Hooge Burch gaat op in koepelorgaan rood Meubelen De Bruggen Sfe kwalitf Cyclus nieuwe naam voor regionale inzameldienst Het station Zevenhuizen-Moerkapelle l' Waddinxvener betrokken bij ongeval Kerkdiensten LEZERSSERVICE Medische diensten Colofon Contante Korting! Zorgplicht Recycling Ip J- z WOENSDAG 26 JULI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 9 (Foto:A. Fioole.) 17.00 uur jongereninstelling ds.J.G.van Groens- Groens- COLOFON i Bethelkerk, Bilderdijklaan 09.30 uur geen dienst 17.00 uur ds.C.D. Zonnenberg is iedereen bij gebaat”, aldus Glaser. Naast ruimere interne ‘schuif mogelijkheden’ wordt met de fusie ook de specialistische know-how binnen de organisa tie gebundeld en versterkt. En ook dat is in de zorgsector een REGIO - De gemeenten Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Bodegraven heb ben hun reinigingsdienst met alle materieel en personeel overgedragen aan de regiona le inzameldienst Afgelopen donderdag presenteerde deze regionale inzameldienst zijn nieuwe logo en de nieuwe naam: Cyclus.Vanaf I januari 2001wanneer het bedrijf offi cieel van start gaat, moeten alle vuilniswagens in Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Bodegraven voorzien zijn van dit logo. Ook in de zeven andere gemeenten die mee werken aan de regionale inza meldienst verzorgt Cyclus de inzameling van huisvuil. Deze zeven gemeenten zijn geen Gekozen was voor de naam Cyclus, om de recycling te De wettelijke zorgplicht voor de inzameling van afvalstoffen ligt bij de gemeente, maar deze is vrij om te beslissen op welke manier dit wordt inge vuld. Het kan door middel van een eigen reinigingsdienst, het kan in samenwerking met andere gemeenten en het kan uitbesteed worden. De vier deelnemende gemeenten heb ben bestuurlijke invloed in Cyclus. Het besluit om de vier gemeentelijke reinigingdien- sten per I januari samen te voegen met het GVB werd afgelopen voorjaar genomen. Gouda had overigens al een regionaal opererende reini gingsdienst. De vuilniswagens die in Gouda het afval inza melen, bedienen ook de gemeenten Bergambacht,Vlist, Moordrecht, Ouderkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle en Reeuwijk. De hoofdzetel van het bedrijf komt in Gouda, terwijl er in Waddinxveen en Bodegraven nevenvestigingen komen. De deelnemende gemeenten behouden hun plaatselijke afval-brengstations. bedrijf. De GVB had meer te maken met gemeentes dan met de burger.” zaakt doordat de man vermoe delijk te hard reed en alcohol op had. Beide inzittenden zijn naar het LUMC overgebracht. De Wad dinxvener heeft ernstig letsel opgelopen, de Boskoper maakt het redelijk goed. Van de bestuurder is een bloedproef afgenomen. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, voorde 09.30 uur ds. B. Koekkoek, Dedemsvaart REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur geen dienst ZONDAG 30 JULI NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 09.30 uur ds.D.S. Zonneberg 17.00 uur ds. G.D. Kamphuis, Amstelveen VERSLAVINGSZORG MIDDEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maangdag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur Arie van der Stoep GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg zondag 23 juli 09.30 uur lees- dienst 18.00 uur ds. A.J. Gunst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 09.30 uur leesdienst 16.30 uur leesdienst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur spreker:Y. de Boer 18.30 uur avonddienst vervalt CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 09.30 uur geen opgave 18.30 uur geen opgave EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA De Goudse Waarden Kanaalstraat 10.00 uur ds.A.W. Davidse ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade Zondag 09.30 