1 c College Fietsenstalling station noord vernieuwd Deze alleen rente Week EMH-gelden investeren WINTE I CAS1A PIANO’S allesvooiH UW OPEL... _ALE wintersale wintersale Westendorp burgemeester van Drempelcity 4 Platform Inzameling kleding assagebon BOOT Bodegraven Mantelzorgcafé armoedebestrijding 10?° 55° 11“ Van Elswijk b.v. NTERSALE Hoofd recherche o Rijden onder invloed o a. Sef/ers Sticking Creatief Workshop Boekbinden, Fotografie en Quilten. vertrekt Wegenonder- houd vraagt meer geld Optreden politie Ondernemers prijs 2000 Ie om te geven aar vooral HACHEE VLEES kilo KNIP OF ROND WIT Nieuwe en gebruikte Kerkstraat 2, tel. (0172) 612541 O RUNDER- RIBLAPPEN kii» 10? JONG BELEGEN OF BELEGEN KAAS |^DE GRAAF PARTNER BOTTELIER Waddinxveen Tel. (0182) 61 41 43 addin oplage 14.500 exemplaren 98 (Foto: Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN c c c c Informeer naar uw voordeel. —3 C c f De Hypotheker adviieai Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed 21 januari open van 11.00 tot 17.00 uur 24 augustus 1985 in dienst bij de rijkspolitie te Leiderdorp. 3 c (aan elkaar geknoopt), dekens en gordijnen kunnen, voor de eerste inzameling van dit jaar, tot en met I maart ingeleverd worden op de donderdagavon den, tussen 19.00 uur en 22.00 uur bij het clubgebouw De Ho ge Noot aan de J.W. Frisoweg I te Waddinxveen. onbewaakte stalling wordt er uitgebreid van 260 naar 288 plaatsen en de kluizen gaan in aantal terug van 80 naar 72.” deel uit van een landelijk project waarin 380 stations zijn opgenomen. Voor dit project worden al deze stallingen geïn ventariseerd. Capaciteit en behoefte worden op elkaar afgestemd en op basis daarvan wordt een en ander vernieuwd. Op alle stations plaatst Railinfrabeheer hetzelfde type rekken en kluizen. Ook de fietsenstalling bij station Wad dinxveen gaat op de schop. Neve: „De planning is om daar half februari mee te beginnen, in de loop van mei moeten MO (0172) 21 22 74. Zie elders in de krant Het Moerkapels Audipack heeft de ondernemersprijs 2000 binnengesleept. In de ze krant het verhaal achter de start van dit bedrijf dat klein begon en nu nog altijd groeit. Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 3 stuks I. Deze week nergens goedkoper! www.casba.nl wonen Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 88a Extra voordelig bij: Politie roept om harder re pressief optreden. Ook start er een cursus voor agenten om problemen bij de jeugd te leren zien en daarnaast hulp aan te bie den. baar is wordt gerecycled. Een aangesteld bedrijf zorgt voor de transport naar de Oost bloklanden. Kleding, schoenen Hypotheek adviseur Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172 - 21 2I 68 Weekblad voor W< De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! Door Huib Schouten Z'HUIZEN-MOERKAPELLE - De benoeming van partijgenoot drs.J.D. Westendorp tot burge meester van Zevenhuizen- Moerkapelle had burgemeester mr. A. Ph. Hertog van Velsen nieuwsgierig gemaakt. Hij wilde wel eens weten waar zijn wet houder en loco-burgemeester nou terecht zou komen. Op ou dejaarsdag kon hij het niet meer houden. Hij startte de auto en reed richting de dubbelgemeen- te. Allereerst belandde hij in Oud Verlaat. Wellicht had ook hem de berichtgeving bereikt, als zou de gemeente al een beetje bij Rotterdam horen, en was hij maar richting deze stad gereden. Daarna ging het rich ting Zevenhuizen en als laatste werd de kern Moerkapelle aan gedaan. Bij het bereiken van de ze kern viel hem iets op. De kern bleek geen Moerkapelle, maar ’Drempelcity’ te heten. Bij één van de twee borden was het nieuwe bord er al afgetrok ken, en daaraan kon hij zien, de dat de pluk huizen die hij had bereikt, toch echt eerst Moer- daar bij ook aanwezig