WADDINXVE Gemeente in onder- Apotheker Küppers handeling over kring loopwinkel neemt Apotheek Van Doorn over Sjoel- competitie OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N°jg Mantelzorgcafé ook tijdens vakantieperiode weer van start Alle lof voor inzet van Jeugdtennis Zevenhuizen Kleding- inzameling Concordia Volgende week de Jeugdweek vakantiewerkers Souburgh R U R K N T E B E M E E G E GROEN INSTITUUT SOCIAAL RAADSLIEDEN Geen Voordelen Economisch 624622 624767 624500 612570 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel 0182 - 63 03 32 ontvangen? PRESENTATIE BODEMSANERING OVERIGE VERGUNNINGEN BEZWAAR PAGINA 3 WOENSDAG 11 AUGUSTUS 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - Landelijke Rijvereniging Van Doom stopt er mee na 31 jaar en draagt de apotheek over aan Küppers. (Foto: Sjaak Noteboom.) 624680 COLOFON Gemeentehuis postadres telefax Apotheker Van Doom was destijds ook de eerste apo theek die iedere dag de re cepten ophaald bij de huisart sen. „Iedere dag tussen half twaalf en twaalf uur komen wij bij de dokter langs. Dat heeft veel voordelen. Het 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 20.30 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. De sociaal raadsvrouw, mevrouw C.M.J. de Bakker is tot 28 augustus a.s. afwezig. schept een band tussen de dokter en ons, de mensen hebben dezelfde dag hun re cept al en bij een telefonisch consult hoeven de patiënten niet eerst meer even langs de dokter te gaan om het recept op te halen. Als wij het recept halen dan zetten we het klaar en kunnen de mensen het na vieren ophalen. Bovendien kunnen we het geneesmiddel bestellen als het er niet is. Drie maal per dag worden we namelijk bevoorraad”, legt Van Doorn uit. Volgens de apotheker is Ne derland daarmee een bevoor recht land. „Dit is echt goed geregeld.” Op andere punten laat de overheid het volgens Van Doorn wat meer afwe ten. „Vrije markt, concurren tie, ik heb daar sterke twijfels over. De prijzen zullen niet dalen. Minister Borst zegt wel dat alles zo duur is maar in het verleden is er te wei nig rekening gehouden met de vergrijzing. Oudere mensen slikken nu eenmaal meer pillen.” Klip pers kan zich vinden in die woorden. Hij vindt dat de zorg achteruit is gegaan de afgelopen jaren om kosten te besparen. Zonder nut: „Sommige geneesmiddelen worden niet vergoed. Men sen nemen een ander middel waardoor de kwaal soms niet overgaat of erger wordt. Dan gaan ze naar het ziekenhuis en krijgen ze als nog het duurdere medicijn alleen met een omweg.” Volgens Van Doorn denkt de overheid veel te econo misch. „Ik vind het maar niets dat ook in de apothe- kerswereld wordt gesproken van ’winkel’, ’klanten’ en ’markt’. Ik prefereer liever ’patiënten’.” In de door Van Doorn overgedane apotheek staan ook geen cosmetica. Hij vindt dat het er niet thuis hoort. Opvolger Küppers denkt er hetzelfde over. „Het hoort niet bij een apotheek. Mensen die om een zwaar geneesmid del vragen horen niet te staan naast iemand die een lipstick uitprobeert. Eventueel kunnen huidverzorgende crèmes weer wel want dat is een grijs gebied: sommige mensen heb ben zo’n crème nodig. Boven dien vragen de mensen tegen woordig meer.” In tegenstelling tot Van Doorn die zes jaar geleden Küppers aannam, zal deze laatste voor- SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 lopig de apotheek alleen draaien met het team van me dewerkers. Van Doorn: „Ik heb erg veel waardering voor het personeel en heel prettig samengewerkt. Er waren altijd korte lijnen en er werd pro fessioneel gewerkt door de assistenten.” Küppers wil de ze prettige samenwerking voortzetten en gaat ook vol goede moed aan de slag. „In de zes jaar heb ik Waddinx- veen goed leren kennen en ik ben hier nog dus het bevalt me.” Van Doorn geeft op 2 sep tember in de apotheek van Küppers aan de Prins Bern- hardlaan van 15.30 uur tot 17.30 uur zijn afscheidsrecep tie voor zijn patiënten en re laties. „Iedereen die wil ko men is hierbij uitgenodigd.” WADDINXVEEN - Con cordia Waddinxveen doet weer mee aan de derde ac tie van het inzamelen van kleding, schoenen, dekens en gordijnen. Alle bruikbare spullen zijn bestemd voor de voormalige Oostblok landen. Alles