Brandweer Het mysterie van de KLPD triangel Deze wil nieuwe Week kazerne bij Wokkels LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING f iRSI Kassenbouw in Zuidplaspolder blijkt moeizaam proces d* Crabchunks (krabsnippers) 1 pakje a 100 gram voor 1,00 ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Wap zeg je? Franssen bekeken! o Jeugddienst 22 oktober BOOT Bodegraven Debat Waterpolo- dames anders 54e jaargang nr. 2720 q.s. vrijdag op d« Waddinxveense markt. X) J De Hypotheker Spaar mee bij L NEELEMAN 4 appelflappen M Nieuwe en gebruikte PIANO’S QUICK STIP parket? Gouda, IZ.WI 5 't Makkelijkst mobiel is Allin(clusief) I^DE GRAAF PARTNER 1/ ff -/Auto\ snelservice Coenecoop 397. WiOdinneen. 998 voor oplage 14.500 exemplaren Informeer naar uw voordeel. Vervolg op pagina 25. Vervolg op pagina 25. CARWASH de juiste keus: l 2 Hypotheek APK-KEURINGEN Geen aansluitkosten t.w.v. 90.- 88888»^ Belminuten 60 is Deze week extra in de aanbieding Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas W'veen plek op termijn dienen te ont ruimen ten gunste van een aan tal leden, Westlandse tuinders. De Zuidplaspolder is nu een maal door minister Pronk uit verkoren tot nieuw kassenge- bied ten einde ondermeer Westlandse tuinders op te van gen, die daar moeten verdwij nen. Dat het echter nog lang niet zo ver is, werd op deze avond duidelijk. Om te begin nen heeft ook Rotterdam zijn zinnen gezet op dezelfde loca tie, teneinde er naast recreatie echte Walther vast te houden, hoewel maar weinigen het voor elkaar kregen de stroeve trekker over te halen. De FATS is een schietsimulatie waarbij reële situ aties via een ingenieus computersysteem worden nagebootst.Vanuit het oogpunt van de politieman wordt via een interac tief systeem een situatie nagebootst. Ver volgens reageert de computer op de handeling van de cursist. Schiet de cursist dan valt de crimineel vermoedelijk op de grond. Spreekt de agent dreigende taal uit en houdt hij het pistool slechts in de aanslag, dan reageert de virtuele persoon door zijn wapen te laten vallen en de handen omhoog te doen. „Op de echte schietbaan wordt op schij ven geschoten en daar gaat het om de schietvaardigheid. Hier gaat het om de schietwaardigheid. Hoe reageer je op een bepaalde situatie, wanneer trek je je pis tool. Allerlei facetten binnen het politie werk over hoe en wanneer je je wapen gebruikt”, stelde de FATS expert. „Dit systeem wordt gebruikt als ondersteu ning van politiemensen. Daarnaast is het een groot voordeel dat het mobiel is en ook voordeliger dan een echte schiet baan. Dit betekent overigens niet dat er niet meer op een echte schietbaan geoe fend wordt.” Op het parkeerterrein, waar de vele po litievoertuigen en motoren stonden op gesteld, was het ook een drukte van be lang. De imposante apparatuur in de ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES KLRKHTG OOST 185 2741 HPHAWMSXVEEN TEL: :<B12|M «172 J bij kassenbouw in het gebied tot waterberging omgevormd dient te worden. En hier door gaat natuurlijk een flink deel van de ruimte voor bebouwing verloren. Het beoogde kassengebied in de Zuidplaspolder lag in eerste instantie ten westen van de Bredeweg, met in het verleng de de Middelweg, in dat deel dat tussen de Al2 en de A20 ligt. WADDINXVEEN - Op zondag 22 oktober is er bij De Rank om 18.30 uur weer een jeugddienst in het Coenecoop College. De ze dienst zal een ander karakter hebben dan normaal.The Griffin Singers uit Gouda voeren de musical ‘Ander Land’ uit. Dit wordt gedaan onder leiding van Mark Lippe. Het gaat over de reis die we maken van onze ge boorte tot onze dood. Uiter aard is ook in deze dienst weer iedereen.van harte welkom. Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar iets te drinken. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - DeWLTO, een standsorganisa- tie van boeren en tuinders, hield in dorpshuis Swanla deze week een bijeenkomst, om de stand van zaken rond de voor genomen kassenbouw in de Zuidplaspolder met vooral de nu daar nog boerende agra riërs te bespreken. DeWLTO heeft hierbij de niet geringe en moeilijke taak, om de leden, Zuidplas-agrariërs duidelijk te maken, dat zij deze Zijde 3 Boskoop (0172)21 25 44 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: dutchtone Extra voordelig bij: Kerkstraat 2, tel. (0172) 6125 41 Me Oensten «orden verrekerC iX één hntet aefien. emMen. SMSen. peerwees. Na de txjTöe- getter óezedde voorbede Uneven atsndetxntet Bi) ingang abonnement gratis 2 maanden eitra bundel. Acte geldg van 9 oKoter t/m 12 na^mter 2000. politiewagens trok vooral de aandacht van de meer technisch onderlegde be zoekers, terwijl de kinderen in een lange rij stonden te wachten om een ritje te maken voorop de politiemotor. ME bussen zorgden voor een pendel dienst tussen de KLPD en het politiebu reau aan de Limaweg. Ook hier stonden de deuren wijd open voor bezoekers. Naast uitvoerige infor matie over tal van projecten van de poli tie, werd ook het werk van de techni sche recherche realistisch nagebootst. Een kamer was ingericht als plaats delict, waar een moordscène was opgezet. De nummertjes bij de bewijsmaterialen en alle benodigdheden die bij een dergelijk onderzoek nodig zijn, waren indrukwek kend te noemen. Ook konden kinderen hier hun vingeraf drukken achterlaten. Vooral voor de kinderen waren de ver hoor- en passantenkamers en het cellen blok erg fascinerend. Maar al te gretig namen zij een kijkje in een kale cel, waarbij de rillingen zichtbaar over hun lijfje liepen. Om het nog realistischer te maken, had men een vrijwilliger bereid gevonden een dagje in de cel te vertoe ven. Hij bleek te zijn opgepakt wegens dronken rijden en mocht zijn roes een dagje in de cel uitslapen.Voor de kinde ren was het pure werkelijkheid en daar bij erg spannend. „Pap, kijk, daar zit een echte boef in de cel.” De Commissaris van de Ko ningin in Zuid-Holland,J. Franssen bezocht afgelopen week Waddinxveen. De oud-burgemeester van Zwolle zei een goede in druk te hebben gekregen van het dorp.Tijdens een rondrit kwam hij in de file bij de hefbrug terecht. Bur gemeester Jonkman sprak eveneens van een geslaagd bezoek. Alle onderwerpen die hij wilde bespreken pas seerden de revue. WADDINXVEEN - Op ini tiatief van Platform Duur zaam Waddinxveen en ge meente vindt er op 9 november in de raadzaal een openbaar debat plaats over ’duurzame ontwikke ling’. Als aanloop en om het onderwerp wat uit te die pen, praten we de komende weken met een aantal (be oogde) inleiders van het de bat over hun visie op duur zaamheid. Deze week J. den Draak. Weekblad voor Nu 2 bundels halen, 1 betalen: tot ƒ220,- voordeel! De Nokia 7110 met MWdus»*) VANAF 199,- Hypotheek adviseur WADDINXVEEN - Voor één dagje maar werd het mysterie rond de KLPD drie hoek opgeheven. Het voor velen geheim zinnige driehoekige gebouw met ronde hoeken, dat door zijn grijze kleur wat mysterieus aandoet, opende voor één dag haar deuren voor het publiek. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) is een aparte wereld. Men ziet de ’snelle’ jongens alleen maar voorbijrazen in de Porsches en op motoren op de rijkswe- gen, maar wat het werk bij de KLPD werkelijk inhoudt, konden bezoekers af gelopen zaterdag met eigen ogen zien. Hoewel niet alle deuren toegankelijk wa ren, kregen de bezoekers toch een goe de indruk van het dagelijks werk van de KLPD. Het was dan ook niet verwonder lijk dat gezinnen met kinderen massaal naar de Bredeweg waren gekomen om een kijkje achter de schermen te nemen. Voor de tweede maal werd de Landelijke Politiedag georganiseerd, waaraan dit jaar ook de KLPD deelnam. De bezoekers konden kennismaken met apparatuur waarmee de KLPD werkt, zoals de ra- darsnelheidsapparatuur en de ademanaly se.Vanuit een grote wagen die op het terrein stond, klonken telkens enkele schoten. In deze truck, die dienst doet als mobiele Fire Arms Trainings System (FATS) werden demonstraties gegeven en ook mochten bezoekers zelf een schot wagen.Vooral voor kinderen was het een ultieme ervaring om eens een 45,* 65.- de tolpoorten, de toezegging heeft weggesleept dat ook de provincie tegen kassenbouw op deze plek zal blijven. Ook het Hoogheemraadschap van Schieland is bezorgd over de ontwikkelingen. In de polder bevindt zich het diepste punt van Nederland, en wanneer er zo’n groot kassen- dak wordt neergezet, voorziet zij problemen met het droog houden van de polder. Daarom heeft Schieland de eis neerge legd, dat minstens 100 hectare De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! Jazeker.” e Hypotheker. een flink stel huizen te bou wen. „Rotterdam trapt orgel” sprak in dit verband voorzitter Haket van de WLTO Midden Zuid Holland. Rotterdam heeft inderdaad al enige tijd geleden aangegeven, dat in geval er andere plannen komen voor dit gebied, zij niet zal schromen, hier tegen be zwaar te gaan. Daarnaast ste ken op dit moment ook be richten de kop op, dat Rotterdam in de onderhande- lingen met de provincie over Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De brandweer Waddinxveen moet zo snel mogelijk een nieuwe kazerne krijgen, het liefst nabij de Limaweg. Het oude gebouw is ’op’. Zelfs na het ver huizen van de gemeentewerf en het opknappen van het complex aan de Noordkade voldoet de brandweerkazer ne op korte termijn al niet meer aan de moderne eisen van deze tijd. Dit zei brandweercommandant G. Huizer vorige week dinsdag in de commissie ABZ. Kinderen mochten tijdens de Landelijke Politiedag hun vingerafdruk achterlaten bij de technische recherche aan de Limaweg. (Foto:Marianko Peters.) wat is f/S iQgnggjQQ Quick-Step laminaatparket Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 niet direct zitten om veel geld voor een nieuwe kazerne uit te trekken. Al snel bleek dat deze fusieoptie van tafel moest want de 8-minuteneis is dan niet te handhaven. Huizer sprak ook van een cultuurprobleem tus sen de korpsen. „Wij werken met vrijwilligers en die moeten het goed naar hun zin hebben, de korpsen verschillen te veel.” Dit argument vond gehoor bij Van der Torren van deWD die zich realiseerde dat de situatie niet zomaar veranderd kan worden bij mensen die het nu goed naar hun zin hebben. Uit eigen onderzoek conclu deerde commandant Huizer dat een geheel nieuwe kazerne bij de Waddinxveense Wokkels de beste optie zou zijn. Deze plaats ligt centraal in de ge meente aan een belangrijke kruising. „Dit is de beste plaats als we kijken naar gemeentelij ke uitbreiding, de grenzen van ons verzorgingsgebied en de aanrijdtijden.” Burgemeester Jonkman had lie ver gezien dat Huizer zijn wens eerst via het college kenbaar had gemaakt. „De brandweer commandant is geen vrijwilliger maar een sectorhoofd en die werken via het college,” aldus Jonkman die wel de noodzaak van een goed onderkomen in ziet. „We dachten dat we op de Coencoop een prachtige op lossing hadden maar vanuit het oogpunt van de brandweer bleek het niet haalbaar. We blij ven echter naar de verschillen de opties kijken om de com