Millenniumdag druk bezocht Deze Week EMH-gelden leveren wellicht grote MODESHOW Zonnebanken/-hemels extraatje op voor verenigingen CAS3A www.casba.nl wonen PIANO’S I Mode organiseert Bezorgdheid over beheersplannen 1 Buitengebied Zevenhuizen kind van de rekening bij aanleg tolpoorten ^Talles voort addinxveri 5?8 UW OPEL... I Bruidsjaponnen v.a. 500,-- Sellers BOOT Bodegraven Monique 1 Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Hele kip A)ooique mode Jeugdbrandweer Moerkapelle Neerlands beste? Biefstuk Stroganoff Speciale aanbieding Bruidsboetiek Angela Zijde 204 Boskoop Bel even voor een vrijblijvende afspraak 0172-21 83 00 met hoge kortingen op o.a. diverse Alisunmodellen Kogelbiefstuk 3?9 Pepersteak 2? Zondag 1 oktober open -a 0182-613500 Bordeelverbod Millenniumdag 100 gram 100 gram 99 100 gram De Hypotheken Fusie SWW/Kreater 3-Zitsbank Fardau in leder vanaf 3.395,- Let op: 's avonds geopend Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. UW TELEVISIEDOKTER 24 uur service 3 maanden garantie Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Gouda, Nieuwe en gebruikte Extra voordelig bij: Kerkstraat 2, tel. (0172) 61 2541 per stuk van 11.00 tot 17.00 uur 299 ■^DE GRAAF PARTNER SUPER I AANBIEDING’. Alisun EG 10 zonnehemel 1 Weekblad voor Een fikse autobrand werd ijlings door de plaatselijke brandweer geblust. (Foto: Marianka Peters.) Informeer naar uw voordeel. L 1 Plusmarkt. Opgeteld de beste! 1 www.plusmark t. nl Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Het te voeren bordeelbeleid is in veel gemeenten een heet hangijzer. Zo ook in Waddinxveen waar de me ningen soms lijnrecht tegen over elkaar staan. Gelukkig was het mooi weer. Heel Waddinxveen liep uit voor de Millenniumdag waar al het goede was te zien dat het Gouwedorp te bieden heeft. Met dank aan de Tsje chische gasten voor de prima culturele ondersteuning. Door Marianka Peters WADDINXVEEN - Een goede brand trekt veel bekijks. Zo ook afgelopen za terdag op het Raadhuisplein, waar de plaatselijke brandweer een demonstratie autoblussen gaf. Massaal was het publiek naar het plein toegestroomd om te zien hoe een auto, ooit een Ford Orion, rij kelijk met benzine werd besprenkeld, waarna door een ontstekingsmechanis me de auto vlam zou vatten. De vlam men grepen in ijltempo om zich heen en in luttele seconden stond de wagen in lichterlaaie.Volgens het draaiboek rukte de 741 onmiddellijk uit en reden met luide sirenes en zwaailicht naar de plek des onheils. Inmiddels had het publiek zich al wat verder naar achteren ver schoven, want de immense stank van verbrand rubber, de enorme rookont wikkeling en de hitte was ondraaglijk. Er stond een hevige wind, waardoor de git zwarte rook het publiek werd ingebla zen. Ouders grepen hun kinderen bij de hand om hen uit de rookwolk te trek ken. Het brandje werd vervolgens op vakkundige wijze in de kiem gesmoord. Terwijl menig bezoeker nog liep te kuchen, ontving de brandweer luid ap plaus voor hun demonstratie. De ‘show’ van de brandweer was één van de vele activiteiten die voor de Mil- lenniumdag gepland stonden. Rondom het raadhuis waren talloze kramen, waar vrijwilligersorganisaties en sportvereni gingen zich presenteerden. Ook de plaatselijke politiek was tijdens deze dag rijkelijk vertegenwoordigd, niet alleen met een kraam maar ook door het openbare debat, dat aan de hand van een vijftal stellingen, werd gehouden. Op een viertal podia werden gedurende de gehele dag muzikale voorstellingen voor jong en oud verzorgd. Van jazzmu ziek door