VOO/- Q Fracties: Neele Vrouwelijke bevelvoerder blijkt Deze haar mannetje te staan Week gratis dschappen? schiet ernstig tekort bij beheersplannen LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING 5Ï9 ■«8 L. I ALLES VOOR UW OPEL... 4 Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Onderzoek van PvdA veroorzaakt politieke beroering Expositie Historisch Vechtersbazen aangehouden Burgemeester: lastenverhoging mogelijkheid van der linde Genootschap Wethouder beschadigd uit vergadering Notaris bij Passage r GRATIS of te halen het nieuwe magazine TRENDWONEN 2000*2001 b BURGERS. 1'0 Mi k Be Fair CARWASH Computersupplies 4 A v 5 4 De Hypotheker Spaar mee bij Fusie SWW/ Kreater Meer belangrijk nieuws staat deze weck op de voorpagina van het 2e katern. DE GRAAF PARTNER 3 32, 33. NEELEMAN Gouda, t ES de ploeg ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) s 4 Cartridges voor alle merken printers! Vele soorten printerpapier Software Muizen Joysticks -"Ai lad Weekblad voor Woensdag 4 oktober 2000 Mi Informeer naar uw voordeel. flop M Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda S Hypotheek adviseur Kom nu bij ons langs om de nieuwe collectie te bekijken. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Het vlaggenschip van voet balvereniging Be Fair draait niet lekker en is nu zelfs al blij met een punt. Die con clusie trok de verslaggever na afloop van de wedstrijd. ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 j 1r Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182) 61 23 73 stond aangegeven dat het een PvdA-actie betrof. Zie verder pagina 13. BOSKOOP - De politie heeft twee Boskopers van 25 en 26 jaar aangehouden in verband met een vechtpartij op 17 sep tember. Bij deze vechtpartij in een Boskoops café is een 17-ja- rige Waddinxvener gewond ge raakt. Hij kreeg ruzie met de twee Boskopers waarvan één hem een glas in het gezicht duwde. Toen de Waddinxvener terugvocht deelde de andere Boskoper ook klappen uit. Het 17-jarige slachtoffer moest des tijds zijn verwondingen in een ziekenhuis laten behandelen. De twee Boskopers zijn gehoord. Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 WADDINXVEEN - Om het onderhoud in Waddinxveen INTERIEURVERZORGING Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De Waddinxveense wethouder J. Nee le weet wat hem te doen staat: keihard werken om de fi nanciële schade en kosten van de beheersplannen in kaart te brengen voor januari 2001. De fracties van D66, CDA,VVD en PvdA stelden dat de wethouder van open bare ruimte ’ernstig tekort is geschoten’ op het gebied van de beheersplannen en eisten concrete resultaten op korte termijn. Zaterdag 7 en 21 oktober a.s. gratis binnenhuisadvies door Mirjam Giezen-Schouten van "MSG interieur idee". S (graag tekening meenemen) Maak kans op een ivrontwerp t.w.v. 350,* j (formulieren af te halen in de winkel) Diverse soorten glaswerk 2e voor ƒ1,- Gratis parkeerterrein voor de deur 54e jaargang nr. 2718 VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: ad op peil te houden is structu reel 3 tot 4 miljoen gulden per jaar extra nodig. De PvdA noemde zelfs een bedrag van 6 miljoen als uitschieter. Burgemeester Jonkman lanceerde wat proefballonnetjes: „we kunnen een deel van de EMH-gelden gebruiken, we kunnen het rijksbeleid intensiveren of misschien moeten we na acht jaar voorzichtig gaan denken aan lastenverhogingen. Naast de ombuigingen die gewoon door gaan.” De partijen in de raad toonden zich op D66 na, Oost-lndisch doof en ne geerden de burgemees ter. Alleen Bos toonde zich direct een tegenstan der: „U gebruikte een le lijk woord, lastenverzwa ring, en dat moet u maar direct laten varen.” Z’HUIZEN/WADDINXVEEN - Het brandweerkorps uit Waddinxveen heeft afgelopen zaterdag de eerste plaats we ten te bemachtigen tijdens de regionale brandweerwedstrijden. Zij hebben hiermee een plaats verwor ven in de finale die op 28 oktober in Nieuwerkerk aan den IJssel zal worden gehouden. Een leuke bijkomstigheid is dat de brandweer Waddinxveen als enig korps 'in de regio beschikt over een vrouwelij ke bevelvoerder, Elly Moons. Dit is bin nen de brandweerkringen, dat nog altijd te boek staat als een mannenwereld, zeer