bij gemeenten die uit mi nimaal 18.000 inwoners gaan bestaan. Van de gemeenten in deze provincie zitten 50 daar onder. De kleinste is Valkenburg met bijna 3.600 inwoners. Ge meente Zevenhuizen-Moerka- pelle heeft rond de 10.000 in woners en mocht nog van geluk spreken dat de nieuwe Commissaris van de Koningin bereid bleek een profielschets Volgens de groep is er geen groot maatschappelijk draag vlak voor het plan. In dat geval moeten er snel verkiezingen komen daar zelfs D66, en daarmee alle partijen in de Waddinxveense raad, voor stemde en zelfs een onhandig opgestelde motie ter onder steuning van de Nota indien de. De motie, waarvoor D66- voorman Bos een handtekening ’leende’ van me vrouw Gerts van het CDA, zorgde voor de nodige ver warring. Doel was, volgens Bos, het voornemen van het college onderstrepen dat de raad bij iedere nieuwe fase een moment van controle krijgt maar het resultaat bleek ver warring. Er stond namelijk on der andere in dat ’de dan aan de orde zijnde fase op zichzelf gerealiseerd kan worden zon der dat dit tot gevolg heeft dat enige volgende fase noodzake lijk c.q. noodgedwongen moet worden uitgevoerd’. De PCW en PvdA konden dit niet waar deren. PCW liet weten net als de PvdA te hechten aan de in- tegraliteit van het plan. „Pijn punten die nu al zichtbaar zijn, bijvoorbeeld het vertrek van garagebedrijf Boonstoppel, di rect dienen te worden aange pakt zodat iedere fase kan doorgaan”, aldus Dijksterhuis. „Wij willen alles geregeld heb ben, de motie ondergraaft dat.” WD-fractievoorzitter Van der Torren zei als eenzame libe- 54e jaargang nr. 2701 Informeer naar uw voordeel. I Voor meer info, zie: I www.vonberkesteijn.nl De caravans werden aan een grondig onderzoek on derworpen. Tienerkamer 'Caspar7 Ledikant met 3 loden beuken, bestaande uit: I addinxufiei oplage 14.500 exemplaren Woensdag 7 juni 2000 N plateou en opbergmoge- lijkheden Aanbouwkast mei 1 lade voor hangmappen Linnenkast, 3-deurs met laden (175 x 145 x 50 on) van 999," voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1