Wereldniveau zwemmen voor Nic Tentweek 2000: Wijs op Weg! De Catgessloot in Zevenhuizen Geers op WK Actie Boeren planten bomen weer van start Video over bodemsanering Oostpolderwijk LEZERSSERVICE Medische diensten Colofon Kerkdiensten Fietstocht voor 55-plussers I i-UnL Kanaalstraat Jk PAGINA 9 WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN en dj 'V 'I, 18.30 uur avonddienst vervalt vinden. Bethelkerk, Bilderdijklaan 09.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg De Hoeksteen, Esdoornlaan 09.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 18.30 uur ds. H. Schipaanboord De Morgenster, Sterrenlaan 09.30 uur ds.A.W. van der Plas 17.00 uur Cand. Mr. J. Kooy, Barendrecht Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 09.30 uur ds. C. de Jong Sectie ’De Rank’, confessioneel- hervormde gemeenschap, Coe- necoopcollege 10.00 uur ds. J.K.Verbree, Maas sluis 18.30 uur geen dienst woensdag 19.45 uur ds. J.G.van Tilburg WADDINXVEEN - In de laat ste week van de zomervakantie en ook helemaal in Zeeland werd de Zevenhuizer turf ver kocht. Om vanuit de polders in de Rotte te komen waren er drie verlaten (=sluizen). Zij zijn nu allen verdwenen. Alleen de buurtnaam ‘Oud Verlaat’ herin nert nog aan het ‘Sootjes Ver laat’ en het ‘Wollefoppen Ver laat’, dat gelegen was aan het noordelijke uiteinde van het Korenmolengat. Ook hiervan is land, het hoogste rechtscollege. Ook is er omstreeks 1665 grote onenigheid geweest over het gedeelte van de Katjessloot tussen de Korte- en de Lange Zijde. De partijen waren: de schout van zevenhuizen met molenmeesters en kroosheem raden van de Katjespolder aan de ene zijde, en aan de andere kant Adriaan Cornelisz. Cool, wonende aan de Korte Zijde vlak bij de Katjesbrug. Adriaan Cornelisz. Cool werd den. In opdracht van de provincie Zuid-Holland worden er daarom vanaf september saneringswerk- zaamheden uitgevoerd die onge veer 4 miljoen gulden zullen kosten en naar verluid ruim vijf maanden zullen gaan duren. De video is bedoeld om duidelijkheid te geven over wat de mensen in de wijk zal GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de 09.30 uur mw. H.W. den Draak- Kuyvenhoven,Waddinxveen OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur ds. geen opgave 18.00 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat zondag 9.30 en 17.00 uur ds.J.G. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur geen opgave GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 09.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. OW. Bouwsma te Gouda CHRISTELIJK GEREFORMEER DE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 09.30 uur geen opgave 18.30 uur geen opgave DE KERKVAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studiewas sen 11.20 uur Algemene vergadering BAPTISTENGEMEENTE ALPHENAAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Havenstraat 10.00 uur dr. G. Lorein 18.30 uur ds.H.G.Koekkoek EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA De Goudse Waarden 10.00 uur ds.AW. Davidse COLOFON Stichting Oud Zevenhui- zen-Moerkapelle Tekst: W. Paul Samenstelling: J. Ooms Inlichtingen: 0180-632962 E-mail: ozm@planet Internet: http://welcome.to/OZM De Korte en Lange Zijde in Zevenhuizen met daartus sen de Catgessloot. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe BV Alphen aan den Rijn Kantoor Kanaalstraat 10 Postbus 372 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 0182-630332 Fax: 0182-632633 op de scheepvaart. De wegen waren dermate slecht dat het vervoer over land niets voorstelde. Per schip ging men door de Rotte naar Rotterdam, en dan was het niet moeilijk om verder te er van beschuldigd dat hij en zijn voorgangers de oever van de Katjessloot steeds verder verlegd hadden ten nadele van de Katjessloot. Om dit te bewijzen werden op verzoek van de Schout en zijn mede standers, verklaringen afgelegd door verschillende inwoners van Zevenhuizen. Deze verkla ringen werden opgetekend door de plaatselijke notaris Gerard Slip