shanty- koor ’Het Kraaienest’ Zij ver zorgden ter plekke een fraai optreden, wat zeer in de smaak viel bij de nieuwe burgemees ter. Westendorp blijkt een groot liefhebber van deze vorm van muziek. Toen hem dan ook ter plekke gevraagd werd, het be schermheerschap van dit koor op zich te nemen, was hij direct akkoord. Bij deze gelegenheid voerde ook burgemeester Her tog het woord en deze bedank te Westendorp voor zijn inzet. Hij had ook een cadeau voor de scheidende wethouder, en dat was het bebouwde-kom-bord, van ’Drempelcity’. Buiten de kennis dat in zijn nieuwe ge meente wel eens een ludieke actie plaatsvindt, heeft de nieu we burgemeester met het ver krijgen van dit bord nog een groot voordeel. Hij hoeft nu nooit meer te zoeken naar het telefoonnummer van wethou der De Gooijer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij: ZEVENHUIZEN - De politie heeft op zondag I4 januari omstreeks 03.25 uur een 39- jarige automobilist op de Bre- deweg aangehouden wegens rijden onder invloed van alco hol. De ademtest gaf een uitslag aan van 520 ug/l terwijl 220 de limiet is. De automobilist kreeg een proces verbaal en een rijver bod van vijf uren. en informatie uit kunnen wisse len samen met een deskundige. De bijeenkomsten zijn iedere derde vrijdag van de maand in café Résistance, bij het Verzets museum in Gouda, Turfmarkt .30. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Steun punt Mantelzorg, balie in de Thuiszorgwinkel-meditheek, Boelekade I te Gouda. Open op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur, ’s maandags tus sen I3.30 en 17.00 uur. Tel: 0182-594658. kilo, aan het stuk Aanbiedingen geldig deze week do. t/m zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas WADDINXVEEN - De nieuwe onbe waakte fietsenstalling bij station Wad- dinxveen-Noord is vorige week opgele verd. Treinreizigers kunnen nu gebruik maken van geheel vernieuwde fietsen rekken. Kluishouders moeten nog even wachten tot begin maart, dan zullen ook de nieuwe overdekte stallingen worden geplaatst. De nieuwe fietsenstalling biedt meer service aan de fietsende treinreizi ger. Reizigers kunnen hun fiets nu beter en veiliger stallen. Zo bieden de nieuwe rekken meer ruimte tussen de fietsen zodat ook bijvoorbeeld mountainbikes met brede sturen goed gestald kunnen worden. De rekken hebben ook betere aanbindmogelijkheden voor kabel- en beugelsloten. Door de hoge hard glazen overkapping staan de gestalde fietsen vooraan droog. De nieuwe stalling is bo vendien 's avonds verlicht. In deze nieuwe stalling op station Wad- dinxveen-Noord zijn nu 64 vrije stalling- plaatsen en worden 32 nieuwe fietsen kluizen geplaatst. „De vertraging van de overdekte plaatsen heeft te maken met een test voor braakwering, daaruit bleek dat we de kluizen nog wat moesten aan passen. Straks voldoen ze aan al onze ei- ook daar de stallingen zijn aangepast. De sen”, aldus Liza Neve, voorlichter Railin frabeheer Randstad Zuid. De vernieuwde fietsenstalling maakt WADDINXVEEN - Het College van B en W wil de op brengst van bijna 28 miljoen gulden uit EMH (Energiebe drijf Midden-Holland) gelden intact laten en de renteop- brengst van maximaal ruim anderhalf miljoen gulden per jaar investeren in lange termijnprojecten én eenmalige activiteiten. Het resterende rentebedrag wordt dan gere serveerd als dekkingsmiddel voor rente en afschrijving voor duurzame investeringen. WADDINXVEEN - Steunpunt Mantelzorg organiseert I9 ja nuari van I0.00 uur tot 12.00 uur het mantelzorgcafé. Men sen die zorgen voor een naaste met een ziekte of handicap, kunnen elkaar hier ontmoeten. Mantelzorgers kunnen zo hun verhaal bij elkaar kwijt en el kaar steun geven. De koffie is gratis. Doel van deze ochtend is het bieden van een plek aan