Hospice voor Midden Holland Kinderen knutselden in de voorjaarsvakantie CDA zoekt misstanden en gebreken in Waddinxveen Verkiezingsprogramma CDA GLOBAL >1 n BOXSPRINGS MATRASSEN Rommelmarkt Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten Crea, hobby en kunstbeurs WADDINXVEEN - In het Anne Frank Centrum vindt op zaterdag I0 maart van 10.00 uur tot I6.00 uur een crea, hobby en kunstbeurs plaats. Hobbyisten laten zien wat vlijtige vingers kunnen ma ken van verschillende ma terialen. Klaverjassen Jubileum- concert Die Gouwe Sanghers Expositie bij Wooncultuur Van Berkesteijn WADDINXVEEN - Na veertien jaar diepe dalen in het leven van Iris Bou- man-Hoogerdijk is de zon weer voor haar gaan schijnen en is zij zich weer als kunstenaar gaan manifesteren. In oktober 2000 kwam de vlam voorzichtig naar boven en is zij begonnen met boetseren. Het ene na het andere beeldje onts proot aan haar handen. De vlam laaide op en de drang om te tekenen ontstond. RECHTSTREEKS VAN FABRIEK j\aaowsE>o Dialezing Cité Saint Pierre gpL Oorwurmenhotel r BEDDEN MATRASSEN Consumentendagen: do. envr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur BOXSPRING 299,- BOXSPRING 458,- NASA NEKROLKUSSEN 89,- POWERSPRING MATRAS 795 NASA 795,- L_a" ...kMA,.!,,,» /Jr g; 9 PAGINA 11 WOENSDAG 7 MAART 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Kinderboerderij Dierendal had eveneens een doemiddag voor kinderen georganiseerd. Kinde ren konden er van stro, touw en een potje een oorwurmenhotel maken. „Die hang je in een boom in de tuin en daar kruipen dan allerlei beestjes als oorwur men en pissebedden in. Daar houden ze zich overdag schuil en ’s nachts gaan ze in de tuin op pad om allerlei schadelijke ’ongedierten’ te vangen. Een na tuurlijke manier om bijvoor beeld luizen te lijf te gaan”, licht een vrijwilliger van Dierendal toe. Ook op deze middag kwa men veel kinderen af, er was nog geen uur voorbij en er wa ren al 25 oorwurmhotelletjes in elkaar gezet. Zeven vrijwilligers liepen er rond om te assisteren, er was materiaal voor tachtig deelnemers. Het werd een ge zellige middag, dat vond ook de papegaai van Dierendal. Die kwetterde vrolijk mee. Na een glas ranja en met het dierenho telletje in de hand konden de kinderen nog de expositie over padden, kikkers en ringslangen bekijken. Ondier: bij Dierendal maakten de jonge deelnemers een hotel voor oorwurmen. (Foto’s: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) ten concluderen dat in beide regionale voorzieningen ook wethouders van de gemeente Waddinxveen in het Dagelijks Bestuur zitten”, licht Gerts toe. 9.De westelijke randweg is nog ver weg. IO.De komst van het Multi functioneel centrum. „Een mooi streven. Meer dui delijkheid over het tijdstip van de totstandkoming naar bij voorbeeld de bibliotheek zou totstandkoming van de Weste lijke randweg. Deze weg wordt gezien als een belangrijke voor- stuursleden en leden hun bij dragen leveren. Het is de bedoeling dat behalve de leden de maatschappelijke organisaties het concept-pro- gramma in juni toegestuurd krijgen. Iedereen wordt uitge nodigd een reactie te geven op het concept. In de ledenvergadering van I9 september zal het verkiezings programma definitief vastge steld worden. Adres: Anne Frank Cen trum, Jan van Bijnenpad I. Toegangsprijs 5 gulden, kinderen tot I2 jaar 2,50 gulden. Info: tel: 020- 642587I WADDINXVEEN - Wijk en Speeltuinvereniging De Paddestoel organiseert op vrijdag 9 maart weer kla verjassen voor volwasse nen. Entree: 2,50 voor leden, 3,50 voor niet leden. Aanvang: vanaf 20.00 uur, in De Paddestoel (Lijster besstraat I8). Zuidplaspolderweg 9-13 industrieterrein 't Ambacht Moordrecht tel.: <0182) 378175 OP WIELEN W’VEEN/BOSKOOP - Re- giomannenkoor ’Die Gou we Sanghers’ geeft 23 maart een 55-jarig jubi leumconcert in de Ont- moetingskerk aan de Groenvoorde. Medewerking wordt ver leend door sopraan Mar garet Roest, tenor Adrian Folèa en organist/ pianist Marijn Slappendel. De