Wetenschap bezit Kwaaitaalvloer komt rauw op dak vallen Woonpartners heeft beperkt aantal woningen met betonrot w,USB z z 4 OPRUIMING OPRUIMING Soirée de Bienvenue Alliance Fran^aise iiShSIi tóW;Bi mbmii Betonrot den hertog den hertog problematiek al lang bekend Wel/geen schade in september aangetoond de woningen in één bouwstroom zijn gebouwd kan logischer wijze worden aangenomen dat ook in de straten die tot dan toe buiten schot bleven, Kwaaitaalelemen ten zijn gebruikt. In dat geval had men deAkkerwinde en het Hoefblad ook direct op de lijst gezet van ’risicostraat’. -IW Taardt lijk géén Calcium-chloride Subsidiepotje VHBW Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0I 82 - 63 03 32 Deze evenementenladder voor de regio Gouda wordt u aangeboden door de VW Gouda aan de Markt 2 7. De openingstij den zijn op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot I 7.00 uur. Volgend jaar twee complexen Zevenhuizen- Moerkapelle aangepakt Of# WOENSDAG 26 JULI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 Er zijn verschillende gradaties. In dit geval is de draagkracht wezenlijk aangetast. ge- Zondag 30 juli -Houtmansplantsoenscon- cert, aanvang 14.00 uur, inl. mevr. Kraayeveld, tel. 0182- 531858, programmaboekje te koop bijVW. Vrijdag 28 juli -Kinderactiviteiten bij De Noorderzon aan de Johan de Wittlaan Zaterdag 29 juli -Hobby- crea- en cadeau- markt op de Korte en Lan ge Tiendeweg. Activiteiten en evenemen ten in de week van 27 juli tot en met 2 augustus. schade is ontstaan. Als de ge meente Waddinxveen in het ge val van aantoonbare schade tot een verlaging over gaat, volgt zij daarmee het advies op van de Vereniging Nederlandse Ge meenten. Andere gemeenten in Nederland hebben de WOZ- waarde al verlaagd en in enkele gevallen is er een bijdrage in de reparatiekosten gedoneerd. B&B ITALIA Zitgroep Charles Met wollen stof donkergrijs Van 12.346,-voor 9200,- 3-zits bank HARRY kleur blauwgrijs van 7545,- voor 5600,- Fauteuil SOLO in lichtgrijs en donkergrijs van 2520,- voor 1890,- p. stuk I Interieur-adviseurs Hoofdstr. 72, 2406 GL Alphen a/d Rijn Interieur-adviseurs Hootdstr. 72, 2406 GL Alphen a/d Rijn 2- zlts bank fauteuil 'Klassiek' model in zwart leer van 11.390,-6500,- Gedesslneerde karpetten zuiver wol 180 x 270 cm. Voor 2000,- p. stuk. 3- deurs garderobekast wengé met witte deuren breed 192 hoog 228 cm. Van 8732,- 6500,- Exclusief montage. 25% KORTING op topmerken WADDINXVEEN - De be- tonschadeproblematiek is niet van de laatste jaren. Hoewel het probleem ei genlijk pas sinds het oprich ten van de Stichting Beton- schadevloeren Nederland echt intensief onder de aan dacht van de mensen is ge bracht, speelde in 1976 al de z.g. Monoliet-affaire. Toen werd er een groot onderzoek gedaan naar de toevoeging van calcium-ch loride aan betonelementen om het productieproces op te voeren. De uitkomst was dat alle betonproducenten, op Fle- vobeton na, gebruik maak ten van de toevoeging. De schadelijke gevolgen waren toen ook al bekend. De uit komst was voor Kamerlid Kombrink aanleiding om in 1978 te zeggen dat het pro bleem direct op een ade quate manier moest wor den opgelost. Zo zou worden voorkomen dat over tien/twintig jaar beton rot weer de kop op zou steken. Destijds was een chloride toevoeging van maximaal twee procent van het totaal toegestaan, nu is dat nog slechts 0,3 procent. niet mogelijk is om van die pot gebruik te maken. Een aanvraag op ISV-geld (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, red.) moet erg breed zijn en meer dere beleidsterreinen beslaan”, aldus de wethouder. Zij noemt het voorbeeld van bodemsane ring waarmee ISV is begonnen. Vroeger was sanering alleen voldoende, tegenwoordig moet een gemeente ook weten wat er na de sanering wordt ge bouwd, hoe de bebouwing eruit gaat zien en hoe de wijk wordt ingedeeld. Dat gaat dus veel verder dan een bijdrage in de reparatiekosten van Kwaai- taalvloeren. „Bovendien is het geen vetpotje. We deden een aanvraag in het kader van het centrum en daar kwam ook heel