Deze Week I Belastingen omhoog met inflatie- LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN Zonnebanken/-hemels •1 percentage Feestelijke start BSO Koningin Julianaschool Hieuwt haring per stuk 2f5O 3 voor 5 voor Groots Sinterklaasfeest Veel emoties weinig veranderingen markt w u Heeft u uw kerstpakketten al besteld? r ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer in de Dorpstraat i IJSKOUD... k ...totdat ik mijn Deel Kaartavond 6,50 10,00 Informeer naar de mogelijkheden bij Plusmarkt Diwa. (0182) 63 77 49 Moerkapelle zonder telefoon b BURGER 18?5 150. 4 A -s L irisette Gouwe Rijders Duurzaamheid Reigersburgh PvdA Al uw zintuigen geboeid 'F SUPER I CARWASH Computersupplies 4 1 'V i De Hypotheker NEELEMAN Let op: ’s avonds geopend Cartridges voor alle merken printers! CD-recordables Muizen Joysticks Software Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas 5- I Gouda, Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 LrFATI SLUITING I.V.M. HEROPENING meubelspecialist Gebr. Bakker DISCOUNT Nieuwe en gebruikte PIANO’S Bel nu 0800-0230353 van der linde Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 54e jaargang nr. 2724 GROENOORDHALLEN- LEIDEN ZONDAG 19 NOV. 10-16 UUR met hoge kortingen op o.a. diverse Alisunmodellen "AutoS snelservlce j j irisette ontdekte! Waddinxveeiisu markt. I^DE GRAAF PARTNER a.s. vrijdag op de ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /AlïtoX snelservlce Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) AANBIEDING: Alisun EG 10 zonnehemel I van L Informeer naar uw voordeel. Het schminken was in trek bij de kinderen. (Foto: Sjaak Noteboom.) BANG &OLUFSEN OOIT KIEST U VOOR MOOIST x www.pcdiscount.nl EVM Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed De algemene beschouwin gen van de PvdA Zevenhui- zen-Moerkapelle konden vorige week niet worden gepubliceerd. Deze week kan iedere inwoner van de fusiegemeente alsnog kennis nemen van de standpunten van deze partij. De Waddinxveense manege bestaat 25 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd. Ditmaal kwamen de amazo nes Coby en Marlies van Daalen naar Reigersburgh. Zij namen deel aan de Ol- pymische Spelen in Sydney. Coby won een zilveren me daille. Het tarief voor de onroerende zaakbelasting (ozb) is nog niet vastgesteld omdat de nieuwe taxatiewaarde van de huizen nog niet bekend is bij de ge meente. De ozb wordt bepaald aan de hand van de waarde van de panden. De nieuwe taxatie waarden zijn geldig in de perio de van 2001 tot en met 2003. Omdat de panden waarschijn lijk, gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt aanzienlijk in waarde zijn gestegen, zal het ONDERHOUD ALLE MERKEN WADDINXVEEN - Eigenlijk is de buitenschoolse opvangloca- tie in de Kon.Julianaschool al sinds 9 oktober geopend, maar afgelopen zaterdag was de feestelijke ingebruikname. Dat het maand later is, zal de kinderen worst zijn, zij hadden een leuke middag in de school aan de Peter Zuidlaan. De kinderen verzorgden een optreden, zij speelden een to neelstuk voor onder andere ouders, leidsters en een dele gatie van Humanitas de orga nisatie die het centrum onder van Humanitas kan de video heel leerzaam zijn voor de ou ders. „Normaal zijn zij er niet bij, nu kunnen ze zien wat we doen en hoe de kinderen het ervaren.” Op de video staat ook hoe de verhuizing in zijn gang ging. Humanitas is im mers al gevestigd in De Boe mel aan de Beukenlaan. Van Milligen toont zich erg blij met de nieuwe locatie. „We hebben nu een lokaal met 18 kindplaatsen en die zijn alle maal bezet.Volgend schooljaar krijgen we er een tweede lo- De BeoSound 3000 is een combinatie van een AM/FM-radio met RDS en een cd-speler met een aantal extra programmeerfuncties voor de cd- enthousiast. KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812)64 00 72 j Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 I zaterdag van 10.00-17.30 uur haar hoede heeft. De kinderen konden snoephappen, spelle tjes spelen, knutselen, specu laas versieren, een activiteiten circuit lopen en zich laten schminken. Kortom, van I0.00 uur tot 12.00 was het feest. Maar ook de ouders hadden geen verloren ochtend. De leidsters gebruikten in de herfstvakantie een videocame ra om de ouders zaterdag te kunnen laten zien waar hun zoon of dochter zich overdag mee bezig houdt in het cen trum. Volgens A. van Milligen MOERKAPELLE - Een deel van Moerkapelle zat vorige week donderdag 9 november zonder telefoon. Een Kantoor kanaalstraat I0, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 