wat niet bruik baar is, wordt gerecycled. Wie voor bovengenoemde spullen nog geen bestem ming heeft gevonden, kan deze altijd inleveren bij Concordia. Een speciaal be drijf zorgt ervoor dat de bruikbare artikelen in de betreffende landen terecht komen. Het bruikbare hoeft niet van het onbruikbare te worden gescheiden. Alles kan ingeleverd worden in vuilniszakken en twee gelij ke schoenen moeten aan elkaar geknoopt worden. De kleding, schoenen, de kens en gordijnen kunnen, voor de derde inzameling van dit jaar, ingeleverd wor den op de donderdagavon den 17 en 24 augustus), tussen 19.00 uur en 22.00 uur bij het clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W Fri- soweg nr. I te Waddinx veen. WADDINXVEEN - Het be looft weer een zeer span nende competitie te wor den. Woensdag 23 augustus vanaf half zeven kan men ’s avonds in het clubgebouw van de schuttersvereniging aan de Alb.Thijmlaan te recht. De strijd zal gaan om de wisselbeker momenteel in het bezit van de Wad- dinxvener Kees Kuipers. Er staan 14 sjoelavonden op het programma. Om mee te doen aan de competitie moeten de deelnemers 10 avonden geweest zijn. Komt men 14 avonden dan tellen de beste 10 avonden. Er wordt gespeeld in vier klas sen (A tot en met D). Per avond zijn er in elke klasse drie prijzen te verdelen. Per avond kunnen twee ronden worden gesjoeld. De eerste ronde telt altijd voor de competitie met kans op een prijs. Sjoelt men een tweede ronde dan heeft men bijna altijd kans op een prijs. Een ronde bestaat uit het sjoelen over tien van de opgestelde bakken. Alle clubavonden zijn in het gebouw van de schutters aan de Alb.Thijmlaan en zijn altijd vanaf 18.30 uur. De eerste avond van het nieuwe seizoen 2000/2001 belooft een bijzondere start te krijgen. De sjoelka- mioenen van Berkel en Ro denrijs, Boskoop, Capelle aan den Ijssel., Gouda, Hendrik Ido Ambacht, Gouda, Moordrecht, Wad dinxveen en Zoetermeer zullen namelijk de strijd met elkaar aangaan. De sjoeldata in 2000 zijn: 23 augustus, 13 september, 4 oktober, 25 oktober, 15 no vember, 6 december en 27 december. In 2001: 17 janu ari, 7 februari, 28 februari, 21 maart, 11 april, 9 mei en 23 mei.Voor inlichtingen kan men terecht bij: Henk van Beek, Burg.Trooststraat 60, Waddinxveen (0182)- 616349 of jan Kersbergen, Elzenhorst 9, Waddinxveen (OI82)-615421. terban, besloten daar niet op in te gaan. Een groot struikelblok was het vinden van een geschikte loca tie. De schuur naast het afval- brengstation was lange tijd de meest logische, daar was het plan van de kerken ook op ge baseerd. Officieus moesten de leden van de Denktank verne men dat die plaats in zijn geheel niet mogelijk was. En de helft was niet genoeg omdat de Denktank op slechts een loca tie wilde werken. Andere loca ties waren te duur. In een gesprek met het Week blad zeiden de leden van de Denktank ook dat de gemeen te in een cirkel bleef praten: bij ieder overleg bleken dezelfde eisen weer te worden gesteld: brede openstelling, niet alleen vrijwilligers maar ook betaalde krachten en beheer niet alleen door de kerken maar ook door De Sluis en Platform Duurzaam Waddinxveen. Uiteindelijk bleek, volgens de leden, ook steeds meer dat er geen politiek draagvlak was daar de kerken de winkel droe gen en daarmee niet de gehele bevolking van Waddinxveen. Indien de gemeente Waddinx veen er nu wel uit komt met de nieuwe gesprekspartner dan vervalt het contract in ieder geval weer zodra er een over eenkomst is gesloten tussen het Gemeentelijk Vuilverwer- kings Bedrijf (GVB) en De Sluis omtrent een overkoepelende, regionale kringloopstructuur. MOERKAPELLE - Nog een paar nachtjes slapen en het is zover: De jeugdweek gaat van start op maandagmorgen 14 aug. om half 9 t/m vrijdag 18 aug.Vele ooms en tantes van de Hervormde en Gereformeerde gemeente zijn al wekenlang met de voorbereidingen bezig. Het thema is: Ik ga op reis. Rond dit thema worden er elke morgen bijbelvertellingen ge houden en liederen gezongen. Een verhaal dat verteld zal worden zal gaan over Jona, die ook op reis ging... Ook zal er een spelprogramma zijn, we mogen nog niet veel verklap pen maar....weten jullie al wat jullie willen worden? De spel- leiding van de jeudgdweek in