WADDINXVE Waddinxveense Haastert op de terugweg subsidie Antilope Nationale D66 nog steeds woedend over uitstel zwemvierdaagse slot van zomerseizoen OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° OPRUIMING Wereld winkel rebus wokkels Onder invloed Bingo Wadde- Flyers bij RTL4 WADDINXVEEN - Een drietal leden van Waddinx- veen Flyers heeft afgelopen vrijdagavond meegedaan aan het programma Sponsorbin- go! van RTL4. Het spelletjes- programma wordt gepresen teerd door Stelle Gommans en Jo de Poorter. den hertog Nieuwbouwpand verstandelijk gehandicapten grondig vernield opgelost WADDINXVEEN Grote belangstelling voor bingomiddag R U B R E N T E K E E M E G INSTITUUT SOCIAAL RAADSLIEDEN NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES CHEMOCAR juli GROEN OVERIGE VERGUNNINGEN 624622 624767 624500 612570 25% KORTING op topmerken BEZWAAR KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? van DIERENDA FT t PAGINA 3 WOENSDAG 26 JULI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 2 regelgeving zijn verleend: 1 spar het vergroten plaatsen: De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke Vervolg van pagina I. en Postbus 400, 2740 AK COLOFON Gemeentehuis postadres telefax 08.30 -14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. het bewaarde klein che- de chemocar afgeven. 13.35-14.20 14.25- 15.10 De PADOVA Fauteuil LOUISIANA en voetenbank romp in leer, kussens stof von 7763,- voor 5800,- Bank TAUREG 2-zits met chaise-longue van 8092,- voor 6000,- Servieskast SHIGETO 2-deurs in kersen van 7515,- voor 5600,- WADDINXVEEN - Carna valsvereniging DeWadde- wokkels organiseert iedere woensdagavond een bingo in het zalencentrum Het Nieuwe Trefpunt aan de Stationsstraat 18 in Wad dinxveen. Het gehele jaar door dus. Aanvang 20.00 uur, bingo- boekjes zijn te koop om 19,30 uur. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Joyce Kars, Jane Sijl en Do nald van Gasteren hebben aan dit programma meege werkt om geld in te zamelen voor de vereniging. Een aan tal familie- en verengingsle- den waren meegegaan naar de studio van Joop van der Ende in Aalsmeer om de deelnemers toe te juichen. Nadat als eerste Donald en daarna Joyce verloren kwam uiteindelijk Jane in de finale terecht. Helaas verloor ze de finale van de tegenstan ders van de dierenambulan ce uit Zoetermeer. Maar Ja ne heeft wel 2630 gulden voor de vereniging gewon nen. „Het was een hele leu ke ervaring om mee te doen aan zo’n televisieprogram ma”, vertelt Jane, „het gaat allemaal wel wat snel. Op eens is het voorbij”. „Al met al zeker geen slechte presta tie”, aldus voorzitter van de vereniging Donald van Gas teren. „Ze hebben goed hun best gedaan!.” De vereniging gaat het geld gebruiken voor jeugdactiviteiten. De opname van afgelopen vrijdag van de Sponsorbingo! wordt uitge zonden op 12 augustus. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: Interieur-adviseurs Hoofdstr. 72, 2406 GL Alphen a/d Rijn de definitieve besluitvorming. In dit stadium ;gen een voorgeno- i Kenbaar maken bij OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond De sociaal raadsvrouw, mevrouw 31 juli tot 28 augustus afwezig. - De Genestetlaan 14, 1 berken WADDINXVEEN - Woensdag nacht 19 juli omstreeks drie uur is een 29-jarige man uit Bo skoop aangehouden vanwege rijden onder invloed. Hij bleek een ademalcoholgehalte te hebben van 630 ug/l, terwijl de limiet 235 ug/l is. Hij kreeg een proces-verbaal, een rijverbod van 7 uur en zijn rijbewijs is in gevorderd. bedragen van - Zo zit dat metBijstand. Hoofdlijnen en 2000. Een uitgave ring. GOUDA - Corrien van Haas tert is op de terugweg. De wielrenster uit Waddinxveen, die twee maanden geleden bij een val haar schouderbanden verrekte, spurtte in de ronde van Gouda voor juniordames en regiorijdsters naar een tweede prijs. Moest zij in de sprint haar meerdere erkennen in Mienke van Dongen uit het