uur viering, dins- OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur ds. geen opgave 18.00 uur leesdienst Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe BV Alphen aan den Rijn Kantoor Kanaalstraat 10 Postbus 372 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 0182-630332 Fax: 0182-632633 BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Havenstraat I0.00 uur ds.H.G.Koekkoek I8.30 uur ds.H.G.Koekkoek De Hoeksteen, Esdoornlaan 09.30 uur ds. L.D. Burger, Stad aan het Haringvliet I8.30 uur ds. C.D. Zonnenberg DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studiewas sen. I 1.20 uur Algemene verga dering de Raad van Bestuur, is de fei telijke fusiedatum een ’puur administratieve kwestie’. De werkelijke samenwerking vindt een geleidelijk groei- ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK De Vierstroom Spreekuur: Iedere werkdag van 09.00 tot I0.00 uur. Bezoeken postadres: Stationsstraat 12,2741 HS Waddinxveen. Telefoonnummer: 0182 - 623 040. Na 10.00 uur wordt u automa tisch doorverbonden met de Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat zondag 9.30 en ds.J.G.van Tilburg woensdag 19.45 uur Tilburg CHRISTENGEMEENTE BETHEL BOSKOOP Kerkgebouw Boomgaard 21 9.30 uur voorganger: Timo van Steenis Dorpsstraat 119 Zevenhuizen ZH I Telefoon0180-6311U Fax 0180-633024 www.voorbrood.nl S Openingstijden: op werkdagen tot 18.00 uur, vrijdag koop- K avond tot 21.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag gesloten. De Morgenster, Sterrenlaan 10.30 uur ds.T. van 'tVeld, Ede 17.00 uur ds.geen dienst Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan 09.30 uur ds. C. de Jong Sectie ’De Rank’, confessio- neel-hervormde gemeenschap, Coenecoopcollege 10.00 uur Kandidaat, P. van der Ende, Gouda 18.30 uur geen dienst Door Menno Middelkoop REGIO - De Zwammerdamse Hooge Burch en het Nieuwveense Ursula zijn twee van de vier stichtingen, die per I juli 2000 onder één nieuwe naam zijn verdergegaan: Stichting De Bruggen. Als ’eendrachtig koepelorgaan’ verwacht men beter te kunnen inspringen op de vraag naar zorg, behandeling, ondersteuning en begeleiding aan de ruim zestienhonderd mensen met een verstandelijke handicap in de regio. deelnemers in het bedrijf, maar klanten. Tot afgelopen donderdag voerde de regionale inzamel dienst de naam VRSI, wat stond voor Vormgeving Regio nale Samenwerking bij Inza meling. Deze afkorting wordt, evenals de afkorting GVB (gemeenschappelijk Vuilver- werkingsbedrijf), vervangen door de naam Cyclus. Door het samengaan van vier reinigingsdiensten is een bedrijf ontstaan met ongeveer benadrukken. Als logo werd 150 medewerkers en 45 voertuigen.Voor 210 duizend mensen zal Cyclus de inzame ling van het afval verzorgen. Het bedrijf is daarnaast in nog eens acht gemeenten, die vie len binnen het GVB, verant- belangrijke factor. Behalve de Hooge Burch en Ursula maken ook de Schie- vaart en Cunera deel uit van De Bruggen, zodat het over koepelend orgaan in totaal ruim veertig vestigingen telt voor wonen en dagbesteding in de regio Leiden, Den Haag, Schiedam, Zwammerdam, Wad dinxveen en Nieuwveen. Gla ser: „De vele bruggen in het waterrijke Zuid-Holland staan symbool voor onze nieuwe naam. Bruggen hebben een ver bindende functie, en juist op die manier willen wij bruggen slaan tussen de wensen van cliënten en hun familie enerzijds en de geboden zorgverlening ander zijds. Maar ook tussen de bewoners en de maatschappij of zelfs de verschillende loca ties waar De Bruggen zorg ver leent.” Op de vraag of de nieuwe naam geen begripsverwarring zal opleveren, reageert de voorzit ter vrij nuchter. „Wij achten het niet nodig of zinvol om een campagne te starten, want een zorginstelling kan haar geld beter besteden. Bovendien