I Hi c Fusie SWW en Kreater op handen Deze Week Hét Bed. LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN Gemeenteteam winnaar van bedrijvensportdag ALLES VOOR UW OPEL... 12“ Verse zalmmoten TOYOTA MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? ZIENS! n. Sellers '.A Of Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer M auping Kipfilet Magere varkenslappen ■998 APOTHEEK KERKWEG-WEST Zorg op z’h best Telefoon: (0182) 61 72 55 van der linde Klaverjassen Mager rundergehakt 11?° www.boonstoppel.nl Runderpoulet y98 Geen 2,75 maar ƒ2,25 par 100 gram. 1 j 1500 gram kilo kilo Fusie CARWASH www.bedrijvensportdag.nl De Hypotheker NEELEMAN Bedankt sponsors, bedrijven, deelnemers en vrijwilligers voor de fantastische dag. Maak voor het laatst kans op een fles champagne. A.S. ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Jazeker. De Hypotheker. Coenecoop 260, 2741 PL Waddinxveen Tel. (0182) 62 18 00, www.vlcoenecoop.nl DE GRAAF PARTNER Millenniumdag ■rAutdw snelservice Kerkweg-West 64 2742 BE Waddinxveen E-mail: apokww@wirehub.nl G.J. Menken Gouda, Auping introduceert: Komfortabel Royal. 500 gram Bezoek onze site en ga op zoek naar de winnaar! ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\ snelservice a.s. vrijdag op de Waddinxveense markt. HOOGENBOEZEJW J linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor Informeer naar uw voordeel. D In onze showrooms moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! APK-KEURINGEN rv Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed De gemeente Waddinxveen blijft op de achtergrond tij dens de Millenniumdag. „Het draait niet om ons”, zei bur gemeester jonkman in een gesprek, „maar om een hele gemeenschap die laat zien wat we voor elkaar kunnen betekenen”. Zie pagina 25 personen onder wie minimaal twee dames. Achtereenvol gens werden een sport- en spelcircuit, badminton, korf bal, volleybal en een estafette afgewerkt. Begonnen werd op zaterdagmorgen met een warming up voor alle deelne mers onder leiding van Bert den Edel. Dat het gemeentelijk team eerste werd was verrassend. Want de start was allerminst hoopvol. Humphrey Leblans: „Op het eerste onderdeel, het sport- en spelcircuit, ein digden we als voorlaatste met twee punten.We hadden vooraf niet geoefend al wis ten de meesten wel wat ons te wachten stond. Daarna wonnen wij het badminton, werden vierde bij het korfbal en deden het op het onder deel volleybal ook goed. De estafette verliep bijzonder spannend. Het team van Baan ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES haalde op dit onderdeel gi gantisch in. Maar doordat de bal bij het korfbal rap door het mandje werd geworpen behielden we onze krappe voorsprong”. Het belangrijkste doel naast het sportief bezig zijn op de Waddinxveense bedrijven sportdag is het geld voor een goed doel dat wordt ingeza meld. Wim Hofmijster, voorzitter van de stichting bedrijven sportdag Waddinxveen, waar in zijn verenigd de service clubs Rotary Waddinxveen, Lionsclub Waddinxveen/Bo- skoop, Tafelronde 143 Wad dinxveen en de Rotaract Waddinxveen: „Elk team zorgt voor eigen sponsors. Er wordt naar gestreefd dat elk team plm. 6000 gulden op haalt aan sponsorgeld. Som mige halen dat, anderen net niet. We schatten dat zo’n veertigduizend gulden is op gehaald. Het geld wordt be steed om doelen van Wad dinxveense organisaties of instellingen te realiseren. Dit jaar wordt het geld besteed aan een computerproject voor Waddinxveense scholen. In de afgelopen jaren vond 300.000 gulden zijn weg naar een groot aantal doelen in Waddinxveen. Binnenkort krijgt ook de gymnastiekver eniging TOOS een bedrag van 10.000 gulden voor de inrich ting van de turnzaal aan de Staringlaan”. Zie verder pagina 15 Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Het team van de gemeente Waddinx veen is winnaar geworden van de bedrijvensportdag, die voor de zevende keer in de sporthal De Dreef is gehou den. Het gemeentelijke team, geleid door Humphrey Le blans, maakte een optimaal gebruik van de mogelijkheden om op de diverse onderdelen de beste spelers in te zetten. Uiteindelijk won het gemeen teteam, dat destijds ook de eerste editie won en daarna elk jaar was vertegenwoor digd met krap verschil van het team van Baan Meubelen. De uitslag was verder: 3. Boe- re Machinefabriek, 4. Hove niersbedrijf Van Vliet, 5. BOB Opleidingen Bouwcentrum, 6. Van Noort Transporten, 7. Hooftman Autobedrijven, 8. Euro Mail Groep. Elk team bestond uit tien Zijde 3 Boskoop (0172)21 25 44 WADDINXVEEN - Hij be sloot het wat rustiger aan te gaan doen en zich te richten op de Rotary. Geert Jaap Menken trad af als voorzit ter van de SWW maar zegt dat niet te doen omdat hij een tegenstander was van de aanstaande fusie. De tijd was goed en de voor ogen gestelde doelen grotendeels bereikt. Zie pagina 25 elkaar. Beide organisaties delen al het ge- (Foto.’ArchiefWvW) VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 33. lp- INTERIEURVERZORGING Stationsplein Ic (naast ANWB), 0182 - 547400 Hypotheek adviseur Plusmarkt. Opgeteld de beste! www. plusmark t nl Deze week nergens goedkoper! WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: F benadrukt dat de gemeente zich na die aanzet niet in het openbaar actief in de gesprek ken mengt. „Ik stimuleer alleen maar. De besturen moeten het zelf voorbereiden en een eigen besluit nemen, ik verwacht dat ze binnenkort met een voor