dachten over laten gaan. Bij structurele projecten denkt ze aan het multifunctionele cen trum, westelijke rondweg, of mogelijk een deel in duurzame projecten als een windmolen. Het geld komt tenslotte ook uit energiegelden. Over de precieze besteding hoopt de raad komen de maanden een beslissing te kunnen nemen. In december is het totale bedrag op de rekening van de gemeente gestort. Dat betekent ook dat de rente over de maanden de cember en januari alweer binnen is. Dit is een bedrag van twee ton. Het college wil met dit be nen, dekens en gordijnen. De spullen zijn bestemd voor Oostbloklanden. Artikelen kunnen worden ingeleverd bij Hooghoudt jonge graanjenever liter nu21.95 2 liter .o», 42,50 Jamaica rum "Montego Bay" bruin of wit 0,7 liter nu17.95 2 flessen voor 32,50 Vin de Pays de l'Aude Pierre Jean Cabernet Merlot '99 flesnu8.95 of 3 halen 2 betalen Tot ziens in de winkel drag een aantal activiteiten als nog heroverwegen nadat ze eer der bij de Beleidsplannen nul op het rekest kregen. De gemeente denkt hierbij on der meer aan het volgende: het ondersteunen van projecten ten behoeve van politieke bewust wording van jongeren in het voortgezet onderwijs, realisering permanente huisvesting voor het Historisch Genootschap met een Oudheidkamer, toegan kelijkheid openbare gebouwen voor ouderen en gehandicapten, subsidieverstrekking naschoolse opvang, subsidieverzoeken al lochtone organisaties, vrijwilli gers initiatieven en een commu nicatieplan om de invoering van de gemeentelijke website naar de burgers toe te communice ren. Het collegevoorstel ligt nu bij de raad. Burgemeester Jonkman verwacht geen grote discussie meer over de indeling van de be steding. Alle fracties hebben hun wensen in het kort op papier ge- REGIO - Het hoofd van de korpsrecherche, de heer mr. ing.T. (Teun) Visscher is met in gang van 15 januari a.s. bij Ko ninklijk Besluit benoemd tot chef van de Divisie Recherche in de politieregio Midden en West Brabant. Kort na de reorganisatie van de gemeente- en rijkspolitie bekleedde Visscher de functie van districtschef van het dis trict Rijn en Braassem bij zijn huidige werkgever, het politie korps Hollands Midden. In no vember I996 verruilde hij het district voor dat van Waag Wiericke (Gouda e.o.). Toen op I oktober I999 het voor malig hoofd korpsrecherche, de heer H.E.N.A. Meijer, lid van de korpsleiding werd bin nen Hollands Midden, volgde Visscher hem op in de functie van hoofd korpsrecherche. De 42-jarige Visscher kwam op mantelzorgers waar zij elkaar ondersteuning kunnen bieden, waarbij lotgenoten ervaringen start. In dit C.W.I. kunnen voor werk en het aanvragen van een uitkering. Mensen die nu (op nieuw) werkloos raken en/of een uitkering nodig hebben moeten zich voortaan melden bij het C.W.I.Voor meer infor matietelefoon 0182 - 631932. WADDINXVEEN - Het Plat- organisatie die op 18 december form Armoedebestrijding Wad- jl. in het gebouw van het Ar- dinxveen houdt op donderdag beidsbureau in Gouda is ge- 25 januari de eerste vergade ring van dit jaar. Dit platform werkzoekenden terecht wordt gevormd door een grote groep organisaties en instellin gen die gezamenlijk de strijd zijn aangegaan tegen de ’stille’ armoede in de gemeente Wad dinxveen. Het platform heeft als doel mensen die rond het bestaansminimum leven, te wij zen op de financiële mogelijk heden die er zijn om hun situ atie te verlichten en de regelingen en informatie daar over toegankelijker te maken. Daarbij wordt het platform over praktische zaken geadvi seerd door de cliëntenraad waarin mensen in een uitke ringssituatie, zitting hebben. Naast de financiële regelingen wil het platform ook werken aan het tegengaan van een zaamheid van mensen, de zoge naamde ’sociale armoede’. Tijdens de