Regio Deze getroffen door Week stroomstoring Zomerexpositie in Goudse kunstuitleen fel De Klup zoekt vrijwilligers en chauffeurs Super Jan neemt kinderen mee op ontdekkingsreis ALLES VOOR UW OPEL... I Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Halsstarrig onder invloed SPAAR VOOR KORTING OP EEN VAKANTIE BIJ GRAN DORADO Natuur- Tot en met 26 augustus 2000 Koppelklaver- jassen in De Boog Waddinxveen komt er relatief goed van af wandeling Kromme Aar igllT B, Petteplas Geen ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 LI WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN KG RAN DORADO F. Ws I^DE GRAAF PARTNER - Weekblad vo die Woensdag 2 augustus 2000 oplage l4.500^em|>l^-en IBs® Informeer naar uw voordeel. Nieuwkoop Adrijan wist met zijn poppenspel de kinderen van het AZC Waddinxveen te boeien. (Foto: Marianka Peters.) Zie elders in deze krant. Opgeteld de beste! De Hypotheker ,^-^i Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed De vissen in deWaddinx- veense Petteplas snakten naar zuurstof. Mede dankzij goed optreden van de hen- gelvereniging HSW, brand weer en Hoogheemraad schap van Rijnland bleven sterfgevallen goeddeels uit. was door de kinderen prach tig versierd met kleurrijke te keningen van Super Jan. Temidden van een poppencir cus beleefde Super Jan mooie avonturen, waarbij angst, geluk en fantasie op een creatieve, en voor de kinderen begrijpe lijke wijze, werden verwoord. In kinderlijke brabbeltaal, die door alle kinderen goed werd begrepen, ontdekte Su per Jan hoe hij de fluit moest bespelen, een conflict met een heuse krokodil moest oplossen en uiteindelijk met zijn grote liefde kon trouwen. De poppenvoorstelling werd georganiseerd door Stichting Wolkentheater, die gedurende de zomermaanden alle asiel zoekerscentra in ons land met een voorstelling bezoekt. Stichting Wolkentheater werd opgericht op Valentijnsdag 1993 door een aantal kunste naars uit voormalig Joegosla vië en Nederland. Centraal staan verhalen voor kinderen, afkomstig uit alle windstreken. Naast voorstellingen in theaters en op scholen treedt het Wolkentheater jaarlijks op voor gevluchte kinderen, die 235 ug/l. Vanwege eerdere overtredingen inzake rijden on der invloed werd zijn rijbewijs ingenomen en kreeg hij een rij verbod van 2 uur. Over open staande boetes voor hetzelfde feit werden afspraken met hem gemaakt. Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) WADDINXVEEN - Niet ie dere Waddinxvener zoekt de zon in het buitenland of brengt de vakantie elders in Nederland door.Veel blijven gewoon in het Gouwedorp en brengen de dag door in de tuin, een pretpark of snuiven wat cultuur of fris se lucht op in de regio. Het Weekblad probeert mensen gedurende de rustige we ken van leuke ideeën te voorzien door een VW-lad- der op te nemen en artike len over de regio te publi ceren. Deze week een eerste fietstocht uit een se rie van twee. 8'32, 33. WADDINXVEEN - Terwijl het buiten druilerig weer was, genoten zo’n twintig kinderen van het AZC in Waddinxveen afgelopen week van het pop penspel van Adrijan. Het lo kaaltje binnen het asielzoe kerscentrum, waar de voorstelling werd gehouden, Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 - WADDINXVEEN - Op vrijdag 4 augustus a.s. is er koppelkla- verjassen in buurtcentrum ’de Boog’ (C. Huygenslaan 2). De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het in schrijfgeld bedraagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurt- centrum. RESORTSJ) MEER VAKANTIE VIND JE NERGENS! in Nederland verblijven. Daar mee hoopt het theater die kinderen op een eigen manier een steuntje in de rug te ge ven en tegelijkertijd een posi tiever beeld te geven met be trekking tot de vluchtelingenproblematiek. Dankzij de hulp van een aan tal fondsen, waaronder VSB fonds, kinderpostzegels en Prins Bernhard Fonds, is het mogelijk gedurende de zo mermaanden vijftig optredens bij verschillende asielzoekers centra in Nederland te ver zorgen. F* Hoe u ook i wilt wonen. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 s. Hazerswoude-Dorp 54e jaargang nr. 2709, kunstuitleen gedurende de zo mermaanden wordt verbouwd, blijft het geopend. Dat betekent dat geïnteresseerden de zo merexpositie kunnen bezichti gen op donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Hypotheek adviseur Heel de regio ondervond hinder van passanten een handje. van technieken (onder andere col lages) van Jo han Sietzema, kleuretsen van Rins Hei- dema, een te kening van Victor Honing van den Bossche en gemengde technieken van chauffeurs. Deelnemers wor den thuis opgehaald, naar de activiteit gebracht en vice ver sa. De chauffeur dient minstens vijf jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs. Neem contact op met Bas Koppers of Sjakkelien Betlem tel. 0182-527566. Of loop even langs aan de Bloemendaalseweg 68, tijdens kantooruren van 09.00-17.00 uur. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 Weekblad voor' Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN/REGIO - Het noordelijk deel van Mid- den-Holland is vorige week woensdag om kwart over elf in de morgen getroffen door een stroomstoring. Oorzaak van de stroomonderbreking is het doorboren van twee 50.000 voltkabels bij werkzaamheden in Alphen a/d Rijn tijdens grondboorwerkzaamheden van een aannemer.Af hankelijk van de locatie varieerde de duur van de storing van drie kwartier tot één uur ’s nachts. Waddinxveen kwam er goed van af met 45 minuten ongemak. WADDINXVEEN - Zaterdag avond 29 juli omstreeks zeven uur is een 55-jarige man zon der vaste woon- of verblijf plaats aangehouden vanwege rijden onder invloed. Hij bleek een ademalcoholgehalte van 330 ug/l te hebben. De limiet is GOUDA - In juli en augustus presenteert Kunstuitleen Gouda Regio werken van voor namelijk Goudse kunstenaars. In de loop van de tentoonstel ling worden verschillende kunstwerken gewisseld, zodat het de moeite blijft af en toe eens binnen te lopen. Op dit moment hangen er gouaches linxveen, Zevenhuizen en Moerka WADDINXVEEN - Op 31 au gustus starten de activiteiten van De Klup weer. Tenminste daar gaat De Klup van uit.Voor een aantal activiteiten zijn hard vrijwilligers nodig. De Klup organiseert vrijetijds activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap in Gouda, Waddinxveen, Nieu- werkerk a/d IJssel en omstre ken. Onder begeleiding van een beroepskracht zorgen vrijwilli gers voor een leuke en gezelli ge activiteit. De Klup zoekt vrijwilligers voor iedere dag in de week. Ie dere dag wordt er een ander soort activiteit georganiseerd. De Klup is voor ieder wat wils, het maakt niet uit of je deelne mer of vrijwilliger bent. Er is al licht een activiteit die je aan spreekt. Heb je zin en ben je Op de Gouwe ontstonden files bij de bootjes omdat de hef- brug het niet meer deed. Later zou het andersom zijn: de au to’s moesten langer wachten om de boot- eigenaren meer lucht te geven. Viel het voor Waddinxveen, Rijnwoude en Boskoop mee, voor Noorden, en Zevenhoven was het ongemak aanzienlijken dan voor de inwoners van het Gouwedorp. De drie gemeen ten werden aangesloten op 25 noodaggregaten, een operatie die in de nacht van woensdag op donderdag was voltooid. Elektriciteitsbedrijf NUON sprak van een aangetaste capa citeit van het netwerk. Een situ atie die de volgende dag pas be ter werd: Pas donderdagavond was de reparatie van de twee doorboorde kabels achter de rug. Volgens NUON is eventuele schade van bedrijven niet op hen te verhalen. Zij behoren een noodaggregaat te hebben. Particulieren kunnen onder bij zondere omstandigheden scha de hoger dan 125,- vergoed krijgen. Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182- 5142 58 beschikbaar één avond of mid dag in de week, neem contact op. In Waddinxveen en Nieuwer- kerk zoeken we meerdere vrij willigers om op verantwoorde wijze een leuke activiteit aan te bieden. In Waddinxveen is dat op zondagmiddag, bij voldoen de medewerkers wekelijks. In Nieuwerkerk is dat de iedere week op donderdagavond. In een kennismakingsgesprek word je uitgelegd wat De Klup is, wat er van je verwacht wordt en worden je vragen be antwoord. Als het van beide zij den klikt kun je eind augustus starten. Het is een leuke invul ling van je eigen vrijetijd, maar ook van de vrijetijd van de be zoekers van De Klup. Voor het vervoer met de klup- bus zoekt de Klup vrijwillige Elizabeth de Vaal, gemende Marjolijn van den Assem. Daar naast staan er keramische beel den, vazen en borden van Cor Fafiani.get- sileerde vrou wenbeelden van Edith Jans sen en opvallende borden van Marlinda Weijers. Hoewel de add mx veen REGIO - Op zondag 13 augus tus organiseert het IVN Alpen a/d Rijn e.o. een wandeling langs het oude riviertje de Kromme Aar. Het is een prach tig stukje natuur aan de rand van het stedelijk milieu van Al phen a/d Rijn. Hier kan de na tuur nog zijn gang gaan. In het gebied vinden we veel oud geriefhout. Knotbomen van essen, populieren, wilgen en elzen zijn veel te zien. Deze bo men vormen vaak een stukje natuur op zich met planten die er op groeien en de dieren die er in leven. Enkele natuurgidsen van het IVN zullen de wandelaars rond leiden. De aanvang van de wandeling is op 14.00 uur vanaf kinderboer derij Zegersloot, Burg. Bruin- slotsingel, Alphen aan den Rijn. De deelname is gratis. De Waddinxveners bleken zich niet echt te storen aan de on derbreking en ondergingen de gevolgen gelaten. Een deel van de middenstanders besloot de winkel te sluiten daar mensen niet goed meer konden wor den gehol pen omdat essentiële apparatuur als de verlichting, kassa’s, pinautomaten, snijma chines en computers het lieten afweten. Bij een kapper waren grappiger taferelen te zien: mensen met een half af kapsel werden buiten verder geknipt. Maar ook werd er in enkele winkels een kaarsje gebrand om de bedrijvigheid voort te zetten. Een kwalijker gevolg van het plat gaan van het elektriciteits net was het uitvallen van de stoplichten en de spoorwegin- stallatie. Bij de diverse kruis punten in Waddinxveen ont stonden verwarrende situaties en regelmatig was het geluid van piepende banden te horen. Bij de spoorwegovergangen weigerden de bomen iedere dienst en moesten de wissels handmatig worden omgezet. de stroomstoring. In Boskoop deden de spoorbomen het niet meer en hielpen (Foto.A Rooie.) a 'T 1 rM|»< ~~n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1