opmerkelijk. Bovendien had de Waddinxveense brandweer de beste pompbediende en de beste ploeg. De tweede plaats werd bemachtigd door het korps uit Moerkapelle. De brandweerwedstrijd werd gehouden onder korpsen van de Wedstrijdkring De Tien Gemeenten, waartoe ook Gouda, Reeuwijk, Moordrecht, Nieuwer kerk aan den IJssel, Driebruggen, Bo skoop en Bodegraven behoren. Omdat Zevenhuizen dit jaar als gastheer optrad werd door dit korps niet aan de wed- Over publieke belangstelling hadden de korpsen niets te klagen. Zelfs burge meesters De Bie (Moordrecht) en Bon thuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) kwa men een kijkje nemen en lieten zich uitvoerig informeren. Ondanks de hevige rookontwikkeling in de schuur hadden zich in het naastgele gen gedeelte veel belangstellenden ver zameld.Via een infrarood systeem kon den zij op een scherm alle handelingen die in de schuur plaatsvonden nauwlet tend volgen. „Het is de eerste keer dat we een dergelijk infrarood systeem ge bruiken, zodat iedereen alles goed kan volgen”, vertelt Arie Roos. „De wed strijd heeft een heel reëel karakter. Vooral in buitengebieden kunnen derge lijke gevallen van brand door gasflessen vaak voorkomen.” Op 28 oktober staat de grote finale op het programma, waaraan een achttal fi nalisten zullen deelnemen. Naast Zeven huizen, de winnaar van vorig jaar, de eer ste drie van de Wedstrijdkring De Tien Gemeenten, zullen ook de eerste drie ploegen van de Wedstrijdkring Krimpe- nerwaard deelnemen. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Het woningbehoefte-onder- zoek dat op dit moment door de plaatselijke PvdA in de dub- belgemeente wordt gehouden, is niet bij alle politieke partijen even goed overgekomen. De PvdA had gesignaleerd dat het al weer enkele jaren geleden was dat zo’n onderzoek binnen de gemeente had plaatsgevon den. Gelet op de diverse wo- ningbouwplannen binnen Ze- venhuizen-Moerkapelle was de Hypotheek adviseur WADDINXVEEN - De exposi tie van het Historisch Genoot schap Waddinxveen, getiteld ’Waddinxveen rond 1900’, zal op donderdagavond 5 oktober worden geopend door de heer WVerboom. De in Baarn woonachtige oud-Waddinxve- ner, die onlangs 90 jaar werd, schreef in 1983 het boek ’Wad dinxveen 750 jaar’. De exposi- tie zal gedurende drie weken te bezichtigen zijn, en wel van vrij dag 6 oktober t/m donderdag 26 oktober. De openingstijden zijn van 10.00-16.00 uur. Plaats: de aula van de vm.Kohnstam- mschool, de ingang is aan de Jan Willem Frisoweg. De expositie is voor iedereen toegankelijk en geeft een prachtig beeld van ons dorp tijdens de vorige eeuwwisseling. 7AtifoX snelserviceI Coenecoop 397. Waddlnneen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag fot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) De partijen rekenden het de wethouder zwaar aan dat er vorig jaar nog over gesproken werd om 1,6 miljoen gulden te bezuinigen op de beheersplan nen terwijl gaande dit jaar bleek dat er tussen de 3 en 4 miljoen gulden extra bijgepast moet worden. Anders daalt het onderhoudsniveau in Waddinx veen tot onder een aanvaard baar niveau. De uitleg van de WADDINXVEEN - De christe- lijk-maatschappelijke vrouwen beweging Passage houdt woens dag I8 oktober haar maandelijkse vergadering. Deze avond zal de heer J.A.M.Kock, notaris in Waddinxveen gast zijn. Hij zal spreken over erf recht en andere notariële za ken. Belangstellenden zijn van harte welkom: de kosten voor hen bedragen 5,-. De avond begint om I9.45 uur in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. Nadere informatie kunt u krij gen bij Marjan Neutel, Zuidka- dering I Itel.0182-610879. Kantoor kanaalstraat I0, 274I HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0I82- 63 2 Wij geven u dan graag deskundig advies over hoe u met stoffen van De Ploeg uw interieur kunt verrijken. a> 8. Stationsplein I c (naast ANWB), 0182 - 547400 i j i ontmanteld en deze vervolgens heeft laten verwijderen. Feit is dat de bus op gemeentedag, toch een ideale gelegenheid om gelijk het formulier in te leve ren, de gehele dag niet in het gemeentehuis te vinden was. Vervolgens viel in de gemeen- terubriek in een weekblad afge lopen week te lezen dat het da gelijks bestuur van de gemeente zich