Afdeling Gouda van NTTB krijgt fusie opgelegd 50 jaar Goudse Vee- en Reisverzekering van Zorg en Zekerheid Onze reisverzekering sluit perfect aan op onze aanvullende verzekering. Schmidt Open’ op één tennispark Kaastentoonstelling Inschrijving Ondernemersprijs Midden-Holland 2000 geopend WADDINXVEEN - De Kamer Kitty van der Neut. Banken, ac- van Koophandel Rotterdam or- countants, ondernemers- en ganiseert de derde uitreiking winkelverenigingen en andere intermediairen zijn van harte uitgenodigd om geschikte kan didaten voor te dragen. Een voorwaarde is dat de onderne mer minimaal drie jaar is geves- gt- lm florg en Zekerheid Sb- Afscheid Koetsier in Pols- broekerdam Be Fair weer Voor alle zekerheid dichtbij. Bel voor meer informatie over onze reisverzekering: 0800-0327 Uitzending van kerken Wempe kent geen probleem in Vierdaagse in training klas r Kinderen Geen noodzakelijke, extra verblijfkosten. Dat betekent U heeft een aanvullende verzekering bij Zorg en dat u nooit twee keer tegen dezelfde schade verzekerd bent. En daarom houdt u meer guldens, goedkoper. Zo’n aanvullende verzekering verzekert buitenland. En daarom sluit hij perfect aan op de vakantie. reisverzekering van Zorg en Zekerheid. Want de aanvullende verzekering niet dekt. Geen medische kosten, maar wel uw bagage, kostbaarheden en i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel Ol 82 - 63 03 32 lires, marken, peseta’s of francs over voor uw Zekerheid? Dan is uw vakantiepret een stuk reisverzekering biedt nu juist alleen wat de u namelijk tegen medische kosten in het j| y C WOENSDAG 26 JULI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 De jury let hierbij op de ma- (Foto: organisatie Schmidt Open.) 'f 4 en voorzitter, kan zich het bonds- standpunt best voorstellen. „Vanuit het bondsbestuur gere- nen wij ons goed bedruipen”, aldus de Waddinxvener, die zich na de vakantie met het Goudse afdelingsbestuur gaat beraden over de toekomst. De fusieperikelen in de tafel- ten'nisbond spelen al een paar De onafhankelijke jury onder voorzitterschap van de heer R. Visser beoordeelt de inzendin gen op het thema Gedurfd on- men.Vaak komen dan bestuur ders aan het roer, die nooit een batje in hun handen hebben ge had”. deneerd is het met acht distric ten beter te besturen en dan met zestien of zeventien afde lingen. Ook het spelpeil zal op de duur wel omhoog gaan, maar voor tafeltennissers als wij, die een paar keer in de week een balletje slaan, maakt dat niks uit. Ik voorspel dat een fusie tot ledenverlies leidt. De bestuursleden, die nu deel uit teelt in de regio zullen zich pre senteren in een speciaal voor die opgerichte Groene Hart- tent. Op de laatste dag was Wempe aanwezig bij de huwelijksvoltrekking in de oude bierbrouwerij De Raaf in Malden van een Amsterdams paar dat in de Vierdaagse meeliep. Ge tuige was de vroegere ma joor Bosschart (87) van het Leger des Heils. nagementaspecten: productie, personeel marketing, finan ciën. Organisatie communica tie. Deze aspecten worden vooral bezien in relatie met getoond lef, genomen risico’s, aanboren van nieuwe markten alsmede origineel en creatief onderne merschap. De prijs bestaat uit een fraaie bronzen sculptuur en een be- drijfsvideo. Vanzelfsprekend is de winnaar verzekerd van veel positieve WADDINXVEEN - Bert Koetsier doet op zaterdag 5 augustus voor de laatste keer mee in een wedstrijd polsstokverspringen. In Polsbroekerdam hebben dan vanaf I4 uur de bonds- kampioenschappen plaats. De Waddinxveense veter aan is meer dan dertig jaar in deze sport actief ge weest. In Linschoten viel hij met een sprong van 13.12 meter juist buiten de prij zen in de categorie senio ren A. Zijn zoon Niels pakte bij de jeugd met 5.62 meter wel de eerste prijs. WADDINXVEEN - Leo Wempe heeft