veel bij kijken met het no dige schaafwerk. De regeling is in de loop der jaren erg ver breed en de spoeling is dun ge worden. Maar als er een moge lijkheid bestaat, wil ik er zeker moeite voor doen”, zegt de wethouder. Donderdag 27 juli -Kaas- en Ambachtenmarkt, inl.WV, 0182-513666. -Orgelconcert in St. Jans- kerk, aanvang 12.30 uur, inl. 0182-512684. -Gratis rondleidingen St. Janskerk, aanvang I 1.00 en 13.30 uur, inl. 0182-512684. Door het onderhandelen van de Vereniging Huiseigenaren Betonschadevloeren Waddinx veen (VHBW) kunnen de mo gelijke herstelkosten voor de huiseigenaren enigszins be perkt worden. Het collectieve gevoel is emotioneel al veel waard maar door ’samen sterk’ op te treden, ontstaat er tevens een sterkere onderhandelings positie. Het mandaat van de in middels I I I leden tellende ver eniging gaat niet verder dan het voordragen van het bedrijf dat in de ogen van het bestuur de Woensdag 2 augustus -Vijftigste GoVeKa op de Markt, Goudse Vee en Kaastentoonstelling, 9.00- 12.30 uur ochtendpro gramma met vee- en kaas- keuringen. 13.00-16.00 uur feestelijk middagprogram ma. -Orgelconcert in de St.Jans kerk door Leo-Hans Koor- neef, aanvang 20.15 uur, inl. 0182-512684. ven”, zo zegt de directeur. „In Gouda zijn ook grote aan tallen woningen die te kampen hebben met het probleem maar dat zijn koopwoningen. Wij hebben in die gemeente geen problemen. In Waddinx veen gaat het om een beperkt aantal woningen in ons be stand”, zegt Mascini. Hij noemt de schade in Waddinxveen ’te overzien’ hoewel de getroffen maatregelen niet van perma nente aard zijn. „De beschadigingen zijn fors maar ingeperkt door middel van spankabels. Bij betonrot zijn reparaties echter nooit volledig”, aldus de directeur die zegt dat de maat regelen zo’n vijftien jaar wer ken. „Op dit moment heeft het pro bleem geen hele hoge urgen tie.” Filmhuis -Novecento deel I, do. en di. om 20.00, za. om 16.00 uur. -Novecento deel 2, vr.en wo. om 20.00, za. om 20.00 uur. ren. De SBN heeft twijfels over het aantal van I 10.000 wonin gen. Volgens de stichting lag de totale productie van de firmas veel hoger en is er eerder spra ke van 300.000 huizen. In dat geval ligt de schade nog vele malen hoger. In Waddinxveen gaat het voorlopig om zo’n 500 woningen waarvan nu bekend is dat er Kwaaitaalelementen zijn gebruikt. „Het gaat om aanzienlijke be dragen die voor ieder verschil lend zijn. Zoals gezegd, niet iedereen met een Kwaaitaalvloer heeft schade en bij de mensen die wel schade hebben is een enor me verscheidenheid: sommige vloeren kunnen nog tien jaar mee voordat er iets moet wor den gedaan, bij twee woningen in Nederland moest de hele vloer eruit”, zegt de bewoner die zelf in ’het midden van de schaal’ zegt te zitten. In de buurt zijn volgens deze bewoner veel schrijnende ge vallen. „Hoewel het echt enorm vervelend is en niemand zoiets wil hebben, kunnen de eigenaren die het huis dertig jaar geleden nieuw kochten het bedrag waarschijnlijk wel op brengen. Maar wie hier een paar jaar geleden is komen wo nen heeft veel meer geld be taald voor het huis em zitten dus met zware lasten. Boven dien zijn het gezinnen met schoolgaande kinderen. Met na me voor hen zijn de financiële gevolgen heel groot.” Op initiatief van een van de be woners van de Berkengaarde zijn de krachten gebundeld conform het advies van de SBN (Stichting Betonschadevloeren Nederland) omdat als collectief veel meer bereikt kan worden. Binnen enkele dagen werd aan sluiting gezocht door de bewo ners van de Groensvoorde, Es- sengaarde en Weidezoom. Dit leidde op 19 november 1999 tot een gezamelijke bijeen komst in de Ontmoetingskerk. Daar gaven de ruim 100 aanwe zigen aan zich te willen vereni gen en een voorlopig bestuur werd benoemd. Op 10 maart avonden meeste en belangrijkste vragen zodat de direct betrokkenen goed op de hoogte waren waarom er zoveel ophef is over hun Kwaaitaalvloer. Het Rijk schat op basis van het onderzoek van CUR de totale schade op 675 miljoen gulden. Staatssecretaris Remkes is daarbij van