distantieerde van de PvdA-actie. Vrij opmer kelijk omdat duidelijk op de woningbehoefte-formulieren Waddinxveen linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Neele zo stevig zou zijn dat er openlijk aan opstappen gedacht zou worden. Fractievoorzitter Gerts, al langer een kritisch volger van de wethouder, wrong zich in allerlei bochten om geen hard antwoord te hoeven geven. Maar eerder los te zij in de Algemene Beschou wingen een schot voor de boeg: „Ons vertrouwen in de wethouder is langzamerhand tot 0 geredu ceerd”. En ook tijdens de be handeling van het beleidsplan uitte zij stevige kritiek: „Wij vragen ons af of de wethouder de zaak nog wel op de rails kan krijgen. Wij houden ons hart vast als het gaat om het wollige taalgebruik van wethouder Neele. Datzelfde taalgebruik bezigde hij bij de kringloopwin kel en de begraafplaats. Wet houder Neele moet goed na denken of hij zich in staat acht om de problemen aan te pak ken”, aldus Gerts. Maar de duim echt omlaag doen, wilde zij niet.Wethouder Neele bleef bij zijn antwoord en weigerde schuld te bekennen maar zegde wel toe er hard aan te zullen werken om de schade te inven tariseren en de kosten te becij feren. WADDINXVEEN - Vorige week zouden de directeuren van SWW en Kreater uitleg gen waarom er gesproken wordt over een fusie. Helaas konden zij toen door een fout hun verhaal niet kwijt. Ditmaal wel op pag. 13. De boerin wordt door de brandweerlieden met ademhalingsklachten en lichte brandwonden overgebracht naar de ambulance. (Foto:Morionko Peters.) strijd deelgenomen. Wel zijn zij verze kerd van een plaats in de finale op 28 oktober. Het decor van de brandweerwedstrijd vormde een oude boerenschuur aan de Wethouder Kreftlaan. Hier werd een zeer realistisch ongeval nagebootst van een boer die gasflessen aan het bijvullen is. Dit loopt echter fout. Eén gasfles vat vlam, waarna het vuur al snel naar de boerenschuur over slaat. Binnen in de schuur is de boerin nog aanwezig.Ver volgens rukte de zes man koppige ploe gen, bestaande uit een bevelvoerder, pompbediende/chauffeur, twee man als aanvalsploeg en nog eens twee man als waterploeg, uit naar de plek des onheils om het karwei te klaren. De brandende gasfles moest worden gedoofd, de ande re gasflessen werden met grote water stralen koel gehouden en de boerin in de schuur moest uit haar benarde posi tie worden bevrijd. Ook de boer die be hoorlijk overstuur was, moest op ade quate wijze worden gekalmeerd.Tijdens de wedstrijd kwamen vrijwel alle aspec ten binnen het werkterrein van de brandweer te pas. wethouder dat de plannen door capaciteitspro blemen niet ge actualiseerd wa ren en dat er daardoor een verkeerd beeld ontstond, von den zij niet voldoende, temeer omdat Neele al jaren wethou der is. D66 opende de jacht door subtiel op te merken ’of de wethouder zich niet achter zijn oor moet krabben of hij dit zichzelf nog langer moet aan doen’. De andere partijen ging deze voorzet tot opstappen te ver maar zij leverden wel stevi ge kritiek. De PvdA rekende het beleid om jarenlang regu lier onderhoud te betalen uit de grondexploitatie de wet houder persoonlijk aan. „Wij betreuren dit heel erg”, zei St offers. Het CDA had waarschijnlijk niet vermoed dat de kritiek op Deze week extra in de aanbieding 3 flessen 1,5 liter Coca Cola voor oplage 14.500 exemplaren vAutów f: snelservice J het snelle en persoonlijke adres voor: eigentijdse gordijn- en meubelstoffen Zijde 3 Boskoop (0172)21 25 44 Tel, (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 y. Hazerswoude-Dorp /Aiïto\ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) PvdA zeer nieuwsgierig aan wat voor huizen de bevolking speci fiek behoefte heeft. Toen vanuit het gemeentehuis geen initia tief ontstond, nam de plaatselij ke PvdA maar zelf het onder zoek ter hand en liet door de gehele gemeente invulformulie- ren verspreiden. Naar verluid is dat vooral de wethouder van huisvesting, Zijderhand geheel in het verkeerde keelgat ge schoten. Er zijn geluiden dat hij persoonlijk de inleverbus bin nen het gemeentehuis heeft Kerkplein 13 Moordrecht Dorpstraat 39 Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 0 I s- -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1