Woninginbraak Sanering Alpherbrink officieel gestart blijft speerpunt voor politie VOO/- addinxveen Gigantische showroomuitverkoop in Mijdrecht. De Passagebon KB MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? ALLES VOOR UW OPEL... voo1O°° I Deze Week kl Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Gemeentebegroting 2001 ruim jasje aangemeten r Industrieweg 38c, Mijdrecht Koppelklaver- www.art-connect.demon.nl Originele Kerstpakketten F Spaar mee bij IW jassen Film ’Waddinxveen, dorp aan de Gouwe’ gepresenteerd Mannenontbijt Moerkapelle ’t Makkelijkst mobiel is Allin(ciusief) leuk om te geven maar vooral te krijgen! A o pyj ftit t Tti s^I Coenecooploop UW TELEVISIEDOKTER S 0182-613500 O De Hypotheker Geen aansluitkosten t.w.v. 90,- A.S. ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie Huismerk Stoocker Jonge Jenever of Vieux PCW-voorman Dijksterhuis 1999 Cótes du Rhone A.C. 39,75 Gouda, BOTTELIER HOOGENBOEZESTji DE GRAAF PARTNER - Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 54e jaargang Eetkamerstoel 'Nottingham' in stof Swing, beige nr. 2721 1 Boomstammetjes 8 stuks, of Runderpompoentjes 5 stuks In het pand van Keuken Kampioen Mijdrecht wordt een alles-of-niets-verkoop van showroom- keukens georganiseerd. Met kortingen die op kunnen lopen tot 70 (zeventig!) procent en met een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD weg mogen. De oorzaak voor deze discount- verkoop is dat de oude modellen plaats moeten maken voor de nieuwe modellen. De directie van Keuken Kampioen laat weten dat deze keukenver- koop niet bedoeld is voor handelaren, maar dat uitsluitend PARTICULIEREN deze keukens kunnen aanschaffen. Bel voor adressen en openingstijden: 0800-1536 (gratis) i Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 25 oktober 2000 Informeer naar uw voordeel. En de aanspreekpunten in de wijk tijdens de sanering. (Foto: Sjaak Noteboom.) Vervolg op pagina I 3 i 1 4 V I In onze showrooms vindt u klassieke moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! Tot ziens in de winkel Verzekeringen Hypotheken Pensioepen «Vastgoed Afgelopen zaterdag werd de Coenecooploop gelopen. Deze week een verslag over dit grote Waddinx- veense evenement dat we derom zorgde voor veel (ont)spanning. WADDINXVEEN - Na een lan ge tijd van hard werken is de film ’Waddinxveen, dorp aan de Gou we’ vorige week voor het eerst gedraaid in het gemeentehuis van Waddinxveen. Publiek bij de première was de Waddinxveense gemeenteraad. Burgemeester Jonkman kreeg het eerste exem plaar uit handen van J.AIblas van studio Joja. Waarschijnlijk keken alle leden Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas W'veen Let op! Aktie loopt nog t/m a.s. zaterdag 28 oktober. Gratis parkeerterrein voor de deur. Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. liter 19.95 2 liter 37,50 WADDINXVEEN - De PCW is warm voorstander van het privatiseren van Waddinxveense organisaties en verenigingen. Fractie voorzitter Wiebrand Dijk sterhuis legt uit waarom. Ook geeft hij zijn mening over de beheersplannen en het schieten op PCW-wet- houder J. Neele. JOHAN SCHALK Brederolaan 4, Waddinxveen Tel. (0182) 61 41 43 Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De ontwerp-productbegroting voor het jaar 2001 van de ge meente Zevenhuizen-Moerka- pelle blijkt bij bestudering bij zonder ruim te zijn opgesteld. Ook zijn er zaken die men to taal vergat op te nemen. In de begroting wordt bijvoorbeeld nog uitgegaan van een situatie VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 fles: 7.95 of 6 halen 5 betalen Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 Hypotheek adviseur GULLE D« s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 WADDINXVEEN - De bodemsanering op de locatie Alpherbrink in Waddinx veen is afgelopen maandag officieel ge start. Milieugédeputeerde L. Huizer en wethouder A. van Holsteijn, die de zieke wethouder]. Neele vervangt,gaven het startsein geven voor de sanering. In za- léncentrum Het Trefpunt hielden de Ge deputeerde en de wethouder een korte toespraak na een wandeling door de wijk. Op de locatie is sprake van veront reiniging met minerale olie en teercom- ponenten. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stelden vast dat het in de ze Waddinxveense wijk gaat om een ur gent geval van bodemverontreiniging. De sanering zal in fasen worden uitgevoerd en duurt circa zes maanden. De totale kosten van de sanering bedragen circa 5 WADDINXVEEN - Op vrijdag 27 oktober a.s. is er koppelkla- verjassen in buurtcentrum ’de Boog’. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huy- genslaan in Waddinxveen. en schuttingen uit de tuin worden ver nietigd. Daarna wordt de daadwerkelijke ontgraving uitgevoerd en wordt de ver ontreinigde grond afgevoerd. De werkzaamheden worden in fasen uit gevoerd. De aannemer begint rondom de Alpherbrink en de Oostpolderweg. Daarna verplaatsen de saneringswerk- zaamheden zich naar de Alpherwetering en achter de Zuidkade. Omdat het een langdurige en ingrijpen de kwestie betreft, zal er wekelijks een spreekuur worden gehouden op de sa- neringslocatie.Tijdens de sanering kun nen burgers elke dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur met hun vragen te recht bij een ambtenaar van de provin cie. Ook kunnen ze informeren naar de laatste stand van zaken. Hypotheek adviseur aandacht aan een verhoging van de melding- een aangiftebereid heid. Districtschef G. Huijsse denkt dit kunnen bewerkstelli gen door mensen meer aan dacht te geven. „Als mensen ons bellen dan moeten wij de men sen terugbellen om te laten we ten wat er met hun melding is gedaan en wat het resultaat was. Zo kunnen we de sociale con trole verbeteren.” Uiteindelijk moet dit leiden tot intensivering van de opsporing en preventieve activiteiten. Op sporing leidt weer tot meer aanhoudingen en dat heeft twee effecten: afschrikking en een verhoogd gevoel van veiligheid. Ook het meer gebiedsgebon den werken in teams en korte lijnen naar het lokale bestuur moeten daaraan bijdragen. Het jaarverslag van de politie meldt een lichte toename van de for matiesterkte, de werkdruk bleef op een 'redelijk gelijk niveau’. kosten van een aantal produc ten in de begroting zeer geste gen ten opzichte van voorgaan de jaren. De post representatiekosten van de gemeente voldeed in 1999 en 2000 voor rond de 85.000 gulden per jaar. In de be groting 2001 is deze post plots naar 127.300 gulden gestegen. waarin de gemeente naast een burgemeester, twee wethouders kent. Dit terwijl het college in middels al weer enkele maan den versterkt is met wethouder Van der Stee. Als reden werd opgegeven, dat men al vroeg in het jaar aanvangt met de opstel ling van de begroting. „Daar door is de actualiteit wat op de achtergrond geraakt”, aldus een zegsman bij de gemeente. Nieuw en wel opgenomen in de begroting is de functie directeur organisatie. Dit jaar werd deze De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! - Jazeker.” 'e Hypotheken Dat is weliswaar minder dan de 568 inbraken in 1997 maar er is weer een opgaande lijn te zien. In Waddinxveen steeg het aantal inbraken van 182 in 1998 naar 198 in 1999. Zevenhuizen- Moerkapelle kende een forse daling: van 83 (1998) naar 58 (1999). De politie probeert dit cijfer omlaag te brengen. Ener zijds door standaard een buurt onderzoek in te stellen na een aangifte, alsmede een onder zoek door de technische re cherche, anderzijds door het sti muleren van betere beveiliging. Dit gebeurt door de afgifte van het Politie Keurmerk Veilig Wo nen. Sinds de start van dit pro ject zijn er in Waddinxveen 172 certificaten voor bestaande bouw en 250 certificaten voor nieuwbouw afgegeven. In het Gouwedorp wordt dan ook standaard met deze eisen in de hand gebouwd. In Zevenhuizen- Moerkapelle kregen 22 wonin gen het keurmerk. Daarnaast besteedt de politie miljoen gulden. Deze kosten komen voor rekening van de overheid. Omdat het ingrijpende werkzaamheden zullen zijn, konden buurtbewoners de af gelopen maanden in het gemeentehuis een video bekijken over vergelijkbare ontgravingsprojecten. De verontreinigde grond zal in het openbaar gebied, in de tuinen, onder de woningen en onder de schuurtjes worden ontgraven.Vast staat door de grote schaal van de werkzaam heden dat de bewoners en omwonen den hinder zullen gaan ondervinden. Vooruitlopend op