Peuterspeelzaal leniemienie wil uitbreiden Rijnsburger vragen aan él. hémnms Motiveer I uw lëèrlingeni sss met kranten werken? -c 7 c ChristenUnie stelt B &W Commissievergadering verzandt in visserslatijn Kinderen ontvangen tekeningenpost uit Ethiopië Een tweede leven voor oud gereedschap Immanuelkerkdienst bij RTW Gymzaal niet dicht na ongeval een ijzeren buis die uit het pla fond viel. De politie berichtte dat de gymzaal wegens slechte staat waarschijnlijk per direct buiten gebruik zou worden ge steld. Een inspectie aan de zaal was echter nog niet geweest. De Groeneveld Opticiens ELEKTROTECHNIEK, TELEMATICA, NETWERKEN, STORINGEN OF GEWOON EEN KLUSJE... IJ- I I ZONDER RENTE! i Vanaf 35 m2 ind. leggen SS""**, Open huis bij Oud Z’huizen/ Klaverjassen voor SintVictorkerk Jaarvergadering Kunst Kring Wand- en vloertegels Plavuizen Natuursteen Vloerverwarming Spiegelradiatoren Laminaat Europalaan 30 Alphen aan den Rijn Tel.: (0172) 47 09 01 Fax: (0172) 49 05 52 Moerkapelle Bel 0172 - 21 66 54 J LEKKER NIEUW BIJ KINDEREN AAN HET WATER. J STOOFSTEEG 1? (HOEK ZEUGSTRAAT) GOUDA 0182-672388 Doemiddag bij Dierendal Koppel- klaverjassen FotoKlein met 16 vakiaken altijd bij u in de buurt! I collectie jE Gratis Groeneveld Perfect Kaart bij aankoop van een bril. Ondernemingsweg 52 2404 HN Alphen aan Jen Rijn Tel. (0172) 43 09 1 1 Fax (0172) 42 07 54 - z v 1 'T': WOENSDAG 21 FEBRUARI 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 I I KINDEREN ALPHA STYLES w E KMLM2M2 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT De tekeningen van Ethiopische leeftijdsgenootjes hangen nu op het prikbord in basisschool De Leilinde. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) hier schrijven, want daar heeft niet ieder een een fiets of televisie”, zegt één van de leerlingen. „Ik vond het wel spannend wat ze terug schreven, dan weet je een beetje hoe ze daar leven”, zegt Simone. Ook groep vijf van De Leilinde kreeg be zoek van Nolda met de tekeningen. Ze vinden het moeilijk voor te stellen hoe ver weg Ethiopië ligt en hoe ze daar le ven. Leven zonder elektriciteit lijkt ze nog het moeilijkst. Op de vraag wat ze het meeste zouden missen, hadden velen hetzelfde ant woord: „Computeren en televisie. Ik kan echt niet zonder.” Er was alleen één probleem, in Ethiopië was het schoolvakantie, dus de leerlingen konden geen brieven schrijven. „Maar die komen nog”, beloofde Nolda. En natuur lijk sturen de kinderen van de Leilinde dan weer post terug. bouwer, metselaar, schoenma ker, loodgieter, automonteur en elektricien. Het mag ook elektrisch hand- gereedschap zijn. Vraag en Aanbod Internationaal heeft werkplaatsen in heel Ne derland waar langdurig werklo- wordt daarna om kwart over elf voortgezet met ene bijdrage van Hans Geel die vertelt over ’De Liturgie van de oude chris telijke kerk.’ De vertelling wordt afgewisseld met passen de muziek. i i gemeente en een leverancier van materialen en onderhoud hebben inmiddels een onder zoek gedaan naar de staat van de zaal. De inspectie heeft uit gewezen dat de zaal in goede staat verkeert. Sluiting van de zaal wordt niet overwogen. Z’HUIZEN/MOERKAPEL- LE - Het Historisch Cen trum ’Ons Verleden’ opent aanstaande zaterdag weer van half twee tot vier uur haar deuren op de Twee- manspolderweg 15 te Ze venhuizen. Op deze mid dag staat de uitgebreide collectie dakpannen van de heer A. Schellingerhout uit Benthuizen centraal. De verzameling van de heer Schellingerhout is uit gegroeid tot één van de meest complete verzame lingen in zijn soort. Stich ting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle is erg verheugd dat zij hier tijdelijk gebruik van mogen maken. Voorts is er in de tweede helft van maart in het His torisch Centrum weer een tentoonstelling op de bo venste verdieping. Hier zal de uitgebreide molen do cumentatie van en rond de Rotte van de heer A. Dek ker te zien zijn.Tevens is er op diezelfde verdieping de Stichting molenverza meling Jan. C. Lunenburg gevestigd. Deze Stichting beheert het nalatenschap van de heer Jan C. Lunen burg, dat bestaat uit een zeer enorme uitgebreide collectie molenfoto’s, pen tekeningen, een complete molenbibliotheek enzo voort. De Stichting Jan C. Lunenburg zal als eerste thema tentoonstelling de molens van Schiedam ten toonstellen. Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? WADDINXVEEN - De Kunst Kring houdt 22 februari haar jaarvergadering in de Immanu- elkerk. Drs. F.M. Hovinga-Van Eijsen, kunsthistorica, zal deze avond openen met een dialezing met het thema ‘Waaiers vanaf de oudheid tot heden’. Waaiers als statussymbolen voor farao’s, koningen, keizers en andere hoogwaardigheidsbekleders. La ter werd het een mode-acces- soire voor vrouwen. Hovinga toont deze avond een klein ge deelte van haar kostbare collec tie. Aanvang: 19.30 uur. I I peuterspeelzaal worden ge vierd in de gemeenschapsruim te van de school. Vanaf de oprichting is er voor ouders de keus voor opvang op de dagdelen die door ouders gewenst zijn, evenals het aantal ochtenden dat de peuter komt spelen. Naast deze flexibele houding wil de peuterspeelzaal nu tevens de mogelijkheid bie den om de peuters ook tijdens een aantal uren in de middag te plaatsen. Zo kunnen de wat ou dere peuters zich optimaal voorbereiden op de school. WADDINXVEEN - De politie heeft onlangs onjuiste bericht geving gedaan over de sluiting van de gymzaal ’Groenswaard’ aan de Wingerd. Een 12-jarige scholiere raakte op maandag 12 februari rond 15.00 uur ge wond tijdens de gymles door Peuterspeelzaal leniemienie is al bijna elf jaar actief in Wad- dinxveen. De speelzaal opende haar deuren in de voormalige Klaas de Vriesschool en inmid dels zit zij al weer bijna zeven jaar in het gebouw van de Dick Brunaschool met de ingang aan het Waddenpad. De leidsters van leniemienie ervaren het als prettig om in een school te zit ten. De school stelt een aantal faciliteiten beschikbaar, zoals het gebruik van het schoolplein en bij slecht weer gebruik van het gymlokaal. Feesten van de Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Het leek vorige week een kor te commissievergadering te worden, maar niets bleek min der waar. De communicatie tussen de afgevaardigden liet op deze avond te wensen over. Van besturen op hoofdlijnen, een wens die vaak binnen het gemeentekantoor te beluiste ren valt, was op deze avond be paald geen sprake. Dat signaleerde ook De Jong van het CDA bij de behandeling van een voorstel over een ver- huurovereenkomst voor het visrecht binnen de gemeente grens met de hengelsportver- eniging Zevenhuizen-Moerka- pelle. „Het verhuren van visrecht is geen beleidszaak”, aldus de Jong. Hij vond het on zin dat zo’n voorstel aan de raadsleden werd voorgelegd. „Dit had normaal gesproken gedelegeerd moeten zijn aan het college”, aldus de CDA-er. Nu hij de stukken over de ver huur toch had gelezen, wilde hij graag van de gelegenheid ge bruik maken zich er mee te be moeien. Om te beginnen had hij in de overeenkomst niets kunnen vinden inzake afspraken over het in stand houden van de visstand. En omdat de over eenkomst volgens de commis- siestukken niet afwijkt van de I MBK0( VAM OJLTUUFS WORLD. TWUSP. UK. BABY K_ KIEKEBOE BABY. LES GENS. UNO FACTORY. HOPPIES. OHJIY. PETiïMZEJBO. JOTTUK 1 I WIS. AMMEK. IAK J®. WWIAMBO. PAZZO. SM(M)T1 TDMRA.TR1X 01RHS. HiïRLDU KJND0®! AAM HET WAJH?-> IQMDBIKLHMMG VAMAF 0 MAAMDBT0T12 JAAR. I acht filosoferen wat over de getekende afbeeldingen. „Volgens mij houden ze van dieren”, zegt de één. „Nee, van sport.” „Volgens mij zijn de klassen daar op school heel vol en stoffig.” ”Ze hebben misschien wel buiten les”, oppert één. „Ze moeten vast ver lopen.” „Zitten ze op kratjes?”, vraagt Simone. Ruilen met hun Afrikaanse leeftijdgenoot jes zouden ze best willen. „Ik zou wel willen zien hoe ze daar leven”, was het argument van de één. „Het is zo’n mooie natuur”, zei de ander. Maar na een week je willen de meesten dan toch weer te rug. Zelf schreven de kinderen van groep acht over de sneeuw die net gevallen was, dat er geen wilde dieren als leeu wen hier zijn, over schaatsen en fietsen en over school. En natuurlijk over zich zelf. „Ik moest wel goed nadenken wat ik schreef. Ik wilde niet alleen over de luxe ze jongeren trainen in arbeids ritme. Ook krijgen zij hulp bij het vin den van een reguliere baan. In deze werkplaatsen reviseren de jongelui onder meer fietsen* naaimachines, gereedschap en rolstoelen. De opgeknapte goederen gaan naar derde wereldlanden. Een gereedschapskist, een naaima chine of