ie- dergeval niet. Ben je zes jaar of ouder kom dan volgende week, elke mor gen (en vrijdag tot 15.45 uur) naar dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. De morgens zijn van half 9 tot twaalf uur. Ouders die hun kinderen ko men ophalen mogen gerust een kijkje in de zaal komen nemen. Deelname aan de jeugdweek is gratis. Voor meer informatie kan men terecht bij P. Slingerland, tel 079 - 59396116 OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen is in on- derhandeling met De Sluis Milieu over de oprichting van een kringloopbedrijf in Waddinxveen. De gemeente staat positief tegen een dergelijk bedrijf omdat het gaat om een milieubevorderende maatregel en werkgelegenheid met zich meebrengt. nen worden, onder begeleiding van een deskundige. De bijeenkomsten worden ie dere derde vrijdag van de maand gehouden en vinden plaats in café Résistance, bij het Verzetsmuseum in Gouda,Turf markt 30. U hoeft zich voor de ze bijeenkomst niet aan te mel den. Met vragen kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. De balie vindt u in de Thuis- zorgwinkel-meditheek, Boele- kade I te Gouda en is open op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, 's maandags tussen 13.30 en 17.00 uur. Tel. 0182- 594658. Raadhuisplein 1 (0182)624624 Postbus 400, 2740 AK Vervolg van pagina I „Vooral in juli hebben we het extreem druk gehad”, verzucht Marianne de Vroomen. „Zon der de vakantiewerkers hadden we alleen de hoognodige din gen kunnen doen, of hadden we familie moeten inschakelen. Nu konden we toch de zorg bieden die onze mensen nodig heb ben.” Zij voegt daar meteen aan toe, dat de vakantieweken voor de bewoners vaak niet de prettigste zijn. „Mensen op ho ge leeftijd houden niet zo van vreemde gezichten”, weet ze uit ervaring. „Het is ook niet prettig langer te moeten wach ten. In de verzorging is het drukst tussen half acht en half elf. Wassen, helpen met aankle den, eten, drinken, opruimen. Dat kost meer tijd als de be zetting wisselt en we regelma- Het rooien van bovengenoemde bomen en ZEVENHUIZEN - Op de ba nen in het tennispark in Ze venhuizen worden deze week het open Peugeot Garage Sch midt jeugdtennistoernooi ge speeld. Hieraan doen mee jeugdten- nissers uit o.a. Zevenhuizen, Moerkapelle en Boskoop. Aan vankelijk zou op alle com plexen worden gespeeld, maar omdat het aantal inschrijvin gen (77) tegenviel, gebeurt dan nu alleen in Zevenhuizen. Er wordt elke dag van 10 tot 18 uur getennist. De prijsuit reiking is zaterdag 12 augustus om 16 uur. Per leeftijdscategorie krijgen de nummers een en de num mers twee een prijs. REGIO - Het Steunpunt Man telzorg organiseert op vrijdag 18 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur het mantelzorgcafé. Mensen die zorgen voor een naaste met een ziekte of handi cap, hebben hier de mogelijk heid om elkaar te ontmoeten. Mantelzorgers kunnen zo hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar steun geven en kunnen er even uit zijn in een gezellige omge ving. De koffie is gratis. Het doel van deze bijeenkomst is het bieden van een plek aan mantelzorgers waar zij elkaar ondersteuning kunnen bieden, waarbij lotgenotenervaringen en informatie uitgewisseld kun- heeft geen <w of dorpschoon, OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Het werk duurt ruim vijf maanden. Totale kosten bedragen ruim 4 miljoen gulden. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Prinses Irenestraat 17: 1 naaldboom in de achtertuin gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, oon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. In de hal van het gemeentehuis kunt u tot begin september 2000 een videopresentatie bekijken over een bodemsane ring. De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wette lijke regelgeving zijn verleend: ‘w’ j en Ponyclub "Het Paardendal": jaarvergunning feestavonden geldig t/m 19 juli 2001 - Bewonersvereniging Overtoom/Molenring: nazomerfeest 9 september 2000 op het grasveld aan de Overtoom van 16.00 tot 21.00 uur. tig nieuwe krachten moeten in werken. Daarvoor is niet altijd evenveel begrip, al leggen we in ons eigen blad, Souburgh Nieuws, ieder jaar uit dat het in de vakantie periode nu een maal niet anders kan.” Deze maand gaat de druk gelei delijk van de ketel en in de der de week van augustus nemen de laatste vakantiewerkers af scheid. „Ondanks de enorme werkdruk en de vermoeidheid die onvermijdelijk insluipt, kijk ik toch met heel veel voldoe ning terug op de achter ons lig gende periode. Iedereen heeft zich overal en optimaal ingezet. Voor de jongeren die ons daar bij als vakan-tiewerkers voor de volle honderd procent heb ben geholpen, neem ik mijn petje af”, besluit Marianne de Vroomen. Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids WADDINXVEEN - Na 31 jaar zet apotheker Dick van Doorn er een punt achter. Hij vindt het genoeg en zijn op volger Sjef Küppers is al zes jaar in huis. „Per I juli nam Sjef de apotheek over maar ik help hem nog de vakantiepe riode door te komen. Per I september is het echt afgelo pen en ga ik meer tijd beste den aan hobby’s”, aldus Van Doom. Van Doorn was in 1969 de eerste ’echte’ apotheek in Waddinxveen.Tot die tijd tel de het Gouwedorp alleen apotheekhoudende huisart sen. In 1992 stopte pas de laatste, dokter Th. G. Blom. Al eerder groeide het aantal apotheken naar twee door de vestiging aan de Kerkweg West 1980) en naar drie door de apotheek in de Zuid- plas (1994). „Tot die tijd was het best hard werken”, zegt Van Doorn. „Samen met de apo theek in Boskoop draaiden we in toerbeurten 7 dagen per week dag en nacht door. Later werd dat dus een keer in de drie en nu een keer in de vier weken.” Van Doorn wil klaarblijkelijk zijn opvolger een goede nachtrust gunnen, want hij benadrukt dat die service alleen bedoeld is voor spoedgevallen. „We hebben niet de taak om uit te rukken voor een hoofdpijnpilletje.” VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Kamilleveld 1: 1 berk - Speelveld Alpherbrink (tegenover nr. 35): 1 meidoorn i.v.m. aantasting door bacterievuur (reeds gekapt) houtopstanden leende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is ver meld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Op vier locaties aan de Alpherbrink en Alpherweterina wor den vanaf volgende maand saneringswerkzaamheden, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, uitgevoerd. Verontreinigde grond wordt afgegraven, op enkele plaatsen ook onder de huizen vandaan en het verontreinigde grond water wordt gezuiverd. Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getrof fen door de verlening van een - hiervoor genoemde - ver- De werkzaamheden worden niet op precies dezelfde manier uitgevoerd, maar het filmpje geeft wel een beeld van hoe een dergelijke sanering ingrijpt in het dagelijks leven van de betrokkenen. Nadat er enkele voorbereiden de gesprekken hadden plaats gevonden, diende De Sluis Mi lieu een offerte in bij de gemeente. Punten van onder- handeling zijn de prijs per ton en het percentage dat De Sluis inlevert op het afvalbrengsta- tion. Zodra het college ak koord gaat, moet nog een ge schikte locatie worden gevonden. Het is daarbij de vraag of dat allemaal vloeiend zal verlopen want het verhaal kringloopwin kel is geen Kasteelromannetje maar een lijvig boekwerk dat al jarenlang speelt. Vijf jaar gele den stapten de Gereformeerde Gemeente Waddinxveen en Immanuël Gemeente naar de gemeente Waddinxveen met het idee om een dergelijke win kel op te richten. De kerken zouden bovendien het benodig de geld bijeen brengen. „De ge meente liep 0,0 procent risi co”, zei A. Broer destijds in het Weekblad na het afketsen van de plannen. Broer was de advi seur van de Gereformeerde Gemeente en lid van de Denk tank SOW die namens de ker ken de gesprekken voerde met de gemeente. De Denktank van de kerken hakte eind februari van dit jaar de knoop door omdat er geen schot in de zaak zat. Eerder al was de groep in december op geheven. Op een verzoek daar na van de gemeente om nog eenmaal te komen overleggen is, na ruggespraak met de ach- Om bewoners van dit gebied (en andere belangstellenden) enige indruk te geven van wat hen te wachten staat, wordt in de hal van het gemeentehuis enkele weken een videopresen tatie vertoond van een eerder uitgevoerde sanering in een andere gemeente. De videoband is in opdracht van de pro vincie gemaakt. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 3