zonder problemen de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Het was de achttiende keer en niet de negentiende keer zoals abusievelijk is vermeld dat de Waddinxvener aan het wandelfestijn in de Keizer Karelstad deelnam. publiciteit. Winnaar van de On dernemersprijs Midden-Hol- land I998 was Ease Automa tion uit Waddinxveen, in I999 werd de prijs toegekend aan W. van der Heide uit Nieuwerkerk aan den IJssel. ZIEKENFONDS PARTICULIER De kinderen krijgen extra aan dacht. Er komt een aaiprogram- ma met kleinvee, waar de kinde ren zelf bij betrokken worden. Voor de allerkleinsten wordt een hoekje met konijnen, cavia’s etcetera ingeruimd in de Groe ne Harttent, zodat ook zij be schermd kunnen genieten. Stond de GOVEKA in eerdere jaren enkel in het teken van de landbouw en veeteelt, dit jaar worden voor het eerst ook toe ristisch recreatieve elementen ingebracht en zal aandacht ge schonken worden aan streekei gen producten. Beheer en gebruik van de pol ders om ons heen zijn nu een maal sterk veranderd in de afge lopen 50 jaar en dat wil deze jubilerende GOVEKA laten zien om zo een aanzet te geven voor nog vele jaren GOVEKA in het centrum van de stad Gouda. Be perkte de GOVEKA zich voor heen tot de ochtenduren, vanaf deze 50e GOVEKA wordt een dagvullend programma gepre senteerd. Het juli-nummer van het Groene Hart Magazine schenkt speciaal aandacht aan deze GOVEKA en daarnaast aan de vele veranderingen bij land- en veeteelt in de afgelopen 50 jaren. divisie te laten verdwijnen ont moet volgens De Wit weinig waardering. Een groot deel van de vierde divisiespelers zou dan weer regionaal moeten gaan spelen op doordeweekse avonden. Wim de Wit, nog altijd actief bij het Waddinxveense Kwiek, heeft met dit voorstel minder te maken omdat de meeste tafeltennissers in de af deling Gouda op lager niveau spelen. Dat zelfde geldt voor het aan genomen voorstel om met gro tere balletjes te spelen. Die zijn nu 38 mm in omtrek en dat wordt in het nieuwe seizoen 40 mm. „Het lijkt een kleine wijzi ging, maar het maakt echt ver schil. Het spel wordt minder snel en daardoor voor de tele visiecamera’s beter te volgen. De snelheid wordt beperkt en de zichtbaarheid vergroot”. De opzet is dat in de landelijke competitie per I januari 2001 met grotere balletjes wordt ge speeld, de afdelingen volgen per I augustus 2001 De Wit begrijpt dat de NTTB wat moet doen om het tafel tennis aantrekkelijker te ma ken. De bond kent een flinke terugloop in het ledental, zelfs 37 procent vergeleken met het jaar I986. In de afdeling Gouda gustus in de voormiddag wor den wederom de mooiste paar den, koeien, geiten en ander kleinvee uit de regio getoond. Een deskundige jury zal het vee keuren en prijzen toekennen. In kramen laten standhouders hun producten zien. In de Burgerhal worden de beste kazen van Zuid-Holland tentoongesteld en gekeurd. Om I2 uur volgt een defile der Kampioenen en een presentatie van de fokgroep van de Merwehoeve. In de middag zal een gevarieerd show- en demonstratiepro- gramma getoond worden. Een voltige, een kur op muziek door Anydate en andere verrassende, soms spectaculaire optredens met dieren beloven een mooi schouwspel. Paarden- en hon- dendressuur worden getoond in de ring. Enkele hoogtepunten in het middagprogramma zullen verzorgd worden door de showstal Penthesileia uit Rhe- nen. Het zijn perfect getimde shows waar mens, paard en po ny centraal staan. Jeffrey Heys- tek vertolkt het sprookje van de Wizard of Ozz. In dit agrarisch toeristisch programma zullen de oude volksdansen niet ontbre ken. Het middagprogramma zal de GOVEKA een feestelijk ac cent geven. Het wordt een geva rieerd agrarisch toeristisch pro gramma tot 16.00 uur. Bedrijven en instellingen die in de afgelo pen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwik