VOOf Voldoende Deze Concert in Brugkerk aan Week vooravond Millenniumdag geld, uitvoering kan beter gg ZonnebankenZ-hemels met hoge kortingen op o.a. diverse Alisunmodellen Perfect Bedrijfsleven ontmoet gemeentebestuur caissières m/v pt/ft grote MODESHOW ALLES VOOR UW OPEL... I) Nationale Collecteweek mode Monique F Mode organiseert Van Elswijk b.v. Nierstichting ABNAMR0 Ztebank -jh A ui Bomenwijk SWW-cursus ‘besturen’ 18.95 150. 16 SEPTEMBER 2000 Vp is iedereen welkom in SPORTHAL DE DREEF www.bedrijvensportdag.nl terreinen De Hypotheker Let op: 's avonds geopend Wil jij het visitekaartje van ons bedrijf worden? Dat kan! Want wij zijn op naar: DE GRAAF PARTNER Noordkade 161, 2741 EZ Waddinxveen Telefoon (0182) 61 42 38 Telefax (0182) 63 06 10 Noordkade 24, 2741 EV Waddinxveen Telefoon (0182) 61 25 88 Fax (0182) 61 12 19 Passage 240, Waddinxveen Telefoon (0182) 62 51 00 Plusmarkt Diwa Gouda, NIEUWE MAKELAAR NIEUWE FORMULE J ■■SsS LS II Nieuwe en gebruikte PIANO’S Zomeraanbiedingen bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172) 6125 41 Samen in actie voor uitbreiding industrie- STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 ^HMMTfllriiiffrTTiriMaanTiriilwMMBMafcnrtMnr,,t- r~ iir«iMnrfwrifirrriTi* KLEDINGREPARATIE EN STOMERIJ r Entree is gratis Bezoek vooraf onze site en maak kans op de hoofdprijs en voel je winaar van de bedrijvensportdag a.s. zaterdag 16 september, aanvang 10.00 uur. Shnqmand kJ makei.aarihj SUPER AANBIEDING: Alisun EG 10 zonnehemel i van Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 13 september 2000 Informeer naar uw voordeel. Zuidplaslaan 19 - Waddinxveen -£#1 Lees verder op pagina 19 TEXO V P A P E R Plusmarkt. Opgeteld de beste! 1 www.plusmarkt.nl Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Lees verder op pagina 29 van 9.00 -18.00 uur van 9.00 - 16.00 uur op zelf lid te worden van een politieke partij en door het zelf plaats nemen in de lokale poli tiek de invloed van het bedrijfs leven daarop te vergroten. Voorzitter Lamot van de on- dernemerskring zag voor on- Passage 32 - Waddinxveen, tel. (0182) 61 54 27 Burg. Colijnstr. 37 - Boskoop, tel. (0172) 2I 63 30 Dr. Kuyperkade 6 - Maassluis, tel. (010) 592 06 21 Dorpstraat 67 - Zoetermeer, tel. (079) 316 40 84 Reigerhof 83 - Nieuwerkerk a/d IJssel van Waddinxveen spreekt een openings woord. Het optreden begint om 20.00 uur; de kerk is om 19.30 open. De toegang is gratis. Programma’s zijn bij de ingang ver krijgbaar. Na afloop wordt een collecte ter dekking van de kosten gehouden. Zaterdag 23 september zullen gedurende de Millenniumdag groepen uitTsjechië optreden op een podium op het Raad huisplein. Ook dit is een initiatief van de Vriendschapsband Waddinxveen-Pelhri- mov. Behalve de Waddinxveense zusters tad, die met de band Jazz Pilgrim verte genwoordigd zal zijn, zullen vier andere gemeenten uit de regio en hun Tsjechi sche partners aan deze feestelijke dag deelnemen. Het betreft IJsselstein-Strakonice met een doedelzakband en een dansgroep; Reeuwijk-Turnov met een jazzquintet; Oudwater-Rychnov nad Kreznow met blokfluitgroep en Ter Aar-Dobruska met een koperensemble en een fanfare-or- kest. internet: www.plusmarkt.nl e-mail: diwa@plusmarkt.nl resseerden over de vloer krijgen. (Foto: Archief WvWI Sjaok Noteboom.) GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur WADDINXVEEN - De Bomenwijk wordt ver keersveiliger als het aan het college van B&W ligt. Er komen drempels, zuilen en borden. De komende jaren wordt nog gekeken naar het verdere wensen- lijstje van de bewoners commissie. Op dit moment is er echter geen geld voor. Kantoor kanaalstraat I0, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0I82- 63 03 32, Telefax Ol82- 63 26 33. Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 W.C. Zuidplas Stationsplein Ic (naastANWB), 0182 - 547400 Bezoek onze website www.sunsky.nl Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips Wij bieden een gezellige sfeer en goede voorwaarden. Ben je geïnteresseerd? Bel ons even of stuur een briefje naar: Plusmarkt Diwa Postbus 158 2740 AD Waddinxveen t.a.v. de heer P. Dirven of J. van Steenwijk. Tel. (0182) 61 02 51. UVA snelbruinings- lampen van 21.95 voor NU 3 weken! verhuur zonnehemels slechts Hypotheek adviseur De ondernemers, in het verle den altijd wars van mensen met bezwaren, schroomden nu niet het gemeentebestuur toe te zeggen dat de provincie ook van ondernemerszijde een ste vig bezwaarschrift tegemoet kan zien. Als laatste riep de wethouder voor het bedrijfsle ven de aanwezige ondernemers Vraag nu onze leaseplan brochure gratis aan! Bel nu 0800-0230353 Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K.W.F. en Huidfonds). Gi.Kts*;gc Optimale aandacht Deskundige begeleiding <ver)k°Pen; Bel f0182) 6j toch mee bezig. Hun leven is er volledig op ingericht, alles moet er voor wijken. De nierstichting wil nierpatiënten zoveel moge lijk helpen en bijstaan. Dat kost geld, veel geld. Daarom komen de collectanten in de week van 17 t/m 24 september weer langs de deur, voor een vrijwil lige bijdrage. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 v Hazerswoude-Dorp J Bij ons te koop t/m maandag 18 september 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 19 september. tage mensen de voorziening ge bruikte voor doeleinden die bui ten de zorgplicht van de ge meente valt zoals bijvoorbeeld specialisten bezoek. De algeme ne conclusie luidt dat het be schikbare budget voor de voor zieningen toereikend is om aan de gemeentelijke zorgplicht voor de burgers te kunnen vol doen hoewel de gebruikers dit niet zo ervaren. De oorzaak hiervan is dat de exploitatiekos ten te hoog zijn in verhouding tot het resultaat van de dienst verlening. De gemeente Wad dinxveen besteedt volgens de onderzoekers 9,55% per inwo ner meer aan de WVG vergele ken met het Nederlands gemid delde. Wethouder A. van Holsteijn kondigde inmiddels een aantal maatregelen aan ter verbetering van de communica tie en dienstverlening. Hij wil de regelingen aanpassen zodat dui delijker wordt wie een beroep kan doen op welke bestemming en meer overleg voeren met de doelgroep. Daarnaast gaat er een en ander veranderen om de interne afhandeling van aanvra gen te verbeteren. Het Platform Gehandicapten Waddinxveen (PGW) kan zich vinden in de uit komst van het tweede rapport. Het zegt in veel opzichten de concluderingen van onderzoeks bureau ROAD te herkennen. Volgens het Platform haakt het in op opmerkingen door de or ganisatie gemaakt tijdens ge sprekken met de wethouder en commissieleden in 1998 en 1999.Wel bestrijdt het PGW de aanbeveling van ROAD om de GGD volgens een verordening te laten indiceren. PGW stelt dat dit niet onafhankelijk is ter wijl dat wel zo zou moeten zijn. ROAD kwam tot zijn conclusies nadat het alle 770 gebruikers van de WVG-voorzieningen een enquête toestuurde en er 464 terug kreeg. Daarnaast verza melde het bureau informatie aan de hand van interviews, observa tie, literatuurstudie, de klank bordgroep en het bestuderen van onderzoeken van andere ge meenten. Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De Wet Voorzieningen Gehandicap ten (WVG) wordt in Waddinxveen niet optimaal uitge voerd. De dienstverlening van de betrokken organisaties leidt tot veel vragen en dient te worden verbeterd hoe wel het verstrekkingenbeleid op zich in orde is. Dit blijkt uit het onderzoek van ROAD dat keek naar de totale uit voering van de WVG in Waddinxveen. Vanavond wordt het rapport besproken in de extra vergadering van de commissie WOZS. geleden, dat de industriëlen zo’n helder verhaal van een ge meentelijke voorman hadden gehoord, en dat lieten ze mer ken ook. Ook de nieuwe wet houder voor het bedrijfsleven, de heer Van der Stee sprak de ondernemers toe. Hij consta teerde dat het te gek voor woorden is, dat in een tijd van economische groei de plaatse lijke ondernemers door ruim tenood beperkt worden in hun mogelijkheden. Hij schetste de tegenstelling ondernemer en overheid waarbij de ondernemer kort en zakelijk opereert terwijl bij de overheid alles traag en stroperig gaat. Vervolgens gaf hij als voorbeeld de situatie aan de Bredeweg, waar in de ge meente Waddinxveen indus trieterrein Doelwijk wordt ge realiseerd. Aan de andere kant van deze weg, het grondgebied van Zevenhuizen-Moerkapelle, daar mag niets. Ook de onlangs door de provincie afgeblazen uitbreiding van het bedrijven terrein in Zevenhuizen zat Van de Stee hoog. Hij riep de on dernemers op om de gemeen te te steunen in hun beroep te gen dit ‘wanbeleid’, en ook bezwaarschriften richting pro vincie te sturen. ternationaal Muziek Festival in Letohrad en muziekdocent aan de Pedagogische Faculteit in Hradee Kralové. Daarnaast heeft hij verschillende zeer goed ontvan gen cd’s uitgebracht. Aan het concert in de Brugkerk werkt tevens mee het Lagoskwartet van violist en Kreaterdocent Ron de Haas. De le den, naast Ron de Haas Jan Komen, Isa bella Petersen en Sebastiaan de Roode, leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en richtten in 1992 het kwartet op. Hun debuut was op de bekende kamer- muziekdagen van het Daniël Kwartet. La ter volgden verschillende masterclasses. Het Lagos-kwartet maakte in 1995 een toernee door het Midden Oosten. Het viertal speelt in de Brugkerk het Strijk kwartet op.77 no: I van J. Haydn en het Strijkkwartet op.96 in F van A. Dvorjak. De Tsjechische ambassadeur mevrouw H. Bambasova, zal het concert in de Brug kerk bijwonen. Burgemeester Jonkman WADDINXVEEN - Ruim 70.000 vrijwilligers gaan in de derde week van september weer op pad voor de Nationa le Collecte van de Nierstich ting. In 2000 is het thema van de collecte ’Nierdialyse, het laat je nooit los’. Want ook op de dagen dat nierpatiënten niet hoeven te dialyseren, zijn ze er Hypotheek adviseur addinxveen J Q oplage 14.500 exemplaren dernemers een nieuw tijdperk met ongekende mogelijkheden. Hij wilde naar een situatie dat de ondernemers samen op trekken met de gemeente. Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 zaterdag van 10.00-17.30 uur Bel voor info (0182) 63 12 46 Kerkweg Oost 285 Waddinxveen Maandag gesloten di t/m vrij zat. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk organiseert in het najaar, in samenwerking met het Op leidingscentrum Waddinxveen, een cursus ’Besturen van vrij willigersorganisaties’. De cur sus is vooral bedoeld voor mensen die actief zijn of willen worden in het bestuur van een buurtcentrum, een speeltuin- of sportverenigingen of in een maatschappelijke vrijwilligers organisatie in Waddinxveen. Tijdens de cursus komen de thema’s ’beleid’, ’financieel ma nagement’ en ’vergaderen’ zo wel praktisch als theoretisch aan de orde. De cursus wordt gehouden op woensdag 1,8,15, 22,27 november en 13 decem ber a.s. van 19.30 - 22.00 uur. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Waddinxveen is de cursus voor vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Waddinxveen gratis. Belangstel lenden kunnen zich opgeven bij de S.W.W, Kerkstraat 13 in Waddinxveen, (0182) - 63 1932. Het onderzoek is een gevolg van de vorig jaar doorgevoerde be zuinigingen op de WVG. De ge meenteraad ging daarmee des tijds akkoord maar dwong wel een onderzoek af naar de gevol gen van de maatregelen. Het on derzoek dat deze maand werd afgerond was een tweede deel. Eind mei dit jaar kwam ROAD na een korte enquête tot de conclusie dat er op het gebied van vervoersvoorzieningen wei nig mis is. Mensen waren niet in een sociaal isolement terecht gekomen door de bezuinigingen. Het Platform Gehandicapten Waddinxveen en PvdA’er Van Hoek begrepen die (voorzichti ge, zo werd benadrukt) conclu sie niet omdat uit het rapport bleek dat een aanzienlijk percen- Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De ondernemerskring hield af gelopen week een ledenbijeen komst in de conference-room van de plaatselijke Rabobank, waarvoor zij ook het gemeen tebestuur had uitgenodigd. Het ontbeert de plaatselijke indus triëlen al enige tijd aan uitbrei dingsmogelijkheden binnen de eigen gemeente en met name daarover wenste de kring eens uitgebreid met de gemeentebe stuurders van gedachte te wis selen. Waarnemend burgemeester Wolf greep deze gelegenheid aan om zich eerst eens aan de mid denstanders voor te stellen. De heer Wolf schetste vervolgens ook zijn vi sie op de regio waar van de ge meente deel uit maakt en be trok daarin ook de plaatselijke ruimteproblematiek. Hij was onlangs de gemeente eens rondgefietst en had daar bij gezien dat vooral op het be staande industrieterrein van Moerkapelle, er nog grote stuk ken grond braak liggen. Hij gaf aan dat aanvragen voor uitbrei ding industrieterrein in Den Haag in eerste instantie afge daan wordt met de vraag of al le mogelijkheden binnen de ge meente al zijn benut. Daar leek hem dus geen sprake van. Een duidelijke inventarisa tie van de behoefte aan nieuwe bouwgrond, met daarbij een overzicht van de daar bij beho rende werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking, kan erg zinvol zijn teneinde de Haagse bestuurders te overtui gen, aldus Wolf. Het bleek lang Nieuwe ritsen in broeken ^.en jassen enz. Ook leer en suède Innemen en uitleggen van rokken Korter langer maken Stomen en reinigen van kleding en suède Ook voor bedrijven WADDINXVEEN - De stichting Vriend schapsband Waddinxveen-Pelhrimov biedt de Waddinxveense bevolking op vrijdag 22 september, aan de vooravond van de Millenniumdag, een orgelconcert aan in de Brugkerk. Het concert wordt gegeven door de befaamde Tsjechische organist Frantisek Vanicek, die de laatste jaren op treedt in tal van Europese landen. Hij ge niet voorts bekendheid als begeleider van het Tsjechische jongenskoor Boni Pueri, bij uitvoeringen van de Mattheus Passion. Dit koor gaf in april van dit jaar optre dens in tal van Nederlandse gemeenten, onder meer in De Doelen in Rotterdam. In Waddinxveen speelt hij werken van P. Eben, D. Buxtehude, J.S. BachJ.N. Seger en B.M. Cernohorsky. Frantisek Vanicek werd in 1969 in Tsje chië geboren. Hij studeerde aan het Con servatorium van Pardubice en de Acade mie voor Uitvoerende Kunsten in Praag. Tevens studeerde Vanicek aan het Con servatorium te Utrecht. Hij won tal van prijzen, is artistiek directeur van het In- in het Anne Frank Centrum te Waddinxveen Iedereen heeft gratis toegang De verkoop wordt gehouden van 11.00 tot 16.00 uur Tot ziens bij 54e jaargang nr. 2715 De bekende organist FrantisekVanicek treedt aan de vooravond De monumentale Brugkerk zal zeker veel geïnte- van de Millenniumdag, vrijdagavond 22 september om acht uur, Op in de Brugkerk. (Foto: StVriendschapsbondWveen-Pelhrimov.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1