c Nieuwbouwpand Waddinxveense hefbrug Deze verstandelijk voorzien van nieuw jasje gehandicapten grondig vernield Week Moerkapelse Dorpstraat krijgt parkeergarage "ALLES VOOR A UW OPEL... I Luxafl ex® Van Elswijk b.v. Onder invloed ■si SPAAR VOOR KORTING OP EEN VAKANTIE BIJ GRAN DORADO Directrice stichting De Bruggen: ’onvoorstelbaar r KM UW TELEVISIEDOKTER S 0182-613500 Kwaaitaal Geen i wilt O NEELEMAN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie IGRAN DORADO Nieuwe en gebruikte PIANO’S Zomeraanbiedingen bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172) 6125 41 Opgeteld de beste! - van der linde I^DE GRAAF PARTNER - „0 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle oplage 14.500 exemplaren 54e jaargang nr. 2708 Informeer naar uw voordeel. Zie elders in deze krant. M| (Foto: Sjaak Noteboom.) geen j 6 De Hypotheker EVMj Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed over een toekomstig blootmo- tel in de Eendrachtspolder. En als het gaat over woningbouw daar, wenste de Jong daar echt zelf over te kunnen beslissen. Hij wilde opheldering van ver antwoordelijk wethouder van de Stee.Van de Stee ging in eer ste instantie uit van een ‘bloot- botel’ en gaf aan dat het om een studie uit 1998 van de Grontmij ging- Deze zaak was wat ingeslapen, maar thans is men op provinci aal niveau en binnen de Rotter damse regio de zaak weer aan het activeren, aldus van der Stee. In de raamplancommissie zouden er inmiddels keuzes over een aantal varianten zijn gemaakt, maar daar was de wet houder niet bij geweest en kon er verder ook niets over zeg gen. „Wanneer ook maar iets bekend is, kom ik er direct mee naar de raad”, aldus van der Stee. En met deze toezegging op zak konden de raadsleden eindelijk op vakantie. Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182)61 23 73 Zijde 3 Boskoop (0172) 21 25 44 Woensdag 26 juli 2000 WADDINXVEEN - De bekendste blik vanger aan de Gou we van Waddinx veen, de hefbrug, is in een tijd van vijf weken voorzien van een nieuwe laklaag. Het bedrijf Protecti ve Coatings Con tractors begon aan de klus tijdens de af sluiting van de brug wegens riolerings- werkzaamheden en kwastte na afronding van dat project nog lustig op los. Dit vaak onder toe ziend oog van voor bijgangers. Hoewel het er niet op lijkt door de open structuur van de brug, bedroeg het te verven oppervlak zo’n 5000 m2. Hef- bruggen van het ty pe die in Waddinx veen, Boskoop en Alphen de Gouwe overspannen staan in de schilderswe- reld bekend als één van de moeilijkst te behandelen objecten vanwege de hoogte, de complexe con structie en de bewe gende delen. De brugwachter moet immers wel gewoon zijn werk kunnen doen. De opdrachtgever, de provincie Zuid- Holland, kan tevre den zijn want vorige wéék vrijdag is het project afgerond door het industrieel straal- en schilders bedrijf. „Een absoluut re cord”, zo laat direc teur B.Verboom we ten. Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 182) 622 388 Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 51 42 58 RESORTSJ) MEER VAKANTIE VIND JE NERGENS! WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN MAANDAG 24 JULI T/M WOENSDAG 9 AUGUSTUS ,^0 Markt J WADDINXVEEN - D66 is nog altijd kwaad over het uitblijven van de subsidie voor Antilope. Een informa tieronde tijdens de laatste raadsvergadering over het nieuwe collegevoorstel om trent de atletiekers verliep niet zo rustig als verwacht. De Democraten begrijpen die ophef niet. ren. Als eerste werd een studie gepresenteerd over de mogelij ke invulling van de ‘van der Vlist- locatie’ tegenover de Hervorm de kerk. Het bleek vanwege de vele sterk in hoogte verschillend panden in die omgeving moeilijk geweest iets moois te ontwer pen. Uiteindelijk is er een fors gebouw uit de bus gekomen, waarbij half onder de grond een parkeergarage ten behoeve van de bewoners is gesitueerd. Daar bovenop komen drie