keling van de landbouw en vee- WADDINXVEEN - De voetbalclub Be Fair hervat op maandag 31 juli de trai ning voor de nieuwe com petitie. Het oefenprogram ma is: dinsdag 8 augustus: Moerka pelle - Be Fair (scheidsr. Joop Kok), dinsdag 15 au gustus: eerste bekerronde, donderdag 17 augustus: Be Fair 2 - ARC 3, zaterdag I9 augustus: Berkel - Be Fair (2 teams), dinsdag 22 augustus: tweede bekerronde, don derdag 24 augustus: Be Fair 2 - Jodan Boys 2, zaterdag 26 augustus: Smitshoek - Be Fair (2 teams), dinsdag 29 augustus: derde bekerronde, donderdag 31 augustus: Be Fair 2©Moordrecht 2, za terdag 2 september: start competitie. een waarin iedereen elkaar kent. Bestuurlijke problemen kennen wij niet en ook financieel kun- gaat kosten. Dat geldt ook voor de spelers. Zij moeten grotere reizen maken naar de uitwed strijden. Dan wordt wel gezegd dat er regionaal wordt inge deeld, maar de zeggenschap daarover ben je kwijt. Ik zie die hele schaalvergroting als een jaar. Ook De Wit’s voorganger,, modestroom, die door de hele Frans Duijve uit Nieuwerkerk sportsector wordt over geno- aan den IJssel, had er mee te maken. Duijve zag eveneens geen voordeel in samengaan van de drie voornoemde afde lingen, wel in samenwerking. De drie afdelingen kennen een ge- Aantrekkelijk De prijsuitreiking vindt plaats op 12 augustus om ca. 16.00 uur. Per leeftijdscategorie krijgen de nummers I en de nummers twee en prijs.Ver der wordt het toernooi afge sloten met een loterij, elke inschrijving heeft een lotnum mer toegewezen gekregen en hierop worden de prijzen verloot.Tot slot krijgen alle deelnemers een aanden ken aan het toer nooi. Voorzitter Wim de Wit van de afdeling Gouda ziet geen voordeel in een fusie. Met het verhogen van de omtrek van de tafeltennisballetjes van 38 naar 40 mm heeft de Waddinxvener minder moeite. (Foto: Artistic An/ Liesbeth van der Vis.) 1 zamenlijke eerste klassecompe- titie en ook de jeugdteams zijn bij elkaar ingedeeld. Maar daar mee houdt de samenwerking op. Gouda heeft zijn eigen com petitie voor de lagere teams, evenals Dordrecht en Holland West. Wim de Wit, 26 jaar penning- valt het volgens De Wit met de meester van de afdeling Gouda afvallers nog mee. „Wij hebben sinds anderhalf jaar ook altijd tussen de 900 en 1000 le den gehad. De laatste jaren zijn Lekkerkerk en Boskoop wegge vallen en Zevenhuizen en De Goudse tafeltennissers voe len niets voor een fusie. Wel willen zij de samenwerking zo als die in de afgelopen jaren is aangegaan met Dordrecht en Holland West voortzetten. Hol land West, de grootste partner, is echter ‘omgegaan’ en steunt nu het bondsstandpunt. „Wij zien helemaal geen noodzaak om te fuseren”, zegt voorzitter Wim de Wit van de afdeling maken van het bestuur van de Gouda van de NTTB. „Wij zijn afdeling Gouda, zullen niet zo kleine gezellige afdeling gauw in een groter districtsbe- stuur gaan zitten. Die haken af omdat het hen dan teveel tijd WADDINXVEEN - Op zon dagmorgen 30 juli zal de Cen traal Hervormde Gemeente het kerkenprogramma op de RTW verzorgen. Deze uitzen ding begint om negen uur met het kinderprogramma. Om half tien wordt overge schakeld naar de Morgenster- kerk voor de uitzending van de eredienst. Voorganger in deze deinst is ds.T van ’tVeld. Na de kerkdienst zal om onge veer tien voor elf het program ma vervolgd worden met een impressie van de op zaterdag I juli gehouden avond Muziek voor Roemenië. Het kerken programma eindigt om twaalf uur. Door Bert Hertog GOUDA/W’VEEN - De Nederlandse tafeltennisbond heeft een voorstel aangenomen om het aantal afdelingen terug te brengen tot acht districten. Dat betekent dat de kleine afdeling Gouda een fusie krijgt opgelegd met Dor drecht en Holland West. Moerkapelle gefuseerd (TZM). Toch zitten