missie en raad een compleet beeld te bieden.” is een hedendaagse vloer, met tal van creatieve moge lijkheden in de allermooiste houtdessins. Quick Step laminaatparket is opgebouwd uit 4 verschil lende logen die bijdragen tot de hoogste kwaliteit met 10 jaar Garantie. Quick-Step laminaatparket is verkrijgbaar in zowel een Universal Clic-systeem: 57,50 m2. verlijmings- als Clic-sys- Uw vakman adviseert u graag vrijblijvend bij het maken van feem dat altijd weer een- de juiste keus: voudig uitneembaar is. Alle diensten worden verrekend ut één bundel. Bellen, emaden, SMSen, Fservtces. Na de bundel gelden dezelfde voordelige tarieven als vóór de bundel. Bg ingang abonnement gratis 2 maanden extra bundel. Actie gekig van 9 oktober Vm 12 november 2000. Siemens C35i VANAF 199,- Kerkweg Oost 185 2741 HO Waddinxveen Tel. (0182) 64 00 72 W BUM Wappen al vanaf 18 cent per minuut! E-maen, snel er. makke.gk toegang tot de meest uiteenlopende informatie. wetenswaardigheden en amusement; u doet net mobiel met hservees van Dutchtone. rservices rraakt gebruik van WAF en ts een soort internet maa- dan geseb gemaakt voor uw mooieie telefoon. c Bundel Belminuten Maandelijks bedrag Het huidige complex dateert uit 1965, ’destijds een modern gebouw waar iedere gemeente jaloers op was’, maar anno 2000 kampt het met achterstal lig onderhoud, is het te klein en zegt ook de Arbo-dienst dat het zo niet verder kan. „We kunnen het materieel niet kwijt, de deuren zijn niet meer betrouwbaar”, beargumenteer de de brandweercommandant. Oorspronkelijk was het de be doeling dat gemeentewerf en brandweerkazerne samen ver huisden naar het industrieter rein Coenecoop maar dat bleek voor de brandweer niet haalbaar. Op die locatie haalt het korps de limiet niet om bij een brandmelding binnen de acht minuten iedere plaats in het Gouwedorp te bereiken. Als de gemeentewerf naar de Coenecoop vertrekt is het op knappen van het gebouw aan de Noordkade en het geheel voor de brandweer beschik baar te stellen ook geen optie. „Dat is erg duur en met de centrumplannen en de ver keersmaatregelen komen we in de knoei met de aanrijdtijden. Dan moeten we weer verhui zen”, aldus Huizer. Ook het sa mengaan met bijvoorbeeld het Boskoopse brandweerkorps zag hij niet als een reële optie. Deze suggestie werd geopperd door fractievoorzitter Dijk- sterhuis van de PCW Samen met de PvdA ziet zijn partij het ^TELEFOONTJE AL GENOEG ZIJN? ?J nel^yice: het snelle en persoonlijke adres voor: f 100.- gratis radschappen? 0 fi *07Q - f sne Coïnewop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Nu bellen en wappen vanaf 18 cent per minuut! Dutchtone introduceert het mobiele beiabonnement waarbij alle kosten verrekend worden met uw Dunde!. Dus geen verrass nger .-neer met extra kosten; adesinéén en supervoordelig. Na de bundel getóe- oezetfde voomeuge taneven ais in de bunde.. Bundel Belminuten Maandelijks bedrag Aihr.360 Nu 2 bundels halen, 1 betalen: tot ƒ220,- voordeel! ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) T«l. (0182)81 4714 (nieuw!) WADDINXVEEN - Hoewel Nederland toonaangevend is, blijkt waterpolo voor dames hier nog steeds een onderge schoven kindje. Promotie van de sport is dan ook het eerste doel dat de dames van Gouwe- staete voor ogen hebben met de door hen gemaakte kalen der ’Gouwe Meiden’. De Wad dinxveense fotograaf Ton Ben- nemeer maakte de foto’s waarop de dames van Gouwe- staete naakt te aanschouwen zijn. Waddinxveen Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerlctpelle Woensdag 18 oktober 2000 VZin Hat linHo Dorpstraat 38, INTERIEURVERZORGING ^2)6^23 73

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1