Jazzkwintet Turnov tot aan sfeervolle evergreens door diverse mu zikanten van de samenwerkende kerken in Waddinxveen. Tijdens de Millenniumdag was er voor ieder wat wils.Terwijl de ouders op een terras van de nazomer zaten te genie ten, vermaakten kinderen zich bij de kin derspelen. Anderen beproefden hun ge luk bij het rad van avontuur, waar aantrekkelijke prijzen te verdienen vie len. Er waren dansdemonstraties, een ge- hoorzaamheidsdemonstratie voor hon den door de Waddinxveense Honden sportvereniging verzorgd en ook karatevereniging Kurai liet hun krachten zien. De Millenniumdag werd ’s morgens door burgemeester Jonkman geopend, die via de virtuele snelweg contact legde met het Tsjechische Pelhrimov. Mede dankzij het fraaie nazomerweer trok de Millenniumdag een record aantal bezoe kers. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - Kreater en SWW praten over een fusie die volgend jaar gereali seerd moet worden. Beide directeuren leggen uit over het hoe en waarom. Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 I zaterdag van 10.00-17.30 Vraag nu onze leaseplan brochure gratis aan! Bel nu 0800-0230353 Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K. W.F. en Huidfonds). Bezoek onze website www.sunsky.nl Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur uur MOERKAPELLE - De jeugd brandweer van Moerkapelle pakte bij de provinciale kam pioenschappen in Zwolle de tweede prijs. Hiermee plaats te het team zich voor de ge westelijke kampioenschappen in Hagestein waar ook het zilver werd verdiend. Met de ze overwinning plaatste de jeugdbrandweer van Moerka- pelle zich ook bij de beste acht korpsen in Nederland. Op 30 september strijden deze acht korpsen in Dintel- oord om het kampioenschap van Nederland. In de tijd die nog rest wordt er door de junioren geoefend dat het een lieve lust is om te probe ren de titel ‘beste jeugd brandweer van Nederland’ binnen te halen. Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0I82) 622 388 Stationsplein Ic (naast ANWB), 0182-547400 Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De sociale instellingen in Waddinx veen moeten voor een gedeelte mee kunnen profiteren van de verkoop van de aandelen van het Energiebedrijf Midden Holland (EMH). Dat zei D66-fractievoorzitter Bos vorige week dinsdag in de commissie ABZ. Bos stel de voor I5 procent (zo’n 4 miljoen gulden) hiervoor te reserveren. Deze week nergens goedkoper! Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 in de winkel te Waddinxveen donderdagavond 28 september om 19.30 uur en vrijdagochtend 29 september om 10.00 uur. U komt toch ook? Tot ziens bij Hypotheek adviseur Aanbiedingen geldig deze week do. t/m zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Het kan niet meer voor deze prijs”, aldus de liberale voor man. Burgemeester Jonkman verdedigde het terughoudende financiële beleid in het beleids plan 2001-2004: „De ombuigin gen en het overschot zijn echt nodig gezien de reparatie van de beheersplannen.” Een extra reden voorzichtig te zijn is vol gens Jonkman de wijzigingen die er van Rijkswege aan zitten te komen met mogelijk nadeli ge gevolgen voor Waddinxveen. „Er zijn niet alleen meevallers te verwachten van het Rijk”, daarmee doelend op het Ge meentefonds dat Waddinxveen momenteel goed gezind is. Burge meester Jonkman erkende tij dens de commissie ABZ van vorige week dinsdag dat het ’goed fout’ zit met de beheers plannen. „Er moet structureel 3 tot 4 miljoen gulden bij in plaats van de 1,6 waar wij van zijn uitgegaan”, zei