Brabantse Dongen, de leiders- prijs was wel voor Corrien van Haastert. Het tweetal sloeg halverwege koers een gat met het peloton. Daarna liep de voorsprong ge staag op naar een minuut en groeide bij de toeschouwers op het clubparcours van Excel sior de verwachting dat de win nares uit het tweetal moest ko men. Corrien van Haastert (18), wetend dat zij de mindere sprinter van het tweetal was, probeerde in de slotfase weg te komen. Dat lukte echter niet. Van Haastert: „Ik heb het wel vijf, zes keer geprobeerd. De eerste keer verraste ik haar, maar op het achterste stuk van het parcours slaagde Van Don gen er toch weer in terug te komen”. Corrien van Haastert, die deel uitmaakt van de natio- C.M.J. de Bakker is van „De club zit nu werkeloos te wachten op een besluit van de gemeenteraad, dat allang geno men had kunnen zijn. Misschien was de manier waarop dit punt is behandeld wat ongebruike lijk, het zou in elk geval snel en duidelijk zijn geweest.” „Het verbaast mij niks dat juist mensen als mevrouw Vermeij van de PvdA en De Vogel van de WD, ook nog eens bijgeval len door Dijksterhuis van de PCW, zich zo star opstelden. Zij zijn bij uitstek de exponen ten van een ouderwetse en bo Spontaan verleende zijn me dewerking bij het zingen van bekende liederen door de aan wezigen. De tweede middag wordt gehouden op vrijdag, 4 augustus om 14.00 uur, even eens in het Anne Frank Cen trum en ook weer met mede werking van Spontaan. De organisatie is dan in handen van de ANBO. Evenals de eerste middag is een kop koffie of thee met iets lekkers gratis. De tota le kosten 5,-. Er zijn leuke prijzen en zijn er ook nog en kele verrassingen. Wat dat is dat merkt men wel. Ook deze middag is natuurlijk toeganke lijk voor alle leden van de drie ouderenbonden. De laatste middag zal worden gehouden op maandag 14 augustus en wordt door de K.B.O. georga niseerd. Dat is heel gewoon en zou niks bijzonders boeven zijn. Een an dere mogelijkheid was geweest dat wethouder Van Holsteijn het punt op de agenda had la ten zetten. In het reglement van orde staat onder artikel 15 lid 3 dat ’ieder lid is bevoegd voor stellen te doen welke niet zijn geagendeerd voor de eerstvol gende vergadering’. Dat zou ge heel volgens de regels zijn ge weest, want een wethouder is ook raadslid.” „Maar voor me vrouw Vermeij en De Vogel ging dat kennelijk allemaal wat te vlug. Als mevrouw Vermeij het over ’complete kolder’ heeft, kent ze dé reglementen niet. En als De Vogel zegt dat hij zoiets in zijn tienjarige loopbaan nog niet heeft meegemaakt, wordt het tijd dat er een frisse wind gaat waaien.” „De Waddinxveense raad had snel en duidelijk een helder be sluit kunnen nemen, maar on der invloed van een paar ou derwetse politici gaat het nu weer allemaal moeizaam en stroperig. Hoezo mensen weg jagen van de politiek? Men moet maar eens bij Antilope gaan vragen hoe men daar nu over de Waddinxveense poli tiek denkt!” OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Raadhuisplein 1 (0182) 624624 624680 WADDINXVEEN - „Aanvankelijk dacht ik dat mijn boos heid over het uitstel van een beslissing over de extra sub sidie voor de atletiekclub Antilope wel zou wegebben. Maar ik ben nu, na een paar weken, nog steeds woedend. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft zich van zijn allerslechtste kant laten zien”, aldus Frans Bos, fractie voorzitter van D66. nale juniorenselectie, gaf in elk geval aan weer terug te zijn. „Drie weken na die val ben ik weer met fietsen begonnen bij de club. In Delfzijl eindigde ik in een koers op de derde plaats. Volgende week rij ik in Assen. Daarna hebben we voor de voorbereiding op de WK mid den oktober in Frankrijk nog een trainingskamp in Limburg. Van de vijf dames valt er een af. Ik denk dat de definitieve selec tie in Limburg wordt aangewe zen”. Uitslag wedstrijd over veertig ronden: I. Mienke van Dongen (Dongen), 2. Corrien