alge hele leiding van het con cert is in handen van diri gent Jeroen Bosman. Deze heeft een zeer aantrekke lijk programma samenge steld. Het programma is met koor, sopraan, tenor en pianospel zeer geva rieerd. Ook zijn zowel sopraan, tenor en het mannenkoor afzonderlijk te beluisteren. Er wordt gezongen uit werken van onder andere Verdi (in verband met het Verdi jaar) Charles Gou nod, George Bizet, Francis Poulenc en Gabriel Fauré. Het jubileumconcert be gint om 20.00 uur, de zaal zal om 19.15 uur open gaan. De toegangsprijs be draagt 20.00. Kaarten zijn telefonisch te reserve ren bij: LeoVerweij 0182- 612623 of Willem van Leeuwen 0172-214338 (zolang de voorraad strekt). Nu na dertig kunstwer ken wil zij haar nieuwste werk aan het publiek to nen. Dit werk bestaat uit kleurpotloodtekeningen over liefde, zorg en ge borgenheid. De beeldjes hebben betrekking op dezelfde onderwerpen en zijn gemaakt van aar dewerk op natuurlijke wijze gedroogd en in bronskleur afgewerkt. Om haar werk aan het publiek te tonen begint zij met een expositie bij Wooncultuur van Ber- kesteijn, Kanaaldijk 44 te Waddinxveen. Daar is haar werk te bezichtigen en ook te koop. dere een tracékeuze. Inmiddels is er wel een bestuurlijke werk conferentie over dit onder werp geweest. De burgers in Waddinxveen zien alleen maar dat het dorp hoe langer hoe meer volloopt met auto’s maar horen niets over de Rondweg.” WADDINXVEEN - W.s.v. ’De Paddestoel’ opent zaterdag 17 maart van 9.00 uur tot 14.00 uur haar deuren voor een rommelmarkt. Iedereen is welkom en wie een tafel wil huren kan contact opnemen met Anita Noorlander, tel: 0182-617669 of Tru dy van den Berg tel: 614715. De Paddestoel is gelegen aan de Lijster besstraat 18. De tafels zijn te huur voor 5,00 per stuk. WADDINXVEEN - Ter voor bereiding van de Gemeente raadsverkiezingen van 6 maart 2002 heeft CDA-Waddinxveen een commissie ingesteld die het verkiezingsprogramma gaat samenstellen. In de commissie zitten Dorenda Gerts (fractie voorzitter), Pieter Oudenaar den (duo-Raadslid) en Wim Huyzers (lid). De opzet van het programma zal de indeling van de gemeentebegroting volgen. WADDINXVEEN - Kinderen hadden aan knutselactiviteiten geen gebrek in de voorjaarsva kantie. Zo konden kinderen van 4 t/m 11 jaar twee dagen terecht in buurtcentrum ’de Boog’. De va kantie stond daar in het tekenen van winter en lente. Aan de hand van het verhaal ’Joppe Winter gaat op zoek naar juffie Lente’ - kregen de jonge deelnemers van alles te horen over de twee sei zoenen. Vervolgens ging de ene groep aan de slag met het maken van dierenmaskers, sneeuwpop penbakje of een gevuld bloemen- vaasje van klei en kunststof, ter wijl de andere groep opdrachten uitvoerde met de thema’s winter en lente. Ook had de organisatie Oudhollandse winterspelen op het programma staan. De activi teiten werden afgesloten met een estafette. In totaal kwamen er bijna zeventig kinderen op af. Zeven vrijwilligers waren in touw om het programma draaiende te houden. Ie Centrum waar mogelijk de bibliotheek een plaats in zou krijgen? Ook voor andere ver enigingen en organisaties zou het goed zijn als duidelijk zou zijn of en wanneer dit centrum er komt”, licht Gerts het laat ste punt toe. 5.Wie heeft de regie in het gemeentehuis? „Een moeilijk te beantwoor den vraag”, meent Gerts. „Tij dens de laatste Raadsvergade ring moest tot de aankoop van een pand in het nieuwe cen trum besloten worden, zonder dat dit voorstel in de commis sie was geweest. Sterker nog, de stukken hiervoor waren an derhalve dag vóór de Raads vergadering bij de Raadsleden bezorgd. Alle fracties waren van mening dat dit niet kon! Maar waarom deze haast? Er was een clausule in de over eenkomst waarin de datum van 21 februari als behandel- datum stond, overeengekomen door verkoper en ambtenaren. Het College was daar op het allerlaatste moment achterge komen en het vermoeden be gint steeds grotere vormen aan te nemen dat het College bijzonder weinig