Jonkman in antwoord op een vraag van CDA-fractievoorzitter Gerts. niet afdoende zijn. Wegen als Knibbelweg en Noordelijke Dwarsweg zitten niet in de plannen en. zullen daardoor sluipverkeer aan gaan trekken. Wat de Middelweg, naast de nieuwe wijk Nesselande, in het verhaal doet is totaal niet dui delijk. Als men de Wolfoppen- weg intact laat, hebben maatre gelen op de Middelweg totaal geen zin. Daarnaast is men bij de Middelweg, de tolpoort richting Rotterdam al lang voorbij. Het toch aanmerken van deze weg, wijst er op dat de rijksgelden die sluipverkeer door tolpoorten moet voorko men, in dit geval gebruikt wordt voor de ontsluiting van de wijk Nesselande. Het is nooit de be doeling geweest dat de toe komstige bewoners van Nesse lande via de Middelweg deze wijk gaan verlaten. Om dit te realiseren zal de Middelweg wel eerst aangepast moeten wor den. Het lijkt er op dat Rotter dam nu zijn kans schoon ziet dit door het rijk te laten beta len. Mocht het nog steeds de bedoeling zijn dat de tolpoor ten een betere mobiliteit te weeg gaan brengen, dan lijkt het er erg op dat dit voor het bui tengebied van Zevenhuizen ze ker niet het geval zal zijn. Door de tolpoorten zal verkeerscon- gestie rond Zevenhuizen in de toekomst alleen maar toene men. Passage 32 - Waddinxveen, tel. (0182) 61 54 27 Burg. Colijnstr. 37 - Boskoop, tel. (0172) 21 63 30 Dr. Kuyperkade 6 - Maassluis, tel. (010) 592 06 21 Dorpstraat 67 - Zoetermeer, tel. (079) 316 40 84 Reigerhof 83 - Nieuwerkerk a/d IJssel WADDINXVEEN - Burge- nog worden aangevuld met middelen om het onderhouds- niveau van de buitensportac commodaties weer op peil te brengen. Van der Torren van deWD was van mening dat de lage grond- exploitatiekosten die in reke ning worden gebracht bij bouwprojecten ook een rol spelen in het geheel. „Vijftien Gerts waarschuwde vorig jaar gulden per m2 is echt weinig, tijdens de algemene beschou wingen en de behandeling van het beleidsplan dat het mis zou gaan en dat het budget te krap was. „We hebben helaas gelijk gekregen en zijn plat op ons bek gegaan”, aldus Gerts. Het extra benodigde bedrag moet zijn nodig om ze onaantrekke lijk te maken als sluiproute om zodoende de tol te ontlopen. Nu zowel de Haaglanden-ge- meenten als de provincie Zuid- Holland akkoord zijn gegaan met de plannen van minister Netelenbos om een twee jaar durende proef met tolpoorten te houden, lijkt realisatie nog slechts een kwestie van tijd. De verkeerskundige minister, die in eerste instantie maar weinig handen op elkaar kon krijgen voor dit experi ment, heeft de tolpoorten ver siert met grote bedragen aan extra geld voor het beter be reikbaar maken van het westen van het land. Ze wilde alleen een ja of nee horen tegen het complete pakket aan maatrege len. Genoemde bedragen ko men alleen voor de regio be schikbaar indien ook de tolpoorten aanvaard worden hoewel de minister niets wil weten van de door tegenstan ders geopperde term ‘chanta ge’. Van de zes tolpoorten die de minister in deze provincie wil plaatsen, komen er twee in de regio. Op de A 20 komt een tolpoort tussen de afslagen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel. Op de A12 wordt nog getwijfeld of men de tolpoort net voor of net voorbij Zoeter meer zal plaatsen. Naast de plaatsen waar de tolpoorten moeten komen heeft de pro vincie ook aangegeven waar Hypotheek adviseur wegen in het buitengebied moeten worden aangepast om te voorkomen dat men moet betalen aan de electronische tollenaars van Netelenbos. In het buitengebied van Zevenhui