Rommel Wethouder met het AOV naar Gouda Deze Week markten voorlopig niet belast m Gemeente wast gratis dschappen? BLAD? I auto’s bij derden ZonnebankenZ-hemels CASBA www. ca s ban I wonen T ALLES voor 1 UW OPEL... f Verbouwing Verkeersongeval gemeente huis: half miljoen duurder ■lil 98 :c GEOPEND GEOPEND GEOPEND Expositie in Kreater 18.95 150. U bent Van harte jVetkonL^ CASBA Woonmaand 7 0 oktober heeft hij zijn deuren geopend. Sfinqèrland Van Elswijk b.v. Mm A (i oplage 14.500 exemplaren Bibliotheek 4 Binky Beer heeft in Nesse 12 2741 ES Waddinxveen (0182) 63 89 35 I De Hypotheker I I Spaar mee bij Deze week extra in de aanbieding Kipschnitzels, naturel, krokant of saté Deze week per 6 verpakt slechts Let op: 's avonds geopend Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Lekker wonen in je eigen stijl STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m vrijdag 13 oktober 21.00 uur voor de trekking van zaterdag 14 oktober. PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 NIEUWE MAKELAAR NIEUWE FORMULE Bel nu 0800-0230353 met hoge kortingen op o.a. diverse Alisunmodellen Gouda, officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 L Hazerswoude-Dorp Waddinxveen aangelegd -- l\DE GRAAF PARTNER SUPER AANBIEDING: Alisun EG 10 zonnehemel 1 Optimale aandacht Deskundige begeleiding 'A 54e jaargang nr. 2719 r ató - a. a -= - Woensdag I I oktober 2000 Erkent Informeer naar uw voordeel. flop Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas W’veen komen er vijf zones voor de mensen. Een groter bereik dus. De gemeenten zijn echter autonoom en moeten vrijwil lig voor het project kiezen. Mensen die zelf gezond zijn hebben geen besef ervan dat gebouwen obstakels kunnen zijn. Het is van groot belang dat vervoer niet als van zelf sprekend gezien wordt.Vroe- ger zaten mensen in huis en kwamen er niet uit. Tegen woordig willen mensen zelf hulp regelen en de regie over zijn eigen leven in handen hebben. Mensen met een functiebeperking zijn mede burgers die willen meedoen. letsel aan rug en heup op en is overgebracht naar het Bleuland ziekenhuis in Gouda. Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur Wij zijn verheugd dat vraagge stuurde zorg hoog op het lijstje staat van kabinet en provincie. De kloof tussen de zorgaanbieders en -vragers wordt kleiner. Maar pas als het CW een duidelijke meer waarde heeft, dan pas is het een vertrekpunt van een toe gankelijke samenleving”, sprak mevrouw G. van der Leek na mens het Overleg Gehandi capten Midden Holland. Als tijdelijk aan een rolstoel gekluisterde wethouder en Gedeputeerde kunnen Van Holsteijn en Van Ruijven daar nu vanuit de praktijk over meepraten. Kantoor kanaalstraat I0, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0I82- 63 03 32, Telefax 0I82- 63 26 33. WADDINXVEEN - De bi bliotheek wil duidelijkheid over haar positie. Dit zegt voorzitter J. Willemstein. Zijn bestuur wil onder an dere weten wat de financië le mogelijkheden zijn en hoe over de lokatie van de bibliotheek wordt gedacht. GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur WADDINXVEEN - „Zodra we in de stoel plaatsnamen bleek gelijk de afhankelijkheid van andere mensen: ’Wie wil mij helpen’, schoot als eerste door mij heen”, sprak Gede puteerde Statenlid mevrouw L. van Ruijven tijdens een bij eenkomst over het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CW) in het Midden Holland*- huis in Gouda. Om op plaats van bestemming te komen maakte de Gedepu teerde gebruik van de AOV- bus. Dit deed zij samen met wethouder A. van Holsteijn, beiden in een rolstoel om op timaal te ervaren hoe het ver voer in de praktijk in zijn werk gaat. De Waddinxveense wethouder is voorzitter van de projectgroep die het CW ontwikkelt voor de regio. De praktijk is vaak de beste leer school, zo bleek ook tijdens de rit. „Mijn tas, mijn jas, ik wist niet waar ik ze moest la ten. Bovendien bleek er direct een probleem te zijn bij het inladen van twee rolstoelen, de bus moest worden ver bouwd en voor mijn stoel was er maar een marge van een centimeter of vijf”, sprak Van Ruijven. „Het kostte veel tijd en dan hoefde ik er nog niet tussentijds uit.” De rit var. het gemeentehuis