vergadering van 25 januari wordt informatie gege ven over de activiteiten van de verschillende organisaties in het kader van de doelstelling van het platform. De heer T. Bank, medewerker afdeling So ciale Zaken en Arbeid van de gemeente Waddinxveen, zal een inleiding verzorgen over het ’Centrum voorWerk en In komen’ (C.W.I.), een nieuwe officieel Opel service-dealer - Al maanden discussiëren de po litieke partijen over de besteding deze EMH gelden, die verkregen zijn na de verkoop van de aan delen van het Energiebedrijf Midden Holland: gaat het naar duurzame investeringen, beheer- plannen of naar extra subsidie aanvragen. Nu de geldsom op de rekening is gestort is het de hoogste tijd om daar een beslis sing over te nemen. Door de opbrengst uit aandelen goed te beheren ontvangt de ge meente inkomsten door middel van rente. Wordt de hoofdsom niet aangeraakt en met een ren tevergoeding van 5,5 procent, ontvangt de gemeente daarmee jaarlijks een bedrag van ca. 1,6 miljoen gulden. Het college stelt voor jaarlijks 1,2 miljoen gulden van deze rente te besteden aan structurele investeringen en het resterende bedrag van drie a vier ton te besteden aan eenma lige activiteiten in het dorp. Waar het geld precies naar toe zal gaan, is nog niet bekend. Het college heeft er wel al de ge- .zet. Daarin geeft PCW aan de rente ook in te willen zetten voor korte termijn knelpunten. De WD wil de gelden inclusief WADDINXVEEN - Muziek de rente absoluut niet gebruiken Vereniging Concordia Wad- zonder voorafgaand raadsbe- dinxveen doet mee aan de inza- sluit, wel mag dit fonds gedeelte- melingsactie van kleding, schoe- lijk worden aangewend voor substantiële subsidieverzoeken. De PvdA wil een deel aanwen den voor de afspraken uit het Beleidsplan, het CDA gaat juist Concordia, alles wat niet bruik- voor de niet gehonoreerde aan vragen uit het Beleidsplan. D66 vindt dat het Waddinxveense verenigingsleven eenmalig van deze meevaller moet kunnen profiteren, voor een maximum bedrag van vier miljoen gulden. kapelle had geheten. De burge meester van Velsen stapte uit. Het losgetrokken bord leunde tegen de paal. De burgemeester bedacht zich geen moment. ’Hier kan ik vast nog iets leuks mee doen’, zo schoot door hem heen. Hij keek snel naar links en naar rechts, en zonder dat ie mand het zag ging het bord in de kofferbak. Zou Westendorp wel op de juiste advertentie ge solliciteerd hebben, zo vroeg de burgemeester zich thuis af. Ik moet hem in ieder geval duide lijk maken, dat er wat verwar ring is over de naamgeving van Moerkapelle, zo nam hij zich voor. Hij bracht het bord bij ge meentewerken van Velsen.’Kun nen jullie dit bord opwaarderen tot een echt naamplaatsbord?’ zo vroeg hij de verkeersbord- specialisten. De medewerkers maakten randen aan het bord, en zo was het niet meer van echt te onderscheiden. Afgelo pen week was er een groots af scheid van wethouder Westen dorp in Velsen. Naast een aantal bestuurders uit gemeente Ze- venhuizen-Moerkapelle was Gouda, Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 WADDINXVEEN - Een niet meegenomen post voor een teerprobleem bij verkeerswegen is onder meer de oorzaak dat er extra geld vrijgemaakt moet worden in de beheersplannen voor wegenonderhoud voor de komende vijf jaar. Ook op ande re extra kosten voor de wegen had de gemeente niet gerekend. In totaal stijgen de kosten voor de wegen met anderhalf miljoen gulden, daarvan moet zes ton dit jaar nog worden vrijgemaakt. Een andere oorzaak voor de stijging is de ’silent killing’ oftewel de ex tra kosten naast de prijsinflatie. linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag I7 januari 2001 ^TEL^OONT JE AL GENOEG ZIJN? 1 GULLE Jb°TS,CHT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1