zen zijn door de provincie di verse wegen aangemerkt voor verkeerskundige maatregelen die sluipverkeer moeten gaan voorkomen. Men denkt hier bij aan doseermaatregelen als ver keerslichten, rotondes en her inrichting van wegen. Ook af sluiting gedurende de tolheffing behoort tot de voorgestelde mogelijkheden. Het rijk betaalt al deze wegaanpassingen. Dui delijk zal zijn dat behalve het sluipverkeer, ook de reguliere gebruikers stevige hinder zullen gaan ondervinden indien zij van deze wegen gebruik willen ma ken. Alles is er op gericht het gebruik te ontmoedigen. Wan neer men nou net alleen via de ze route de woonplek kan ver laten, zitten bewoners met een groot probleem. In het buiten gebied van Zevenhuizen zijn een viertal wegen aangemerkt die volgens de provincie aan passing behoeven. Dat zijn de Parallelweg Noord, tussen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel, de Zuidelijke Dwars weg, de Zuidplasweg en de Middelweg. De verkeersmaat regelen op deze wegen zullen echter buiten dat er veel over last wordt veroorzaakt, lang tinJZO 'utdfonds) Volgens hem is een dergelijke geste gewenst omdat de inwo ners van het Gouwedorp mer ken dat er miljoenen gereser veerd worden voor het nieuwe centrum terwijl hun extra sub sidieaanvragen voor het over grote deel niet gehonoreerd worden. „Verenigingen, clubs, instellin gen werken vaak met een klei ne begroting waar een extraat je van een paar duizend gulden heel welkom is en best een groot bedrag”, aldus Bos die zei uit ervaring te spreken. De Democraat kreeg gedeelte lijk bijval van de PvdA. Geen verrassing want die partij sprak zich in de commissie WOZS ook al uit om een deel van de subsidieafwijzingen terug te draaien. Fractievoorzitter St offers vond het vreemd dat in het beleidsplan dat vier jaar vooruit kijkt, geen rekening werd gehouden met de op brengst van de aandelenver- koop. „De cijfers over de inkomsten en opbrengsten in het beleids plan zijn niet helder en niet on- derbouwd dus er is niet mee gewerkt. Wel kunnen in het plan heel concreet activiteiten worden geschrapt of gekort”, aldus Stoffers. De PvdA heeft grote moeite met deze tegen strijdigheid zo liet zij weten: „De aandelen leveren 26,6 mil joen op, dan begrijpen mensen niet waarom zij hun 1000 gul den niet kunnen krijgen.” Burgemeester Jonkman kon zich deels vinden in het voor stel van D66 en het betoog van de PvdA. Hij gaf aan dat binnen het college al is gesproken over een bestemming voor het geld. „Onze reserve is erg mager en die kunnen we wat oppoetsen. We zitten ook met de beheers plannen waar extra geld bij moet en met de sociale voor zieningen. Maar wellicht dat we iets ex tra’s kunnen gaan doen in de zin van een eenmalige bijdrage of het privatiseren van vereni gingen”, aldus Jonkman die zich niet direct liet vastpinnen op een bedrag of percentage. linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 27 september 2000 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Porp 54 jaargang nr. 2717 Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle krijgt volop te ma ken met de gevolgen van het ‘bereikbaarheidsoffensief’ van minister Netelenbos. In het door de provincie Zuid-Hol- land vrijgegeven plan komen in Zevenhuizen en in het buiten gebied diverse wegen in aan merking voor maatregelen. Deze maatregelen I van jiffs'- rt<~.f1395r t t oplage 14.500 exemplaren UVA snelbruinings- 4 0 95 lampen van 21.95 voor I O NU 3 weken! verhuur 4 rn zonnehemels slechts I DU. TT"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1