mening dat het Rijk dat bedrag niet hoeft te betalen maar wijst er op dat gemeen ten geld kunnen halen uit het potje voor stedelijke vernieu wing. De gedupeerden zijn niet blij met deze beslissing van de staatssecretaris, omdat lande lijk gezien zij overgeleverd worden aan de willekeur van de diverse gemeenten. De ene gemeente is rijker dan de ande re, de onderlinge verschillen in aantal aanwezige ’Kwaaitaal- woningen’ speelt een rol. Zeker is dat in Waddinxveen in 5 pro cent van het totale aantal wo ningen problemen kunnen ont staan, een percentage dat vraagt om de aandacht van de plaatselijke politiek. De gedu peerden rekenen op zoveel mogelijk medewerking van de gemeente. De V.H.B.W. ziet hierin een taak voor zichzelf weggelegd en wil gesprekspart ner zijn. Wethouder Wientjens vraagt zich af of Remkes wel helemaal op de hoogte is van de regeling. „Mijn eerste indruk is dat het complexen wil hij nog niet noe men omdat de bewoners nog niet volledig zijn geïnformeerd. Wel wil Mascini kwijt dat hij overleg gaat voeren met de ge meente Zeven huizen of zij een beroep wil doen op ISV-gelden (Investerings budget Stedelijke Vernieuwing) om zo een deel van de kosten compenseerd te krijgen. Op de twee gebouwencom plexen in Zevenhuizen-Moer- kapelle na, is de Wingerd het enige gebouw van Woonpart- ners dat te maken heeft met betonrot. „We hebben 4000 woningen bezocht en daarvan zijn er nog 48 waaraan gewerkt moet wor den. Dat is een prettig gege- Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Op de deurmat van 450 Waddinxve- ners plofte eind september ’99 een brief van de gemeen te geadresseerd aan de bewoner/eigenaar van dit pand. Na het lezen van de brief, begon het te gonzen van de verhalen. In de brief stond dat hun huis voorzien was van een Kwaaitaalvloer en dat de vloer mogelijk beschadigd is. „We zijn enorm geschrokken. Je eerste reactie is ’goh, had ik dat geweten dan...’. Het kwam velen, ook ons, rauw op het dak vallen”, aldus een Kwaaitaalvloer-eigenaar die niet met de naam in de krant wil. inspectie bij de leden moet uit voeren. Als de leden het met het bestuur eens zijn dan kan het bedrijf vast stellen of er schade is en zo ja, welke maat regelen er dienen te worden genomen en wat de kosten daarvan zijn. De verwachting is dat de eer ste inspecties in september, na de vakanties, zullen worden uit gevoerd. Na de inspecties is er meer bekend en volgt er een ledenvergadering over hoe dan te handelen. „Misschien is het dan einde vereniging want de gevallen verschillen zo per huis. Sommigen zullen nog jaren kunnen wachten met actie on dernemen. Anderen moeten misschien direct al aan repara tie denken. Dan gaan we als vereniging opnieuw met onze leden bekijken wat we willen en kunnen doen”, aldus de voorzitter. Een mogelijkheid is dat het be stuur mandaat krijgt om te on derhandelen over een offerte die een lange geldigheidsduur heeft om zo toch nog een kor ting te kunnen bedingen op een reparatie. Een belangrijke taak blijft de gezamenlijke belangen behartiging van de leden bij de lokale overheid. De voorzitter van de VHBW vroeg de gemeente bij het vast stellen van de nieuwe WOZ- waarde om bij de waardebepa ling rekening te houden met huizen die voorzien zijn van Kwaaitaalelementen. De ge meente zegt dat hun taxatiebu reau Damastes rekening zal houden met de problematiek maar dat een aanpassing van de waarde van de woningen mo gelijk pas zal geschieden zodra duidelijk is of er inderdaad gramma voor het cursusjaar wonen van deze kennisma- 1999-2000 toegelicht. Het bij- kingsavond is gratis. Om de productie op te voeren gebruikten enkele fabrikanten van betonnen vloerdelen dik wijls calcium-chloride om het beton sneller te laten harden. Wat men echter niet wist is dat het middel met water en zuur stof boven een bepaalde hoe veelheid de ijzeren wapening van het beton laat roesten. Het gewraakte mengsel is gebruikt in de periode 1965 - 1981. Uit het recente onderzoek ’Beton- schade Kwaaitaal en Manta vloerelementen in de woning bouw’ van CUB in Gouda blijkt dat I 10.000 woningen in Ne derland betonrotgevoelige ele menten zijn gebruikt waarvan 2000 werden de statuten van de vereniging ondertekend en was deV.H.B.W. officieel geregi streerd. In de tussenliggende tijd waren een aantal gesprek ken met de gemeente gevoerd met o.a. als resultaat een op 15 maart door de gemeente Wad dinxveen georganiseerde voor lichtingsavond in het Anne Frank Centrum, mede gepre senteerd door de SBN. De meer dan 250 aanwezigen kre gen een duidelijk beeld van de situatie rondom ’hun’ Kwaai- taalvloeren.