stel naar mij toe zullen ko men”, aldus de wethouder. De fusie zou mooi passen in de plannen voor het Multifunctio neel Centrum. De wethouder wil beide organisaties immers een plek geven in het onderko men en ziet ook graag de bibli otheek er naar toe verhuizen. Hoewel de gesprekken met de bieb volgens de wethouder een ’ander tempo’ kennen, is het mogelijk dat ook deze instelling betrokken zal worden bij de nieuw te vormen organisatie. Kreater en SWW zijn geen onbekenden van bouw aan de Kerkstraat maar opereren nog onafhankelijk. Aanbiedingen geldig deze week do. t/m zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Hypotheek adviseui WADDINXVEEN - Op vrijdag 22 september is er koppelkla- verfassen in ’de Boog’. De aan vang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het in schrijfgeld bedraagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huygenslaan. Op dit moment zijn de beide organisaties op basis van gelijk waardigheid aan het kijken hoe de nieuwe organisatie er uit moet gaan zien. „We zijn nu be zig met de organisatie gestalte te geven. We praten met de vakbonden over de CAO’s, met het personeel hoe we het werkplezier op hetzelfde ni veau kunnen houden en voor zichtig denken we ook al over Kantoor kanaalstraat I0, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax Ol 82- 63 2 PEUGEOTDEALER boonstoppel autobedrijven L Boonitoppel b.v. Oranjekian 21 Waddinxveen tel. 0182-612344 Showroom Juliana van Stolberglaan A Boonstoppel Boskoop b.v. Zijde 450 Boskoop tel. 0172-215111 7 Auto snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 6147 14 OPENINGSTIJDEN: maandaa Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) SS KERKWEG OOST 185 2741 HU TEL: (0812164 00 72 J het te voeren beleid”, aldus Korving in een reactie. De SWW-directeur benadrukt dat het uitgangspunt is dat de werkgelegenheid op hetzelfde peil blijft. De SWW geniet vooral be kendheid wegens het organise ren-van cursussen en activitei ten voor senioren en jeugd, terwijl Kreater cultuur en kunstzinnige vorming hoog in het vaandel heeft staan. Bij een fusie moeten beiden naadloos op elkaar aan gaan sluiten. Het moet de doorstroom van SWW naar Kreater vergemak kelijken. Bij SWW is kunstzinni ge vorming een middel en bij Kreater een doel. Iemand die voor zijn plezier bij de SWW muziek maakt en bewust een hoger niveau wil bereiken hoeft niet meer naar Kreater te stap pen maar kan, zodra de twee invloedrijke Waddinxveense in stellingen zijn samengegaan, bij een en dezelfde organisatie blij ven. De politiek steunt de samen voeging. Wethouder Van Hol- steijn gaf twee jaar geleden de aanzet tot de gesprekken. „Er is destijds een voorverkenning geweest en daarmee hebben we de besturen geconfron teerd”, aldus de wethouder.Van Holsteijn meent dat een fusie een ’meerwaarde voor het so- ciaal-cultureel werk in de meest brede zin’ zou kunnen zijn. Voor Kreater zouden er nieu we doelgroepen bij komen ter wijl de SWW in haar buurthui zen gebruik zouden kunnen maken van de goed geschoolde docenten van Kreater. Financië le motieven spelen geen rol volgens de wethouder. „Deze fusie levert geen geld op”, zo zegt Van Holsteijn die tevens <6 Coenecoop 337. Waddinxveen Tel. (0182)61 4714 (nieuw!) Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp y 54e jaargang nr. 2716 WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 De bibliotheek hangt het rap port Meijer boven het hoofd dat zegt dat een goed rende rende bibliotheek pas mogelijk is bij een inwoneraantal boven de 40.000 mensen. Met deze uitspraak moet worden geke ken naar samenwerkingsver banden. Een voorkeur voor (een) organisatie(s) binnen de gemeente lijkt dan logischer wijze de voorkeur te hebben. Het bibliotheekbestuur is in middels een onderzoek gestart naar ’een vorm van samenwer king met SWW en Kreater’. Kreater-directeur A. Koremans vindt het nog te vroeg om een inhoudelijke reactie te geven maar juicht het bijzonder toe en vindt het een goed zaak voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor heel Waddinx veen. Morgen is er een overleg binnen het bestuur van Kre ater. oplage 14.500 exemplaren Wa*<7, 'addinx L I 070 Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) en het Centrum voor kunstzinnige vorming Kreater gaan fuseren. De gesprekken daartoe zijn al een jaar gaande en verlopen goed. De samensmelting tot één grote sociaal-culturele instel ling in Waddinxveen moet voor 2002 rond zijn. SWW-directeur J. Korving denkt desge vraagd aan een termijn ’tussen I september 2001 en I januari 2002’. Woensdag 20 september 2000 De Waddinxveen sportdag begon met het sport- en spelcircuit waarbij behendigheid de boventoon voerde. (Foto: Artistic Art/ Liesbeth van der Vis.) Da s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 vindt u klassieke-, De nieuwste vinding van Auping, nu exclusief bij ons in de showroom: Komfortabel Royal. Het eerste verstelbare bed ter wereld dat volledig is afgestemd op uw lichaamsmaten. Met Automatische Klimaatregeling: u kunt de matras naar behoefte verwarmen. Bij ons staat dit bed voor u klaar om te proberen Komt u gauw eens langs, Terwijl u het zich gemakkeiqk maakt, vertellen wij u graag alles over de 2b| ongekende mogelijkheden Dan zult u ai snel ontdekken dat Komfortabel Royal Hét Bed is. Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182) 61 23 73

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1