de werkzaamheden zal de aannemer bouwketen plaatsen en zal het terrein aan Het Spui klaarge maakt worden voor de opslag van onder andere straatstenen en tuinmeubilair. De overige materialen als bomen, planten van de raad er vol ongeduld naar uit want de vergadering die nor maliter tot tegen middernacht duurt, was ditmaal al om kwart over acht beëindigd. Voor Wad dinxveen is het dan ook een uniek document want de pro ductie schetst een mooi beeld van het hedendaagse dorp. Albas was overal in het dorp te vinden om beelden te schieten en uit eindelijk was het selecteren zo moeilijk dat de film uitkwam op 72 minuten. Dat is aanzienlijk meer dan oorspronkelijk de be doeling was. Temeer daar de duur van de scènes niet in minu ten maar in seconden moet wor den geteld. De productie is vanaf 28 oktober te koop bij: Studio Joja, Sparrengaarde 25; Boekhan del Burger, Dorpstraat 39; Kan toorboekhandel D. Sonneveld, Kon.Wilhelminaplein 6; Fotohan- del Sjaak Noteboom, Passage 47; Kapsalon Pronk, leplaan 67. functie nog gecombineerd met de functie afdelingshoofd grond- gebiedzaken, en stond voor de ze dubbelfunctie één salaris in de boeken. Per 2001 blijkt de post grondgebiedzaken vacant Ook verwacht het gemeentebe- maar is zowel voor de directeur als voor het sectorhoofd een salarispost opgenomen. Het re sultaat van de instelling van de ze dan ook in een extra kosten post van meer dan 100.000 gul den per jaar voor de gemeen schap. Daarnaast zijn de begrote Vervolg op pagina 13 W’VEEN/REGIO - Het terugdringen van het aantal wo ninginbraken blijft een speerpunt voor de politie IJssel en Gouwe. De cijfers van 1999 geven een lichte toename te zien en op langere termijn is er nauwelijks sprake van verbetering. In het werkgebied (Waddinxveen, Boskoop, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen- Moerkapelle) steeg het aantal inbraken ten opzichte van 1998 zelfs van 490 naar 496. [I oplage 14.500 exemplaren MOERKAPELLE - Zaterdag 4 november van 08.00-10.15 uur organiseert Mannen in Bewe ging een mannenontbijt in De Rank aan de Dorpsstraat 17 in Moerkapelle. Het thema is Man- Vrouw.Wie wil deelnemen aan alweer het 3e mannenontbijt kan zich aanmelden op uiterlijk dinsdag 31 oktober op onder staand adres. Nog nooit ge weest: Geen probleem, iedereen is van harte welkom om de sfeer te ervaren. De kosten be dragen 12,50. Betaling graag op het ontbijt. Het mannenco mité Zevenhuizen-Moerkapelle is interkerkelijk. Het wil door het bezoeken van regionale/lan- delijke mannendagen en ook door o.a. het houden van deze mannenontbijten meehelpen om de visie van de Mannen in Beweging uit te dragen in en om Zevenhuizen en Moerkapelle. stuur kennelijk het komend jaar veel ongeregeldheden, want de post voor openbare orde en veiligheid komt uit op directeursfunctie resulteert 107.080,- en is daar mee in vergelijking met de twee voor gaande jaren zo wat verdubbeld. O O N M O D E V ZOU EEN T TELEFOONTJE AL GENOEG ZIJN? t Probeer onze nieuwe vlugklaarartikelen WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Nu bellen en wappen vanaf 18 cent per minuut! Dutchtone introduceert het mobiele beiabonnement waarbij alle kosten verrekend worden met uw bundel Dus geen verrassingen meer met extra kosten. aHesn^één en supervoordelig Na de bundel geiden dezelfde voordelige taneven aft m de bundel Bundel Belminuten Maandelijks bedrag Ata 60 80 'Un&SUIUI AHn 120 120 ASh 180 180 Ater- an 360 Nu 2 bundels halen, 1 betalen: tot ƒ220,- voordeel! f 100.- gratis radschappen? O Alle diensten worden verrekend uit één bundel. Bellen, emailen, SMS-en, l-services. Na de bundel gelden dezelfde voordelige taneven als vóór de bundel. Bij ingang abonnement gratis 2 maanden extra bundel. Actie geldig van 9 oktober t/m 12 november 2000. Kerkweg Oost 185 Siemens C35i VANAF 0,- 2741 HD Waddinxveen - Tel. (0182) 64 00 72 ƒ4-* Beien naa» vast mobiel en buitenland. OSOOnummers. voicemail. wl SMS en Eservfces. Bij Dutchtone AJün zrt alles wel in de bundel. dutchtone J Het startsein voor de sanering werd gegeven door Gedeputeerde L. Huizer en wethouder A. van Holsteijn. (Foto: Sjaak Noteboom.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1