woonlagen met totaal twaalf ap partementen. Dit levert een be hoorlijke steenklomp op waar van de hoogte ook de heer Fermont van de PvdA niet was ontgaan. Hij wilde hier over na dere uitleg van de ‘artiesten’ die getekend hebben voor het ont werp. Daarnaast wilde hij net als Lindhout van het CDA en Bac van de SGP weten waarom er op straatniveau geen winkels in het plan zijn opgenomen. Winkels voorkomen, dat de Dorpsstraat als winkelstraat Hypotheek adviseur VOOR STORINGEN AAN UW HUISHOUDELIJKE APPARATEH ZIJN WIJ BEREIKBAAR ONDER TEL. (0182) 64 00 72 NEELEMAN 'DE WITGOEOSPECIALIST’ KERKWEG OOST 185 4 WADDINXVEEN L BtvetSTMD fors van karakter.Terwijl het de bedoeling is de ‘Dorpstraat-ap- partementen’ te gaan verkopen, denkt men voor de rest aan verhuur. Ook presenteerde Vos de woningen die nu vrijwel de- brood ziet in de verhuur van finitief op de ‘van der Lindeloca- tie’ gaan komen. Een leuk ont werp levert in drie lagen ongeveer twaalf appartementen op. Deze gaan in het najaar in de verkoop en de bouw hier van zal spoedig beginnen. Als laatste meldde wethouder Zij- derhand, dat er ook een bouw plan binnen is teneinde in en achter de ‘boerderij van Zeg waard’ vier wooneenheden te realiseren. Hij gaf aan over dit plan positief gestemd te zijn, en gaf de com missieleden op vakantie mee eens over alle plannen na te denken. De vakantie kon echter nog niet onmiddellijk van start. Bij de rondvraag wilde de heer de Jong van het CDA eerst eens weten of het Weekblad onder hand meer wist dan de raadsle den. Hem was niets bekend Uw Luxaflex® raambekledingsspecialist: I,- INTERIEURVERZORGING Al geruime tijd staat de Kwaaitaal - in volksmond ‘betonrot’ - problematiek in de schijnwerpers. Ook een deel van de huizenbezitters in Waddinxveen weet inmid dels dat ze eigenaar zijn van een Kwaaitaalvloer en de mogelijke problemen die dat met zich meebrengt. In sep tember zal er meer duidelijk worden over de mogelijke schade, dan worden de eer ste inspecties uitgevoerd. wordt ingekort waardoor het voorzieningenniveau en de leef baarheid van de kern verder te rug loopt. Wethouder Zijder- hand gaf aan, dat de projectontwikkelaar trice T. Kooij van De Brug gen steken mis selijkheid en boosheid beur telings de kop op. „We waren trots op het ge bouw want het was net de vrijdag ervoor op geleverd. En dan is twee dagen later je eigendom volkomen vernield. Ik ben ook teleurge steld in de buurt. Onze indruk na een informatieavond was dat we welkom waren en dat gaf een plezierig gevoel. Dan verwacht je niet dat men sen aan onze spullen komen. Vooral omdat het ook gemeen schapsgeld is, voor gehandicap tenzorg is er al niet zoveel”, zegt Mooij. Ze zegt dat De Bruggen de schade van 50.000 gulden zal gaan verhalen op de daders. Dat bedrag kan nog oplopen omdat maandagochtend direct aangifte is gedaan bij de politie. Toen moest een bedrag wor den genoemd, hetgeen is ge daan op basis van de eerste in spectie zondagavond. „Naderhand kwamen we nog Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De politie heeft vorige week woens dag vier minderjarige jongens uit Waddinxveen voorge leid wegens hun aandeel in een grootscheepse vernieling in het nieuwe gebouw van stichting De Bruggen aan de Sterrenlaan. Drie van de verdachten, variërend in de leef tijd van 12 tot 16 jaar, moeten op 7 september voor de kinderrechter verschijnen op verdenking van inbraak en vernieling. De vierde, een 9-jarige, is te jong voor straf rechtelijke vervolging. winkels en gaf aan dat om bouw mogelijk te maken, eerst het be stemmingsplan zal dienen te worden gewijzigd. De politiek zal zich in deze ernstig moeten afvragen wie er nu het beleid uitzet de gekozen politici of de projectontwikkelaar. Vervolgens kwam de locatie van ‘Jip en Jan- neke’ aan de Jonkheer v.d. Wel- straat aan de orde. Met wat ex tra ingenomen grond ten oosten van de huidige peuter- club, had men twee gebouwen weten