van Haas tert (Waddinxveen), 3. Joyce van der Nulft (Spijkenisse), 4. Ingrid Kelderhuis (Soest), 5.An gela van Dalen (Bergen op Zoom), 6. Mary van Galen, 7. Catharina Mulder (Rotterdam), 8. Irma van der Salm (Stomp- wijk), 9.Angeliena Huis (Halste ren), 10. Marlon Beekman. Bij de nieuwelingen-dames van 15/16 jaar, die eerder van start gingen in Gouda, zaten geen re- giodames. Deze koers werd in de sprint beslist door Suzanne de Goede (Zoeterwoude) voor Miranda Vierling (Den Haag) Sandra Duin (Alkmaar). Zet het KCA alstublieft niet vooraf bij de halteplaats. Kin deren kunnen ermee gaan spelen en dat kan echt heel gevaarlijk zijn. van het voorlichtingscentrum Sociale Verzeke- tiek bedrijven. En door hun op stelling doen ze een gerespec- sportclub ernstig tekort”, aldus Bos. Zoals be kend was Antilope in de eerste versie van het Beleidsplan geen extra subsidie van 40.000 gul den als bijdrage in een nieuwe kleedaccommodatie toebe deeld. Bij nadere bestudering van de cijfers nam het college van burgemeester en wethou ders daags voor de raadsverga dering het besluit toch die sub sidie in het vooruitzicht te stellen. „Toen ik daarnaar vroeg”, aldus Bos, „sprak ik met de burgemeester af dat ik er in de rondvraag naar zou vragen. Twee van de verdachten beken den daarbij ook aanwezig te zijn geweest. Na de aanhouding achterhaalde manier van poli- gaven de jongens nog wat na men van vriendjes die ook met de klus meehielpen. De schade teerde van eerdere slooppartijen wordt niet door De Bruggen verhaald omdat het gebouw toen nog officieel eigendom was van de aannemer. Het complex van De Bruggen aan de Sterrenlaan omvat tien wo ningen voor tachtig bewoners. Het gebouw waar de vernielin gen zijn gepleegd moet het ac tiviteitencentrum worden. Op vrijdag 28 juli 2000 kunt u weer misch afval (KCA) persoonlijk aan Op I juli op de open dag van de kinder boerderij in het War- naarplantsoen konden kinderen de rebus van de Wereldwinkel op lossen. De oplossing was:‘Voetbal is liefde’, want de Wereldwin- kelorganisatie zet zich in om aandacht te vra gen voor de kinderar beid die door veel kin deren, vooral in Pakistan, wordt ge daan om voetballen te maken. Vier kinderen kregen een prijs: Laura Koe koek, Fatima Alhast, Tom Landheer en Ro bin Kukler. Deze kin deren kregen in het Warnaarplantsoen een prijs uitgereikt voor het oplossen van de rebus. WADDINXVEEN - De drie Waddinxveense ouderenbon den hebben onlangs besloten meer te gaan samenwerken. De eerste stap hiertoe is het orga niseren van een drietal bingo- middagen in de vakantieperio de. De eerste middag werd georganiseerd door de RC.O.B. en gehouden in het Anne Frank Centrum. Deze middagen kunnen worden bij gewoond door alle leden van de drie bonden. Het enthou siasme van de deelnemers was groot; vooral het feit dat deze middagen worden gehouden in de vakantieperiode wordt door velen bijzonder op prijs ge steld. Meer dan honderd perso nen namen deel aan de bingo. Bij navraag bleek dat leden van alle drie de bonden ruim verte genwoordigd waren. Het com- week van dit zomerprogramma organiseert het Gouwebad de 31 e nationale zwemvierdaagse. Iedereen kan van maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augus tus zijn geliefde afstand zwem men. Na de zwemvierdaagse week, die gelijk valt met de eerste schoolweek van het basison derwijs, start op maandag 28 augustus het nieuwe winter- programma. Voor de deelne mers aan onze doelgroepen is de zwemvierdaagse een goede warming-up aan het begin van weer een actief zwemjaar. De chemocar stopt op de volgende tijden en - 08.00 - 08.20 uur Kromme Esse - 08.30 - 09.15 uur wijk Zuidplas, kringloophalte Zuidplashof - 09.20 - 09.50 uur wijk Zuiaplas, cirkelflat - 09.55 - 10.40 uur Bomenwijk, winkelcentrum leplaan WADDINXVEEN - Het zo merseizoen is vanaf 10 juli al een geruime tijd aan de gang in het Gouwebad de Sniep te Waddinxveen. De