42 CASIO QV-3000 Rijn en Gouwe VINYL gordijnstof TAPIJT CLICK-FIX 10.- KORTING www.kinorama.nl CASIO KARPET I I ft De Nierstichting zoekt collectanten Doet u ook mee? 111 J OsL I Hoogheemraadschap Ontwerp- VERGUNNING WVO aSI van Schieland naden sluiten perfect 33 MEGAPIXEL DIGITALE. CAMERA BUKINOMMA NU 10 DAGEN LANG PER VIERKANTE METER! Rijnland Bekendmaking definitieve beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren ■liii UlUI De Krantenbon van Rijn en Gouwe rh" 1 F fl GK/WvW - woensdag 9 augustus 2000 pagina 19 1 O T 1^1 iï FT UT NU éénmalig ƒ11,00 van mijn rekening af te schrijven. SNELLER EN NETTER WERKEN GEEN LIJM NODIG VERHUISBAAR BEKENDMAKING 10 JAAR GARANTIE GRATIS THUISBEZORGD 0 ij openingstijden Nationale collecte 17 t/m 23 sept. 2000 Het unieke click-systeem waar iedereen mee kan werken. Zonder lijm te leggen en altijd weer verhuisbaar. In 4 actuele decors; eiken, kersen, ahorn en beuken. 7 Jaar garantie! Taberwaarde 10.000 I Ja, stuur mij die zes handige bonnen. Hiermee kan ik 5 exemplaren door-de-weeks en één dikke zaterdageditie van Rijn en Gouwe bij alle verkooppunten ophalen. Ik machtig Rijn en Gouwe om éénmalig I I I I I I I I I 1111 4 e'6er*“ enm est. 400 <m breed. per meter... 6e Gratis thuisbezorgd. F lil 11 >1® I i I i "T 'T I I j| /■'1;''1M:;<1;:'S ■bib 1 Laminaat leggen wordt Beroepsmogelijkheid :§s 813 817 Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland. Tel. 071 3415207 "Vraag naar de voorwoorden In de winkel Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Handtekening: INFORMATIE TEL: 010 - 4537 322 inorama I Tel. 0172 492000 Tel. 010 5111155 Tel. 010 4503449 Tel. 0182 511785 Tel. 023 5362770 Tel. 023 5652801 KOOPAVOND Zaterdag Tel. 015 3692981 Tel. 010 4228035 Tel. 010 2203043 Tel. 071 5617179 Tel. 070 5117707 Tel. 0348 480073 (boomkwekerij met buitenteelt), gelegen aan de Insteek 42 te Boskoop. De lozingen vinden plaats in een watergang in de Gouwepolder. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben besloten de gevraagde lozingsvergun ning onder het stellen van voorschriften te verlenen. De definitieve beschikking W.v.o. is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) wordt thans de defini tieve beschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Ter inzage De definitieve beschikking W.v.o., de aan vraag met bijlagen en de overige van belang zijnde stukken liggen van 10 augustus tot en met 21 september 2000 gedurende 6 weken ter inzage. De definitieve beschikking W.v.o. wordt van kracht op 22 september 2000. Verdere procedure Nadat definitief op de aanvraag is beslist zal door betrokkenen beroep kunnen worden ingesteld. Afgezien van enkele uitzonderingen komt het recht om in beroep te gaan alleen toe aan degenen die eerder al beden kingen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning. Tot en met het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunning, liggen de stukken elke werkdag ter inzage van 09.00 uur tot 16.00 uur bij Schietend. Informatie Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningverlening en handhaving van Schietend, H. uittenbogaart, tel. 010 4537 322. Onderwerp Op 22 mei 2000 is een aanvraag ingekomen van nibm intern Transport en Magazijntechniek B.v. Postbus 269 te Gouda voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater. Het betreft hier een lozing van mogelijk door bedrijfsaktiviteiten verontreinigd hemelwater afkomstig van het terrein en de daken nibm vestiging aan Coenecoop 58 te Waddinxveen. Wij zijn van plan de vergunning te verlenen. inzage in de stukken Van 10 augustus t/m 7 september 2000 liggen de aanvraag, de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage: - Op de secretarie van Schietend, Maasboulevard 123 te Rotterdam, elke werkdag van 09.00 -16.00 uur; - Op de gemeentesecretarie te Waddinxveen, Raadhuisplein 1, op werkdagen van 08.30 -12.30 uur: in de openbare bibliotheek van Waddinxveen, Van Mecklenburg Schwerinlaan 1, maandag-, dinsdag- en donderdagavond tot 20.30 uur, zaterdag van 10.00 -13.00 uur en tijdens de overige openingsuren. Desgewenst kan op de secretarie van Schietend een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Indienen van bedenkingen Een ieder kan binnen vier weken na de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd schriftelijke gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schietend, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Degène die een schriftelijke bedenking indient, kan in een aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tijdens de inzagetermijn