Aj, Telefoon 0I82- 63 03 32. Telefax Ol 82- 63 26 33. Weekblad voorWaddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WADDINXVEEN - Het Duurzaamheidsdebat is ach ter de rug. Vorige week donderdag werd in de raad zaal over het onderwerp gesproken vanuit diverse in valshoeken. GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (01 82) 622 388 In verband met de feestelijke heropening van onze geheel vernieuwde showroom aan de Noordkade 157 te Waddinxveen zijn wij op maandag 20 en dinsdag 21 november a.s. gesloten. Onze showroom aan de Noordkade 92a is om dezelfde reden dinsdag 21 november a.s. gesloten vanaf 15.30 uur. DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: RADIO I" van vliet Wilhelminastraat 46 Bodegraven Tel. (0172) 61 28 28 www.vanvlietradio.nl Extra voordelig bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172) 61 25 41 UVA snelbruinings- lampen van 21.95 voor NU 3 weken! verhuur zonnehemels slechts pen zo samen met de kinderen een gezellig begin aan het Sin terklaas feest te geven. een stuntpiet op een racefiets. Voor alle papa’s en mama’s is er een lekker kopje koffie, en voor de kinderen warme chocolade melk. De kinderen kunnen een stempelkaart krijgen, waarop al le spelletjes vermeld staan, bij deze stempelkaart zit een lek kernij en een kleurplaat. Bij een volle stempelkaart krijgen de kinderen een lekker zakje patat. Om 13.30 uur als Sinterklaas en z’n zwarte pieten zijn gearri veerd, is er voor de kinderen de gelegenheid om bij Sinterklaas en zwarte piet te komen zitten op een podium, om samen op de foto te gaan. Deze foto kan een worden bij Mega Color. De win- Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 Hypotheek adviseur VAuteiW snelservice| het snelle en persoonlijke adres voor: seerd. Om 12.30 uur begint het Sinterklaasfeest. In de gehele Dorpstraat zijn voor kinderen leuke spelletjes te doen als: schoorsteen werpen, peper- noot-poepen, skipy-bal race, zwarte pieten schminken, vissen met Visser, en een torenbouw race van cadeautjes, etc. Verder kunnen de kinderen een pony ritje maken, en is er bij Wielaard Bezoek onze website www.sunsky.nl Verkoop van: Alisun - Haoro - Cleosun - Palm Beach - Philips Vraag nu onze leaseplan brochure gratis aan! •Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K. W.F. en Huidfonds) Waddinxveen INTERIEURVERZORGING (0182)61 23 73 de Algemene Beschouwingen van de PvdA om, en sprak in de ze over ’ik ben dus ik denk’. Hij weigerde inhoudelijk op de kri tiek van de arbeiderspartij in te gaan. Wethouder Van der Stee begon met te constateren, dat er drie inwoners op de publie ke tribune zaten en concludeer de daaruit dat de gemeente het inderdaad op de een of andere manier niet goed doet. Inzake de directeurspost wist hij te melden, dat weliswaar de voor genomen benoeming van een directeur ambtelijke organisatie van de baan is, maar dat de sa- larispost niet van de begroting mag omdat er een ander pro bleem moet worden opgelost. Hij duidde hiermee op de ont wikkelingen rond het ontslag van de gemeentesecretaris (zie elders in deze krant). De wet houder schetste vervolgens de dreiging van Rotterdam die plannen heeft ontwikkeld om via Eendragts- of Zuidplaspol- der al huizenbouwend richting Zevenhuizen te trekken. Nadat wethouder Zijderhand en bur gemeester Wolf respectievelijk de woningbouw en de bestuur lijke vernieuwing hadden behan deld, werd de vergadering ge schorst. Lees verder op pagina 25. dat een groot deel van de be leidsvoornemens, die ook vorig jaar op de agenda stonden, nog steeds niet in uitvoering zijn ge nomen. Daarnaast richtte haar pijlen zich op met name collega- partij, de SGP. Met name de huisregels en het toelatingsbe leid van Beth-San hadden haar kritiek. Vele ouderen van niet- christelijke huize moeten door het beleid op oudere leeftijd de kern Moerkapelle verlaten. Spekman sprak van discrimina tie en wilde daar duidelijk ver andering in hebben. Ze pleitte dan ook voor een dependance van de Zevenster in de kern Moerkapelle. Zij wist ook al te voorspellen hoe het college hier op zou re ageren, en ze kreeg meer dan gelijk. Mevrouw Spekmans voorspelling dat het college als reactie op haar kritiek, dit zou proberen te overstemmen mid dels een keer blazen en brullen werd meer dan bewaarheid. Werd het CDA ondanks haar kritiek, door wethouder De Gooijer geprezen vanwege het voorhouden van een spiegel, de PvdA kreeg van hem de volle laag. Hij gaf aan ’iets van misse lijkheid’ te voelen bij het horen van de kritiek van PvdA. Hij draaide vervolgens de titel van De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! tarief per 5000 gulden econo mische waarde zover dalen dat de opbrengst hetzelfde zal blij ven. B en W zullen in december met een apart voorstel naar de gemeenteraad gaan om de hoogte vast te stellen en in te gaan op de onderdelen die van invloed zijn bij het berekenen van de tarieven. Wel toonde B en W zich in de Productbegro- ting enigszins ongerust over de ontwikkeling van het rijksbeleid op het gebied van de ozb. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Op een volgepakte tribune volgde het merendeel van de week later gratis afgehaald ambtelijke organisatie de Alge mene Beschouwingen die de keliers van de Dorpstraat ho- gemeenteraad afgelopen week hield. De kritiek die daarin te beluisteren viel was niet mis. Vooral de oppositiepartijen hakten er flink op los. De Chris- tenUnie kon zich volstrekt niet vinden in de benoeming van een directeur ambtelijke organisa tie, die de gemeenschap rond de 140.000,- per jaar gaat kosten. CDA-er De Jong om schreef de begroting als ’een boek vol kommer en kwel’, en noemde het ’een brevet van on vermogen’. Ook constateerde hij dat het college binnen het gemeentehuis kennelijk een zui veringsactie wenst, en adviseer de het college om drie maan den een "hardliner" in te huren om deze klus te klaren. Om tijd te besparen stelde De Jong voor geen tijd meer te beste den aan het beoordelen van kleine bouwwerken op wel- standsregels, doch deze ge woon aan een ieder toe te staan. De PvdA ging het verst in haar kritiek op het college. Met een cynische ondertoon con stateerde mevrouw Spekman WADDINXVEEN - Op zater dag I8 november is het zover, Sinterklaas en zijn Pieten ko men naar Waddinxveen. Ze me ren om 10.00 uur aan in Wad dinxveen bij de Nesse, waarna de Spaanse Kindervriend per koets en paardentram de win kelcentra afgaat.Voordat Sinter klaas de Dorpstraat begroet, hebben de winkeliers van de stratenmaker Dorpstraat een groot welkoms sloeg ’s middags tijdens werk- feest voor Sinterklaas georgani- zaamheden in de Dorpsstraat een pen door de telefoonkabel waardoor 900 mensen telefo nisch onbereikbaar werden. De straat werd van de Moerkapel- se Zijde tot de Moerdijks- estraat afgesloten zodat KPN Telecom de schade kon repare ren. De herstelwerkzaamheden duurden van 15.00 uur tot vrij dagochtend 05.30 uur. Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De plaatselijke belastingen voor de Waddinxveners zullen met 2,2 procent stijgen. Dit per centage is gelijk aan de inflatie. Dat staat in de Produc tenbegroting 2001 die op 29 november in de raad zal wor den behandeld. De burgers kunnen dit jaar een gecombineerde aanslag tegemoet zien die is uitgebreid met de hondenbelasting. Coenecoop 397, Waddinneen Tel. (0182)61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21 .00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Woensdag 15 november 2000 - Ijskoud had ik het in bed. Of bloedheet. Dankzij m’n Irisette donsdekbed slaap ik eindelijk lekker, het hele jaar door. Met het unieke door- knoopsysteem stel je zelf je eigen dekbed samen. Precies zoals je altijd gedroomd had. Niet te koud, niet te warm... de droomwereld tussen welterusten en goeiemorgen Zijde 3, Boskoop (0172)21 25 44J Jazeke^^^ )e Hypotheker. WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders uit Wad dinxveen organiseert donder dag 16 november haar traditio nele kaartavond. Inschrijven in hotel, café, restaurant De Unie, Kerkweg Oost 226, Waddinx veen vanaf 20.00 uur. Het kla verjassen begint om 20.30 uur. Tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. Men hoeft geen lid te zijn van onze vereniging, dus iedereen is welkom. Na het kaarten zal er een prijsuitreiking plaatsvinden met leuke prijzen. - ^070- kaal bij met weer 18 plaatsen. Op dit moment is Humanitas bezig met het uitbesteden van de resterende 10,2 kindplaat sen die we nog hebben. Het gaat erg goed, de plaatsen blij ven niet onbezet.” Dertig kin deren maken gebruik van de 18 plaatsen in de Kon.Juliana school. Niet ieder kind hoeft immers vijf dagen per week te worden opgevangen. Er zijn ook kinderen die slechts één dag in de week gebruik maken van buitenschoolse opvang. „De Boemel blijven we na tuurlijk houden, daar willen de we kinderen van 0 tot 4 onder gaan brengen. De Ju lianaschool wordt voor 4 tot en met 12 jaar”, legt Van Milligen uit. addinxi u. oplage 14.500 exemplaren J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1