zal de nieuwe naam vanzelf wel ingeburgerd raken, alleen heeft dat tijd nodig. Kijk maar naar de omschakeling van PTT naar KPN; dat heeft ook eventjes geduurd”, aldus Glaser. De plannen voor uitvoerige samenwerking tussen de ver schillende stichtingen ontston den al in 1997 en bereiken met de fusie een climax. In de fusie zijn overigens ook beide moe- derstichtingen, Angela Stichting en Johannes Stichting, opge gaan. LEIDEN - Een 24-jarige inwo ner van Waddinxveen is don derdag ernstig gewond geraakt toen de auto waarin hij zat tegen twee bomen aan botste. De bestuurder van de auto, een 25-jarige man uit Boskoop, raakte op de Churchillaan in Leiden de macht over het stuur kwijt. Het ongeval is veroor- nist zeggen, anders volgde het zelfde verhaal: hij reed gewoon door. De architect van station Zevenhuizen-Moerkapelle was A.W-van Erkel. Deze architekt heeft meerdere stations ont worpen. Het lage gebouw werd ook als woning gebruikt De ingang bevond zich in een van de eindgevels. Het woonge deelte was niet versierd het stations-gedeelte wel. Het plaatje wat hierbij geplaatst is, is een bestektekening van het station Zevenhuizen-Moer kapelle. Advertenties Advertenties kunnen tot dinsdag 10.00 uur worden opgegeven. Redactie Dave Heemskerk E-mail: d.heemskerk@rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandagmiddag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Het Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 14.500 exemplaren wordt verspreid in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle. gekozen voor een ontwerp van Dick Hoogendoorn, die als inspiratie de zogenaamde band van Möbius gebruikte. Deze band van Möbius sym boliseert een almaar door gaande beweging. De kleuren zijn helder rood, groen en blauw. Op I januari moeten niet alleen de vuilniswagens, maar ook folders, bedrijfkleding, container en andere zaken uitgevoerd zijn in de nieuwe huisstijl. Volgens projectleider Wou ter van Kleef zullen de bur gers niet veel van de veran deringen merken. „Voor de mensen zullen deze verande ringen waarschijnlijk alleen te zien zijn aan de andere voertuigen. De inzameldienst is toch het gezicht van het Stichting Oud Zevenhui zen-Moerkapelle Tekst: P. v.d. Voorden Samenstelling: J. Ooms Inlichtingen: Tel. 0180- 632962 E-mail: ozm@planet.nl Internet: http://welcome.to/OZM Bestektekening van het station Zevenhuizen-Moer kapelle. schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen’ (SS) overge nomen. Vanaf I9I7 gingen de verschil lende spoorwegmaatschappijen in Nederland samenwerken en vanaf I92I presenteerde men zich als de ‘Nederlandsche Spoorwegen’ (NS). Het station stond bij de afrit van de Al2. Het station stond nog tussen twee stations, dat waren station Zuidplaspolder richting Gouda en station Kruisweg bij Bleiswijk, richting Zoetermeer. Station Kruisweg bij Bleiswijk stond bij de volgende afrit van de A12 vanaf Gouda. Het station Zuidplaspolder was een tussenstation. Over dat station is weinig bekend. De mensen die in Waddinxveen woonden maakten er wel gebruik van of mensen die in de buurt van dat stationnetje woonden. Als je op het perron stond te wachten dan stopte de trein als de machinist je zag, want anders reed hij gewoon door. En als je uit wilde stappen moest je dat tegen de machi- de Duitsers gebruikt voor het vervoer van V-1 en V-2 raketten naar Wassenaar. Toen de oorlog op 5 mei was afgelopen, werd het station definitief uit het NS spoor boekje geschrapt. Trouwens, men protes teerde slechts montjes- maat van het schrap pen van het station uit het NS boekje want het transport met vrachtwa gens werd in die tijd volop uit gebreid. De overblijfselen wer den verder gesloopt en nu is er echt helemaal niets meer van te zien. Het