bestaat op verzoek voor een ieder de gelegenheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen. uren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen en Emissies, tel. (071) 516 84 74 of 516 84 63; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo pige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet vóór 21 september 2000 worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Leiden, 31 juli 2000. i Pljnacker Rotterdam Rotterdam" Voorschoten Wassenaar Woerden De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen en Emissies, Archtmedesweg 1 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantoor- Couda Haarlem Hoofddorp Leiden Leidschendam" Usm Maandag" Voor de nationale collecteweek zoekt de Nierstichting enthousiaste collectanten die willen collecteren in hun wijk. Bel voor meer informatie met Petra Brouwer 0800 - 222 40 07 (gratis) NIERSTICHTING Hoogheemraadschap van Nr. V.35073 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.), is binnengeko men van P. Kolster, gevestigd te Boskoop voor: het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikking daartegen beroep worden inge steld door: a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over ae aanvraag en de ontwerpbeschikking; b. degenen die tegen de aanvraag en de ont werpbeschikking bedenkingen hebben inge diend; c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking. - I Dieren en -benodigdheden Kennel van de Hendrikahoeve heeft mooie WEST HIGHLAND WHITE terriërpups met stamb. ingeënt, ontw. 0418-591342 Goed tehuis gezocht voor 3 jonge POESJES. Tel. 0172- 475502. Hoge prijs voor speelgoedau- tos, e.a. speelgoed van voor 1970 Inf. 0297-281492. Mobiel telef. v. telfort zonder abbonnem. pre-paid met opw.der, ƒ100. 06-23790509. Bank/Girorekening: Stuur de ingevulde bon in een envelop naar Rijn en Gouwe, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Een postzegel plakken is niet nodig. G r J Makkelijk en voordelig Met de krantenbon is het kopen van een Rijn en Gouwe een stuk gemakkelijker en voordeliger geworden. Met de onderstaande antwoordbon bestelt u zes van deze bonnen voor slechts ƒ11,00 (losse verkoopwaarde 12,25 Geen gezeur meer met los geld. Een uitkomst voor iedereen die snel en gemakkelijk een Rijn en Gouwe wil kopen of aan iemand cadeau wil geven. De bonnen zijn geldig tot eind 2000en kunnen bij ieder verkooppunt worden ingewisseld. 211 OostlaanZO Peppelweg 170 -180 Alexa ndrium Treubpletn 19 Langstraat 63-65 Botnische Go!f9e Zoetenneer" Woonhart/Copeliaschouw zo Tel. 079 3420460 Zoeterwoude" Rijneke Boulevard "'Maandag geopend fïage FALKE WOONVINYL I Woonvinyl in een all-over Watersport 602 BOTENSHOW. Nu nog varen! Groot in kleine watersport. Grote voorraad boten o.a. An- taris sloepen v.a. 7.400,- en motoren. Scherpe prijzen. Jachtwerf De Hippert, Noord- einde 21, Leimuiden. Tel. 0172- 509373. VAKANTIEAANBIEDING. YAM Rubberboten kompl. met Ya maha bbmotor al v.a. 2.650 div. occ. o.a. Zodiac en Bom bard Jachtwerf De Hippert Noordeinde 21 Leimuiden. Tel. 0172-509373. ZOMERAKTIE. Ryds 390 met 3 pk Evinrude bbm, aktieprijs ƒ4.000 Ook diverse gebruikte boten en motoren. Jachtwerf 'De Hippert' Noordeinde 21 Leimuiden. Tel. 0172-509373. Sportyak, onverwoestbare kinderroeiboot, compleet 595 Jachtwerf Daniël 0172-422219. T.h. eiland met prima viswater, natuurlandschap, Boskoop, pr. 750 p.j. 0182-394064. Scheeps-en 602 buitenboord motoren 2x Honda 5 pk, vanaf 1.600 Mercury 8 pk (1996) 2.950 Yamaha 3 1/2 pk 395; Suzuki 2 pk (1999) 850; Jachtwerf Daniël 0172-422219. Koper- weg 7 Alphen a/d Rijn. Doe-het-zelf (artikelen) Schilder Huisman vraagt SCHILDERWERK voor binnen en buiten vrijblijvend prijsop gaaf na 18.00 uur. Tel. 0172- 495688. GEVRAAGD behang-, wit-, saus-, en Schilderwerk. Vooraf prijsopgave. Telefoon 071- 3410838. 18-30 - 21.00 uur 09.30-17.00 uur PLEASURE KARPET Haal nu voordelig sfeer in huis! Volumineus uni-karpet van 100% polyamide. In 4 moderne kleuren; blauw, zand, terra en oker. I L v REGENT TAPIJT Tapijttopper in 4 actuele kleuren. Dit levendige iafur,rSr k Tft ee h°ge sliJtweerstand en een ïïl T ,ults*r?ling- 400 cm breed, er meter... Incl. vakkundig leggen* NOMADE GORDIJNSTOF e ui PAK UW KANS! 140 cm breed. Per meter... Alphen a/d Rijn" Hooftstraat 33 Berkel en Rodenrijs Herenstraat 8 -10 Capelie a/d IJssel" Koperwiek 25 - 29 Markt 9 Winkeic. Schalkwijk Kruisweg 993 Lammenschansweg 130k Tel. 0715125302 Winkeic. Leidsenhage Tel. 070 3277569 Kanaalstraat 53 Tel. 0252 417117 M -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 19