Die Gouwe Sanghers start nieuw seizoen wijzigt opstelling Ontdek de waarden Op al uw vragen hebben wij een antwoord: 0800 - 0327 (gratis). Al MEER DAN 25 JAAR KLEIN IN PRIJS EN GROOT IN SERVICE Verzetsmuseum Zuid-Holland «te®! ki. SORt Tinn i- Auto over de kop Kies AV-Standaard of AV-Top al voor 22,50 per maand! Ma Ui VIDE» AUDI KTV florg en Zekerheid Zorg en Zekerheid. Voor alle zekerheid dichtbij. WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 Bewust Nieuwe leden x. y Dat verzekeringszaken ingewikkeld kunnen zijn, is Zorg en Zekerheid bekend. De mensen die bij ons echt alles van ziektekostenverzekeringen weten, hebben dan ook hard moeten studeren. En van deze knappe koppen kunt u gewoon gebruik maken. Als u bij ons bent aangesloten hoeft u alleen maar 0800 - 0327 (gratis) in te toetsen. Want of het nu over polisvoorwaarden of be- talingen gaat, wij geven u altijd antwoord. En dat vindt u bij vrijwel geen enkele andere zorgver- zekeraar. Geïnteresseerd? Deze bon brengt u een stuk dichterbij. Fietsroute 2: Een rondje met ‘t Pontje Tweede Wereldoorlog blijft rode draad door expositie i i i i i i i i i i i wife W WOU NEOERLANDSCH-INOIÊ 'r 1) GK32 M/V Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoon: Geboortedatum: ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Met deze tweede fietsroute steekt de fietsliefhebber de Lek ristenseizoen geopend is voor fietsers en voetgangers. WADDINXVEEN -Vermist: 27- 7 Kater gec. Rood met witte borst en poten. Cypers - 2 jaar oud is een hoge tengere kat. Roepnaam Dikkie Dik (omge ving Veenzoom Gouda). 29-7 Poes of kater. Kleur licht rood, vaag en gestreept. Roep naam Sesar of Nero (omgeving Die Gouwe Sanghers vervult in de regio een voorbeeldfunctie en zijn een niet meer weg te denken pijler in het culturele leven van Boskoop/Waddinx- veen. Het koor werd opgericht in 1945 en stond altijd onder leiding van eerste klas dirigen ten.Veel solisten uit binnen- en buitenland concerteerden met het koor. Het motto van het koor is: Zingen in koorverband in goede sfeer ontspant en ver broedert! Dat het koor met haar 75 actieve leden een be langrijke functie vervult in de regio blijkt wel uit het aantal le den die afkomstig zijn uit de di verse plaatsen rondom Bo skoop. De zangers komen niet Die Gouwe Sanghers is geen onbekende in Gouda. In I999 nam het mannenkoor met 24 andere koren deel aan het Ie Mannenkoorfestival Zuid-Hol- land. Die Gouwe Sanghers werd door het publiek uitge roepen tot het publiekskoor uit de Sint Janskerk en ontving hiervoor de publieksoorkonde. na de spoorwegovergang. De auto sloeg over de kop, raakte een verkeersbord en raakte hierbij zwaar beschadigd. Naast de bestuurder zat een 17-jarige man uit Waddinxveen. Beiden konden ongedeerd uit de auto klimmen. magerd achter prikkeldraad op hun bevrijding stonden te wachten, dan zou je dat beeld als het ware kunnen verschui ven naar de beelden die een um, ook al gezien de beschik bare ruimte in het pand. „Uit eindelijk is het de bedoeling dat we in de loop van het vol gende jaar onze nieuwe, semi- permanente expositie gereed hebben en kunnen presente ren aan het publiek”, vertelt Nico van der Wouden. Hij stelt met nadruk, dat ook in deze nieuwe opzet de Twee de Wereldoorlog de basis van het museum blijft. Deze zal als een ’rode draad’ door de expositie lopen. Verder licht Van de Wouden toe, dat de werkgroep als het ware ’een lijn trekt van uit het verleden tot aan het heden’, wat betekent dat er altijd kan worden ingegaan op gebeurtenissen die in on ze huidige tijd plaatsvinden (naast de gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden). Als spre kend voorbeeld ligt Nico van der Wouden een eventuele mogelijkheid toe: „Kijk, als je bijvoorbeeld een korte video hebtvan mensen die in de Tweede Wereldoorlog ver- De medewerkers van het Ver zetsmuseum Zuid-Holland willen met de komende ver anderingen ervoor zorgen dat ook in de toekomst bezoe kers een beeld krijgen van ge beurtenissen uit het verleden en van het heden. Deze bezoekers moeten zich bewust worden dat vrijheid een kostbaar bezit is en dat het verzet, tegen lieden die het met deze vrijheid niet zo nauw nemen, altijd moet doorgaan. Het ’Goudse’Verzetsmuseum werd overigens als een van de eersten in Nederland erkend als Verzetsmuseum, door de daartoe bevoegde instanties. Naast de vaste expositie is er in het pand ook nog een ruimte waar regelmatig ’wis selexposities’ worden gehou den. Ook worden reizende tentoonstellingen verzorgd, voor bijvoorbeeld scholen, ge meentehuizen, bibliotheken en andere instellingen. Het actie ve beleid van het museum wordt door zo’n veertig vrij willigers in stand gehouden. aantal jaren vanuit Joegoslavië voor grote opschudding zorg den. Dan worden de bezoekers zich bewust dat zoiets altijd nog gebeurt in de wereld van vandaag. Zo zijn er helaas nog vele andere voorbeelden te noemen. Ik zeg erbij dat dit een voor beeld is, hoor. De werkgroep heeft nog niet definitief een besluit genomen hoe we onze nieuwe semi-permanente ex positie precies gaan inrichten. Zeker is wel dat het museum het onderwerp ’verzet’ in de ruimste zin van het woord zal belichten. Hierbij valt dus ook te denken aan bijvoorbeeld studenten-verzet.” Kievitdreef Waddinxveen). 30-7 Poes gest. Kleur zwart. Heeft een vlooienband om I0 jaar oud. Roepnaam Boefie.Vrij dikke kat (omgeving Achter- nieuwstraat Bodegraven). I-8 Hond. Midden Aziatische herder, middellangharig. Is tij- gerkleurig met witte borst. Het is grote hond van ongeveer 70 cm hoog. Roepnaam Mike (om geving Zuideinde Zevenhui zen). Een dier gevonden of vermist: bel Stichting Amivedi, tel.0182- 630481. Bezoekers opgelet: het Verzetmuseum gaat de openingstijden veranderen. (Foto:A. Fioole) Vklein Fietsen in de drie Waarden (Alblasserwaard, Krimpener- waard en Lopikerwaard) is volgens Schoonhovenaar Wim Mazurel de beste manier om het gebied te leren kennen. Mazurel kent het gebied op zijn duimpje en heeft vier fietsroutes in de serie ‘Ontdek de Waarden’ uitgezet en beschreven. De fietsliefhebber kan door deze tochten te rijden kennismaken met dit unieke gebied.„Het is alle maal mooi, als je het maar wilt zien”, aldus Mazurel. ZIEKENFONDS PARTICULIER Filmprogramma Arcade Bioscoop -M:l-2 (Mission: Impossible 2), dag. om 21.30, za. om 0.15 uur. -Me, Myself and Irene, do, ma, di. en wo. om 18.45 uur. -The Patriot, dag. 21.00 uur. -Gone in 60 seconds, dag. om I8.45 en 21.30, za. om 0.15 uur. WADDINXVEEN - Op I au gustus rond I2.30 uur is een auto over de kop geslagen. Door nog onbekende oorzaak verloor de 19-jarige bestuur der uit Waddinxveen de macht over het stuur terwijl hij reed op de Zuidelijke Rondweg net Lengte: 40 kilometer tember. Fietsers en voetgan gers kunnen gebruik maken van deze dienst. „Het is een over met het voetveer dat alleen tijdens het toe- (Foto: Cees v.d. Pol.) Begin- en eindpunt: Schoonho ven Bezienswaardigheid: Voetveer Route verkrijgbaar: VW Schoonhoven/Krim- penerwaard Het mannenkoor presentert het publiek een luchtig en ge varieerd programma uit het zeer uitgebreide repertoire. Door Ab Kabel GOUDA - Niet alleen uit Ne derland, maar vanuit de hele wereld heeft het Verzetsmuse um aan de Turfmarkt 30 de vele jaren van zijn bestaan be zoekers getrokken. Bezoekers van de stad en met al haar ’schoonheden’ en attracties kunnen er eigenlijk niet aan ontkomen, om even stil te staan bij vreselijke gebeurte nissen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Om echter bezoekers naar een museum te blijven trekken moet men met zijn tijd meegaan, zo blijkt. Nico van der Wouden, Pr- en marke- ting-mede- werker van het muse um, geeft uitleg. „In de huidige tijd zijn er veel ontwikkelingen ge weest op het gebied van pre sentatie van onderwerpen aan het publiekje zou kunnen stellen, dat wij het nog op de ’ouderwetse manier’ doen. Die ouderwetse manier vol doet wel, maar het kan op een veel indringender wijze gebracht worden.” „Hoe dit kan? Bijvoorbeeld door gebruik te maken korte video-flitsen, oplichtende tek sten, drie dimensionale beel den en dergelijke”, gaat Van der Wouden verder. „Ook willen we meer aan dacht schenken aan het ver haal, dat wil zeggen hoe diver se oorlogen hebben kunnen ontstaan. Daarnaast zullen we onderwerpen als discrimina tie, racisme, grondrechten en mensen rechten uitge- breider aan de orde stel len.” Om te komen tot een plan om al deze wen sen te realiseren