Wad dinxveen naar het Midden Hollandhuis, vlakbij station Gouda, duurde van deur tot deur een uur. „De praktijk gaat net anders dan gepland”, aldus de wethouder die de rit hetzelfde beleefde als de Ge deputeerde voor Zorg en Ouderenbeleid. De bijeenkomst in het Midden Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Hypotheek adviseur o (70S De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Kom zaterdag 14 oktober a.s. kijken in showroom de Connection en vraag hier deskundig BladAdvies. I UVA snelbruinings- lampen van 21.95 voor NU 3 weken! verhuur zonnehemels slechts Hollandhuis was bedoeld om het startsein te geven voor het project ’reisdagboekjes’ dat is opgezet om de ervarin gen en knelpunten voor ge handicapten in kaart te bren gen. In de regio Midden Holland werken vanaf 5 okto ber 81 AOV-gebruikers (seni oren, mensen met een func tiebeperking, gehandicapten) gedurende tien dagen, dage lijks een boekje bij waarin zij hun bevindingen moeten op schrijven. Zo kan het CollectiefVraagaf- hankelijk Vervoer verbeteren waarvan de haalbaarheidsstu die binnen enkele weken aan de deelnemende gemeen ten wordt aangeboden. Op basis van de studie wordt in de afzonderlijke ge meenten besloten of deel name gewenst is. Het CW valt onder verantwoorde lijkheid van het Interge meentelijk Samenwerkings orgaan Midden Holland (ISMH) en moet duidelijk heid verschaffen, gebrui kersvriendelijker zijn en meer efficiency opleveren dan de huidige regelingen die per gemeente verschil len. „In Boskoop is niets, in Zevenhuizen-Moerkapelle hebben ze een taxisysteem en Waddinxveen werkt met AOV. Met CW willen we alle gemeenten op el kaar aan laten sluiten en één lijn laten volgen. Dat is een hele verbetering: in Waddinxveen kunnen mensen alleen binnen de gemeente reizen en naar Gouda”, schetst Van Holsteijn een voorbeeld. Met het CW WADDINXVEEN - Afge lopen maandag werd in het gebouw van Kreater aan de Kerkstraat een tentoonstelling geopend van werken van leerlingen van beeldend kunstenares Aleid Abels in Waddinx veen. De exposerenden zijn Els Steenwinkel,Jan Dullemeijer, Nel Wouds- tra, Ria Spelt en Ida van der Vecht. De werken zijn tot 23 oktober te bekij ken, gedurende kantooru ren en ’s avonds. Het is de bedoeling het aantal ten toonstellingen in Kreater uit te breiden. Cursisten kunnen laten zien wat zij recent of in een vorige cursus hebben gemaakt. Dit geeft hen de kans om, los van de jaarlijkse open dag, wat meer in de open baarheid te treden.Vorig jaar was er eveneens een expositie door de leerlin gen van Aleid Abels en la ter in het jaar hield Elly van Oorschot een fraaie expositie van modelteke- ningen.Aan het begin van 2000 is door de beelden de docenten een rooster gemaakt, zodat cursisten van meer disciplines hun werk gedurende twee we ken kunnen laten zien. Hypotheek adviseur Bezoek onze website www.sunsky.nl Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips Vraag nu onze leaseplan brochure gratis aan! Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K. W.F. en Hutdfonds) hoe hoog die uitvalt”, zegt de gemeentewoordvoerder. Na de boete besloot de ge meente het wagenpark van dertien auto’s bij garagebe drijven in Waddinxveen schoon te maken. „De gemeente kocht een flinke hoeveelheid wasmunt jes in ter waarde van 400 gulden en van een ander be drijf krijgen we nog een re kening”, aldus de woord voerder. De gemeentewerf werd na het aanscherpen van de milieu-eisen niet aan gepast omdat de werf zou gaan verhuizen naar de Coe- necoop.Toen dat echter werd uitgesteld, ontstonden de problemen. Zuidplaslaan 19 - Waddinxveen '■$#7 C0NMECT3ON a lp Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl WADDINXVEEN - Op vrijdag 6 oktober vond omstreeks 17.30 uur een aanrijding plaats op de Groensvoorde in Wad dinxveen. Een 33-jarige auto mobiliste uit Waddinxveen reed over de Groensvoorde in Waddinxveen komend uit de richting van de Beethovenlaan. Op dezelfde weg reed een 4I- jarige bromfietser uit Waddinx veen. Toen de automobiliste rechtsaf wilde slaan, verleende zij de bromfietser geen voor rang. Een aanrijding was het ge volg. De bromfietser liep hierbij Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Een