lijntje Gouda-Den Haag sloot aan op het al sinds I855 bestaande traject Rotterdam- Utrecht. Dat hele traject was van de Nederlandsche Rhijn- spoorweg-Maatschappij (de NRS). De NRS is I890 opgehe ven. De lijnen Utrecht naar Rotterdam en Den Haag zijn door de particuliere ‘Maat- Eiken (blank, donker en honing), modern, koloniaal, grenen en kersen: bij Voorbrood onrvangr u altijd 10-30% Wie kan rekenen, rekent op Voorbrood! V©orbi Kom kijken in onze toonzalen (5000 ml) boordevol woon- en sfeerideeën! ZATERDAG EN ZONDAG 29 EN 30 JULI Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Beeker.Van den Brule, Van der Linde,Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: S. Beekerjunolaan 2, tel. 0182-638271 (zaterdag en zondag). Voor de praktijk van de huisartsen Glaser,Van Heel, Siemons,Vos kamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 0182-612676 (zaterdag). J.C.Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 0182-612078 (zondag). Dienstdoende apotheek: Boskoopse Apotheek, Zijde 22, tel. 0172-217834. Mededeling: De regeling ’medische weekeinddienst’ is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreek uur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huis arts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- Volgens P. Glaser, voorzitter van 6131 12. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, plaats in Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda, proces. Glaser: „Het is natuur- Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, lijk niet zp, dat er voor cliënten tel. 0182-610462 of 0182-516876. en bewoners ineens van alles gaat veranderen. Zo werkt dat niet bij een zorginstelling. Wel moeten bepaalde dingen in de loop der tijd efficiënter gaan werken, en met zo’n fusie schep je als organisatie auto matisch meer mogelijkheden voor dat proces.” Als het gaat om concrete winstpunten moet men wat Glaser betreft vooral denken aan ’kleine, maar niet onbelang rijke’ zaken op individueel niveau. „Stel dat er bij een stichting voor jeugdige verstan- delijk-gehandicapten iemand zit met gedragsmoeilijkheden. Dat kan, en opvang kan prima wor den geregeld. Maar op een gegeven moment wordt deze persoon ouder en moet de verlaten, omdat de leeftijd een verblijf niet langer toelaat. Waar moet zo’n persoon dan heen? Voor heen zaten we in zulke gevallen met allerlei wachtlijsten en langdurige procedures; nu kan zo iemand via enkele interne verschuivingen snel op een dag I augustus 19.00 uur vie- andere afdeling terecht. En daar ring Ontmoetingskerk, voorde zaterdag 19.00 uur viering De regionale inzameiingsdienst heeft een nieuwe naam: Cyclus. woordelijk voor de verwer king van afval. De inzameling wordt in deze acht gemeen ten door andere bedrijven verzorgd. Het verzorgingsge bied van het miljoenenbedrijf, bestaande uit negentien gemeenten, telt in totaal 365 duizend inwoners. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur Wachttorenbespre king ZEVENHUIZEN - Het station Zevenhuizen-Moerkapelle is van ongeveer 1870, want toen is het baanvak Den Haag- Gouda geopend. Het heeft bestaan tot I november 1944. Het station werd op I novem ber 1944 platgebom bardeerd door de geallieerden. In 1925 waren er al plannen om het station te sluiten voor het vervoer van perso nen. Het station werd gesloten op 14 mei 1938, maar voor die datum werd het station nog volop gebruikt door mensen die naar school moesten of naar hun werk en tevens voor het overladen van goederen. Na de sluiting werd dat laatste nog wel gedaan, maar mensen konden er niet meer terecht. Het bombardement op I november 1944 was een zeer uitgekiende actie, want het lijn tje waar aan het lag werd door ■4 8 J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 9