en zijn nog in de bewaarde protocollen terug te in het Anne Frank-centrum. Tevens wordt er onderweg een koffiestop gehouden bij dorps huis ’de Rank’ in Nieuwkoop. De kosten voor deelname zijn 4,50 per persoon (inclusief 3 consumpties). Alle enthousiaste fietsers vanaf 55 jaar en ouder zijn van harte welkom. Het is niet nodig om zich van te voren op te geven. Men kan op de dag zelf inschrijven. De volgende fietstochten zijn voorlopig gepland op dinsdag I9 septem ber en 17 oktober. W’VEEN/ MÜNCHEN/ BOSKOOP - Het wedstrijdzwem- men voor masters neemt wereldwijd hand over hand toe. De tijd dat sport alleen door jongeren werd beoefend is allang voorbij. Dat werd op de wereldkamioenschappen voor masters in München nog eens nadrukkelijk bewe zen. zen komen over hun werk ver tellen, er is een creatieve mid dag en je kunt je sportief komen uitleven. Ook de avon den zijn de moeite waard: bingo, volksdansen, een band, sport en spel en nog veel meer. Op zaterdagavond I9 augustus is de grote finale met onder andere een barbecue. Elke morgen is er vrije toegang om spelletjes te doen en nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs. Dinsdagavond I5 augustus om 20.00 uur is de inmiddels over bekende openlucht-zangavond met veel samenzang. Afhankelijk van het weer is deze avond in of bij de grote tent aan de Ster renlaan in de Zuidplas. Zondagmorgen 20 augustus hopen we de tentweek af te sluiten met twee themadien- sten: één in De Morgenster (Zuidplas) en één in de Bethel kerk. Deze beginnen om half tien met het zingen van de tentliedjes. Na afloop is er gele genheid tot het drinken van koffie, thee of fris. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 09.30 uur ds.H. Verheul, Amers- van Tilburg foort 17.00 uur ds.AW. van der Plas JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uurWachttorenbespreking morgen ROOMS-KATHOLIEKE KERK StVictorkerk, Zuidkade Zondag 09.30 uur viering, dins- hoopt de Centrale Hervormde dag I5 augustus 19.00 uur vie ring Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zaterdag 19.00 uur viering WADDINXVEEN - De bewoners van de Oostpolderwijk kunnen in de hal van het gemeentehuis bij wijze van voorlichting een video bekijken over bodemsanering. In de wijk is in 1997 een ernstige bodem vervuiling geconstateerd met olie en PAK’s op de plaats waar een meubel- en een orgelfabriek ston- GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 09.30 uur en I6.30 uur ds. H. Paul woensdag 16-8: 19.30 uur ds. L. Blok uur arts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0I82- 6I3II2. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79,Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, Op de 100 m. vrijeslag werd hij tel. 0182-610462 of 0182-516876. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK De Vierstroom Spreekuur: Iedere werkdag van 09.00 tot I0.00 uur. Bezoek en postadres: Stationsstraat 12,2741 HS Waddinxveen. Telefoonnummer: 0182 - 623 040. Na I0.00 uur wordt u automa tisch doorverbonden met de Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. VERSLAVINGSZORG MIDDEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. Ol82-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maangdag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. ZONDAG 13 AUGUSTUS BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS REMONSTRANTSE Gebouw Kreater, Kerkstraat GEMEENTE 10.00 uur spreker: R. Gooswil- (in samenwerking met deVrijzin- gen nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur geen dienst in I min. 8.06 sec. vijfde, op de 200 vrij in 2.29.34 vierde, op de 400 vrij in 5.30.68 eveneens vierde, op de 800 vrij in I 1.32.09 vijfde, op de 200 rug in 3.08.17 twaalfde en op de vijf km. in open water in één uur I4 min.en 32.09 sec. zesde. Op het laatste nummer zaten de omstandigheden niet mee. Geers heeft het niet zo op lage watertemperaturen, want als hij er langer dan één uur inligt, zit er voor hem geen versnel ling meer in waardoor hij moest toezien dat