een fiets stelt mensen in die landen in staat een be roepsopleiding te volgen en ter plaatse in hun eigen levenson derhoud te voorzien. Deze ac tie geeft mensen hier en daar een nieuwe kans. Inleveren van de goederen: fa milie Van Lowijde, Noordeinde 17a, Zevenhuizen op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. derwerp dat niet bij de leden bekend is. Daarnaast wil hij weten hoe het college in haar conceptreactie aan de provin cie, heeft kunnen opnemen dat de betrokken commissie ge raadpleegd is, terwijl dit niet het geval is geweest. Als laatste geeft hij aan het onjuist te vin den wanneer er een reactie richting provincie gaat namens de gemeente. „Hooguit kunt U als college uw zienswijze bij GS bekend maken. Wilt U een zienswijze van het hoogste or gaan van deze gemeente, zijnde de gemeenteraad, dan zult U dit onderwerp eerst dienen te behandelen in een daar voor bestemde vergadering”, zo geeft de ChristenUnie-voor- man aan het college te ver staan. In de voorjaarsvakantie or ganiseert kinderboerderij Dierendal weer een Doe middag. Op woensdag 28 februari vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur zijn kinderen welkom op de boerderij. Deze middag is gratis, maar een gift of donatie is van harte welkom. Samen met natuur en milieu edu catie kunnen de deelne mers een schuilplaats ma ken voor kleine diertjes. Kleine dieren wonen het liefst in een beestenboel. Wat stukken dood hout, een vermolmde tak, een dakpan en wat natte blade ren, dan voelen regenwor men, pissebedden, slakken en salamanders zich pas echt thuis. Op kinderboerderij Die rendal is vanaf 19 februari een expositie te zien die gaat over padden, kikkers, ringslangen. Dit is een ac tueel onderwerp omdat de paddentrek er weer aan komt. De kinderboerderij is dagelijks open van 8.30 uur tot 16.30 uur. WADDINXVEEN - Peuterspeelzaal leniemienie kijkt naar mogelijkheden om ook tijdens de middaguren de deuren te openen voor peuters. Op dit moment is er een onderzoek gaande onder de huidige ouders waarbij de - behoefte gepeild wordt ten aanzien van dit initiatief. Bij voldoende belangstelling zal leniemienie de eerste Wad- dinxveense peuterspeelzaal zijn die ook in de middag open is. WADDINXVEEN - Op 23 fe bruari is er koppelklaverjassen in buurtcentrum ’de Boog’. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het in schrijfgeld bedraagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huygenslaan. WADDINXVEEN - In de pasto rie van de Sint Victorkerk aan de Zuidkade 176 wordt vrijdag avond 23 februari opnieuw ge klaverjast. Het is de vijfde avond in een serie van acht avonden, georganiseerd door de Victor Activiteiten Commissie (VAC), waarvan de opbrengst speciaal bestemd is voor de restauratie van de schilderijen van Dunsel man. De avond begint om 20.00 uur, de deelname bedraagt tien gulden per avond. Hoewel er in competitievorm wordt ge speeld en de score meetelt voor de eindstand is deelname aan alle avonden niet verplicht en kan men per avond vrij ko men spelen. De vierde avond, 19 januari jl. werd druk be zocht. Ruim zestig kaarters wa ren naar de pastorie aan de Zuidkade 176 gekomen om aan de klaverjascompetitie deel te nemen. Ook nu was de organi satie in handen van Erna Sch- wiebbejan Lam en Joop Broos- sens. De ranglijst onderging een flinke verandering. Op de eerste plaats staat weliswaar nog steeds Bert Diks (20.394 pun ten), mevrouw Magda Bergsma staat nu met 19.841 punten op de tweede plaats, derde is Wes sel Oorschot met 19.463 pun ten. Er staan nog avonden ge pland op 20 april, 23 mei (woensdag) en 22 juni. Voor in formatie en inschrijving: Erna Schwiebbe, tel. 0182-615621 Met de slogan ’Restauratie van de SintVictorkerk isVAC-werk’ blijft de Stichting tot behoud van de SintVictorkerk zich in zetten voor dit doel. Giften zijn altijd welkom op rekening 42.74.71.249. begint met een programma voor kinderen, om 10.00 uur gevold door de kerkdienst uit de Immauelkerk aan de Pr. Beatrixlaan met als voorganger ds. G.A. van de Weerd uit Moordrecht. Het programma der Stee zijn complimenten. „Al was het dan geen beleidszaak, het meedoen in de uitvoering van beleid gaat U uitstekend af”, aldus de wethouder. Of dit wellicht ook reden kan zijn voor een toekomstige opne ming van de