grip heeft op de ambtenaren.” k GOUDA/REGIO - Stichting Hospice Midden-Holland, die eind vorig jaar is opgericht, wil een hospice in twee villa’s aan de Ridder van Catsweg in Gouda huisvesten. Daar mee wil de stichting een thuisplek realiseren voor inwo ners van Midden-Holland die niet meer lang te leven heb ben. Het betreft een vrijwilligersinitiatief in nauwe samenspraak met de aanbieders van gezondheidszorg in de regio. voor een leefbaar Waddinxveen en hoopt dat de inwoners van Waddinxveen re ageren.” eens een keer haast maken met het centrumplan, want dat verdient ons dorp wel.” 4. De onduidelijke financië le situatie. De financiële positie van Wad dinxveen kent een aantal mo lenstenen, ondanks de meeval ler van 27 miljoen door de verkoop van het Energiebe drijf. Een aantal moeilijke pun ten: ten eerste de problema tiek van de beheerplannen waar veel geld bij moet, het is absoluut niet duidelijk waar dat geld vandaan moet komen. Ten tweede de Wet Voorziening Gehandicapten. Het is nu dui delijk dat er geld bij moet, wij willen toch allen dat de WVG op een verantwoord niveau uitgevoerd kan worden in Waddinxveen? Ten derde de debacles rond regionale voor zieningen zoals hierboven be schreven rond Sterpaint en het Ambulancevervoer. Daar komt nog bij dat het een schande is dat de gemeente onder curate le staat van Gedeputeerde Sta ten van de Provincie. Reden: de begroting is een aantal maal niet op tijd ingediend. MET MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT GEZONDHEIDSMATRAS 4 3. De debacles bij verschil lende regionale voorzie ningen. „Het Goudse bedrijf Sterpaint, dat verf produceert op basis van regenwater, kampt met een aanloopverlies van 3,5 miljoen gulden. Sterpaint is een doch teronderneming van de werk voorziening Sterrenborgh. Di verse gemeenten, waaronder Waddinxveen nemen deel aan het project. Zij moeten dit aan loopverlies voor hun rekening nemen.Vóór de start van Ster paint had het CDA al gewaar schuwd dat het een illusie is te denken dat je kunt concurre ren met grote fabrieken als Ak- zo.Toch jammer van de 3,5 mil joen, die nu weg is voor de sociale werkvoorziening. Ook de ambulancedienst van de re gio kampt met grote tekorten, de aangesloten gemeenten, waaronder Waddinxveen moe ten deze financiële tekorten opvangen.Triest is het te moe- 8.De begraafplaats wordt wel/niet opgeknapt. „Al een aantal jaren is de poli- Gerts sluit af: „Het CDA heeft tiek er over uit dat de begraaf- plannen plaats aan de Alberdink Thijm- laan er niet goed uitziet. Om te sparen voor het opknappen van de begraafplaats heeft de poli tiek besloten de tarieven met 10% te verhogen. Een prachtig plan van vijf jaar geleden was te duur: er moest een nieuw plan komen (juli 2000).Voor een be sluit over de aula zou worden gewacht op de gegevens over hoe vaak de aula gebruikt wordt. Maar, zo bedacht het College, hebben we de aula op de begraafplaats eigenlijk wel nodig of kunnen we volstaan met een poortgebouw? Toch maar een poortgebouw voor gesteld, maar hoe zit dat ook al weer met het aantal malen per jaar dat de aula gebruikt wordt??”, aldus Gerts. De beide panden zijn boven dien omgeven door een grote tuin. De vraag om een plaats in het hospice kan komen van de pa tiënt zelf, de familie of de thuiszorg nadat contact is op genomen met de eigen huis arts. De financiering van het hospice zal voornamelijk plaatsvinden door vrijwillige bijdragen. Voor het verwerven en het in stand houden van het pand is de stichting afhankelijk van giften, donaties en legaten. De stichting heeft daartoe dan ook een vriendenrekening ge opend. De kosten van het ver blijf in het hospice zullen voor de bewoners (gasten) nooit een drempel zijn om te kun nen worden opgenomen in het huis. Het komende jaar zal de Stich ting Hospice Midden-Holland zich vooral bezig houden met het verwerven van de beno digde fondsen. Indien overeen stemming over de aankoop van de villa’s door de stichting bereikt zal worden, zal