Gemeente kan verder met Passage Deze Week Mogelijk naar Raad van State voor Hotel Vos 4 Little Big LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING VANUWKEUKEN- INBOUW APPARATEN Little Big ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer 1O?° Kunstgrasveld van Korbis vertraagd Wu^HALVE PRIJS! Spanning keert terug bij Zomerschaak Alle lof voor inzet van vakantiewerkers Souburgh Luxaflex® Koppelklaver- Derde bingo door KBO jassen effers Rechtbank spreekt geen oordeel uit 2” WIJ GAAN VERHUIZEN TOTALE LEEGVERKOOP! ALLES MOET WEG... GEHELE COLLECTIE... SPIJKERBROEKEN ^i^vanaf 25 b JB n I 00 kilo 100 gram 10 stuks Selectie ff k LH Ho rre n_ NEELEMAN Runder* schnitzels Ribkarbonade 10? Diverse soorten beenham Let op de openingsadvertentie over 3 weken! DE GRAAF PARTNER NIEUWE MAKELAAR NIEUWE FORMULE CSAO Hamburgers in de smaken naturel, gepaneerd of a la minute STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 0717 6“ MAAR BLIJVEN IN DE ’’ZUIDPLAS” DUS HOUDEN WIJ... van der linde 1 addinx linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Informeer naar uw voordeel. 500 gram De Hypotheker i Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Aanbiedingen geldig deze week vrij, en zat Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Plusmarkt. Opgeteld de beste! 1 www.plusmarkt.nl Stationsplein I c 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Hoe wilt wonen? WADDINXVEEN - De afgelopen weken hebben tal van vakantiewerkers en op roepkrachten zich optimaal ingezet bij het vervullen van tal van taken in het Waddinxveense Zorgcentrum Souburgh en de belendende seniorenwoningen. „Vooral in juli was het veel drukker dan in voorafgaande jaren, ook al omdat we geconfronteerd werden met enkele on verwacht langdurige zieken bij het eigen personeel”, zegt hoofd Zorg Marianne de Vroomen. „Met elkaar hebben we kei hard gewerkt en ik heb niets dan lof voor de jonge mensen die ons daarbij hebben geholpen. Zonder hun inzet had den wij onze bewoners niet de zorg kun nen bieden die zij nodig hebben.” Ralph Verkleij is één van de vakantiewer kers, zeven weken lang en op vrijwillige basis. Ralph verdient dus geen geld. „Ik zag op school een affiche, waarop stond dat je kon solliciteren als je zestien jaar was. Ik kwam een jaar te kort, werken kon dus niet, maar ik mocht wel als vrij williger ervaring komen opdoen”, vertelt hij. Ralph is nu activiteiten begeleider op de verpleegafdeling. „Heel afwisselend werk. Spelletjes doen en knutselen in de woon- gespeeld op donderdag 10 au gustus. Mogelijk zal op deze voorlaatste speelavond de be slissing voor het kampioen schap al vallen.Wilt u daarbij zijn dan kan dat in Het Zuid- honk vanaf 20.00 uur. De aanmeldingen voor vakantiewerk stroomden enkele maanden geleden bin nen. Souburgh had er vijftien nodig; rond de vijftien anderen werden doorverwe zen naar verpleeghuis De Riethoek in Gouda. „Van onze eigen vakantiewerkers viel er helaas eentje na een dag al af en een ander meisje vond elders een beter betaald baantje”, zegt Marianne. „Mede door de zieken waren we echt onderbe zet. Het is dan fantastisch te zien dat we door extra hard en veel werken van ons eigen personeel en de geweldige inzet van de oproepkrachten en de vakantie werkers, toch rond zijn gekomen. Ieder een gaat ervoor, springt in waar het no dig is.” FOR JEANS, FASHION JUNIOR CLOTHES ZUIDPLASLAAN 198, WADDINXVEEN W.C. ZUIDPLAS (NAAST PLUSMARKT) WADDINXVEEN - Op vrijdag I I augustus a.s. is er koppelkla- verjassen in buurtcentrum ’de Boog’ (C. Huygenslaan 2). De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het in schrijfgeld bedraagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurt- centrum. Zijde 3 Boskoop (0172) 21 25 44 WADDINXVEEN - Dat ook een koploper wel eens een slechte dag kan hebben bleek donderdag in Het Zuidhonk, waar tijdens ronde 14 en 15 van het Zomerschaaktoernooi koploper Wilbert Mounts twee keer een nul moest in casseren. Daardoor keert de spanning enigszins terug met nog drie ronden te spelen.Van de directe achtervolgers profi teerde Clement v/d Laar het meeste door op deze avond de maximale score van 10 punten binnen te halen. Het gat op de koploper is daarmee verkleind tot 7 punten. Ronde I4 bracht de top vier van het klassement Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - SI 42 58 Waddinxveense Woonwensen Worden Waar.. Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182) 61 23 73 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 I 82) 622 388 WADDINXVEEN - Na 31 jaar zet apotheker Van Doorn er een punt achter. 'De apotheek aan de Bern- hardlaan wordt voortgezet door apotheker Küppers. Voor de klanten van Van Doorn geen onbekende daar Küppers er al zes jaar werkzaam is. De apotheker is voorlopig niet van plan om veel zaken te verande ren. Zie elders in deze krant. hordeuren s-.huivende hordeuren Deze week nergens goedkoper! WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR F32. 33. Hitte Jeans gesproken z’n partijen speelt in de hoogste klasse van de Kon. Ned. Schaakbond. Thuis-scha- ker en toekomstig WSV-lid Jan Klijn kon het niet bolwerken tegen Wim v/d Hoek. In ronde 15 opnieuw de top 4 tegen el kaar achter de borden, zij het in een andere samenstelling. Mourits mocht met de witte stukken Van der Laar bestrij den en Van Geffen deed dat ook maar dan tegen Willemen. Zoals eerder gezegd moest Mourits ook nu het punt aan de tegenstander laten. In de strijd tussen Van Geffen en tegenover elkaar waarbij Leon Willemen aantoonde in goede vorm te zijn door zijn winst op Mourits. Clement v/d Laar moest het opnemen tegen Ben van Geffen, en ook Clement zette de goede lijn voort door Van Geffen met lege handen achter te laten. Gerard van Ommeren kende geen genade met Ronald Dannis en voor malig zomerschaak-kampioen Jan Evengroen won van Wim Mulder. Frido Ritter moest zijn meerdere erkennen in gastspe- ler de Wit. Overigens niet ver assend daar De Wit normaal Hypotheek adviseur kamer, wandelen, zorgen dat de bewo ners zich prettig voelen. Volgend jaar mag ik terugkomen en dan word ik wel be taald”, meldt hij trots. „Daar kan Ralph beslist op rekenen", vult het hoofd Zorg aan. „Hij doet het hartstikke leuk, heeft een duidelijke affiniteit met ouderen.” Nathalie van der Post kende Zorgcen trum Souburgh al, want ze bracht er een stageperiode door. Zij werkt deze weken in de verzorging en pakt alle voorkomen de werkzaamheden met een blije lach en grote inzet aan. „Voormalige stagiairs zijn ideale vakantie- hulpen, omdat ze Souburgh en de gang van zaken al kennen”, legt Marianne de Vroomen uit. Ria Krijgsman is vanaf mei van dit jaar oproepkracht in het zorgcentrum en heeft de hele vakantieperiode keihard ge werkt. „Wij hebben zoals algemeen be kend is, in de gezondheidszorg te weinig personeel”, aldus het hoofd Zorg. „Ria voelde heel veel voor de verzorging. Toen haar gezinsomstandigheden het toelieten, volgde zij via ons een cursus in lichtverzorgende handelingen en assisten tie bij het eten en drinken. Zij is echt een gouden greep. Niets is haar te veel.” KEWTBG OOST 185 Z741 HD WADDINX\TEN TEL ‘0182) 64 0072 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 l Hazerswoude-Dorp j STUDIEGIDS 2000 - 2001 9? 