Zevenhuizen- Moerkapelle gaat interen op het Eigen Vermogen Elke ochtend... Muziekcursussen Kreater: meer dan muziek WE ZIJN ER WEER!!! WITTE LELIES Rijn en Go we ETT 10 taks 5,- Kindercursussen beginnen meteen na schoolvakantie Riagg organiseert cursus depressiviteit overwinnen Cursussen Spaans op vier niveaus van start Kokkeler bloemen Waddinxvener Wandeltocht Rommelmarkt I I I I I Veilingvers en goedkoop! Vrijdag: Zuidplas Zaterdag: Groensvoorde exposeert in Gouda voor senioren Activiteiten Concordia bij De Paddestoel I I fCKen vuui z.evcn uur in uc uux vwi uere ijblijvende kennismaking betaalt u 15,50. I I I I I I I I I 1 PAGINA 11 WOENSDAG 23 AUGUSTUS 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Geen 4 Wie nu kiest vooreen kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vri WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 I N““- I Adres: <ZLh> fat *4 t Lf v w b ft 1 ft /-cc'. WADDINXVEEN - Binnenkort op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: een remmende werking heeft. Dat willen we met de cursus gaan veranderen. Dat kun je zien als een inhaalslag. We wil len laten zien dat het heel leuk kan zijn om muziek te maken met de baby”, aldus Marwitz. Het repertoire is in de loop der jaren weinig ver anderd en zullen de ouders dan ook bekend in de oren klinken. De docent leert ou ders liedjes en geeft aanwij zingen. „De interactie tussen ouder en kind is echt heel leuk. Kinderen hebben er veel plezier in. Dat zullen de deel nemers aan de cursus wel zien. Het is trouwens niet al leen voor moeders. Ook va ders nodigen we uit om mee te doen.” Die uitnodiging geldt tevens voor de opvolgende cursus Muziek voor peuters waar de ouders ook bij worden ver wacht. Hierbij ligt de nadruk wat meer op het doen van spelletjes in samenwerking met muziek. „Het gaat om de interactie, om het vergroten van het contact tussen kind en ouders. Muziek is beleving en het is voor de peuter leuk om dingen na te doen. Met deze cursus wordt naast de muziek ook het bewegen op muziek en ritme ontwikkeld. Klap eens in je handjes en zakdoekje leggen zijn wel de bekendste liedjes waarbij kin deren actief kunnen zijn, hoe wel er voor peuters wel veel nieuwe liedjes zijn bijgeko men. Denk alleen maar aan Kinderen voor Kinderen”, zegt de Kreater-docent. Bij de kleuters is de cursus voor het eerst echt opgezet zonder ouders. Met behulp van verhaaltjes en eenvoudige muziekinstrumenten als een bel, de sambabal, trommeltjes en ritmestokken leren de kin deren de eenvoudige muzikale begrippen als hard/zacht en snel/langzaam. „We maken ook veel gebruik van dieren. Een slak is langzaam, een haas snel. De docent stimuleert het kind ook de fantasie te gebruiken door bijvoorbeeld te vragen naar maak eens een spannend muziekje, een vro lijk deuntje etc.”, zegt Mar witz. Door de cursus leren de deelnemers hun emoties niet alleen te uiten met woorden maar ook met muziek. Boven dien leren de kinderen te lui steren naar muziek en naar elkaar. „Door opdrachtjes te geven, luisteren kinderen naar elkaar.” De cursussen van Kreater houden rekening met de ont wikkelingsfases van het kind. „De woorden worden wat moeilijken de woordenschat wordt omvangrijker en mo torisch wordt de lat wat ho ger gelegd. Deze oriënteren de cursussen sluiten goed op elkaar aan”, meent Mar witz. De cursus die volgt op Kleu- tercursus muziek is Spelen staan centraal. Dagelijkse situ aties zoals bijvoorbeeld zich Aanvang om 9.00 uur sluiting om 14.00 uur. Iedereen die zijn spullen wil verkopen kan bij De Paddestoel maximaal 2 tafels huren voor 5,00 per tafel p.p. U bent van harte welkom. GOUDA/W’VEEN - De Waddinxvener Theo van El- dik exposeert van 21 au gustus tot 29 september in de ING-bank te Gouda.Van Eldik is enkele jaren actief in het vervaardigen van bronzen beelden. Directe aanleiding bij de start was zijn behoefte om meege maakte gebeurtenissen en emoties te vatten in een object. De sculpturen die hij maakt zijn bijna altijd mensfiguren, op abstract-fi- guratieve wijze verbeeld. De beelden tonen de mens in diverse facetten en