is een werk groep opgericht waarin diver se materie-deskundigen zitten. Zij zullen bekijken wat haal baar is voor hetVerzetsmuse- gracht nog over.” Bij Jaarsveld ga je met het pontje naar Ameide. Muzurel: „Ameide is een schitterend historisch stadje met heel wat monumen ten.” Hierna leidt de tocht door on der meer door het vestings- stadje Nieuwpoort en door Noordeloos, waar een prachti ge Nederlands Hervormde kerk staat die zeker de moeite van bezoeken waard blijkt te zijn. I- I Ja, ik heb liever antwoorden dan vragen. I Stuur mij informatie over Zorg en Zekerheid. I Stuur de ingevulde bon naar Zorg en Zekerheid, Antwoord- I nummer 10031,2300 VB Leiden, een postzegel is niet nodig. i I i i $5 mooie rit”, aldus Wim Mazurel, de maker van de tocht. „Je komt door Jaarsveld. In Jaars veld vind je het ‘Huis te Jaars veld’. Het oorspronkelijke kas teel ‘Veldenstein’ werd in 1673 door de Franse verwoest. In 1760 liet de kleinzoon van Jo han de Wit, Cornelis de Wit het tegenwoordige huis bou wen. In 1867 kreeg het huis zijn tegenwoordig aanzicht. Van het oorspronkelijke kasteel is al leen het terrein en dubbele Deze evenementenladder voor de regio Gouda wordt u aangeboden door de VVV Gouda aan de Markt 21. De openingstijden zijn op maan dag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. DE GROOTSTE FOTO, video, AUDIO, TV. SPECIALIST I STREEK- Deze fiets tocht biedt de fiets liefhebber de moge lijkheid gebruik te maken van het voet veer tussen Jaarsveld en Ameide. Vroeger was er een pontje tussen Tienthoven en Jaarsveld maar die werd op een gegeven moment uit de vaart genomen. De men sen uit Jaarsveld moesten bij Schoon hoven de Lek over steken om in Ameide te komen. Ongeveer vijf jaar geleden is het voetveer tussen Jaarsveld en Ameide hersteld gedurende het toeristenseizoen tussen april en sep- alleen uit Boskoop maar van Al- phen a/d Rijn tot Hazerswoude en van Nieuwkoop tot Wad dinxveen. In januari verzorgt het mannenkoor een high tea in samenwerking met de Rota ry. Die Gouwe Sanghers geeft in het kader van het 55-jarig bestaan in het voorjaar van 2001 een groots jubileumcon cert met solisten en orkest. Vervolgens onderneemt het koor in datzelfde jaar een con certreis naar Polen. Maandag 21 augustus beginnen de repetities van Die Gouwe Sanghers. Vele koorzangers staan weer in de startblokken om de wekelijkse repetities van het mannenkoor bij te wonen. Indien u de mannenkoorzang een warm hart toedraagt en u houdt van zingen kom dan op een repetitieavond de sfeer proeven en de fantastische klankkleur van het mannen koor beluisteren. Die Gouwe Sanghers repeteert iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Agrarisch Opleidings Centrum De Groene Zijde aan de Zijde te Boskoop. Activiteiten en evenemen ten in de week van 10 tot en met 16 augustus. Donderdag 10 augustus -Kaas- en Ambachtenmarkt, 9.30 tot 12.30 uur, inl.WV, tel. 0182-513666. -Toeristenconcert in St. Janskerk door David van der Vlies, aanvang 12.30 uur, inl. tel. 0182-512684. -Stadswandeling onder lei ding van een gids, aanvang om 14.00 uur bij deWV. inl. tel. 0182-513666. Zaterdag 12 augustus -Hobby- crea- en cadeau- markt op de Korte en Lan ge Tiendeweg, 9.00 tot 17.00 uur. Zondag 13 augustus -Houtmansplantsoenscon- cert met Die Gouwe Sang hers, aanvang 14.00 uur en de Paradise Big Band, aan vang 15.00 uur, inl. mevr. Kraayeveld, tel. 0182- 531858, programmaboekje te koop bij VW. -Gouda Beach op de Markt van 13.00 tot 23.00 uur, met verschillende live-optre- dens, inl. Pleasure Sports, tel. 0182-584057. Maandag 14 augustus -Gouda Beach op de Markt van I 1.00 tot 23.00 uur met verschillende live-optre- dens, inl. Pleasure Sports, tel. 0182-584057. -Zomeravond beiaard con cert om 20.15 uur, inl. Dhr. Zwart, tel. 0182-387079. Dinsdag 15 augustus -Excursie dienst wijkbeheer ’zie de mannetjesvaren’ in de binnenstad, aanvang 19.30 uur vanaf het Joodse Poortje, Jeruzalemstraat. Woensdag 16 augustus -Gouds Montmartre, antiek en curiosamarkt, 10.00 tot 16.00 uur, inl. Dhr. Verbeek, tel. 0182-527752. -Orgelconcert in de St.Jans kerk door Klaas Jan Mulder, aanvang 20.15 uur, inl. 0182- 512684. - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 13