Logeerhuis Deze Week Waddinxveen blijft open CAS3A i -3 S U NÏXffitV S AIT Schitterende nieuwe zaal voor Jehovah’s Getuigen e ALLES VOOR UW OPEL... 10?° m Sellers Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer Provincie geeft geen toestemming bouwplan Reijneveld Oudste schoen kilo Aardbeien 500 gram Provincie Geen o o. Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda gevonden Zevenhuizense Jong belegen Uniekaas WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 1 3 tentoongesteld DE GRAAF PARTNER ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Vierdaagse y/oj-j gj-j Slagers achterham ■198 150 gram 4. Kip in braadzak L 798 per stuk ^OoSvONO Uitleenmagazijn Vierstroom tijdelijk gesloten Crolsch bier 2.5 1O?° Wij gaan er even een paar daagjes tussenuit. Van maandag 24 juli t/m 26 juli is onze winkel gesloten. Donderdag 27 juli staan we weer voor u klaar. Johan en Anja Visser I Woensdag 19 juli 2000 van Zie verder pagina 13 4 'V De Hypotheker nu vele toonzaalmodellen met extra korting! Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed WADDINXVEEN - De politie biedt vakantiegangers dit jaar de mogelijkheid om hun huis net dat tikje extra aandacht te geven zodat het minder aantrekkelijk wordt voor het dievengilde om een bezoek te brengen. De werkwijze is heel eenvoudig: een bon invullen en inleveren. Overigens is er voor de bewoners zelf ook het een en ander aan maatre gelen te nemen. Plusmarkt. Opgeteld de beste! "1‘ www.plusmarkt.nl Op donderdag 17 februari be legde de RCJ een ouderavond Ewout Bulk. „Alle werkzaam heden zijn door honderden vrijwilligers verricht.Veel le den van onze eigen gemeente, maar ook broeders en zus ters, die ons uit het hele land, vooral in de weekends, kwa men helpen.Vandaag is het 15 juli en onze Koninkrijkszaal is op een haar naar klaar. Dat we de factor arbeid in eigen beheer konden houden, heeft tonnen in de kosten ge scheeld. In totaal hebben zo’n tweehonderd mensen aan de renovatie gewerkt. Menige za terdag waren we hier met 85 mannen en vrouwen bezig. De totale verbouwing, materialen en dergelijke wordt door on ze eigen gemeente betaald. Fi nancieel was dat geen enkel probleem.Wij zijn keurig bin nen de begroting gebleven. Je- hovah’s Getuigen kennen ove rigens geen kerkbelasting. Bijdragen worden op vrijwilli ge basis gegeven.” De Konink rijkszaal heeft witte muren, een prettige lichtinval, blauwe vloerbedekking, comfortabele goudgele stoelen, goede ver lichting en een sfeervol podi um. De plaatselijke gemeente van Jehovah’s Getuigen heeft ook leden uit Boskoop, Ze venhuizen en Moerkapelle. De vaste kern bestaat uit rond de tachtig gedoopte verkondi gers. De organisatie telt we- ZEVENHUIZEN - Stichting Oud Zevenhuizen/Moerka- pelle heeft op dinsdag 25 juli weer haar deuren geo pend van het Historisch Centrum Ons Verleden. De openingstijden zullen zoals vanouds zijn van ’s avonds 7.30 uur tot circa 09.30 uur. Deze avond is voor de conservator van de oud heidkamer een zeer bijzon dere avond, hij zal u met veel trots de eerste Zeven huizense Nike aan u tonen. Deze leren schoen, volgens kenners meer dan 100 jaar oud is gevonden bij opgra vingen in de tuin van de voormalige schilderswinkel van Engelevaart, waar nu Assurantiekantoor Nobel zijn huisvesting heeft gevon den. Het adres van het Histo risch Centrum isTwee- manspolder 15, Zevenhui zen. Te herkennen door de bordjes te volgens met Oudheidkamer. Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - Zaterdag middag hielden de Jehova’s Getuigen in Waddinxveen open huis in hun schitterende nieuwe Koninkrijkszaal in de Burgemeester Trooststraat. Na een onderkomen aan de Kerkweg betrokken zij in 1969 het uit 1928 stammende pand aan de Burgemeester Troosstraat. Eeder was hier een katholiek verenigingsge bouw met een kleuterschool gevestigd. Boven de zaal is een woonhuis, waar een ouderling van de gemeente woont. Ook dit woonhuis wordt gemoder niseerd. „Het werd de hoog ste tijd de Koninkrijkszaal aan de eisen van nu aan te pas sen”, zegt Ewout Bulk uit Bo skoop. Hij is de voorzitter van het leidinggevende lichaam van ouderlingen. „Wij kennen regionale bouwcomité’s, RBC’s, die per district plannen voor nieuwbouw of renovatie bekijken. Zij hebben architec ten en andere deskundigen in dienst, die ook zaken als bouwvergunningen met de ge meente regelen.” Eerst werd een begroting gemaakt. Al snel was duidelijk dat nieuwbouw niet haalbaar was. Bovendien wilde niemand echt weg uit het vertrouwde gebouw. Daarom werd