zijn nooit gepolijst. Zij vertellen het wel en wee van de mens die leeft tussen vrees en hoop. Bezoeken van de tentoon stelling tijdens kantooruren van de bank: maandag 10.30 - 16.00 uur en dinsdag tot vrijdag 09.00 - 16.00 uur aan de Burg.Van Reenensin- gel 39 te Gouda. WADDINXVEEN - Op dinsdag 29 augustus a.s. or ganiseert de afdeling senio- renwerk van de Stichting Waddinxveens Welzijns werk, een wandeltocht voor senioren.Vooraf is er gelegenheid om ’n kopje koffie/thee te drinken in de foyer van het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnen- pad). Om 10.30 uur gaat de groep met een aantal auto's richting Hekendorp. Daar start de tocht van ongeveer 10 km richting Oudewater. Bij restaurant 'Den Waeg- hals’ wordt een rustpauze ingelast. Bij terugkomst in Waddinxveen is er nog ge legenheid even met elkaar na te praten onder het ge not van een kopje koffie/thee. De tocht gaat door indien het goed wan delweer is. Vooraf inschrij ven is niet nodig. Kosten voor deelname bedragen 4,50 (inclusief 3 kopjes kof fie/thee).Voor meer infor matie over de wandeltoch ten kunt u contact opnemen met de S.W.W., telefoon (0182) - 615555 of 631932. De volgende wandeltoch ten zijn gepland op 26 sep tember, 31 oktober, 28 no vember en 19 december. WADDINXVEEN - Nu Muz.Ver. Concordia weer gestart is met het nieuwe seizoen, zijn de orkesten ook weer druk bezig met het repeteren voor de di verse activiteiten. Zo staan er de volgende activiteiten op het programma: Op za terdag 23 september zal de harmonie van Concordia de Millenniumdag bij het ge meentehuis muzikaal oplui steren. Op deze dag zal Concordia ook aanwezig zijn met een stand waar men informatie over Concordia kan inwin nen.Verder is de harmonie druk bezig met het repete ren voor een deelname aan een festival op zaterdag 7 oktober a.s. in Schoonho ven. Tijdens dit festival zal Con cordia 2 muziekwerken ten gehore brengen. Deze mu ziekwerken worden dan be oordeeld door een jury op ritme, klank, zuiverheid, mu zikaliteit e.d. Dit wordt ge volgd door een optreden tijdens het najaarsconcert van muziekvereniging Sem per Avanti in Bodegraven. Op uitnodiging van deze muziekvereniging zal de harmonie van Concordia ook een optreden geven tij dens dit najaarsconcert.Tot slot geeft de harmonie een kerstconcert samen met het koor van de St.Victor- kerk en het koor Krea Mu- sica op vrijdag 15 decem ber in de Óntmoetingskerk te Waddinxveen. Ook de blaaskapel zal nog actief zijn en wel op zater dag 26 augustus tijdens het boegsprietlopen in Bleis- wijk. WADDINXVEEN - Het Wad dinxveens cultureel centrum Kreater start in september weer met de muziekcursussen voor jong en oud. En jong, is ook jong: vanaf vier maanden is de baby al welkom, natuur lijk met ouder(s). „Het is bekend dat zuigelin gen en zelfs ongeboren kinde ren worden geprikkeld door geluid. Een zwangere vrouw volgde eens een cursus Turkse muziek en dans. Na de ge boorte werd het kind rustig als de moeder weer het band je opzette met die muziek. Kennelijk leefde het voort in het onderbewustzijn”, zegt Ri- neke Marwitz, muziekdocent bij Kreater. Het kind is al vlak na de ge boorte bekend met het stem geluid van de ouders en re ageert daar dan ook vertrouwd en gemakkelijker op dan het geluid van vreem den. De cursus Muziek op schoot borduurt daar op voort. „Deze cursus leert ou ders weer muziek maken sa men met hun kind. Er wordt door te doen van radio en te levisie minder gezongen en gewiegd. De hedendaagse ou ders zullen het vroeger al minder hebben meegemaakt en dat zorgt mogelijk ook voor een bepaalde gene wat WADDINXVEEN - De ka dercursussen muziek en beeldend bij Kreater begin nen meteen na het einde van de schoolvakanties. Er is keuze in lessen voor al le leeftijden, te beginnen met Muziek op schoot, voor ba by’s en peuters met (grootouders. Daarna voor peuters van drie tot vier jaar en kleuters van vier en vijf jaar speelse cursussen met muziek, verhaaltjes en simpe le instrumenten. Ook voor kleuters in groepsverband de mogelijkheid kennis te maken met viool en piano. Spelen met Muziek