de voorbereiding en realisering van de verbouw (renovatie/restauratie) van de beide villa’s een belangrijke taak voor de stichting zijn. Ondertussen zullen er samen- werkingsafspraken met de professionele zorg worden op gesteld en zullen er contacten zijn met de vrijwillige termina le thuiszorgorganisaties over werving en selectie van vrijwil ligers. Ook zal de stichting aan geïnteresseerden, op verzoek, de betekenis van hospicezorg voor de regio uitdragen. De stichting hoopt in de loop van 2002 haar deuren te kun nen openen. Voor nadere inlichtingen: Gabe deVries,voorzitter St. Hospice Midden Holland, tel. 0182- 399144. Alberdine Metz, lid van de initiatiefgroep St. Hos pice M.H., tel.0182-537947 of 06-20875435. WADDINXVEEN - Het CDA gaat op zoek naar misstanden, gebreken en andere zaken die volgens de partij beter geregeld zouden moeten worden in Waddinxveen. Om deze op te sporen gaan de partijleden op de fiets de wijken in om pools hoogte te nemen van proble men als een scheefliggende stoeptegel, een omvergereden paaltje, maar ook de deplora bele toestand van het openbaar groen in sommige delen van Waddinxveen of gebouwen die leeg staan. Daarnaast heeft het CDA 10 punten van schande en schaamte opgesteld. In de eest- volgende commissievergade ring en/of Raad zal de partij aandacht vragen voor de gesig naleerde problemen. „Het zou mooi zijn als inwo ners het CDA zouden helpen bij deze constante inventarisa tie. Iedereen wordt uitgeno digd hen aan te schieten en hen te attenderen op dergelij ke zaken”, verzoekt D. Gerts, fractievoorzitter van het CDA. Ook kunnen inwoners reage ren op de top tien lijst van schande en schaamte over za ken die in de politiek niet goed gaan, „ook daarop zijn aanvul lingen welkom”, aldus Gerts. Het gaat in deze top tien om de volgende punten: Een hospice is een gastvrij huis voor mensen die niet lang meer te leven hebben en voor wie het niet (meer) mogelijk is thuis verzorgd te worden. In het hospice zal alle aandacht en zorg gericht zijn op het be geleiden van de stervende mens in zijn laatste levensfase. De zorg wordt gegeven door vrijwilligers. Deze ’gastvrouwen’ en ’gast heren’ zijn aanvullend op de zorg die door eigen familie of vrienden gegeven wordt. Zij zijn verzorgend en ’nabij’ en geven emotionele en sociale ondersteuning aan de gast en zijn naasten. De medische en verpleegkun dige zorg is in handen van de eigen huisarts (of als dat niet mogelijk is, van een vervanger) en van de wijkverpleegkundi gen. Op dit moment voert de Stichting Hospice Midden-Hol land met het Groene Hart zie kenhuis en de Stichting ter be vordering van de diaconessenarbeid ’De Wijk’ onderhandelingen over de ver werving van de twee villa’s aan de Ridder van Catsweg (nr. 65 en 67), teneinde het hospice in deze villa’s te huisvesten. De stichting beoogt de villa’s zo veel mogelijk in oude luister te herstellen en in deze villa’s acht tot tien gastenkamers te realiseren elk met ruimte voor een persoonlijke inrichting en een logeerbed. Ook zullen er in de villa’s een huiskamer, een stiltekamer en een keuken komen alsmede slaapkamers voor logés. Beide villa’s liggen centraal in Gouda en zijn daardoor goed bereikbaar voor familie en vrienden van de bewoners. De centrale ligging is verder van belang voor de beoogde regie functie van de stichting. Ook kunnen er bij beide villa’s vol doende parkeerplaatsen voor bezoekers worden gereali seerd. WADDINXVEEN - Gevonden: 21-02 Wit met rood katertje, halfwas, (omg. Elzenhorst, W’- veen) Gevonden :25-02 Pers, grijs/creme met rode halsband om. (omg. Lijsterbesstraat W’- veen) Een dier gevonden of vermist: bel stichting Amivedi, tel. 0182- 630481. I .Waddinxveen heeft nog geen centrum. Gerts: „Onbetwist nummer een: ondanks jarenlang plannen maken, besluiten nemen, diver se onderzoeken, inspraakbij eenkomsten etc. is de gemeen te er niet in geslaagd een nieuw centrum voor Waddinx veen te bouwen.Al de mislukte pogingen hebben handen