besloten de be staande ruimte totaal te ver nieuwen, al stond tevoren vast dat dit een zeer ingrijpende klus zou zijn. Hoe ingrijpend tonen de foto’s en videoban den, die zaterdag werden ver toond. Op 22 april van dit jaar werd met de sloop be gonnen. „Alleen de buitenmu ren zijn blijven staan”, meldt De Vierdaagse van Nijmegen is gisteren van start gegaan. Ook Waddinxveen levert weer deelnemers. Leo Wem- pe is een van hen. De 62-jari- ge loop alweer voor de 19e keer mee. Zie verder pagina 23 TIENERKAMER'SVEN' u>tgevoerd in ahorn ledikant (90x200) - nachtkastje, ook te gebruiken als TV’ audio/video meubel (43 x 72 x 38 cm) linnenkast (175x68x55 cm! - boekenkast (175x58x55 cm) - bureau (73x100x48 cm) Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (01 82) 622 388 Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: Ol 82 - 51 42 58 CU Deze week nergens goedkoper! Informeer naar uw voordeel. reldwijd meer dan 90.000 ge meenten, die allemaal volgens dezelfde regels en doelstellin gen werken. „De Koninkrijks zaal is de ruimte waarin wij ons geloof belijden”, legt Bulk uit. „Wij komen hier twee maal per week samen. Onze vergaderingen beslaan totaal vijf uur per week. Zondag morgen is hier een openbare lezing over allerlei onderwer pen. Ook bespreken wij dan ons eigen blad De Wachtto ren. Die bijeenkomsten wor den door rond de honderd mensen bezocht. De zaal biedt plaats aan zo’n 140 be zoekers. Dan is het echt vol.” Donderdagavond is er weder om een bijeenkomst in de zaal, waar onder meer bijbel- onderrricht wordt gegeven. Dinsdagavond komen de Jeho- vah’s Getuigen in groepjes bij een om over bijbelse onder werpen te praten. „Binnen onze gemeenten kennen wij geen ’bazen’”, geeft Ewout Bulk aan. „Wel hebben wij een lichaam van ouderlingen, dat leiding geeft aan de lopen de zaken. „Ik ben presiderend opziener, zeg maar de onbe taald voorzitter van dat li chaam van ouderlingen.” Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp V 3 six-packs Aanbiedingen geldig deze week vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas gunning was en men dus ook niets had om aan te toetsen. Toen de milieudienst Midden Holland er bij werd gehaald, bleek dat zij van het gemeente bestuur opdracht hebben niet op te treden. Op hetzelfde mo ment wordt een agrarisch on dernemer op 300 meter af stand wel beboet met 3000,- omdat een nieuwe brandstof tank wel al op het bedrijf aan wezig is, maar nog niet geïnstal leerd. Daarnaast was deze ondernemer nog niet helemaal gereed met de aanleg van een nieuwe wasplaats. Zie verder pagina 3 www.casba.nl Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 28 juni t/m 31 juli Nu een complete tienerkamer MHMK van 699,- voor Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Het Logeerhuis aan de Jan Dorre- kenskade blijft geopend. Met ingang van I oktober 2000 valt het Logeerhuis onder het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Jutter in Den Haag. Dat is de uit komst van de maandenlange onderhandelingen tussen het Regionaal Centrum Jeugdhulpverlening Midden-Hol- land (RCJ) en De Jutter. In het huis worden in de week enden kinderen met ADHD, autisme of een daaraan ver wante stoornis opgevangen. Hypotheek adviseur begonnen zich te roeren. On derzoek bracht aan het licht dat het bedrijf niet over een milieuvergunning beschikte. Volgens de aanwonende familie was de gemeente Reijneveld goed gezind en ondernam geen actie hoewel de wet niet werd nageleefd. Dit bleek eens te meer toen de gemeente Rei jneveld een milieuvergunning verstrekte, die vervolgens door familie Vollebregt met succes werd aangevochten en door de Raad van State werd vernietigd. Wanneer de familie vervolgens de gemeente belde met klach ten, zei men dat er geen ver- door het minis terie van VWS. „De Provincie heeft woord ge houden, zij blij ven de kosten tot I oktober op zich nemen”, zegt Mooij. Het ministerie van VWS trok vorig jaar vijf miljoen gulden uit voor opvang van kinderen met genoemde stoornissen maar stelde dat bedrag alleen be schikbaar voor huizen die geld ontvangen van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Lo geerhuis Waddinxveen viel on der de RCJ en kreeg alleen tij delijke steun van de Provincie die dat echter niet op structu rele basis wilde doen. Nu het huis onderdak vindt bij De Jut ter, dat wel onder GGZ valt, zijn de financiële problemen voorbij. Het Logeerhuis werd in 1998 opgericht om ouders van hy peractieve of autistische kinde ren te ontlasten. De kinderen logeren er