enkele, beter in het vet zittende, zwemmers hem voor de streep inhaalden. behalve een flauwe welving in het terrein niets meer over. Vanaf dit verlaat liep de belang rijke verbindingsvaart, de Kat jessloot, lijnrecht naar het dorp Zevenhuizen om daar uit te komen bij de Katjesbrug. Dit was de belangrijkste vaar route om de turf die oostelijk van zeven huizen gewonnen werd te vervoeren. Over deze Katjes sloot is heel wat te doen geweest. Reeds in I580 lezen wij over een proces tus sen Plonis Jansz. Bac ker (ook wel Comen genoemd) en de Molenmeesters van de Cat- genspolder over het gangpad naast de Catgessloot. Plonis had naat deze sloot zijn land liggen en vond het niet goed dat iedereen zomaar gebruik maakte om zijn schip vooruit te trekken. Hij kreeg wel een ver goeding maar die vond hij veel te laag. De ruzie liep zo hoog op, dat een proces gevoerd werd tot aan het Hof van Hol men aangeplant, waardoor oude rassen als Sterappel, Glo rie van Holland (appels) en IJs- bout (peer) het landschap weer verrijken. Ook de provinciale stichtingen Landschapsbeheer in Utrecht en Zeeland organi seren de actie Boeren Planten Bomen in de eigen provincie. Tijdens de actie kan tegen lage prijzen een uitgebreid assorti ment struiken en bomen wor den besteld. Knotbomen langs percelen, leilinden om de boer derij, hoogstamvruchtbomen in een boomgaard, streekeigen sierbomen en -struiken op het erf, jonge boompjes op een niet-gebruikt stukje grond; op deze wijze kan de eigen boer derij en het erf aanzienlijk ver fraaid worden. Bovendien biedt Landschapsbeheer Zuid-Hol- land nog tot I oktober 75% korting op solitarie bomen (zolang de voorraad strekt). Het door Landschapsbeheer Zuid-Holland geleverde plant- Gemeente van Waddinxveen de jaarlijkse tentweek te orga niseren. Het thema van dit jaar is: Wijs op Weg! Voor de kinderen van 4 tot I I jaar en voor de jongeren van I2 t/m I6 jaar zijn er geduren de deze week een hoop activi teiten te doen. De tenten staan op twee plaat sen: in de Zuidplas aan de Ster renlaan en op hetWingerdveld. Op woensdag 16 augustus gaat de tentweek van start. Tot en met vrijdag is er in beide ten ten een programma voor de kinderen van 4 t/m I I jaar. Elke van I0.00 tot 12.00 uur wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld, gezongen, geknutseld en is er poppenkast. De middagen zijn van 14.00 tot 16.00 uur, alleen vrijdag is de middag in beide tenten van 12.00 tot 13.30 uur. We gaan met z’n allen op avonturen tocht en Grut en Prut komen bij ons langs. En vrijdagmiddag REGIO - Het lijkt nog ver weg: de (winter)tijd om bomen en struiken te planten. Toch is het zaak daar nu alvast over na te denken. Landschapsbeheer Zuid-Holland start daarom nu voor de achtste keer de actie Boeren Planten Bomen. De actie is bedoeld om bewoners van het Zuid-Hollandse platte land te stimuleren streekeigen struiken en bomen aan te plan- ten.Via de actie Boeren Planten Bomen kunnen zij streekeigen plantmateriaal bestellen dat bovendien gratis thuisbezorgd wordt. Met het bijbehorende boekje in de hand kunt u thuis rustig bekijken welke bomen en struiken u zou willen en kun nen aanplanten. De actie is ove rigens niet alleen bedoeld voor boeren, maar voor alle bewo ners van Zuid-Hollandse bui tengebied. Voorgaande jaren liep de actie uitstekend: zo worden elk jaar honderden hoogstamvruchtbo- WADDINXVEEN - Op dinsdag 15 augustus a.s. organiseert de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk de vijfde fietstocht voor senioren dit seizoen. Indien het weer meewerkt gaat de tocht van ongeveer 45 kilo meter richting Nieuw- koop/Zwammerdam. Het ver trek is om I0.00 uur vanaf het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken sluiten we de tentdagen af door met elkaar te eten! Benieuwd wat het allemaal inhoudt? Gewoon langskomen. Voor de jonderen van I2 t/m 16 jaar staan er ook twee ten ten: één in de Wingerd en één aan de Sterrenlaan in de Zuid plas. Beide tenten hebben een pro gramma van I0.