CDA-er in het col lege van B&W, daar liet de wet houder zich op deze avond niet over uit. van Gemeentenbelangen had nog iets anders gesignaleerd. In de begeleidende stukken stond dat de overeenkomst ontbin dende voorwaarden zou ken nén, waardoor de gemeente gedurende de looptijd op elk gewenst moment de overeen komst zou kunnen ontbinden. De overeenkomst lezende had Mebius echter geen enkele ont bindende voorwaarde kunnen bespeuren. Wethouder Van der Stee reageerde in zijn reactie verbaasd, en gaf aan dat hij in vol vertrouwen de zaak naar zijn ’kundige’ ambtenaren had gedelegeerd. Verantwoordelijk topambtenaar Dijksman mocht de zaak vervolgens aan de com missieleden toelichten. Deze kwam slechts tot de constate ring dat er fouten moesten zijn gemaakt. De wethouder vroeg zich vervolgens luid op af of er haast met deze zaak was, en nam vervolgens het voorstel terug. Richting De Jong gaf Van Jklêïff Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De kleinste fractie binnen de gemeenteraad van Zevenhui- zen-Moerkapelle, de Christen unie, heeft bij monde van de heer Freeke officieel vragen ge steld aan het college van B W. Hij deed dit naar aanleiding van de uitnodiging van het col lege aan de raad, om te reage ren op de tweede partiële her ziening van het streekplan Zuid-Holland Oost. Hij vraagt het college onder meer, waarom het college de raadsleden niet heeft geïnfor meerd over de ontvangst en de inhoud van de herziening. Ver volgens vraagt hij het college hoe het mogelijk is dat de raadsleden om een reactie wordt gevraagd over een on vorige, had De Jong de oude overeenkomst opgezocht. En wat schetste zijn verbazing? Had in de oude overeenkomst nog elke inwoner het recht zijn hengeltje in de verhuurde wa teren uit te gooien, in de nieu we moet iemand eerst lid wor den van de visclub voordat er nog gevist kan worden. Gelet op de huurprijs van I gulden per jaar, vond de CDA-er dat toch wel erg beperkend voor de inwoners. „Hoe haalt U het in uw hoofd om inwoners die aan een sloot wonen, te willen verbieden er een hengeltje in uit te gooien”, aldus een ver bolgen De Jong. Daarnaast sig naleerde De Jong dat de be moeienis van ambtenaren en juriste ten einde tot deze over eenkomst te komen, minimaal een kostenpost van twee dui zend gulden moet hebben op geleverd, hetgeen totaal niet in verhouding staat met de daar tegenoverstaande inkomsten van een gulden per jaar. „U had veel geld en moeite kunnen be sparen door de bestaande overeenkomst gewoon met een paar jaar te verlengen”, zo mokte De Jong. Ook mevrouw Te Meij (WD) vond het te gek voor woorden dat er zonder lidmaatschap niet meer gevist kan worden in de gemeentelijke vijvers. Mebius I z i 1 I i J i I Krant in de Klas helpt u met lesmateriaal en gratis kranten. Voor gratis informatiepakket: Tel. 020 - 430 91 90 Fax 020 - 430 91 99 E-mail:kik@uitgeversverbond. nl Z’HUIZEN/MOERKAPELLE - De R.K. Gemeenschap Moerka- pelle-Zevenhuizen doet mee met de inzamelingsactie Vraag en Aanbod Internationaal op zaterdag 10 maart. Daarvoor vraagt zij gereed schap voor timmerman, land- WADDINXVEEN - „Ik dacht dat de mensen in Afrika in fleurige kleding lie pen. In van die jurken. Maar ik had niet gedacht dat ze joggingbroeken zouden dragen”, reageert Simone, een leerling van groep acht van basisschool De Leilin de als ze naar een foto van Ethiopische kinderen kijkt. In januari schreven de leerlingen van de bovenbouw brieven, en maakten de kleinsten van de school te keningen voor hun Ethiopische leeftijdge nootjes. Willem Toering, die voor de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen naar Ethiopië afreisde, nam de post mee en kwam met een stapel te keningen afgelopen week weer terug. Post voor de kinderen en dus bezocht Nolda van de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen de school om de tekeningen met foto’s van de ma kers te overhandigen. Een paar meisjes en jongens van groep WADDINXVEEN - De weke lijkse kerkuitzending bij de lo kale RTW-radio wordt zondag morgen 25 februari van 9.00 uur tot 12.00 uur verzorgd door de Hervormde Immanu- elkerkgemeente. De uitzending Nlff- Waddinxveen, De Passage 220.Tel. (0182) 614 303. DE GROOTSTE AUDIO, TV! IKi 'i 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 19