0172.416418 CSA@CASTELLUM.NL OPEN HUIS ZA. 26/08 11.00-15.00 Centrum voor Studie Advies Am bon straat 1 - 2405 EN Alphen a/d Rijn gemeente inmiddels de bewus te bestemmingsplannen had vernieuwd, wat eigenlijk de be doeling van het gebruik van de ze procedure is. Maar daar vroeg geen raadslid naar. Naar aanleiding van het op nieuw nemen van een voorbe- reidingsbesluit ten behoeve van de geplande bouw van hotel Vos, vroeg de heer Overweel namens de werkgroep ‘behoud Hotel Vos’, gesteund door 400 handtekeningen, het woord en tekende nog maar eens be zwaar aan tegen het omstreden bouwplan. Ook gaf hij aan dat indien de provincie ‘geen be zwaar’ afgeeft, de werkgroep in beroep zal gaan bij de Raad van State. Ook de PvdA beet zich nog eens stevig in de situatie i voor woningbouw op deze lo catie pleitten.Vervolgens liet de wethouder gewoon even een nieuw stedenbouwkundig ad vies schrijven. Deze vorm van beleidsontwik keling stond haar duidelijk niet aan. De heer Fermont van de PvdA voegde er nog aan toe „zolang hotel Vos er staat, staan wij er ook”. De fracties, die vertegenwoordigd zijn in het college steunden trouw hun wethouders. De raadsleden ga ven aan dat nergens vastgelegd is hoeveel inwoners er voor sloop zijn en gingen er gemaks halve van uit dat een ieder woonachtig binnen de gemeen te die geen handtekening had gezet, wel voor sloop van Hotel Vos moest zijn. De argumenten WADDINXVEEN - De festivi teiten rondom het nieuwe kunstgrasveld van Korbis zullen waarschijnlijk worden gehou den in het voorjaar. De aanleg heeft een vertraging van onge veer vijf weken opgelopen. Dit zegt interim-voorzitter Frits van Amen. „De aannemer had verkeerd materiaal aangeleverd wat niet door de keuring heen zou ko men. Het juiste materiaal was Bij ons te koop t/m maandag 14 augustus 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 15 augustus. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Gezien de te behandelen agen da leek de laatste raadsverga dering voor het zomerreces er één van hamerstukken te gaan worden. Echter, de raadsleden hadden er zin in en de discussie laaide soms hoog op. Om te beginnen dienden er een aantal voorbereidingsbe- sluiten opnieuw te worden ge nomen voor locaties waar voor een bouwaanvraag ter goed keuring bij de provincie ligt, die niet passend zijn in het be staande bestemmingsplan en waarover de provincie nog geen oordeel heeft, willen ge ven. Deze voorbereidingsbe- sluiten hadden niet genomen hoeven te worden, wanneer de vast. Inmiddels bleken zij twee stedenbouwkundige adviezen te hebben gezien, waarbij de één, opgesteld teneinde te ko men tot een gemeentelijke mo numentenlijst, voor behoud van het Hotel pleitte terwijl in het andere advies, woningbouw de beste oplossing voor deze loca tie zou zijn. Mevrouw Spekman had gesignaleerd dat bij de ont wikkeling van het bestem mingsplan, rond 1995, het ge meentebestuur tegen elke vorm van verdwijnen van hotel Vos was geweest. Volgens haar was het feit dat projectontwik kelaars gesprekken met de heer Oosterhoff van de ge meente waren aangegaan, er de oorzaak van dat er plots amb telijke adviezen ontstonden, die Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen mag van de rechter doorgaan met de voorbereidingen voor de Nieuwe Passage. De bezwaren van de bewonerswerk- groep Passage Rondom zijn afgewezen. De rechter ver klaarde zich niet ontvankelijk omdat de gemeente geheel tegemoet zou zijn gekomen aan de bezwaren van de werkgroep van Allaard en de zijnen. Een oordeel heeft dan ook geen zin concludeerde de rechtbank. Bij de selectie van vakantiewerkers wordt mede gekeken naar de opleiding die de sollicitanten volgen. Enige bekend heid met het werken met groepen heeft de voorkeur.Vakantiewerkers droegen overal hun steentje bij: in de huishouding, in de zorgafdeling, de verpleegafdeling, de dagverzorging en de seniorenwoningen. Vervolg op pagina 3. 54e jaargang nr. 27101 Woensdag 9 augustus 2000 men. Een beslissing die volgens Passage Rondom van ’grote ge volgen’ zullen zijn op het pro ject. De rechtbank wijst Passage Rondom erop dat zij alsnog be zwaar aan kunnen tekenen te gen de parkeer- normen zodra het nieuwe be stemmingsplan wordt aangepast. „Deze gang naar de rechter was bedoeld om onze rechten niet te verspelen. Het laatste wat we willen is dat de gemeente later kan zeggen ‘u had toen moeten reageren’. Dus als we actie moeten ondernemen dan doen we dat. De rechter er kende overigens wel dat er nog genoeg mogelijkheden komen om beroep tegen aan te teke nen”, aldus W. de Voogd van Passage Rondom. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 niet op voorraad en was op niet tijd binnen voor de bouw vak”, aldus Van Amen. Een ande re vertragende factor was het slechte weer. Hij hoopt dat na de bouwvak de regen in ieder geval voorbij is. „Op het grasveld moeten ze zand strooien tussen de korrels en dat moet zonder regen ge beuren omdat het anders niet goed hecht”, legt Van Amen uit. oplage 14.500 exemplaren Her)k°Pen? Bel 0182 ^^^^SPIJKERBROEKEN, MODE KINDERKLEDIN^^^^ WADDINXVEEN - De drie Waddinxveense ouderenbon den hebben onlangs besloten meer te gaan samenwerken. De eerste stap hiertoe was het or ganiseren van een drietal bin- gomiddagen in de vakantiepe riode. De eerste twee middagen georganiseerd door de P.C.O.B. en de ANBO, zijn inmiddels gehouden. Het en thousiasme van de deelnemers was beide keren groot. De laat ste middag wordt gehouden op maandag, 14 augustus om 14.00 uur, eveneens in het Anne Frank Centrum en georgani seerd door de KBO. Het Com bo ‘Spontaan’ zorgt voor de achtergrondmuziek en de kof fie of thee met iets lekkers is gratis. De kosten voor twee plankjes zijn 5,-. Deze middag is toegankelijk voor alle leden van de drie ouderenbonden. Willemen werd met licht voor deel voor de zwartspeler het punt gedeeld. Ook Ronald Dannis mocht het deze ronde proberen tegen gastspeler De Wit, maar het klasseverschil bleek toch te grootjan Evengroen pakte op nieuw punten, ditmaal tegen Barthold Jansen en bracht daarmee z’n score deze avond op 100%. Deze optimale score was er ook deze avond voor: Wim van Os, Hans van Offe ren, Adriaan v/d Starre, Ed Sin gling en Wim v/d Hoek. Ron de 16 en 17 zullen worden In de besloten tuin van de verpleegafdeling van Zorgcentrum Souburgh hebben vakantiewerkers Ralph Verkleij en Nathalie van der Post, oproepkracht Ria Krijgsman en hoofd Zorg Marianne de Vroomen tussen hun drukke be zigheden door heel even tijd voor een foto. (Foto:Sjaak Noteboom.) uit vorige discussies over dit onderwerp werden ruimhartig herhaald. Wethouder Zijder- hand gaf aan dat alles al eens gezegd was en het agendapunt eigenlijk een hamerstuk zou moeten zijn. Hij gaf aan dat er zorgvuldig gehandeld was en wenste een ‘consistent beleid te voeren’. Dat zou de wethou der sinds de Oranjestraat-affai- re toch moeten weten. Na tel ling van de stemmen bleken overigens alleen PvdA en CDA tegen het te nemen voorberei- dingsbesluit te hebben ge stemd. Aan het eind van de re guliere raadsvergadering werden pers en publiek ver zocht de raadszaal te verlaten en ging de vergadering over in een besloten bijeenkomst. De groep omwonenden had bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag beroep aangete kend omdat de gemeente door wil gaan met het bouwen van het nieuwe centrum. Passage Rondom meende echter dat een en ander in strijd was met de regelgeving. Immers, zij had de bouwver gunning inge trokken en daarmee de bezwaarmakers gelijk gegeven. Voor de rechter eiste de werk groep dat de gemeente Wad dinxveen erkent dat het nieuwe centrum grote parkeeroverlast zal bezorgen. Eerder wilde het college van B&W wilde de aan bevelingen met betrekking tot de verkeersdrukte gedaan door de commissie beroep en be zwaarschriften niet overne- Uw Luxaflex® raambekledingsspecialist: - - INTERIEURVERZORGING -30, L Weekblad voor horren voor u op maat gemaakt oplossingen voor ramen en deuren, mooi van vormgeving superieur in kwaliteit en bedieningsgemak Met de Luxaflex’" Horren houdt u vliegende en kruipende insecten op een natuurlijke manier buitenshuis. Uw Luxaflex’ specialist adviseert u graag over de ongekende mogelijkheden van het horrenprogramma.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1