Deze Week Gevaarlijke situatie bij sporthal De Dreef U mag onze deuren komen platlopen vanaf donderdag 16 november om 8.00 uur. xr Gemeentesecretaris Zevenhuizen- De CKXX) BLAD? I Lustrumexpositie in Goudse Agnietenkapel Radio kerkdienst Schrijver Giphart verzorgt boeiende avond Sinterklaas doet 18 november Waddinxveen aan Moerkapelle dient ontslag in r ALLES VOOR H UW OPEL... assagebon Van Elswijk b.v. ^BKT 99 Verkoop tentoonstelling Klaverjassen in de Paddestoel Finale spring- wedstrijden IP i H H* Runderbiefstuk 1OO gram het ultieme kado, natuurlijk overal tej/visselen! f A BK X .X X ■F J L Duurzaamheid Van Eidik L5 Spaar mee bij Algemene Beschouwingen C1000 van Mourik^ Passage 208 2741 GS Waddinxveen Gouda, T"1 TTi I^DE GRAAF PARTNER i L ATI RW 5 «s Weékblad voor Informeer naar uw voordeel. (Foto's: OVWI Archief WvW.) De bijgeplaatste deur ligt I 1/2 meter boven de grond. De Hypotheker Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed ZEVENHUIZEN - Woensdag 15 november organiseert het vrijwillige Welfarewerk van Het Nederlandse Rode Kruis een verkoop-tentoonstelling. De tentoonstelling vindt plaats in De Harmonie van Zorgcen trum De Zevenster, Leliestraat 3 om 14.00 uur. Deze middag zal worden geopend door Me- vr.Ch.M.Staal. De Algemene Beschouwingen in Zevenhuizen-Moerkapelle zijn uitgesproken. Wat had den de partijen te melden? Deze week, op de PvdA na, de partij had te kampen met technische problemen, een overzicht. WADDINXVEEN - Sint Nicolaas doet ook Waddinxveen weer aan. Afgelopen week arriveerde er een brief uit Spanje van de goedheiligman waarin hij de da tum van zijn aankomst bekend maakte. De stoomboot uit Spanje arriveert op zaterdag 18 november om 10.00 uur aan de Nesse in Waddinxveen. In de brief schrijft de Sint dat hij het hele jaar al uitkijkt naar de vele vriendelijke kinderen in Nederland. Hij zegt te hopen dat het in Waddinxveen net zo gezellig 12.00 uur Aankomst winkelcentrum De Sniep. 13.30 uur Aankomst winkelcentrum Dorpstraat. 14.00 uur Aankomst winkelcentrum Groensvoorde. 14.30 uur Aankomst winkelcentrum Kon.Wilhelminaplein. 15.00 uur Aankomst winkelcentrum Luifelbaan. 15.30 uur Aankomst winkelcentrum Passage. wordt de nieuwe gemeentese cretaris. Wanneer de ontsla- cretaris-affaire. Of hier aan voor de gemeente Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas W'veen Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur zal worden als alle andere jaren. Natuur lijk heeft hij erg veel zin in het feest net als zijn Zwarte Pieten en paard, dat zich al verheugd op de vele wortelen en sui kerklontjes. Traditiegetrouw zal de Sint een rondtocht maken door heel Wad dinxveen. Als rode lijn dienen de winkel centra in het Gouwedorp. De kinder vriend stuurde met de brief het volgende programma mee: 11.00 uur Vertrek per koets en paarde- tram richting winkelcentrum Zuidplas. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl WADDINXVEEN - Deze week het laatste interview in de reeks voor het duurzaam- heidsdebat op 9 november in het gemeentehuis van Wad dinxveen. Ditmaal wethouder A. van Holsteijn. Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 I 82) 622 388 Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 332. 33. De volgende kunstenaars ex poseren: Wil Akkermans, kera- miek;Antonio Amoros, olieverf schilderijen; Freek Blenderman, olieverfschilderijen; Thea van Dijk, keramiek; Theo van Eidik, bronzen beelden; Noor Kooij- man, kaarten; Tonnie Nuijten, keramiek; Jaap Tippens, kera- WADDINXVEEN - Vrijdag 10 november is er weer klaverjas sen voor volwassenen. Entree: 2,50 voor leden, 3,50 voor niet leden. Aanvang: vanaf 20.00 uur in De Paddestoel. Hypotheek adviseur Giphart komt uit een nieuwere stroming in de jaren ’90 in de Nederlandse literatuur, de ’Ge neratie Nix’. Andere auteurs van deze generatie zijn: Joris Moens, Rob van Erkelens en Jerry Goossens. Kenmerkend voor deze generatie zou zijn lamlendigheid. Giphart vindt de term ’Generatie