„De paniek was na ontvangst van de brief echt erg groot. Maar gelukkig kon dat al snel worden ingedamd. Wie na melijk een Kwaaitaal- of een Mantavloer heeft, hoeft name- schade te hebben. Als mensen al schade hebben, dan nog zakken ze niet spontaan met de stoel door de vloer. Dat is on zin”, vertelt de bewoner. Tijdens de informatie- beantwoordden de worden getroffen. Volgend jaar begint Woonpartners wel met werkzaamheden om een com plex in Zevenhuizen en een complex in Moerkapelle te re pareren. „In totaal gaat het om 48 wo ningen en een bedrag van 1,2 miljoen gulden”, zegt René Mascini, directeur van Woon partners. De namen van de WADDINXVEEN - De Alliance Franrjaise Boskoop, Waddinx veen en Zoetermeer organi seert donderdag 7 september een soirée in de aula van het gebouw hoek Oranjelaan, Dr. WJ. Paltelaan IDe aanvangstijd is 20.00 uur. Tijdens deze avond kunnen cursisten kennismaken met het bestuur van de Alliance Fran^aise, de docenten en hun medecursisten. Verder kan er informatie wor den verkregen over definitieve cursustijden, boeken etc. Te vens wordt het culturele pro- er 27.500 schade hebben met een, volgens het rapport, ge middelde kostenpost van 13.000 a 23.000 gulden. De SBN werd in augustus 1998 opgericht en is een uitvloeisel van de ontdekking van ’beton rot’ (zoals het in de volksmond wordt genoemd) in Nieuwe- gein waar een bewoner in 1997 brokstukken van haar vloer in de kruipruimte zag liggen. De vereniging wil als overkoepe lend orgaan optreden om be- tonschade algemeen erkend te krijgen bij overheden om zo doende te werken aan financië le oplossingen zoals het belas- tingaftrekbaar maken van reparaties aan betonrotvloe- Het probleem speelt zich onder de Kwaaitaalvloer af. Roestpuisten in het beton kondigen het onheil aan, gevolgd door lange scheuren en uitein delijk het afbrokkelen van beton waardoor de wapening tevoorschijn komt en de draagkracht afneemt. (Foto3A1.) W’VEEN/Z’HUIZEN-MOER- KAPELLE - De woningbouw- stichting Woonpartners Mid- den-Holland herstelde in 1987 al 44 woningen aan de Wingerd die te lijden had den onder be tonrot. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er op dit mo ment geen extra maatregelen meer hoeven te Het schrijven was het resultaat van de opdracht van het minis terie van Volkshuisvesting in het voorjaar van 1999 aan alle ge meenten in Nederland om uit te zoeken hoeveel huizen ge bouwd zijn met Kwaaitaal- en Manta-elementen. Toen in de gemeente Gouda bekend werd dat er woningen waren die der gelijke vloeren hadden, belegde de gemeente direct een infor matieavond. Waddinxveen was passiever door het sturen van een brief. Bovendien bleek in mei 2000 de gemeente Wad dinxveen niet in staat geweest om alle Kwaaitaalvloeren te achterhalen door archiefonder zoek. De aannemers weken mogelijk af van hun bouwver gunning en gebruiken andere vloerelementen dan op grond van de vergun ning was toege staan. De ge meente heeft echter niet ge keken naar de bouwstroom: in wijken waar Filmprogramma Arcade Bioscoop -M:l-2 (Mission: Impossible 2), dag. om 18.45 en 21.30, za. om 0.15 uur. -Me, Myself an Irene, dag. om 18.45 en 21.30, za. om 0.15 uur. -Shanghai Noon, za. om 0.15 uur. -The Patriot, dag. 20.30 uur. -Stuart Little, dag. om 14.00 uur. -Teigetjes Film, dag. om 14.00 uur. -The Flinstones, Viva Rock Vegas, dag. om 14.00 uur. - A KEUKENS. TEGELS SANITAIR i Starmglaan s. 274'1 GC Waddmxveen. 0182 -621222.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 11