I en II gaat voor de zes- en zevenjarigen een stapje verder en geeft behal ve veel informatie over ins trumenten, blokfluitlessen en orkestbezoek. Vanaf zeven jaar kunnen kinderen kenni smaken met alle instrumen ten, waarop bij Kreater les Inlichtingen bij Kreater, Kerk straat 13 in Waddinxveen, te lefoon 0182-614422, fax 0182-632745, e-mail info@kreater.nl of internet wwww. kreater. n I WADDINXVEEN - Wijk- en speeltuinvereniging De Padde stoel aan de Lijsterbesstraat 18 organiseert op 2 september een rommelmarkt. Iedereen is van harte welkom om gezellig te kijken naar wat er allemaal te koop is. GEVONDEN: 10-08: Poes of kater. Kleur: rode cy perse met witte poten, borst en buik. Heeft een litteken op de neus. (Om geving Bibliotheek Wad dinxveen). 14-08: Poes of kater. Kleur: room/beige. Is een volwassen kat. (Om geving Petteplas Waddinx veen). 21 -08: Poesje 5/6 maanden oud. Kleur: lapjes met zwart, bruin en rood. (Omgeving Nijverheids centrum Zevenhuizen). 14-08:Valkparkiet. Kleur: grijs met een geel kuifje en oranje wangetjes. Is vrij mak. (Omgeving Beatrix- laan Waddinxveen). WADDINXVEEN - VER MIST: 14-06: Poes gest. Kleur: cypers, bruin/zwart. Roepnaam Spidie. (Omge ving Nijverheidscentrum Zevenhuizen). 21 -07: Ka ter gec. Kleur: langharige vacht, is grijs met een wit te kraag om de nek en wit zwarte poten. Heeft een grijze pluimstaart. En heeft blauwe ogen. (Omgeving Aleta Jacobshoeve Wad dinxveen). 03-08: Poes ge st. Kleur: een hele rode cyperse kat. Is 4 jaar oud. Klein poesje. Heeft 3 zwarte snorharen. Roep naam: Tijger. (Omgeving Beethovenlaan Waddinx veen). 18-08: Groene par kiet. Heel tam, komt zo op de schouder zitten. Roep naam: Pierewiet. (Omge ving Piasweg Waddinx veen). 24-08: Poesje niet gest. Kleur: Cyperse grijs, blauw met wit. Heeft 4 witte pootjes. Is mager en klein. Is 2 jaar oud. (Om geving Henegouwerweg Waddinxveen). Een dier gevonden of ver mist: bel Stichting Amivedi, tel.0182-630481. wordt gegeven. Ook zijn er aparte keyboard- en dwars- fluitgroepen. De beeldende kunsten ko men in jeugdcursussen aan bod in zowel tekenen en schilderen als beeldhouwen en boetseren. Josiah Onemu- neemt beeldhouwen en boetseren voor zijn rekening; Catrini Lelieveld geeft naast tekenen en schilderen een cursus creatieve vorming, waarin met tal van materia len wordt kennis gemaakt. Bijna alle cursussen beginnen in de week van 28 augustus. Wie voor I november het hele cursusgeld betaalt krijgt korting. Voor inlichtingen: Anita Noor- lander. Tel: 0182 - 617 669 of naar Trudy van den Berg Tel: 0182 - 614 715. geven de taal optimaal te oefe nen. De leermethode die Fran cis gebruikt, bestaat uit een tekstboek en een werkboek. Alle vaardigheden komen aan winkel, bestellen en afrekenen in een restaurant, de weg vra gen, ergens mee i niet, een mening geven etc. worden realistisch uitgebeeld van de Reeuwijkse Francis Jousma weer. Inmiddels is het mogelijk om op vier verschil lende niveaus Spaans te leren (zie advertentie in deze editie). Het betreft zowel cursussen voor beginners, halfgevorder- den, gevorderden en vergevor- derden. De meeste cursussen worden overdag en/of ’s avonds gegeven. De groepen bestaan uit maximaal 7 en minimaal 3 personen. Door met kleine groepen te werken wordt aan de cursist de mogelijkheid ge- bod, maar luisteren en spreken Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad 1 op Rijn en Gouwe. voorstellen, iets kopen in een instemmen of I Postcode: in het boek en daarna geoefend in het Spaans. „Bij de cursus horen cassettebandjes, waar mee thuis de stof nog eens be luisterd kan worden. De moti vatie om de taal te willen leren is het belangrijkst”, aldus Fran cis Jousma. Alle groepscursussen starten in de week van 18 september en worden bij de docente thuis beginnen de cursussen Spaans gegeven.Tegen een geringe ver goeding kunnen Spaanse lees boekjes op verschillende ni veaus geleend worden. „Het is ook mogelijk privé-les te krij gen op een tijdstip dat de cur sist het beste uitkomt.” Voor meer informatie of opgave: Francis Jousma, 0182 - 392 629. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Voor het eerst dit jaar hield de gemeenteraad in commissieverband een ‘juni- discussie’. Hierin worden de raadsleden gehoord over de gemeentebegroting en de daar bij behorende uitgangs punten. Daarnaast kunnen de wensen en verlangens van de diverse fracties ingebracht worden, waar door deze mogelijkerwijs in de begroting worden opgenomen. met muziek I en II. Deze zijn een instrumentverkenning en het kind wordt nu echt muzi kaal actief met instrumenten. „Hier zijn kinderen zo ver dat ze de basis van muziek leren zoals het notenschrift, de soorten muziek en de diverse instrumenten. Daarbij gebrui ken we de blokfluit.Tevens bieden we de mogelijkheid om een keuze te maken welk muziekinstrument het kind zou willen spelen”, legt Mar witz uit. Naast Spelen met Muziek I en II, kunnen de kin deren uit groep 5 en 6 ook meedoen aan Instrumentver kenning. Hier wordt kennis gemaakt met alle instrumen ten waarop bij Kreater wordt lesgegeven. Er wordt een on derscheid gemaakt tussen de instrumenten in de meer klas sieke richting en de ’hardere’ muziek. De cursist kan zo kie zen waar zijn of haar interes se ligt. Kreater biedt zo bezien een soort van muzikale ’opvoe ding’. „De kinderen raken op deze manier bekend met mu ziek, leren te luisteren, leren waar hun interesse ligt en leert hen vooral plezier te hebben in de mogelijkheden die muziek biedt zodat ze misschien besluiten zelf een instrument te bespelen”, be sluit Marwitz. De inschrijving voor de diver se cursussen is gestart. De lesprogramma’s vangen aan in september. Een folder met het complete cursusaanbod, ook beeldende kunst, fotografie e.d., is te verkrijgen bij Kre ater, Kerkstraat 13, telefoon 0182 - 614 422. Hierbij wordt nadrukkelijk stil gestaan bij onderwerpen als de gemeentelijke reserves, woon lastenontwikkeling en de uit komst van de mei-circulaire voor de gemeente. Met betrekking tot gemeente lijke reserves, is de gemeente er in 1999 toe overgegaan om investeringsuitgaven direct ten laste te brengen van voor dat doel aanwezige reserves. Wan neer de reserves uitgeput zijn zullen investeringen intern dan wel extern worden gefinan cierd en worden de kosten van rente en afschrijving over de economische levensduur van de investering gespreid. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat terwijl de gemeente nu in een afbetaald huis woont, zij in het vervolg een gefinancierde woning gaat betrekken. Bij voorbeeld, er moet een stuk riolering vervangen worden, dan is het nu zo, dat daar voor reserves zijn opgebouwd en dat van dat geld dat stuk riole ring wordt betaald. Nu gaat het zo worden, dat er straks geen reserves meer zijn. Het geld wordt dan geleend en zo lang de riolering gebruikt kan wor den zal elk jaar door de ge meente en indirect haar burger jaarlijks rente en aflossing moe ten worden betaald. Groot na deel is, dat de gemeente zo in teert op haar eigen vermogen. Wanneer het riool weer afge schreven is, is het geld weg en is er geen kapitaal gereser veerd om opnieuw te vervan gen. Er zal dan opnieuw ge leend moeten worden. Voordeel is dat een betere toe rekening van kosten aan het juiste product ontstaat en er meer inzicht ontstaat in wat iets werkelijk kost. Het gevolg hier van zal echter uiteindelijk zijn, dat er in de toekomst juis te, doch hogere tarieven aan de burgers doorberekend zullen gaan worden. Per de begroting van 2001 worden de kapitaals- lasten in de begroting opgeno men bij dat product, waar het betrekking op heeft. Om on verwachte calamiteiten het hoofd te bieden, stelt het colle ge voor om anderhalf miljoen gulden te reserveren voor dit doel. Dit geld, eens zo veel dan de gemeente verplicht is te re serveren, mag niet voor andere zaken worden gebruikt. Een meevaller is, dat de gemeente dit jaar 650.000,- extra tege- WADDINXVEEN - Iedereen voelt zich wel eens somber. Bij voorbeeld als er iets onplezie rigs gebeurt, zoals conflicten met anderen, tegenslag of ziek te. Soms gaat dit vanzelf over. Maar, soms blijft de somberheid bestaan; lijkt alles kleurloos en heeft