Nix’ een on- zinterm en moet niets hebben van generatiedenken. Ronald Giphart spreekt met name jon geren sterk aan. Wat niet weg neemt, dat hij als boeiende ver teller ook voor volwassenen een hele goede avond kan vul len. Voor meer informatie kunt u terecht in de bibliotheek. De ze avond vindt plaats op 16 no vember om 20.30 in de biblio theek. Toeganskaarten inclusief een kopje koffie/thee zijn ver krijgbaar in de voorverkoop o.a. bij vrouwen van Nu en de bibliotheek voor f 5,= en op de avond zelf 7,50. Voor jonge ren van het Coenecoop college is het gratis op vertoon van de schoolpas. De avond wordt ge organiseerd in samenwerking met Vrouwen van Nu - NbvP, de Vrouwenraad, het Coene coop college, de bibliotheek en boekhandel Haasbeek. MOERKAPELLE - Op zaterdag 4 november is in Voorschoten de finale gehouden van de springwedstrijden. Van gymnas tiekvereniging Tarzan uit Moer- kapelle deed één groep meiden mee. Met een 8,5 behaalden zij een goed resultaat, maar vielen helaas niet in de prijzen. werk: schrijven over dood en verlies van je moeder is geen kleinigheid! In deze breed op gezette roman komen drie ver haallijnen samen: het begin van de liefde van Giph en de arts Samarinde, een vakantie-avon- tuur van Giph en Thijm en de „Het is een prachtige hal, prima geschikt voor feesten als het Luilakfeest. Maar het is zo wel duur met de extra kosten voor het plaatsen van de trappen.” De extra deur is ooit geplaatst wegens de veiligheidseisen die voorschrijven dat er meerdere vluchtwegen moeten zijn. Bo ven de deuren in de hal hangen ook netjes de bekende groene verlichte bordjes. De gemeente ging bij het plaatsen van de deur echter niet over tot het bouwen van een trap. Dat bracht meer kosten met zich mee en waarschijnlijk ook de verwijdering van een raam. Ge zien het geringe aantal boekin gen met meer dan 600 mensen, wogen deze kosten niet tegen de baten op. De gemeente heeft de brand weer gevraagd wat de vereisten zijn om de sporthal veiliger te maken. Aan de hand van de aanbevelingen onderzoekt een bouwkundige de situatie en het kostenplaatje waarna het rap port voor een oordeel naar het college van B&W gaat. f Jazeker.” >e Hypotheken verbonden, hangt af van de toe komstige organisatiestructuur van het ambtelijk apparaat. De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! Eén brandtrap was onbruikbaar omdat een stalen balk niet was verwijderd en vastzat met een hangslot. Ook de deuren van de tweede nooduitgang konden niet worden geopend. Pas na dat de brandweer actie onder nam was er sprake van een vei lige situatie. De SWW organiseert het grote feest jaarlijks, de laatste jaren met H. Cuvelier, en noemt het discuta bel dat er een regel wordt ge hanteerd ‘dat er bij 600 of meer bezoekers noodtrappen moe ten worden geplaatst bij de vluchtwegen. De SWW-direc- teur merkt op dat de deuren I 1/2 meter boven grondniveau zijn geplaatst. „Indien er 100 bezoekers in de hal aanwezig zijn en er gebruik moet worden gemaakt van deze deuren, val len de bezoekers I 1/2 meter naar beneden”, zo schrijft hij. Overigens kostten de aan te brengen noodtrappen de orga nisatie van het Luilakfeest ruim 1300 gulden bovenop de huur prijs van ongeveer 3500 gulden. Korving noemt dat jammer. wordt uitgezonden vanuit de Kruiskerk op de Passage in Waddinxveen. In deze dienst gaat de eigen predikant, ds. E. Brink voor. Na de kerkdienst, om ongeveer 10.45 uur, volgt een afwisselend programma met kerkmuziek, gedichten, gospelmuziek en aandacht voor alternatieve ge neeswijzen. miek; Liz Venema, gemengde techniek; Ina Verwaaijen, ge mengde techniek en Wim Zwijsen, gemengde techniek. Wim Zwijsen laat een deel van zijn ‘Rembrandt’ schilderijen zien. Aan Rembrandt komt geen einde is de titel. Wim Zwijsen geeft hiermede een ode aan Rembrandt door frag menten uit zijn schilderijen en etsen te gebruiken voor eigen interpretatie. „Wim Zwijsen sloopt Rembrandt voor een nieuwe gouden eeuw” zei een kunstkriticus over zijn werk. Misschien is dat wel zo.Voor in lichtingen over deze en volgen de exposities: Liz Venema, tel. 0182 - 617 325. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 De leuning kon wegens een slot waarvan de sleutel ont brak niet worden verwijderd. De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Kom zaterdag 11 november a.s. kijken in showroom de Connection en vraag hier deskundig BladAdvies. Ijnxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Tijdens een controle van de brand weer voor aanvang van het Luilakfeest in de Waddinx- veense sporthal De Dreef kwam aan het licht dat de vluchtwegen nagenoeg onbruikbaar waren. Dit schrijft di recteur J. Korving van de SWW aan het college van B&W. Korving verzoekt de gemeente een onderzoek in te stellen. GOUDA - In de Agnietenkapel, Nieuwe Markt I00 is 9, I0 en I I november een lustrumex positie te zien van I2 kunste naars. Openingstijden: donder dag 9 november: 12.00-18.00 uur, Vrijdag en zaterdag 10/1 I november: 10.00-17.00 uur. - f Openingstijden; Ma. t/mvr. 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur f 100.- gratis lodschappen? Deze week gratis extra bigshopperzegel bij: WADDINXVEEN - Zondag I2 november verzorgt de Gere formeerde Kerk (vrijgemaakt) van 09.00 tot 12.00 uur de uit zending voor de lokale radio, de RTW. Om 09.00 uur begin nen we met een bijbelverhaal voor de kinderen en muziek. Na de column kunt u vanaf 09.30 uur luisteren naar de kerkdienst die rechtstreeks bronnen heeft de secretaris de- zo vele gemeenten in Zuid- ze stap genomen omdat hij zich Holland, zijn eigen gemeentese- onvoldoende gesteund voelde door het college van B&W. Daarnaast hebben ook proble- ook financiële gevolgen zijn men in de onderlinge commu nicatie in de top van de ambte lijke organisatie er voor gezorgd dat de heer Visser zich Want de grote vraag is nu, wie niet langer thuis voelde in het gemeentekantoor. Hiermee heeft de dubbelgemeente zo als gaanvraag in de raad behandeld wordt, zal ongetwijfeld duidelijk worden hoe de zaak in elkaar steekt en wat de financiële consequenties voor de ge meente zullen zijn. dood van Giph’s moeder. De opzet van het boek is veel min der vrijblijvend dan zijn vorige boeken. Het thema van de ro man is simpel en complex tege lijk: de verhouding tussen leven en dood. Grenzen: „Er is een grens aan alle vrijgevochten heid, en Giph moet die grenzen zelf bepalen”. En de grens: „Hoe geef je het leven zin? En wanneer bepaal je dat het leven geen zin meer heeft?” „Hoe kun je een leven waaruit iedere zin verdwenen is, toch nog eni ge betekenis geven?” Twee jaar geleden heeft Gip hart in Alphen aan de Rijn voor een zeer divers publiek keurig vorm gegeven aan een geani meerde avond. Ook nu in Wad dinxveen zal dit het geval zijn. De tijdgeest van de literatuur na 1980 bevat enkele trends. O.a. de terugkeer naar een re alistische, herkenbare wereld - opklinken van het alledaagse straatrumoer. Voorbeelden hiervan zijn A.F.Th. van der He ijden en J.J. Voskuil. De realiteit van Ronald Giphart is harder en confronterender. Met Joost Zwagerman stond hij op de planken met een literaire theatershow ’Hamerliefde’. Woensdag 8 november 2000 WADDINXVEEN - Voor don derdag I6 november is de keu ze voor de literaire avond ge vallen op Ronald Giphart. Met zijn nieuwste boek ’Ik omhels je met duizend armen’ (eind oktober) lijkt Giphart veel seri euzer dan in zijn voorgaande De Sint arriveert op 18 november weer in Waddinxveen. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Gemeentesecretaris A. Visser van Zevenhuizen- Moerkapelle heeft de gemeenteraad ver zocht hem per I december 2000 eervol ontslag te verle nen. Dit verzoek is het resul taat van een periode, waarin de heer Visser weinig meer in het gemeentehuis te vinden was. Volgens goed geïnformeerde officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 54e jaargang nr. 2723 J 4 7 -- „T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1