vol geld gekost aan externe advi seurs en ambtelijke inzet. Nu ligt er sinds augustus 1999 een plan om het centrum in ooste lijke richting uit te breiden, maar er is sinds die tijd niet veel gebeurd. Bovendien is een aantal fundamentele vragen nog steeds niet goed uitge zócht; hoe zit het met de finan ciële haalbaarheid? Hoe wordt het verkeer geregeld en hoe staat het met de onderhande lingen over locatie Boonstop- pel? In de visie van het CDA moet het College van B W Boven: kinderen knutselen in De Boog diverse werkjes met het thema winter en lente in elkaar. In de ledenvergadering van 2 april wordt over een aantal stellingen met de leden gedis cussieerd. Het is de bedoeling dat de stellingen controversieel opgevat kunnen worden, bij voorbeeld ’Waddinxveen is vei lig’, zodat er een levendige dis cussie ontstaat. Aan de hand van de uitkomst van deze discussie gaan de hoofdstukken geschreven wor den, waaraan Raadsleden, be- WADDINXVEEN - Saint Pierre, slechts 3 km van Lourdes verwijderd tegen de helling van de Bécou, is bestemd voor mensen die een bedevaart naar Lour des willen maken, maar de kosten van een hotel niet kunnen betalen en voor wie geen passende op vangmogelijkheden zijn. Om meer bekendheid te geven aan Saint Pierre geeft Kees van Eeden (dia)lezingen in Nederland over het werk van de Se- cours Saint. Op vrijdag 9 maart na de Eucharistie viering van 10.00 uur in de Ontmoetingskerk zal de heer van Eeden in de hal een aantal dia’s vertonen van Saint Pierré.Voor in lichtingen over het Lour- deswerk Nationale Bede vaarten: A. Verweij, tel. 0182-612623 of E. van Es tel. 0172-216413. ó.Wanneer worden voor- Gerts: „Al jaren wordt er ge- genomen besluiten uitge- sproken over het belang van de voerd? Gerts: „Een saillant voorbeeld: in de laatste Raad was er een voorstel tot vergunningverle- waarde voor een verkeersveili- ning voor een privé-zwembad- ger Waddinxveen. Zelfs in het je, een simpele zaak. Vorig jaar Collegeprogram 1998-2002 is was dit al besproken in de be- er een passage over opgeno- treffende commissie, een meer- men: met voortvarendheid derheid zag geen probleem tot wordt gestudeerd op onder an- vergunningverlening. Een half jaar later wederom in de com missie: weer een meerderheid voor en toen pas in de Raad. De betrokken aanvrager is al drie en een half jaar bezig de vergunning te krijgen.” 2.Actualisering van de be heerplannen van wegen en openbaar groen. ”De beheerplannen van we gen, openbaar groen, verlich ting, speeltoestellen, binnen- en buitensportaccommodaties is al jaren een stiefkind van de gemeente. Anderhalf jaar gele den kon het College nog 1,6 miljoen bezuinigen op het be heer, ondanks herhaalde waar schuwingen van het CDA. De ze bezuiniging is inmiddels voor een groot deel ongedaan gemaakt, maar er moeten mil joenen bij om met name de wegen en het openbaar groen weer op peil te brengen. De beheerplannen zijn nu eindelijk geactualiseerd, maar dan nu weer een discussie over de beeldkwaliteit van het open baar groen. Op veel plaatsen in Waddinxveen is het openbaar groen toch niet goed bijgehou den? Het wordt tijd om de schouders er onder te zetten om Waddinxveen in orde te krijgen in plaats van onder het mom van zorgvuldigheid be slissingen vooruit te schuiven”, meent Gerts. 7.Waar moeten jongeren naar toe? ”Er komen steeds meer klach ten over rondhangende jonge ren op verschillende plekken in Waddinxveen. Ook zouden de ze jongeren overlast bezorgen doordat zij veel troep achterla- niet verkeerd zijn. Aan de huidi- ten. Maar waar moeten deze ge bibliotheek moet hoognodig jongeren naartoe? Als je van groot onderhoud gepleegd sport houdt, zijn er voldoende worden, is het verantwoord te mogelijkheden. Jongeren willen wachten op het Multifunctione- ook met elkaar kletsen, in Wad dinxveen is er echter geen in loopmogelijkheid waar zij el kaar kunnen ontmoeten. Dat wordt wel hoog tijd.” Ut. s i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 11