verplichte bijdrage van de kerke lijke rommelmarkten voor het verwijderen van hun res tanten zit er voorlopig niet in. De leden van de commis sie ORSZ bleken unaniem tegen tijdens een peiling van de meningen door wethouder J. Neele. De organisaties spitsten hun oren na de mededeling dat bij het operatio neel worden van de regionale vuilophaaldienst VRSI de mogelijkheid bestaat dat ’de vrijblijvendheid van een kos- tenloze dienstverlening niet meer vanzelfsprekend is’. Nu is het beleid dat gemeente, dus de gemeenschap, op draait voor de kosten. WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen moet noodgedwongen de auto’s wassen bij garagebedrijven omdat de gemeentewerf aan de Noordkade niet voldoet aan de aangescherpte milieu- eisen. In april kwam er een eerste waarschuwing van de milieu-inspectie waarna ver antwoordelijk wethouder J. Neele er het wassen van het wagenpark verbood. Het personeel wist echter niet waar het materieel dan wel kon worden schoon ges poten en negeerde het ver bod waarna er in juni een proces verbaal volgde. „We hebben de boete nog niet binnen dus we weten niet Wethouder Van Holsteijn en Gedeputeerde mevrouw Van Ruijven ervoeren als gehandicapten een rit met het AOV zoals dat in Waddinxveen geregeld is. (Foto: Sjaak Noteboom.) De grootste collectie in Leolux a Stationsplein Ic (naast ANWB), 0182 - 547400 Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 I zaterdag van 10.00-17.30 uur Waddin Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle In een memo van de wethou der aan de commissieleden is een berekening gemaakt van de gemeentelijke kosten bij de afvalverwerking van een kerke lijke rommelmarkt. De huur van de kraakwagen, het salaris van twee medewer kers en een opzichter, I3 ton afval en het transport bedra gen afgerond 6000 gulden. Daarvan zou 4000 gulden voor rekening van de organisatoren komen. In de memo gaat Neele uit van een opbrengst tussen de 40.000 en 60.000 gulden. Tij dens de inspraakronde bleek die berekening niet op te gaan voor alle organisaties. Hoewel er een grote gelijkenis bestaat tussen de kerken wat betreft de verdeling van de op brengst, kunnen ze niet over één kam worden geschoren. „Wij hebben een netto op brengst van 8000 gulden, dan is de motivatie ver te zoeken als de helft moet worden ingele verd”, aldus een vertegen woordiger van De Rank. De vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerk vond dat de gemeente intern moest gaan schuiven met het geld en legde een verbinding met de Agenda 2I. De Centraal Hervormde Ge meente dacht hardop na over de mogelijkheid zelf zorg te dragen voor afvoer van het vuil mocht de huidige situatie gaan veranderen. De politiek sloot zich aan bij de woorden van de Immanuël- kerkgemeente dat de organisa ties werken aan gemeen schapszin, milieu en proberen een mooie opbrengst te gene reren voor goede doelen bin nen de gemeenschap en Derde Wereld. De partijen zien een andere regeigevind dan ook niet zitten en toonden zich blij met de mededeling dat de VRSI alleen maar diensten verleend en geen beleid maakt. „Die verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente”, aldus wethouder Neele die zei zich gesteund te voelen door de commissie in zijn voornemen de situatie zo te laten als hij is. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De uitbreiding en verbouwing van het gemeentekantoor in de kern Zevenhuizen gaat veel meer kosten dan was begroot. Was er in februari 2000 nog sprake van een realiseringsprijs van 2,6 miljoen gulden exclusief BTW, inmiddels ligt er een prijskaartje van 3,1 miljoen gul den voor de voorgenomen aan passingen van het gemeente huis. De meerkosten worden veroorzaakt door een extra kantoor op het dak van de bi bliotheek, een uitbreiding me chanische ventilatie, een betere kwaliteit vloerbedekking en een aanpassing van de alarmin stallatie.Wanneer de werkelijke bouwkosten en de kosten voor advieswerk worden gesplitst, dan blijken de kosten voor de adviseurs binnen deze bereke ningen maar liefst gegroeid te zijn met 78.000,- naar 346.000,-. J MAKELAARDIJ van nü voor ƒ1395, (vet)koPen! Be! (0182)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1