we nog dik boven de 900 leden. De bond streeft naar afdelingen van gelijke grootte. Maar als Dordrecht, Gouda en Holland West sa mengaan krijg je al een afdeling die eens zo groot is als de rest”. De Wit, die kort geleden tot erelid werd benoemd van de afdeling Gouda, kan zich ook voorstellen dat de tafeltennis bond naar wegen zoekt om het spelpeil te verbeteren. In het Goudse gebied dienen zich am per talenten aan. Een veteraan als Ton de Gruijl heerste jaren lang op de Goudse kampioen schappen. Toch heeft, vertelt De Wit, de jeugd wel interesse in tafelten nis. „Wij hebben jaarlijks in de afdeling Gouda onze kinderta- feltennisfeesten. In twee sessies komen daar 140 kinderen op af. Een te klein deel stroomt door naar de clubs. Dat een kwestie van begeleiding”. Ook het voorstel om de vierde Z’HUIZEN/W’VEEN/BO- SKOOP - Het Peugeot Gara ge Schmidt Open jeugdtoer- nooi wordt wegens het wat tegenvallende aantal deelne mers op één park gespeeld. De planning was het toer nooi te organiseren op 4 tennisparken, te weten Ze venhuizen, Moerkapelle, Bo skoop en Nieuwerkerk. Door de data van het Open Jeugd- toernooi in de laatste week van de zomervakantie (bouwvak) is het aantal in schrijvingen wat tegen gevallen. Het aantal inschrijvingen be draagt 77, veel meer kinderen hebben aan gegeven mee te willen spelen maar zijn helaas op vakantie. Besloten is het toer nooi te spe len op één park zodat het voor alle deelne mers en alle toe schouwers gezelliger is. De keuze is gevallen op het park van de initia tiefnemer en sponsor Klaas Schmidt (van Peugeot Garage van de Ondernemersprijs Mid- den-Hollamd. Op 9 januari 2001 wordt de winnaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel Rotter dam (kantoor Gouda) in de tigd. Goudse Schouwburg bekend gemaakt. Ondernemers kunnen zich tot I september aanstaande in schrijven. Een aanmeldingsfor- dernemerschap. mulier ligt al klaar bij mevrouw 14.00 uur door ome Jos poffertjes gebakken en zater dag is er vanaf 14.00 uur een BBQ tegen een beperkte vergoeding. Dagelijks worden er aan alle deelnemertjes versnaperin gen gegeven (popcorn, aa- drink, drop, kikkers, munten, ijsjes, marsen etc). Schmidt) en dus op de ten nisclub van Zevenhuizen. De organisatie berust wel op de diverse commissieleden van de vier voornoemde clubs. Gedurende de gehele week wordt er voor de deelne mers en de opa's, oma’s, pa pa’s en mama’s voor gezellig heid gezorgd. Onder andere worden er woensdag middag van af REGIO - Op woensdag 2 augus tus 2000 wordt de 50e Goudse Vee- en Kaastentoonstelling (GOVEKA) georganiseerd op de Markt in Gouda. Het is het oudste evenement van Gouda. In 1951 werd de eerste GOVE KA geopend door de Commis saris der Koningin in Zuid-Hol- land, mr. LA. Kesper. Hij en de burgemeester van Gouda, mr. Dr. K.F.O. James spraken hun hoge verwachtingen uit aan gaande dit agrarische evene ment in het hart van de Oud hollandse stad. Voor een dagje Gouda wordt deze 50e GOVE KA van harte aanbevolen. Rond 07.00 uur begint het evenement met het aanvoeren van de die ren en het netjes in orde maken (toilettenen). Daarna gaan de dieren naar de Markt en vinden de keuringen plaats. Aan het ein de van de ochtend worden de kampioenen bekendgemaakt. De ochtend wordt afgesloten met een defile van de kampioe nen en de mooiste exemplaren uit de fokstal van de Merwehoe ve. De band met de Provincie Zuid- Holland bleef bewaard. Dit jaar zal de voorzitter van de Konink lijke Cebeco Groep en tevens oud waarnemend Commissaris der Koningin, ir. D. Luteijn, bij wijze van opening, een feesttoe- spraak houden op het bordes van het Stadhuis. Op dinsdag I augustus vinden de traditionele kaaskeuringen plaats in de Burgerhal. Op 2 au- A' r a *8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 19