men nergens meer zin in. Ook kunnen andere klachten ontstaan zoals slaapproblemen, eetproblemen, moeheid of schuldgevoelens. Sommige mensen weten zelf wel waar die somberheid vandaan komt. Voor anderen is de oorzaak he lemaal niet duidelijk. De Riagg Midden-Holland orga niseert vanaf maandagavond 18 september de cursus ’In de put, uit de put’, voor volwassenen tot 55 jaar die last hebben van depressiviteit, somberheid of ’nergens meer zin in hebben’. De cursus ’In de put, uit de put’ is een echte cursus. Het is geen gespreksgroep of psychothera pie. Er wordt niet gesproken over uw ’jeugd’ of uw diepste innerlijk. In de cursus wordt uitgegaan van de situatie zoals die nu is. In de cursus leren deelnemers vaardigheden die kunnen helpen om depressieve gevoelens te overwinnen. Er komen thema’s aan de orde als wat is depressiviteit en hoe de- moet kan zien uit het gemeen tefonds. Daar van heeft de ge meente al 180.000,- terugge geven aan de burgers, maar heeft dus nu nog een extraatje van 470.000,- over voor dit jaar. De heer Bac van de SGP vond de ontwikkeling van de woonlasten binnen de gemeen te grillig. Al eerder schreven wij dat de laatste vijf jaar de On roerende Zaak Belasting in Ze- venhuizen-Moerkapelle is ver dubbeld. Voor na 2001 is op dit moment in de meerjarenbegro ting weinig verhoging meer vastgelegd. Echter voor de be groting van 2001 dreigt al weer een te kort en wethouder de Gooijer gaf aan, het van dit te kort af te laten hangen of de OZB weer omhoog gaat. Me vrouw Te Meij van de WD had geconstateerd, dat de gemeen te qua woonlasten nummer 522 van de Nederlandse ge meenten bezet. Hier bij gaat het er om dat hoe hoger het nummer, des te hoger de woonlasten ter plaatse voor de burgers zijn. Zevenhuizen- Moerkapelle behoort inmiddels dus bij de duurste gemeenten van Nederland. Dit wordt vol gens het college veroorzaakt door de hoge gemiddelde hui zenwaarde binnen de gemeen te. Echter op deze gemiddeld hoge waarde wordt het ook niet malse OZB-tarief losgela ten en dat leidt vervolgens tot gemiddeld hoge woonlasten. Mevrouw Spekman van de Pv dA had nog geen ontwerp-be- groting 2001 gezien en vond dat zij daar om maar weinig kon met de thans verstrekte in formatie. De Jong van het CDA signaleerde optimisme in de berekeningen. De overschotten elk jaar komen slechts voort uit het feit dat een aantal taken en investeringen gewoon niet uit gevoerd worden, aldus de Jong. Mebius van Gemeenten Belan gen noemde nog eens het capa citeitsgebrek binnen het ge meentehuis en houdt de structuurvisie als richtsnoer voor toekomstig ruimtelijk denken. De visie moet wel wat aange past worden op korte termijn aldus Mebius. Naast Spekman wenste ook Freeke van de Christen Unie, dat initiatieven en ideeën van burgers gesubsi dieerd gaan worden. Ook wil hij de serviceverlening naar de burgers verbeterd zien. pressief bent u zelf, stress, uw eigen gedachten over u zelf en uw situatie en hoe deze ge dachten depressiviteit kunnen beïnvloeden. Bij alle thema’s horen oefenin gen die uw depressieve gevoe lens kunnen verminderen. In deze cursus wordt u flink aan het werk gezet. Deelnemers moeten thuis opdrachten uit voeren, zaken voor zichzelf op een rijtje zetten en literatuur lezen. De groep voor volwassenen komt 12 keer ’s avonds bij el kaar. Elke bijeenkomst duurt twee uur. Na afloop van de cur sus worden een of twee terug- kombijeenkomsten gehouden. Deelname aan de cursus zijn kost 75 gulden. Dit betreft een vergoeding voor het cursus- en werkboek. Voor dat de cursus begint heeft iedere deelnemers een gesprek met de cursuslei ders. Aanmelden bij Renske van Rooijen, secretaresse van de af deling Preventie van de Riagg Midden-Holland, tel.0182- 682326. Eerst meer informatie of eens overleggen: Monique Pronk van de afdeling Preventie van de Riagg Midden-Holland, tel.0182-516422. Tel.:- (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Rineke Marwitz: „De cursussen sluiten aan op iedere fase die het kind doormaakt”. (Foto:Sjaak Noteboom.) ’-i B\

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 11