eens in de vijf weken een weekend. De bezettingsgraad is 100 pro cent bij een aantal van dertig plaatsen. veld wil een bestaande schuur vergroten en dat is in strijd met het geldende bestemmingsplan, dat alleen agrarische bedrijven in het gebied toestaat. De be staande schuur kon rond 1993 alleen gebouwd worden, wan neer het een schuur zou be treffen van maximaal 40 m2 en deze als schuur gebruikt zou gaan worden bij een burgerwo ning behorende opslag. De schuur werd in de praktijk ech ter gebruikt door het zich snel ontwikkelende aannemingsbe drijf van de heer Reijneveld. De aanwonende buren, ondervon den hinder van het bedrijf en ,ot 21.00 uur WADDINXVEEN - Het uit leenmagazijn van De Vier stroom in Boskoop is in de va kantieperiode van 7 juli tot en met 25 augustus gesloten. Cliënten kunnen in die periode gebruik maken van de gratis bezorgdienst van De Vier stroom. Ook kunnen zij voor het halen en brengen van hulp middelen terecht bij de Thuis- zorgwinkel/Meditheek in Gouda (Boelekade I). Voor meer informatie over de gratis bezorgdienst en over de ope ningstijden van de Thuiszorg- winkel/Meditheek kan gebeld worden met De Vierstroom- Zorglijn, tel. 0182-594 500. Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Tijdens de afgelopen week ge houden raadsvergadering, was het niet alleen het voorberei- dingsbesluit voor Hotel Vos, dat voor het nodige tumult zorgde. Ook locatie Middelweg I6a te Moerkapelle moest van een nieuw voorbereidingsbesluit worden voorzien om een inge diend bouwplan bij de provin cie te kunnen handhaven. Het is echter al voor de derde achter eenvolgende keer dat voor de ze locatie zo’n besluit moet worden genomen. Het aldaar gevestigde loon- en aannemersbedrijf J.D. Reijne- De Waddinxveense gemeente van Jenhovah’s Getuigen hield zaterdagmiddag open huis in de totaal vernieuwde Koninkrijks-zaal in de Burgemeester Trooststraat. Ook tal van (oud)buurtbewoners kwamen een kijkje nemen. (Foto: Sjaak Nooteboom.) Half februari was er nog een informatie-avond over de problemen van het Logeerhuis. (Foto: Archief WvW/ Sjaak Noteboom.) >cile behang- en schildersbedrijf speciaalzaak t rt) behang - glas isser zaïr het adres voor autolakken Dorpstraat 80 - 2742 AK Waddinxveen - Tel. 0182- 617596 bestaan. Aan de andere kant doet het RCJ nu wel afstand van een ontzettend leuk en goed project. We raken het kwijt”, aldus de directeur. Het geerhuis dat geld misliep door de wijze Samenwerking subsidiëring met De Jutter is rond RCJ-directeur R. Mooij zegt om ouders uitleg te geven over met een wat tweeslachtig ge- de toenmalige situatie. Het Lo- voel te zitten. „Enerzijds ben ik geerhuis dreigde de deuren te natuurlijk erg blij dat het rond moeten sluiten omdat er geen is en dat het Logeerhuis blijft geld meer was. Op die bijeen komst was ook Gedeputeerde Statenlid E. Hallesleben aanwe zig. Zij sprak toen alle steun uit voor het behoud van het Lo- Weekblad voOr Waddinxveen Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle - M oplage 14.500 exemplaren 54e jaargang nr. 2707 RCJ zal alleen be trokken blijven bij het Logeer huis op het ge bied van de deta chering van personeel. Als dat nodig is. Want het perso neel van het Logeerhuis krijgt de keuze bij welke organisatie het werkzaam wil zijn. „De mensen mogen bij het RCJ blij ven maar kunnen ook over stappen naar De Jutter. Dan ne men ze bij ons ontslag”, zegt Mooij. Mooij had weinig twijfels over of het goed zou komen met het Logeerhuis. „De gesprekken zijn altijd uiterst plezierig en constructief verlopen. De Jut ter wilde net als wij dat het huis in Waddinxveen open zou blijven”, verklaart de RCJ-direc- teur. Volgens Mooij reageerden ouders en medewerkers erg enthousiast dat de weekendop- vang aan de Jan Dorrekenskade in ieder geval geopend blijft. Wel zitten ze met de vraag wat er gaat veranderen. De RCJ-di- recteur is ook wat dat betreft optimistisch. „We hebben erg veel overleg gevoerd en ik heb de inschatting dat er niet veel verandert. De Jutter wil ook twee logeerhuizen in Den Haag gaan openen. De bedoeling is dat die bijna een kopie zullen gaan worden van het logeer huis in Waddinxveen. Ze willen gebruik maken van de experti se die wij hebben”, aldus Mooij. De ouders zijn vooral be nieuwd naar de omgang met hen. „Tachtig tot negentig pro cent van de klachten die men sen indienen gaat over bejege ning van hulpverleners naar cliënten, dus die houding kan ik me voorstellen.” ZZ/////Z -nw X Iz t||

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1