vele regenval in de eerste vakantieweken zorgt ervoor dat veel buitenre creatie in het water is gevallen. Gelukkig heeft het subtropi sche overdekte Gouwebad daar geen last van. Iedere be zoeker kan daar van 10.00- 18.00 uur heerlijk vertoeven, regen of geen regen. Het zomerseizoen in het Gou webad de Sniep loopt t/m zon dag 27 augustus. In de laatste De burgemeester roept verenigingen, instellingen, maat schappelijke organisaties en ook burgers op om hem op der gelijke personen attent te maken d.m.v. een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding. Deze aanvraag kan tot uiterlijk 12 augustus 2000 worden ingediend, voorzien van een korte levensomschrijving en een opsomming van de ver richte functies. U kunt de aanvraag richten aan de burge meester van Waddinxveen, F. Jonkman. Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getrof fen door de verlening van een - hiervoor genoemde - ver leende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is ver meld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. De volgende inzamelingen vinden plaats op vrijdag 29 sep tember en 24 november. U kunt ook uw KCA persoonlijk brengen naar het Afvalstation Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids - 10.45 - 11.15 uur St. Victorwijk, wijkgebouw Zonnig Zuid - 11.20 - 12.05 uur Oostpolderwijk, Overtoom - 12.50 - 13.30 uur Centrum, Passage ingang stationszijde uur Vondelwijk, winkelcentrum Luifelbaan uur Groenswaard, winkelcentrum Groens- "voorde - 15.15 - 16.00 uur Willem de Zwijgerlaan, bij de markt. Koninklijke onderscheidingen kunnen ook tussentijds worden aangevraagd. U moet er dan rekening mee houden dat de afhandeling van een aanvraag circa drie maanden duurt. Het is raadzaam om, voordat u een aanvraag indient, even overleg te plegen met de afdeling Bestuursondersteuning, tel. 624633/624636. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit- 1 i 'i r. ii*. i.. i. spraak in over kunt u geen bezwaarschrift indienen te< men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen de afdeling Beheer Openbare Ruimte. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Prunusstraat 33, 1 prunus in de voortuin - Alpherbrink 41, 1 den in de achtertuin - Heuvelhof 12, 1 judasboom in de achtertuin - Brugweg 30, 1 paardenkastanje - Kievitdreef, 2 lindes in openbaar groen i.v.m. van het speelveld - Otto-erf, 3 prunussen in openbaar groen i.v.m. het vergro ten van het speelveld (herplantplicht voor 2 bomen) - parkeerterrein Beukenhof, 2 paardenkastanjes (reeds gekapt vanwege onveilige situatie) - Kon. Wilhelminasingel 64, 1 blauwe atlasceder - Oostpolderweg 110, 1 drie-stammige linde in de voortuin Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land schep-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. Om in aanmerking te komen voor een koninklijke onder scheiding ligt sinas Koninginnedag 1996 de nadruk op iemands maatschappelijke verdiensten, dat zijn de bijzon dere persoonlijke verdiensten of prestaties van iemand. Het gaat erom de "stille krachten" te vinden: de vrijwilliger, het bestuurslid e.d. die jarenlang onbetaald klaarstaan voor de gemeenschap. Wat iemand doet in een betaalde functie, telt alleen nog mee als aanvullend element; dat geldt ook voor verdiensten die in het verlengde liggen van het betaalde werk. - Rommelmarkt- Bazarcommissie Gereformeerde Kerk: boekenmarkten op 4 november 2000 en op 30 april 2001 (Koninginnedag), beide in de hal van de Ontmoetingskerk van 09.00 - 16.00 uur; - Rommelmarkt Bazarcommissie Gereformeerde Kerk: rommelmarkt op het evenemententerrein aan de Sniep- weg/Dreef op 19 mei 2001 van 09.00 - 16.00 uur; - Bar/Eetcafé "Prins Heerlijk" VOF/J. Haagsman en M. Bontenbal: aanwezigheidsvergunning voor 2 speelautoma ten naar keuze (kansspel- of behendïgheidsautomaat) voor onbepaalde tijd; •We-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 3