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Mensen uit het gevangeniswe- Advertenties Advertenties kunnen tot dinsdag 10.00 uur worden opgegeven. Redactie Dave Heemskerk E-mail: d.heemskerk@rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandagmiddag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Het Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 14.500 exemplaren wordt verspreid in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle. ZATERDAG EN ZONDAG 12 en 13 AUGUSTUS Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Beeker.Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: F.J. v.d. Brule, Sterrenlaan 18, tel. 0182-630944 (zaterdag zondag). Voor de praktijk van de huisartsen Glaser,Van Heel, Siemens,Vos kamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 0182-612676 (zaterdag). J.C.Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 0182-612078 (zondag). Dienstdoende apotheek: Apotheek van Doorn, Pr. Bernhardlaan 65, tel. 0182-614162. Mededeling: De regeling ’medische weekeinddienst’ is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts Op zaterdag en zondag van 10.00 - I 1.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Buiten de spreekuren zo mogelijk eerst bellen voordat u met een spoedgeval naar de praktijk komt. Aanvraag visites ZEVENHUIZEN- Wij hebben geheel aangewezen allen uit de vaderlandse geschiedenis wel eens gehoord van de Gouden Eeuw. Dit was de periode van circa 1600 tot 1700, een periode gekenmerkt door ongekende activiteiten en welvaart, hoewel dit laatste niet komen.Tot in ’s-Hertogenbosch voor iedereen opging. Ook voor Zevenhuizen kunnen wij spreken van een Gouden Eeuw. De turfwinning nam in de periode een enorme toevlucht. Dit trok vele mensen naar Zevenhuizen, niet alleen mensen die direct bij het turf maken betrokken waren, maar ook om deel te nemen aan de activiteiten die hiermee samen gingen, zoals turfschippers, han delaren, middenstanders, kroeghouders en scheepsbou wers. Jan Fijan weet zich in 1793 nog te herinneren dat er in zijn jeugd 50 a 60 turfsche pen waren die in Zevenhuizen thuis hoorden. Voor het ver voeren van de turf was men staan te wachten en laat beelden zien van een ander eerder uitge voerd bodemsaneringsproject in Waddinxveen. In de wijk zal zand worden afgegra ven, ook onder de huizen door. Tevens zal vervuild grondwater worden gezuiverd. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) materiaal is van prima kwaliteit. Het is gegarandeerd ziektevrij en wordt betrokken van geren ommeerde kwekers. Bewoners van het Zuid-Hol- lands landelijke gebied kunnen gratis het boekje Boeren Plan ten Bomen met het complete assortiment aanvragen. In het boekje staat een uitgebreide beschrijving van de struik- en boomsoorten met voor elk soort een vermelding van bodemeisen, toepassings- en gebruiksmogelijkheden en de betekenis voor natuur en land schap. Ook staan er goede instructies voor aanplant, ver zorging en bescherming in ver meld. En heeft u nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd bel len voor advies. Het boekje Boeren Planten Bomen met bestelformulier is aan te vragen bij Landschapsbe heer Zuid-Holland, tel. 0182- 524500 of e-mail zuidhol- land@landschapbeheer.nl. Een tiendaags tournooi met ruim 7500 zwemmers, welke goed waren voor 16000 starts. De tijden in de diverse leef tijdsgroepen tonen aan dat er Gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreek- geweldige prestaties zijn bij het wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huis- ouder worden. Voor Nic Geers, de enige ‘Gou- westaete’ zwemmer op dit tournooi, betekent dit een groeiende concurrentie. Des ondanks bleef de Boskoper zich in München met de strijd om de topplaatsen bemoeien. Hij nam in zijn leeftijdsgroep van 60-64 jaar deel aan zes onderdelen. CHRISTENGEMEENTE BETHEL BOSKOOP Kerkgebouw Boomgaard 21 9.30 uur voorganger: Suzanne Hetyey ■f A ;<t Lange- en Korle Zijde, Zevenhuizen -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 9