weg te werken. Het oos telijke gebouw zou moeten gaan bestaan uit 4 woningen voor ‘starters’. Voor de plek waar nu het peuteronderko- men staat, had men twee va rianten van gestapelde wonin gen en appartementen. Ook voor deze plek is de bebouwing meer vernielingen tegen”, zegt Kooij. Zij kon nog niet zeggen of door de vernielzucht de ge plande ingebruikname van het onderkomen moet worden uit gesteld. „Wij doen ons best om toch de vastgestelde termijn te halen van half september. De organisatie wil graag door en ook de familie van de patiën ten zouden enorm teleur gesteld zijn als er een vertra- ging zou optre den. Maar we zitten met de bouwvak”, legt de directrice de situatie uit. Mocht er een uit stel komen dan gaan zaken als loonkosten gewoon door en dus komt er een extra schade van 350.000 gulden per maand. „Ook die kosten zullen we in dat geval gaan verhalen”, zegt Mooij. De politie trof de jongens op het terrein aan nadat omwo nenden meldden dat er een deur openstond. De jeugdigen probeerden nog te ontsnappen maar na een achtervolging wer den zij toch aangehouden. Ove rigens zijn er al eerder aanzien lijke vernielingen gepleegd in het gebouw. Zie voor meer over De Bruggen elders in deze krant. Oprolbare hordeuren Schuivende hordeuren Scharnierende Mborrm In zet horren horren voor u op maat gemaakt oplossingen voot ramen en deuren, mooi van vormgeving superieur in kwaliteit en bedieningsgemak Met de Luxaflex’' Horren houdt u vliegende en kruipende insecten op een natuurlijke manier buitenshuis. Uw Luxaflex* specialist adviseert u graag over de ongekende mogelijkheden van het horrenprogramma. Voor de vernielers zal het in het weekeinde best een ’kick’ zijn geweest om plafonds en te lefoons te slopen, brandblus sers leeg te spuiten en bedra ding uit de muur te trekken. Ze gingen in ieder geval grondig te werk want de politie sprak van een ’enorme ravage’. Bij direc- De boog kan niet altijd gespannen zijn. Deze schilder neemt het er even van en zal ongetwij feld met plezier hebben gekeken naar het mooie uitzicht. (Foto: sjaak Noteboom.) Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Nog één keer moesten de le den van commissie I bij elkaar komen in een extra vergadering voordat zij met vakantie kon den. De reden is, dat voor een aantal locaties binnen de ge meente, waar gebouwd zou kunnen gaan worden, een pre sentatie werd gegeven over de mogelijke invulling. De uitbreiding van de wijk Swanla stond als eerste op de agenda. Dit betrof een al eerder ontworpen variant, waar nu een heldere invulling aan was gege ven met betrekking tot het aan tal en soorten huizen. In het plan, dat in twee wooneilanden is gedeeld, zijn 26 flats, 9 patio- woningen, 3 woonwagens en 17 ‘twee onder één kap woningen’ gepland. Dat het eigenlijk on mogelijk is een ongelijk aantal van de laatste woningen te bou wen, viel de commissie niet op. De toekomst zal leren hoe het uit gaat pakken, want dit plan heeft gelet op de reacties in de commissie veel kans binnen niet al te lange tijd gerealiseerd te gaan worden. In principe wor den de appartementen huur en de rest koopwoningen. Echter, sommige plaatselijke politici lie ten nu al merken, dat daarover in een toekomstige discussie nog eens ernstig over van ge dachte zal worden gewisseld. Wel wilden alle volksvertegen woordigers snelle realisering. Vervolgens werd door Vos Plan- ontwikkeling uit Reeuwijk, voor enkele locaties in de kern Moerkapelle mogelijke ontwer pen gepresenteerd, welke nog in een verkenningsfase verke- ZEVENHUIZEN - Vrijdagnacht 21 juli omstreeks een uur is op de Akkerstraat een 49-jarige automoblist uit Zevenhuizen aangehouden vanwege rijden onder invloed. Hij had een ade- malcoholgehalte van 340 ug/l, terwijl 235 ug/l de limiet is. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van 2 uur. voop Waddinxveen officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1